Nghị định 162/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng:Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

Số: 162/2017/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2017

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tín ngưng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi là Luật) về quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; trình tự, thủ tục chấp thuận, đăng ký việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài; việc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận và quản lý các khoản tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài; việc quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc và các biện pháp thi hành Luật.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của Luật.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Công trình tín ngưỡng là công trình xây dựng để làm cơ sở tín ngưỡng.
2. Công trình tôn giáo là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, bia và tháp tôn giáo.
3. Công trình phụ trợ là công trình không sử dụng cho việc thờ tự của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo gồm nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào khuôn viên thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các công trình tương tự khác.
Chương II
SỬ DỤNG KINH SÁCH, BÀY TỎ NIỀM TIN TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO; THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM SINH HOẠT TÔN GIÁO TẬP TRUNG; THAY ĐỔI TÊN, TRỤ SỞ CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Điều 4. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 6 của Luật
1. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là người bị quản lý, giam giữ) được sử dụng kinh sách xuất bản dưới hình thức sách in, phát hành hợp pháp để phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân và được thể hiện niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo bằng lời nói hoặc hành vi của cá nhân theo quy định của pháp luật về nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc (sau đây gọi là cơ sở quản lý, giam giữ).
2. Việc sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo của người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ không được làm ảnh hưởng đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác và không trái với quy định của pháp luật có liên quan.
3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn cách thức quản lý kinh sách, thời gian, địa điểm sử dụng kinh sách và bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo cho người bị quản lý, giam giữ tại cơ sở quản lý, giam giữ.
Điều 5. Trình tự, thủ tục thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
1. Trước khi thay đổi người đại diện, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm, họ và tên, nơi cư trú của người đại diện cũ và người đại diện mới của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi;
b) Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới;
c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký;
d) Biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 6. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
1. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã, người đại diện của nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo và dự kiến địa điểm mới;
b) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo;
c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký.
2. Trước khi thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm mới.
Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu.
3. Thẩm quyền chấp thuận thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung:
a) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm mới để sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ có trách nhiệm xin ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày được chấp thuận địa điểm mới, nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung phải chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ và có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cũ. Trường hợp nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo đến địa bàn xã khác, người đại diện của nhóm còn có trách nhiệm gửi kèm bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.
Văn bản thông báo nêu rõ tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; tên nhóm; họ và tên người đại diện của nhóm; thời điểm thay đổi; địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới; thời điểm chấm dứt sinh hoạt tôn giáo tại địa điểm cũ.
Điều 7. Trình tự, thủ tục thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Trước khi thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.
Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên tổ chức tôn giáo hoặc tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.
2. Thẩm quyền chấp thuận thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 8. Trình tự, thủ tục thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Trước khi thay đổi trụ sở, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; lý do, dự kiến thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc trước và sau khi thay đổi;
b) Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác;
c) Văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm;
d) Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở mới.
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày chuyển đến trụ sở mới, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quy định tại khoản 1 Điều này có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở cũ.
Văn bản thông báo nêu rõ tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên người đại diện của tổ chức; lý do, thời điểm thay đổi; trụ sở của tổ chức trước và sau khi thay đổi kèm theo bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở mới.
4. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh khi thay đổi trụ sở có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị theo quy định tại điểm a, c và d khoản 1 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chương III
CẤP ĐĂNG KÝ PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI; GIẢI THỂ TỔ CHỨC TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC, CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO; CÔNG TRÌNH TÍN NGƯỠNG, CÔNG TRÌNH TÔN GIÁO, CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ
Điều 9. Trình tự, thủ tục cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở, người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, địa bàn hoạt động, cơ cấu tổ chức, số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại thời điểm đề nghị; họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo trực thuộc được đề nghị cấp đăng ký;
b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất;
c) Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
d) Bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc;
đ) Hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.
2. Thẩm quyền cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp từ chối cấp đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều 10. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương
1. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức đề nghị; tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; lý do và dự kiến thời điểm giải thể;
b) Bản kê khai tài sản, tài chính;
c) Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có);
d) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
2. Tổ chức tôn giáo tự giải thể hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc báo điện tử liên tiếp ở trung ương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, ở địa phương đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
3. Thẩm quyền chấp thuận giải thể:
a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tĩnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;
b) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Đối với tổ chức tôn giáo tự giải thể, thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này chấp thuận cho tổ chức giải thể là thời điểm tổ chức phải nộp lại bản chính quyết định công nhận tổ chức tôn giáo; giấy chứng nhận của cơ quan công an về việc tổ chức đã nộp, hủy con dấu theo quy định.
5. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc và nộp lại cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này các văn bản sau đây:
a) Bản chính văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Bản chính văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp;
c) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể;
d) Giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.
6. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này.
Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị; tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; thời điểm giải thể.
Điều 11. Trình tự, thủ tục giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật
1. Trước 60 ngày dự kiến giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp và tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến bị giải thể.
Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể; cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm giải thể; lý do, dự kiến thời điểm giải thể kèm theo kết luận của cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra về tín ngưỡng, tôn giáo về việc tổ chức không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ toàn bộ hoạt động tôn giáo đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật.
2. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 của Luật, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi văn bản giải trình đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này.
Sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình, nếu tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị giải thể thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.
3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 31 của Luật, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hết thời hạn trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.
4. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này ra quyết định giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; bãi bỏ và thu hồi các văn bản sau đây:
a) Quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo;
b) Văn bản chấp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc;
c) Danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc.
5. Trường hợp tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, tổ chức giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm nộp lại các văn bản và thông báo về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 10 của Nghị định này.
Điều 12. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo
1. Tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, cơ cấu tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo; lý do và dự kiến thời điểm giải thể;
b) Bản kê khai tài sản, tài chính;
c) Phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan.
2. Cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm thông báo thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) cho các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên năm số báo viết hoặc điện tử liên tiếp ở trung ương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh, ở địa phương đối với cơ sở đào tạo tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có) và thanh lý tài sản, tài chính ghi trong thông báo của tổ chức mà không có khiếu nại; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày được chấp thuận việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo và nộp lại cho cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương bản chính văn bản chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản chính văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của tổ chức tôn giáo; giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an về việc cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể đã nộp, hủy con dấu theo quy định.
5. Chậm nhất 20 ngày kể từ ngày cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể, tổ chức tôn giáo có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể; thời điểm giải thể.
Điều 13. Trình tự, thủ tục giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật
1. Trước 60 ngày dự kiến giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức tôn giáo và cơ sở đào tạo tôn giáo về việc cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể.
Văn bản thông báo nêu rõ tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của tổ chức tôn giáo; tên, trụ sở, họ và tên người đại diện của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể; cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương hoặc tổ chức tôn giáo chịu trách nhiệm giải thể; lý do, dự kiến thời điểm giải thể kèm theo kết luận của cơ quan nhà nước có chức năng thanh tra về tín ngưỡng, tôn giáo về việc cơ sở đào tạo tôn giáo không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động đào tạo tôn giáo đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật.
2. Trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 của Luật, cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm gửi văn bản giải trình đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải trình, nếu cơ sở đào tạo tôn giáo không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị giải thể thì cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.
3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương thông báo về việc giải thể đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 42 của Luật, cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về tài sản theo quy định của pháp luật về dân sự. Hết thời hạn trên, cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể hoặc yêu cầu tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo.
4. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương ra quyết định giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo; bãi bỏ và thu hồi văn bản chấp thuận thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bản chính văn bản thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo của tổ chức tôn giáo.
5. Trường hợp tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu, tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo có trách nhiệm nộp lại các văn bản theo quy định tại khoản 4 Điều này và thông báo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quy định tại khoản 5 Điều 12 của Nghị định này.
Điều 14. Trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo
1. Việc giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo phải được công bố công khai trên ba số báo viết hoặc báo điện tử ở trung ương hoặc địa phương nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo trong thời hạn 15 ngày sau khi giải thể.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có quyền giải thể chịu trách nhiệm việc công bố theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Chấm dứt hoạt động, quyền khiếu nại của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo khi bị giải thể
1. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo chấm dứt hoạt động kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về việc giải thể.
2. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể theo quy định tại Điều 11 và Điều 13 của Nghị định này không đồng ý với quyết định giải thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, cơ sở đào tạo tôn giáo không được thực hiện hoạt động tôn giáo, hoạt động đào tạo tôn giáo.
Điều 16. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo, công trình phụ trợ
1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 58 của Luật.
2. Khi cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng mà không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình thì được miễn giấy phép xây dựng.
Chương IV
CHẤP THUẬN, ĐĂNG KÝ PHONG PHẨM, BỔ NHIỆM, BẦU CỬ, SUY CỬ
 CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI
Điều 17. Trình tự, thủ tục chấp thuận việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam
1. Tổ chức tôn giáo có tín đồ là công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức sắc, chức việc ở Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị; tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo nước ngoài; lý do đề nghị; họ và tên của người được đề nghị; phẩm vị, chức vụ, địa bàn phụ trách trước và sau khi được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử;
c) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.
2. Tổ chức tôn giáo ở Việt Nam phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam có trách nhiệm gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Hồ sơ đề nghị gồm:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo; lý do đề nghị; họ và tên, phẩm vị (nếu có), quốc tịch của người được đề nghị; phẩm vị được đề nghị;
b) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị;
c) Bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp;
d) Bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tắc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hợp lệ; trường hợp không chấp thuận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
4. Người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài chưa được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận thì không được sử dụng chức danh đó để hoạt động tôn giáo ở Việt Nam.
Điều 18. Trình tự, thủ tục đăng ký làm chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài
1. Công dân Việt Nam được tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài khi về Việt Nam làm chức sắc, chức việc thì tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp có trách nhiệm gửi hồ sơ đăng ký đến cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.
Hồ sơ đăng ký gồm:
a) Văn bản đăng ký nêu rõ tên, trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc; họ và tên, địa bàn phụ trách, phẩm vị, chức vụ của người được đăng ký ở nước ngoài và ở Việt Nam;
b) Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng ký;
c) Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký;
d) Văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt động của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ; trường hợp từ chối đăng ký phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
3. Công dân Việt Nam đăng ký làm chức sắc, chức việc được hoạt động tôn giáo theo phẩm vị, chức vụ sau khi được cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương chấp thuận việc đăng ký.
Chương V
HOẠT ĐỘNG QUYÊN GÓP; TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ CÁC KHOẢN TÀI TRỢ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI
Điều 19. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
1. Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tổ chức quyên góp để thực hiện hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội trên cơ sở tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng; tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này về việc tổ chức quyên góp, trong đó nêu rõ mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp; phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp.
3. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo:
a) Trước khi tổ chức quyên góp 05 ngày làm việc, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp trong địa bàn một xã;
b) Trước khi tổ chức quyên góp 10 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;
c) Trước khi tổ chức quyên góp 15 ngày, cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức quyên góp đối với trường hợp quyên góp không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản 3 Điều này.
4. Hoạt động quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc phải có sổ sách thu, chi bảo đảm công khai, minh bạch. Tài sản được quyên góp phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích đã thông báo, phục vụ cho hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo và từ thiện xã hội.
5. Không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để quyên góp nhằm trục lợi hoặc trái mục đích quyên góp.
6. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông báo có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.
Điều 20. Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài
Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài để hỗ trợ hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới cơ sở tôn giáo; tổ chức cuộc lễ tôn giáo; xuất bản, nhập khẩu kinh sách, đồ dùng tôn giáo thì thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 21. Biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
1. Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo được ban hành kèm theo Nghị định này.
Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Nội vụ và các Cơ quan liên quan
1. Bộ Nội vụ là cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương, chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tôn giáo; các hoạt động tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về lễ hội tín ngưỡng và các cơ sở tín ngưỡng là di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa vào danh mục kiểm kê di tích của địa phương.
3. Bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giúp Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
4. Trong việc thực hiện các quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này, những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định. Những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cùng cấp có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân quyết định trừ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng; quản lý, sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng được quy định tại các Điều 13, 14 và Điều 15 của Luật.
Điều 23. Tiếp nhận hồ sơ
1. Tổ chức, cá nhân khi thực hiện trình tự, thủ tục hành chính theo quy định của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định này có trách nhiệm gửi trực tiếp, qua đường bưu chính hoặc thông qua dịch vụ công trực tuyến 01 bộ hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải có giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian hoàn thiện hồ sơ không tính vào thời hạn trả lời.
Điều 24. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
2. Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
Điều 25. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các t
nh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các
y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu
: VT, NC(2b). PC

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

Mu B1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Mu B2

Thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Mẫu B3

Đăng ký tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi

Mu B4

Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Mu B5

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mu B6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mu B7

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mu B8

Đăng ký cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Mu A1

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo

Mu B9

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo

Mu A2

Quyết định về việc công nhận tổ chức tôn giáo

Mu B10

Đăng ký sửa đổi hiến chương

Mẫu B11

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B12

Đề nghị thay đi trụ scủa tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B13

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B14

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B15

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu A3

Quyết định về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B16

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Mu A4

Quyết định về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Mu A5

Quyết định về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B17

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B18

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc

Mu B19

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Mu B20

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Mu B21

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Mu B22

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

Mu B23

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Mu B24

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Mu B25

Đăng ký thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo

Mu B26

Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Mu B27

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Mu B28

Đề nghị giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Mẫu B29

Thông báo về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Mẫu A6

Quyết định về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo

Mu B30

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung

Mu B31

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên

Mu B32

Đề nghị tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mu B33

Đề nghị về việc tổ chức đại hội

Mu B34

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Mu B35

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Mu B36

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mu B37

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Mu B38

Đề nghị về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Mu B39

Đề nghị về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Mu B40

Đề nghị về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Mu B41

Đnghị về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Mu B42

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bnhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Mu B43

Đề nghị cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Mu B44

Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sc, chức việc

Mu B45

Đồ nghị cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Mu B46

Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Mu B47

Thông báo về việc tổ chức quyên góp

Mẫu B1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Kính gửi: ……..(2)……..

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ..................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên: ……………………….……….……….………………………. Năm sinh: ..............

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ..................................................................

Ngày cấp: ……………………… Nơi cấp: ...........................................................................

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng ….(4)…. với các nội dung sau:

TT

Tên hoạt động tín ngưỡng

Nội dung

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi r
õ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban qun lý ký bản đăng ký.

(4) Hoạt động tín ngưỡng hằng năm hoặc hoạt động tín ngưỡng bổ sung

Mẫu B2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ..................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên:……….……….……….……….……….……….………. Năm sinh: ......................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: .................................................................

Ngày cấp: ……….……….………. Nơi cấp: .......................................................................

Thông báo về việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng định kỳ với các nội dung sau:

TT

Tên lễ hội tín ngưỡng định kỳ

Nội dung

Quy mô

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình lễ hội; dự kiến thành viên ban tổ chức lễ hội và ghi rõ các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường trong lễ hội.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi r
õ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi tổ chức lhội đối với lhội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiu huyện thuộc một tnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban qun lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

Mẫu B3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Tổ chức lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa): ..................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Đăng ký về việc tổ chức lễ hội tín ngưng ….(4)…. với các nội dung sau:

TT

Tên lễ hội

Nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với trước

Quy mô

Thời gian

Đa điểm

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành viên ban tổ chức lễ hội; ghi rõ các điều kiện cần thiết để bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trưng trong lễ hội.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi r
õ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ chức lễ hi.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

(4) Lễ hội tín ngưỡng lần đầu, lễ hội tín ngưỡng được khôi phục hoặc lễ hội tín ngưỡng được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi.

Mẫu B4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở tín ngưỡng (chữ in hoa):...................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Người đại diện(3):

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Số CMND/Shộ chiếu/Số định danh cá nhân: .................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Thông báo về khoản thu, mục đích sử dụng khoản thu từ việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng với nội dung sau:

TT

Tên lễ hội

Khoản thu(4)

Tổng khoản thu

Mục đích sử dụng khoản thu

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi r
õ họ tên)

(1) Địa đanh nơi có cơ sở tín ngưỡng.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong một xã, phường, thị trấn; Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi tổ chức lễ hội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiều xã thuộc một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi tổ chức lhội đối với lễ hội tín ngưỡng có quy mô tổ chức trong nhiu huyện thuộc một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(3) Trường hợp cơ sở tín ngưỡng có ban quản lý thì người thay mặt ban quản lý ký bản đăng ký.

(4) Ghi rõ số tiền của từng khoản thu.

Mẫu B5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung (chữ in hoa):...................................................................................................

Trụ sở của tổ chức: ……………………………………. (3) ...................................................

Thuộc tôn giáo: ..................................................................................................................

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: .............................................................................

Người đại diện của nhóm:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................................

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: .............................................................................................

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo (4): .........................................................................................

Thời gian sinh hoạt tôn giáo: ............................................................................................

Số lượng người tham gia: ................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; sơ yếu lý lịch của người đại diện nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, đối với việc đăng ký của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (5)
(Chữ ký, dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc nơi dkiến có địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm hợp pháp đsinh hoạt tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Ghi rõ địa chnơi sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(5) Người đại diện của tổ chức tôn giáo, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo hoặc người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đối với người đại diện của tổ chức tôn giáo phải ký tên và đóng dấu của tổ chức.

Mẫu B6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:..................................................................................

Địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung của nhóm: ...................................................................

Họ và tên người đại diện(3): ..................................................................................................

Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):      

Đăng ký thay đi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Người đại diện cũ của nhóm:

Họ và tên:……………………………………………… Năm sinh: ...........................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ...........................................................................................

S CMND/Shộ chiếu/Số định danh cá nhân: ....................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Người đại diện mới của nhóm:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.....................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Lý do thay đổi: ....................................................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch của người đại diện mới; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi người đại diện đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung do tổ chức đăng ký; biên bản cuộc họp bầu, cử người đại diện mới (nếu có).

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN(3)
(Ký, ghi r
õ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(3) Người đại diện mới của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Mẫu B7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung:..............................................................................

Họ và tên người đại diện: ..................................................................................................

Thuộc tôn giáo (hoặc tổ chức tôn giáo; tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo):      

Đề nghị thay đi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ...................................................................................................................

Địa điểm nhóm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung: ...........................................................

Dự kiến địa điểm mới: .......................................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: ...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp mới để làm nơi sinh hoạt tôn giáo; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo về việc thay đổi địa điểm đối với nhóm sinh hoạt tôn giáo do tổ chức đăng ký; bản sao có chứng thực văn bản chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung lần đầu đối với trường hợp thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm đang sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến đặt địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới.

Mẫu B8

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Cấp chứng nhận hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức: .......................................................................................................................

Họ và tên người đại diện: ....................................................................................................

Đăng ký cấp chng nhận hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức (chữ in hoa): .....................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................................

Trụ sở của tổ chức: .............................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ...................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ...........................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.....................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam: .....................................................

...........................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích: ...............................................................................................................

Nội dung hoạt động: ...........................................................................................................

Địa bàn hoạt động: ..............................................................................................................

Số lượng người tin theo: .....................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ..................................................................................................................

Địa điểm dự kiến đặt trsở: ................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; quy chế hoạt động của tổ chức; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi dự kiến có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động một tỉnh.

Mẫu A1

………….(1)
-------

Số: ……./CN-…. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đăng ký hoạt động tôn giáo

………….(1)………….………….………….………….chứng nhận:

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................................................................................

Tên giao dịch quốc tế của tổ chức (nếu có):......................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Thuộc tôn giáo: ..................................................................................................................

Nguồn gốc hình thành, quá trình phát triển ở Việt Nam:....................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: ............................................................................................

Địa bàn hoạt động: ............................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ................................................................................................................

Được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đăng ký đã được chấp thuận kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo./.

Nơi nhận:
- ……….;
- ……….;
- Lưu: VT,...

………..(4)
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tnh.

(2) Viết tắt tên cơ quan cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(3) Địa danh nơi cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu B9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Công nhận tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức đề nghị (chữ in hoa): ……………………………………..(3)..............................

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ....................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................................

Trụ sở của tổ chức: ...........................................................................................................

Thuộc tôn giáo: .................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Số lượng tín đồ: .................................................................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tại thời điểm đề nghị: .......................................................

Cơ cấu tổ chức: ..................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức; bản tóm tắt giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương của tổ chức; bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức; giấy tờ chng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở.

 

TM. TCHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị công nhận tổ chc tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tnh.

(3) Tên tổ chức đã được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu A2

………….(1)
-------

Số: ……./-…. (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tổ chức tôn giáo

…….(4)…….

Căn cứ Điều 21 và Điều 22 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ …….…….…….…….…….…….…….…….(5)…….…….…….…….…….…….…….;

Xét đề nghị của …….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….…….……….,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tổ chức tôn giáo:

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ....................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo: .............................................................................................

Thuộc tôn giáo: .................................................................................................................

Năm hình thành tại Việt Nam: ...........................................................................................

Tôn chỉ, mục đích hoạt động: ............................................................................................

Cơ cấu tổ chức: .................................................................................................................

Địa bàn hoạt động: ............................................................................................................

Điều 2. …….…….…….……. (6) được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hiến chương của tổ chức đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tchức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,…….

…….(4)…….
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyn ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo được công nhận.

Mẫu B10

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Sửa đổi hiến chương

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .......................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo: ................................................................................................

Đăng ký sửa đổi hiến chương với các nội dung sau:

Nội dung sửa đổi:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Lý do sửa đổi:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Văn bản kèm theo: Hiến chương sửa đổi.

 

TM. TCHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở ca tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Mẫu B11

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .....................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo: ..............................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Đề nghị về việc thay đổi tên của tổ chức...(3)... với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ...................................................................................................................

Tên của tổ chức .................................(3) trước khi thay đổi: ..............................................

Tên giao dịch quốc tế trước khi thay đổi (nếu có): ............................................................

Tên của tổ chức .................................(3) sau khi thay đổi: ..................................................

Tên giao dịch quốc tế sau khi thay đổi (nếu có): ................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: ................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bn sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo; bản sao có chứng thực văn bản chp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với việc đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tnh.

(3) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B12

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………..(3) ........................................................................

Người đại diện: .................................................................................................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:.......................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.........................................................................................

Nơi cư trú: ..........................................................................................................................

Đnghị thay đổi trụ scủa tổ chức...(3)... với các nội dung sau:

Lý do thay đổi: ....................................................................................................................

Trụ sở của tổ chức trước khi thay đổi: .................................................................................

Trụ sở của tổ chức sau khi thay đổi: ....................................................................................

Dự kiến thời điểm thay đổi: .................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực quyết định công nhận tổ chức tôn giáo đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo đến địa bàn tỉnh khác hoặc bản sao có chứng thực văn bản chp thuận thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nht tổ chức tôn giáo trực thuộc của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp đối với trường hợp thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc đến địa bàn tỉnh khác; văn bản chấp thuận của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc quản lý trực tiếp tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc thay đổi địa điểm; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp đđặt trụ sở mới.

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi đt trụ sở mới.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa): ...............................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trc thuộc với các nội dung sau:

Lý do thành lập: .................................................................................................................

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: ..........................................................

Địa điểm dự kiến đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi thành lập:

Người đại diện của tổ chức trước khi thành lập:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.........................................................................................

Người đại diện của tổ chức sau khi thành lập:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.........................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ..............................................................................................

Slượng tín đcủa tổ chức tôn giáo trực thuộc tại thời điểm thành lập:...........................

Cơ cấu tổ chức: ..................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dkiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có); bản kê khai tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp đđặt trụ sở.

 

TM. TCHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):

.........................................................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................................

Đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

1. Lý do chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất: ................................................................

2. Tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hp nhất:

Tên tổ chức: ....................................................................................................................

Trụ sở: ............................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ............................................................................................

Số lượng tín đồ: ..............................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ...............................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:......................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ..............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.......................................................................................

3. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất:

Tên tổ chức: .....................................................................................................................

Trụ sở: .............................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: .............................................................................................

Số lượng tín đồ: ...............................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: ...............................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:.......................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ...............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi chia, tách, sáp nhập, hợp nht; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai tài sản hp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; giy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp để đặt trụ sở; hiến chương của tổ chức tôn giáo trực thuộc (nếu có).

 

TM. TCHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với đề nghị chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu B15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chin hoa): ....................................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ...............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.........................................................................................

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc:........................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ...............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:..................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ...........................................................................

Địa bàn hoạt động của tổ chức tôn giáo trực thuộc: .........................................................

Cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo trực thuộc: ..............................................................

Số lượng tín đồ, chức sắc, chức việc, nhà tu hành tại thời điểm đề nghị: ........................

...........................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của tổ chức tôn giáo trực thuộc từ khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hp nhất; danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người lãnh đạo của tổ chức tôn giáo trực thuộc; bản kê khai và giấy tờ chứng minh tài sản hợp pháp của tổ chức tôn giáo trực thuộc; hiến chương, điều lệ hoặc các văn bản có nội dung tương tự của tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở cửa tổ chức tôn giáo đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tnh.

Mẫu A3

………(1)
-------

Số: ……/QĐ-……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc

………………(4)

Căn cứ Điều 30 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 9 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ …………………………………………………….(5)................................................. ;

Xét đề nghị của................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho ………. (6) .....................................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ...................................................................................................

Trụ sở của ……. (6): .........................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo của ……. (6): .........................................................................

Điều 2.(6)... được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và hiến chương của tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Lưu: VT,...

………..(4)………..
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc được cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại.

Mẫu B16

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc (chữ in hoa):................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chc tôn giáo trực thuộc theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị được giải thể: .................

Trụ sở của tổ chức: ...........................................................................................................

Người đại diện: .................................................................................................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ...............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: .................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Lý do giải thể: ...................................................................................................................

Dự kiến thời điểm giải thể: ...............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc danh sách tổ chức tôn giáo trực thuộc thuộc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể đối với việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

TM. TCHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trc thuộc đề nghị giải thể.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều tnh; y ban nhân dân cấp tỉnh đối với đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị.

Mẫu A4

………(1)
-------

Số: ……/QĐ-……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc giải thể theo quy định của hiến chương của tổ chức tôn giáo

………………(4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 10 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Căn cứ …………………………………………(5)................................................................. ;

Xét đề nghị của ................................................................................................................ ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho ……………………………………………….(6)...............................

Trụ sở: ..............................................................................................................................

Cơ cấu tổ chức: .................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ..............................................................................................

Được giải thể theo hiến chương của tổ chức từ ngày…… tháng….... năm .....................

Điều 2. ...…...(6) có trách nhiệm thực hiện việc giải thể tổ chức theo hồ sơ đề nghị giải thể ngày... tháng... năm.... của tổ chức.

Điều 3. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT,...

………..(4)………..
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu A5

………(1)
-------

Số: ……/QĐ-……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc

………………(4)

Căn cứ Điều 31 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 11 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

………………. (5)

Xét đề nghị của ...................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể ……………………………………………………(6).......................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo: ................................................................................................

Điều 2. Lý do giải thể: .........................................................................................................

Điều 3. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở của …………… (7) và đăng trên ba số báo viết hoặc báo điện tử liên tiếp ở …………………………(8)

Điều 4. (Hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,...

………..(4)………..
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thủ trưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải th.

(7) Tên của tổ chức tôn giáo; trường hợp giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc sẽ bao gồm cả tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

(8) Báo trung ương hoặc báo địa phương nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

Mẫu B17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo (chữ in hoa): ……………………………………(3) ……………………………………

Trụ sở của tổ chức: .............................................................................................................

Thông báo về việc đã giải thể ……(4)…… với các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể: ..........................................................................

Trụ sở của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể: ................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ...........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ..................................................................................................

Số CMND/Shộ chiếu/Số định danh cá nhân: ......................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Thời điểm giải thể: ...............................................................................................................

Giải thể theo văn bản số…… ngày…… tháng…… năm…… của………… (2)………… về việc giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

 

TM. TCHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với thông báo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động nhiều tnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với thông báo giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tnh.

(3) Tên của tổ chức có trách nhiệm thông báo việc giải thể.

(4) Tên của tổ chức tôn giáo trực thuộc bị giải thể.

Mẫu B18

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ....................................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Thông báo việc phong phẩm hoặc suy cử chức sắc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được phong phẩm hoặc suy cử

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước và sau khi được phong phẩm hoặc suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của chức sắc.

 

TM. TCHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp phong phm hoặc suy cử phẩm vị theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh đối với trường hợp phong phm hoặc suy cử phm vị theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………….. (3) ...................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau: .......

TT

Họ và tên người được dự kiến bnhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Chức vụ trưc và sau khi được bnhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách trước và sau khi được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Trước

Sau

Trước

Sau

Trước

Sau

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến bổ nhiệm, bầu cử, suy cử.

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ scủa tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bnhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với trường hợp bnhiệm, bu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

Mẫu B20

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………….. (3) .....................................................................

Trụ sở: ..............................................................................................................................

Thông báo kết quả người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc với các nội dung sau:

TT

Họ và tên người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Tên gọi trong tôn giáo

Năm sinh

Nơi cư trú

Phẩm vị

Chức vđược bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

Địa bàn phụ trách

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp bnhiệm, bu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh đối với trường hợp bổ nhiệm, bu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo; cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 19 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo đối với trường hợp bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức việc theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo.

(3) Tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

Mẫu B21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………… (3) ................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển: .............................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ:………………………………..; Phẩm vị: ..............................................................

Lý do thuyên chuyển: .......................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:.......................................................

...........................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyển đến: ........................................

Dự kiến thời điểm thuyên chuyển: ....................................................................................

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ scủa tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2)quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh nơi thuyên chuyển đi và nơi thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B22

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc chưa được xóa án tích

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành với các nội dung sau:

Họ và tên người được thuyên chuyển: .............................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ:………………………….; Phẩm vị: .......................................................................

Lý do thuyên chuyển: ........................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:.......................................................

...........................................................................................................................................

Địa bàn hoạt động tôn giáo sau khi được thuyên chuyn đến:.........................................

...........................................................................................................................................

Thời điểm dự kiến thuyên chuyển:....................................................................................

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tnh nơi dự kiến chức sắc, chức việc, nhà tu hành thuyên chuyển đến.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc thuyên chuyển chức sc, chức việc, nhà tu hành.

Mẫu B23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………………(3).......................................................

Trụ sở: ..............................................................................................................................

Thông báo về việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc với các nội dung sau:

Họ và tên người bị cách chức, bãi nhiệm: ........................................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ:………………………..; Phẩm vị: ..........................................................................

Lý do cách chức, bãi nhiệm: ..............................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Thời điểm cách chức, bãi nhiệm: ......................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc về việc cách chức, bãi nhiệm.

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 1 Điều 33, khoản 1 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưng, tôn giáo cấp tnh đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc theo quy định tại khoản 2 Điều 33, khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo và đối với việc cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu B24

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): ....................................................................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Đề nghị thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ..............................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .........................................................................................

Địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo: ................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ...............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: .................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:........................................................................................

Nơi cư trú: .........................................................................................................................

Sự cần thiết thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo: ................................................................

...........................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách, sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người đại diện và những người dự kiến lãnh đạo cơ sở đào tạo tôn giáo; dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở đào tạo tôn giáo (gồm các nội dung cơ bản: Tên cơ sở đào tạo; địa điểm đặt trụ sở; chức năng, nhiệm vụ; cơ cấu tổ chức, nhân sự; trình độ, loại hình đào tạo; chương trình, nội dung giảng dạy và chun đào tạo của từng trình độ đào tạo; tài chính, tài sản); dự thảo quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo; giấy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp và cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đào tạo; ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tnh về địa điểm đặt cơ sở đào tạo tôn giáo.

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Thay đổi quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): ..........................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo: ...................................................................................

Đăng ký thay đổi quy chế... (3)... của cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Nội dung thay đổi: .............................................................................................................

Lý do thay đổi: ..................................................................................................................

Thời điểm thực hiện quy chế sửa đổi: ..............................................................................

Văn bản kèm theo: Quy chế sửa đổi.

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Quy chế tổ chức và hoạt động hoặc quy chế tuyển sinh.

Mẫu B26

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): .............................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo: ......................................................................................

Thông báo kết quả đào tạo của cơ sở đào tạo tôn giáo với các nội dung sau:

Khóa đào tạo: .....................................................................................................................

Năm tốt nghiệp: ..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Số lượng học viên tốt nghiệp: .............................................................................................

Văn bản kèm theo: Danh sách học viên tốt nghiệp (Họ và tên, năm sinh, giới tính, quê quán, dân tộc).

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B27

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ……………………………….. (3) .......................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo với các nội dung sau:

Tên lớp: ..............................................................................................................................

Địa điểm mở lớp: ................................................................................................................

Lý do mở lớp: .....................................................................................................................

Thời gian học: .....................................................................................................................

Nội dung học: .....................................................................................................................

Thành phần, số lượng tham dự: ...........................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; danh sách giảng viên.

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh nơi mở lớp.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

Mẫu B28

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .......................................................................................

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo: ................................................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo: ...................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ...........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ..................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: ......................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Cơ cấu tổ chức của cơ sở đào tạo tôn giáo: ........................................................................

Lý do giải thể: .....................................................................................................................

Dự kiến thời điểm giải thể: ...................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản kê khai tài sản, tài chính; phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ (nếu có); phương thức giải quyết quyền lợi của học viên và những người có liên quan.

 

TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B29

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về việc đã giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo: ..........................................................................................................

Trụ sở của tổ chức: .............................................................................................................

Căn cứ văn bản số………. ngày....tháng....năm.... của ……….(2)………. về việc chấp thuận cho tổ chức tôn giáo giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức;

Căn cứ văn bản số………. ngày....tháng....năm.... của tổ chức tôn giáo về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo,

Thông báo về việc đã giải thể cơ sđào tạo tôn giáo theo quyết định của tổ chức với các nội dung sau:

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể: .................................................................................

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể: ......................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ...........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ..................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Thời điểm giải thể: ...............................................................................................................

 

TM. TCHỨC TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu A6

………(1)
-------

Số: ……/QĐ-……(2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

...(3), ngày….. tháng….. năm…..

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể cơ sở đào tạo tôn giáo

………………(4)

Căn cứ Điều 42 Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

………………… (5)

Xét đề nghị của ................................................................................................................... ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giải thể …………………………………………………………………………………(6) thuộc …………………………………………………………………………..(7)

Trụ sở của cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể: ......................................................................

Được chấp thuận thành lập theo Quyết định số……… ngày... tháng... năm... của………(1) và văn bản thành lập ………(6) ngày... tháng... năm... của…………………………………………………(7)

………………………(6) bị giải thể từ ngày….. tháng.... năm....

Điều 2. Lý do bị giải thể ......................................................................................................

Điều 3. Quyết định này được niêm yết công khai tại trụ sở của ………………(6)………(7) đồng thời đăng trên ba số báo viết hoặc báo điện tử nơi đặt trụ sở của ……… (6)

Điều 4. (hiệu lực của Quyết định; ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành Quyết định)./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT,....

………(4)………
(Chữ ký, dấu)

(1) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(2) Viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

(3) Địa danh nơi ban hành Quyết định.

(4) Thtrưởng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành Quyết định.

(5) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban hành Quyết định.

(6) Tên cơ sở đào tạo tôn giáo bị giải thể.

(7) Tên tổ chức tôn giáo qun lý trực tiếp cơ sở đào tạo tôn giáo.

Mẫu B30

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Danh mục hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………………………… (3) ...........................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Thông báo danh mục hoạt động ….(4)với các nội dung sau:

TT

Tên các hoạt động tôn giáo

Thời gian tổ chức

Địa điểm diễn ra hoạt động tôn giáo

Ghi chú

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều tnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với việc thông báo danh mục hoạt động tôn giáo (hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung) của tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Hoạt động tôn giáo hằng năm hoặc hoạt động tôn giáo bổ sung.

Mẫu B31

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Tổ chức hội nghị thường niên

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ....................................... (3) .........................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức hội nghị thường niên với các nội dung sau:

Nội dung: ............................................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; chương trình tổ chức hội nghị thường niên.

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(K
ý, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tchức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiu tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu B32

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa)…………………………….. (3) .....................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị tổ chức hội nghị...(4)... với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ....................................................................................................................

Nội dung: ............................................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự.

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hội nghị liên tôn giáo hoặc hội nghị có yếu tố nước ngoài về tôn giáo của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mẫu B33

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức đại hội

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………………………….. (3) .........................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị về việc tổ chức đại hội với các nội dung sau:

Lý do tổ chức: ....................................................................................................................

Nội dung: ............................................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức đại hội; dự kiến thành phần, số lượng người tham dự; báo cáo tổng kết hoạt động của tổ chức; dự thảo hiến chương hoặc hiến chương sửa đổi (nếu có).

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

Mẫu B34

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): …………………………………… (3) ...........................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị về việc tổ chức cuộc lễ (4)với các nội dung sau:

Tên cuộc lễ: ........................................................................................................................

Người chủ trì: ......................................................................................................................  

Nội dung: ............................................................................................................................

Thời gian thực hiện: .............................................................................................................

Địa điểm thực hiện: .............................................................................................................

Quy mô: .............................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức cuộc lễ; dự kiến thành phần tham dự cuộc lễ.

 

TM. TỔ CHỨC(3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh nơi dự kiến tổ chức cuộc lễ đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tnh hoặc ở nhiều tnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với cuộc lễ có quy mô tổ chức ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người thay mặt tổ chức phải ký tên và đóng dấu.

(4) Cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hp pháp đã đăng ký.

Mẫu B35

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đã đăng ký

Kính gửi: (2)…….……………………………

Họ và tên người đề nghị: .....................................................................................................

Chức vụ, phẩm vị: ...............................................................................................................

Địa bàn phụ trách: ...............................................................................................................

Thuộc tổ chức...(3): ..............................................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đăng ký giảng đạo (4)với các nội dung sau:

Lý do: .................................................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Địa điểm thực hiện: .............................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình tổ chức; nội dung; thành phần tham dự.

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan chun môn về tín ngưỡng, tôn giáo cấp tnh nơi dự kiến giảng đạo đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức nhiu huyện thuộc một tnh hoặc ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc giảng đạo có quy mô tổ chức ở một huyện.

(3) Tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trc thuộc hoặc tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(4) Giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hp pháp đã đăng ký.

Mẫu B36

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: ……..(2)…….

Người đại diện:

Họ và tên: ………………… Tên gọi khác: ………………… Năm sinh: ...............................

Quốc tịch: ………………… Tôn giáo: .................................................................................

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hp pháp tại Việt Nam với các nội dung sau:

Lý do: .................................................................................................................................

Nội dung sinh hoạt tôn giáo: ................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm dự kiến sinh hoạt tôn giáo: ....................................................

Số lượng người tham gia: ...................................................................................................

...........................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của người đại diện cơ sở tôn giáo hoặc giy tờ chứng minh có địa điểm hợp pháp đsinh hoạt tôn giáo tập trung.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp để sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp đsinh hoạt tôn giáo tập trung.

Mẫu B37

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………………… (3) ..............................................

Trụ sở: ...............................................................................................................................

Đề nghị mi tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện ….(4)…. với các nội dung sau:

Tên tổ chức, cá nhân được mời: ………………. (5) ...........................................................

Mục đích: ............................................................................................................................

Nội dung các hoạt động: .....................................................................................................

Thời gian tổ chức: ...............................................................................................................

Địa điểm tổ chức: ................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của tổ chức, cá nhân nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

 

TM. TCHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện hoạt động quốc tế về tôn giáo hoặc hoạt động tôn giáo ở nhiều tnh; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp mời tổ chức, cá nhân là người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện các hoạt động tôn giáo ở một tnh.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hoạt động tôn giáo hoặc hoạt động quan hệ quốc tế về tôn giáo.

(5) Đối với tổ chức được mời cần nêu rõ: Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì; đối với cá nhân được mời cần nêu rõ: Họ và tên; tên gọi khác, năm sinh, quốc tịch, tôn giáo (nếu có).

Mẫu B38

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ..................................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị mi chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời ………………….. Năm sinh .........................

Quốc tịch: ……………………………… Tôn giáo: .............................................................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ....................................................................................................

Trụ sở tại: ...........................................................................................................................

Mục đích mời: .....................................................................................................................

Nội dung các hoạt động: .....................................................................................................

Thời gian tổ chức: ...............................................................................................................

Địa điểm tổ chức: ................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chyếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

-

TM. TỔ CHỨC
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo.

(2) Cơ quan qun lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với trường hợp mời chức sc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp tnh đối với trường hợp mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh.

Mẫu B39

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên nhóm: ...........................................................................................................................

Người đại diện:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ........................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ................................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Đề nghị về việc mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài giảng đạo với các nội dung sau:

Họ và tên chức sắc, nhà tu hành được mời ……………………….. Năm sinh .................

Quốc tịch: …………………………………… Tôn giáo: .......................................................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ......................................................................................................

Trụ sở tại: ...........................................................................................................................

Mục đích mời: .....................................................................................................................

Nội dung các hoạt động: .....................................................................................................

Thời gian tổ chức: ...............................................................................................................

Địa điểm giảng đạo: ............................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Danh sách khách mời; dự kiến chương trình; bản giới thiệu tóm tắt các hoạt động chủ yếu của chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài; văn bản chứng minh chức danh hoạt động tôn giáo của người được mời.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN
(K
ý, ghi rõ họ tên)

(1) Địa danh nơi có địa điểm dự kiến tổ chức giảng đạo của nhóm người nước ngoài sinh hoạt tôn giáo tập trung.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B40

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc người nước ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên cơ sở đào tạo tôn giáo (chữ in hoa): .............................................................................

Thuộc tổ chức tôn giáo: ......................................................................................................

Đnghị cho người nước ngoài theo học tại...(3)... với các nội dung sau:

TT

Họ và tên

Quốc tịch

Khóa học

Thời gian theo học

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

Văn bản kèm theo gồm: Bản dịch hộ chiếu của người đăng ký học sang tiếng Việt có công chứng.

 

TM. CƠ SỞ ĐÀO TẠO TÔN GIÁO
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở đào tạo tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tên cơ sở đào tạo.

Mẫu B41

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………………. (3) ..................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đnghị về việc cho cử chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia...(4)... với các nội dung sau:

Mục đích: ............................................................................................................................

Thời gian: ...........................................................................................................................

Địa điểm: ............................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Chương trình; giấy mời hoặc văn bản chấp thuận tham gia hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo của tổ chức tôn giáo ở nước ngoài.

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(4) Hoạt động tôn giáo hoặc đào tạo tôn giáo ở nước ngoài.

Mẫu B42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .......................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Đề nghị về việc tổ chức tôn giáo nước ngoài phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử chức sắc, chức việc cho công dân Việt Nam là tín đồ của tổ chức tôn giáo ở Việt Nam với nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài: ........................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Người được đề nghị:

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:..........................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.......................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..........................................................................................

Lý do đề nghị: .....................................................................................................................

Phẩm vị, chức vụ trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

...........................................................................................................................................

Phẩm vị, chức vụ sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

...........................................................................................................................................

Địa bàn phụ trách trước khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

...........................................................................................................................................

Địa bàn phụ trách sau khi phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được dự kiến phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử; sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được dự kiến phong phm, bnhiệm, bu cử, suy cử.

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B43

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .......................................................................................

Trụ sở của tổ chức: .............................................................................................................

Đnghị cho phong phẩm hoặc suy cử phẩm vị cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam với nội dung sau:

Người được đề nghị:

Họ và tên: ………. Tên gọi trong tôn giáo: ……… Năm sinh: ............................................

Quốc tịch: ...........................................................................................................................

Phẩm vị trong tổ chức tôn giáo (nếu có): ...........................................................................

Lý do đề nghị: ....................................................................................................................

Phẩm vị được đề nghị: ......................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo của người được đề nghị; bằng tốt nghiệp do cơ sở đào tạo tôn giáo ở Việt Nam cấp; bản sao hộ chiếu, bản chính hoặc bản sao có chứng thực phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người được đề nghị không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, đã được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên theo nguyên tc có đi có lại. Trường hợp người được đề nghị đã cư trú ở Việt Nam trên 06 tháng liên tục phải có thêm bản chính phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan nhà nước có tham quyền của Việt Nam cấp.

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B44

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐĂNG KÝ

Cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức (chữ in hoa): ………………………………….. (3) ..............................................

Trụ sở của tổ chức: .............................................................................................................

Đăng ký cho công dân Việt Nam được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử nước ngoài về Việt Nam làm chức sắc, chức việc với các nội dung sau:

Người được đăng ký:

Họ và tên: …………………… Tên gọi trong tôn giáo: ………………… Năm sinh: .............

Phẩm vị, chức vụ được phong ở nước ngoài: ......................................................................

Địa bàn phụ trách ở nước ngoài: ..........................................................................................

Phẩm vị, chức vụ đăng ký ở Việt Nam: ................................................................................

Địa bàn phụ trách ở Việt Nam: .............................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp của người được đăng ký; bản tóm tắt quá trình hoạt động tôn giáo ở nước ngoài của người được đăng ký; văn bản chứng minh phẩm vị, chức vụ, địa bàn hoạt đng của người được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử ở nước ngoài.

 

TM. TỔ CHỨC (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi đặt trụ sở của tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

(3) Tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc ở Việt Nam.

Mẫu B45

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

ĐỀ NGHỊ

Cho tổ chức tôn giáo ở Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .......................................................................................

Trụ scủa tổ chức: .............................................................................................................

Đề nghị về việc cho tổ chức tôn giáo Việt Nam gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài vi các nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài gia nhập: ..........................................................................

(Thuộc nước nào, năm thành lập, hoạt động trong lĩnh vực gì)

Tôn chỉ, mục đích hoạt động của tổ chức tôn giáo nước ngoài: ............................................

...........................................................................................................................................

Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài: .....................................................................

Mục đích gia nhập: ..............................................................................................................

Thời điểm gia nhập: .............................................................................................................

Văn bản kèm theo gồm: Văn bản chấp thuận hoặc văn bản mời gia nhập của tổ chức tôn giáo nước ngoài; hiến chương của tổ chức tôn giáo nước ngoài.

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B46

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên tổ chức tôn giáo (chữ in hoa): .....................................................................................

Trụ sở: ................................................................................................................................

Thông báo về việc tổ chức tôn giáo ở Việt Nam chấm dứt gia nhập tổ chức tôn giáo nước ngoài với nội dung sau:

Tên tổ chức tôn giáo nước ngoài đã gia nhập: ..................................................................

(Thuộc nước nào, năm thành lập, lĩnh vực hoạt động)

Trụ sở chính của tổ chức tôn giáo nước ngoài: .................................................................

Lý do chấm dứt: .................................................................................................................

Thời điểm bắt đầu chấm dứt: .............................................................................................

 

TM. TỔ CHỨC
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo.

(2) Cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương.

Mẫu B47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

….(1)…., ngày……. tháng…… năm…..

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp

Kính gửi: ……..(2)…….

Tên (chữ in hoa): …………………………………(3)............................................................

Địa chỉ:..............................................................................................................................

Người đại diện:.................................................................................................................

Họ và tên: ................................................. Năm sinh:.......................................................

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): .......................................................................................

Chức vụ, phẩm vị (nếu có): ..............................................................................................

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân:.................................................................

Ngày cấp:.................... Nơi cấp:.......................................................................................

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp: ........................................................................................................

Địa bàn tổ chức quyên góp: .............................................................................................

Cách thức quyên góp: .......................................................................................................

Thời gian thực hiện quyên góp: ........................................................................................

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp: .............................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)
(Chữ ký, dấu)

(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trưng hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.

(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.

Thuộc tính văn bản
Nghị định 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 162/2017/NĐ-CP Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Nghị định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/12/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Chính sách
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE GOVERNMENT

 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 162/2017/ND-CP

 

Hanoi, December 30, 2017

 

 

DECREE

Detailing a number of articles of the Law on Belief and Religion and prescribing measures for its implementation[1]

 

Pursuant to the June 19, 2015 Law on Organization of the Government;

Pursuant to the November 18, 2016 Law on Belief and Religion;

At the proposal of the Minister of Home Affairs;

The Government promulgates the Decree detailing a number of articles of the Law on Belief and Religion and prescribing measures for its implementation.

 

Chapter I

GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of regulation

This Decree details a number of articles of the Law on Belief and Religion (below referred to as the Law) regarding the right to use scriptures and to manifest belief and religious faith of persons held in custody or temporary detention in accordance with the law on custody and temporary detention; persons who are serving imprisonment sentences; persons who are serving the measure of consignment to a reformatory, compulsory education institution or compulsory drug rehabilitation establishment; the order and procedures for grant of non-commercial legal person registration to dependent religious organizations; the order and procedures for dissolution of religious organizations and dependent religious organizations; the order and procedures for approval and registration for ordainment, appointment and election involving foreign elements; the receipt and management by religious organizations and dependent ones of financial donations from foreign organizations and individuals; and the fund raising by belief establishments, religious organizations and dependent religious organizations, and prescribes measures for implementation of the Law. 

Article 2. Subjects of application

This Decree applies to agencies, organizations and individuals in the assurance and exercise of the right to freedom of belief and religion in accordance with the Law.

Article 3. Interpretation of terms

1. Belief work means a work built for use for belief.

2. Religious work means a work built for religious practice, as a religious monument, stele or tower.

3. Auxiliary work means a work not used for worshiping of a belief or religious establishment, including residential house, guest house, dining hall, kitchen and surrounding fence of a belief or religious establishment and similar works.

 

Chapter II

USE OF SCRIPTURES, MANIFESTATION OF BELIEF AND RELIGIOUS FAITH; CHANGE OF REPRESENTATIVES AND PLACES OF COLLECTIVE RELIGIOUS PRACTICE; CHANGE OF NAMES AND HEAD OFFICES OF RELIGIOUS ORGANIZATIONS AND DEPENDENT ONES

Article 4. Use of scriptures, manifestation of belief and religious faith under Clause 5, Article 6 of the Law

1. Persons held in custody or temporary detention in accordance with the law on custody and temporary detention; persons who are serving imprisonment sentences; and persons who are serving the measure of consignment to a reformatory,  compulsory education institution or compulsory drug rehabilitation establishment (below referred to as managed or detained persons) may use lawfully distributed, printed scriptures to meet their individual belief or religious practice needs and manifest their belief or religion faith through words or acts in accordance with regulations on temporary detention houses and centers, prisons, reformatories, compulsory education institutions and compulsory drug rehabilitation establishments (below referred to as management and detention facilities).

2. The use of scriptures and manifestation of belief and religious faith of persons managed or detained at management or detention facilities must neither affect others’ right to freedom of belief and religion and right to freedom of non-belief or non-religion nor contravene relevant laws.

3. The Ministry of Public Security, Ministry of National Defense and Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs shall guide the management of scriptures, and time and places for using scriptures and manifesting belief and religious faith for persons managed or detained at management or detention facilities.

Article 5. Order and procedures for change of representatives of collective religious practice groups

1. Before changing its representative, a collective religious practice group shall send a registration dossier to the commune-level People’s Committee of the place where it carries out collective religious practice.

Such registration dossier must comprise:

a/ A registration paper specifying the name of the religious organization or organization possessing a religious practice registration certificate; name of the religion; name of the group, full names and places of residence of the old and new representatives of the group; and reason for and expected time of the change; 

b/ A resume of the new representative;

c/ The written approval of the religious organization or organization possessing a religious practice registration certificate of the change of the representative for the collective religious practice group registered by such organization;

d/ The minutes of the meeting that elected or appointed the new representative (if any).

2. Within 15 days after receiving a complete and valid dossier, the commune-level People’s Committee shall issue a written reply; in case of refusal, it shall issue a written reply specifying the reason.

Article 6. Order and procedures for change of places of collective religious practice

1. Before moving to another place for collective religious practice within the same commune, the representative of a collective religious practice group shall send a dossier of request for changing the place of collective religious practice to the commune-level People’s Committee.

Such dossier must comprise:

a/ A written request specifying the name of the religious organization or organization possessing a religious practice registration certificate; name of the religion; name of the group, full name of the representative of the group; reason for and expected time of the change; and the current and expected new places of religious practice;

b/ Papers proving the new lawful place for religious practice;

c/ The written approval of the religious organization or organization possessing a religious practice registration certificate of the change of the place of religious practice, for the religious practice group registered by such organization.

2. Before moving to another place for collective religious practice located in another commune, the representative of a collective religious practice group shall send a dossier of request for changing the place of collective religious practice to the commune-level People’s Committee of the new place.

A dossier of request must comply with Clause 1 of this Article and be enclosed with a certified copy of the written approval of collective religious practice registration by the commune-level People’s Committee of the old place of collective religious practice. 

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!