Nghị định 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 29 tháng 6 năm 2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ngày 21 tháng 6 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chuẩn để xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và các mức trợ cấp, phụ cấp
1. Mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định này là 650.000 đồng.
2. Ban hành kèm theo Nghị định này các bảng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm:
a. Bảng số 1: mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng;
b. Bảng số 2: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c. Bảng số 3: mức trợ cấp thương tật đối với thương binh loại B.
Điều 2. Kinh phí thực hiện
Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp quy định tại Nghị định này.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
2. Nghị định này thay thế Nghị định số 07/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
3. Các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2008.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- BQL KKTCKQT Bờ Y;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (6b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

BẢNG SỐ 1

MỨC TRỢ CẤP, PHỤ CẤP ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ)

Đơn vị tính: nghìn đồng

A. Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp, phụ cấp từ 01/10/2008 (mức chuẩn 650.000đ)

Trợ cấp

Phụ cấp

1

Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945:

- Diện thoát ly

 

731

 

124/thâm niên

- Diện không thoát ly

1.240

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

649

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần

1.095

2

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945

676

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

366

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần

767

3

Thân nhân liệt sĩ:

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ

 

649

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên

1.167

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ

1.167

4

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1.167

547

5

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến

547

 

6

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh (sau đây gọi chung là thương binh)

Bảng số 2

 

- Thương binh loại B

Bảng số 3

 

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

328

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

 

672

- Người phục vụ thương binh, thương binh loại B ở gia đình:

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

649

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng

840

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

366

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

767

 

7

- Bệnh binh:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 41% - 50%

683

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 51% - 60%

850

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 61% - 70%

1.083

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%

1.250

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% - 90%

1.497

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 91% - 100%

1.665

 

 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

 

328

 

+ Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

 

649

 

- Người phục vụ bệnh binh ở gia đình:

 

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

649

 

 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

840

 

 

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

366

 

 

- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần

767

 

8

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

1.083

 

 

+ Bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống

683

 

 

+ Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học

683

 

 

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:

 

 

 

+ Bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt

649

 

 

+ Bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt

366

 

9

- Người có công giúp đỡ cách mạng trước Cách mạng tháng 8 năm 1945:

 

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

649

 

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

1.095

 

 

- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến:

 

 

 

+ Trợ cấp hàng tháng

384

 

 

+ Trợ cấp nuôi dưỡng

858

 

10

- Trợ cấp ưu đãi hàng tháng tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú:

 

 

 

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân; con Anh hùng Lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

649

 

 

+ Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

329

 

 

B. Mức trợ cấp ưu đãi một lần:

TT

Đối tượng người có công

Mức trợ cấp từ 01/10/2008 (mức chuẩn 650.000đ)

1.

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ

20 lần mức chuẩn

 

- Chi phí báo tử

1.000

2

- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995

20 lần mức chuẩn

 

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng

20 lần mức chuẩn

3

Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%:

 

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%

4 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%

6 lần mức chuẩn

 

- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%

8 lần mức chuẩn

4

Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày:

 

 

- Thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm

500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm

1.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm

1.500

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 5 năm đến dưới 10 năm

2.000

 

- Thời gian bị địch bắt tù từ 10 năm trở lên

2.500

5

Người hoạt động kháng chiến

(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến)

 

120/1 thâm niên

6

Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến

1.000

7

Trợ cấp đối với thân nhân người có công với cách mạng chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995:

 

 

- Thân nnân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

1.000

 

- Thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương

1.000

8

Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại:

 

 

- Cơ sở giáo dục mầm non

200

 

- Cơ sở giáo dục phổ thông

250

 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú

300

9

Bảo hiểm y tế bằng 3% tiền lương tối thiểu chung

 

10

Mai táng phí

Như quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội

 

BẢNG SỐ 2

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH, NGƯỜI HƯỞNG CHÍNH SÁCH NHƯ THƯƠNG BINH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ)

Mức chuẩn 650.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

1

21%

438.000

41

61%

1.272.000

2

22%

459.000

42

62%

1.293.000

3

23%

480.000

43

63%

1.314.000

4

24%

501.000

44

64%

1.335.000

5

25%

522.000

45

65%

1.356.000

6

26%

542.000

46

66%

1.377.000

7

27%

563.000

47

67%

1.398.000

8

28%

584.000

48

68%

1.418.000

9

29%

605.000

49

69%

1.439.000

10

30%

626.000

50

70%

1.460.000

11

31%

647.000

51

71%

1.481.000

12

32%

668.000

52

72%

1.502.000

13

33%

688.000

53

73%

1.523.000

14

34%

709.000

54

74%

1.544.000

15

35%

730.000

55

75%

1.565.000

16

36%

751.000

56

76%

1.585.000

17

37%

772.000

57

77%

1.606.000

18

38%

793.000

58

78%

1.627.000

19

39%

814.000

59

79%

1.648.000

20

40%

834.000

60

80%

1.669.000

21

41%

855.000

61

81%

1.690.000

22

42%

876.000

62

82%

1.711.000

23

43%

897.000

63

83%

1.731.000

24

44%

918.000

64

84%

1.752.000

25

45%

939.000

65

85%

1.773.000

26

46%

960.000

66

86%

1.794.000

27

47%

980.000

67

87%

1.815.000

28

48%

1.001.000

68

88%

1.836.000

29

49%

1.022.000

69

89%

1.857.000

30

50%

1.043.000

70

90%

1.877.000

31

51%

1.064.000

71

91%

1.898.000

32

52%

1.085.000

72

92%

1.919.000

33

53%

1.106.000

73

93%

1.940.000

34

54%

1.126.000

74

94%

1.961.000

35

55%

1.147.000

75

95%

1.982.000

36

56%

1.168.000

76

96%

2.003.000

37

57%

1.189.000

77

97%

2.023.000

38

58%

1.210.000

78

98%

2.044.000

39

59%

1.231.000

79

99%

2.065.000

40

60%

1.252.000

80

100%

2.086.000

 

BẢNG SỐ 3

MỨC TRỢ CẤP THƯƠNG TẬT ĐỐI VỚI THƯƠNG BINH LOẠI B
(Ban hành kèm theo Nghị định số 105/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ)

Mức chuẩn 650.000 đồng

Đơn vị tính: đồng

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

STT

Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động

Mức trợ cấp

1

21%

350.000

41

61%

1.016.000

2

22%

367.000

42

62%

1.033.000

3

23%

383.000

43

63%

1.050.000

4

24%

400.000

44

64%

1.066.000

5

25%

417.000

45

65%

1.083.000

6

26%

433.000

46

66%

1.100.000

7

27%

450.000

47

67%

1.116.000

8

28%

466.000

48

68%

1.133.000

9

29%

483.000

49

69%

1.150.000

10

30%

500.000

50

70%

1.166.000

11

31%

516.000

51

71%

1.183.000

12

32%

533.000

52

72%

1.200.000

13

33%

550.000

53

73%

1.216.000

14

34%

566.000

54

74%

1.233.000

15

35%

583.000

55

75%

1.250.000

16

36%

600.000

56

76%

1.266.000

17

37%

616.000

57

77%

1.283.000

18

38%

633.000

58

78%

1.299.000

19

39%

650.000

59

79%

1.316.000

20

40%

666.000

60

80%

1.333.000

21

41%

683.000

61

81%

1.349.000

22

42%

700.000

62

82%

1.366.000

23

43%

716.000

63

83%

1.383.000

24

44%

733.000

64

84%

1.399.000

25

45%

750.000

65

85%

1.416.000

26

46%

766.000

66

86%

1.433.000

27

47%

783.000

67

87%

1.499.000

28

48%

800.000

68

88%

1.466.000

29

49%

816.000

69

89%

1.483.000

30

50%

833.000

70

90%

1.499.000

31

51%

850.000

71

91%

1.516.000

32

52%

866.000

72

92%

1.533.000

33

53%

883.000

73

93%

1.549.000

34

54%

900.000

74

94%

1.566.000

35

55%

916.000

75

95%

1.583.000

36

56%

933.000

76

96%

1.599.000

37

57%

950.000

77

97%

1.616.000

38

58%

966.000

78

98%

1.633.000

39

59%

983.000

79

99%

1.649.000

40

60%

1.000.000

80

100%

1.666.000

 

thuộc tính Nghị định 105/2008/NĐ-CP

Nghị định 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Cơ quan ban hành: Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:105/2008/NĐ-CPNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Nghị địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:16/09/2008Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Chính sách
TÓM TẮT VĂN BẢN

* Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng - Theo Nghị định số 105/2008/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 16/9/2008, quy định: người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 sẽ được hưởng mức trợ cấp: diện thoát ly là 731.000 đồng/người/tháng và hưởng thêm phụ cấp 124.000đồng/thâm niên; diện không thoát ly 1.240.000 đồng; trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 từ trần là 1.095.000 đồng/tháng. Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 được hưởng trợ cấp 676.000 đồng/tháng. Đồng thời, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tiền tuất và tiền tuất nuôi dưỡng với mức không vượt quá 767.000đồng/tháng. Bà mẹ Việt Nam anh hùng sẽ hưởng trợ cấp 1.167.000đồng/tháng cùng với phụ cấp 547.000đồng/tháng. Thân nhân liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến, thương binh loại B, bệnh binh... được hưởng mức trợ cấp hàng tháng tối thiểu từ 329.000 đồng/tháng đến tối đa là 1.665.000 đồng/tháng. Đối với mức trợ cấp ưu đãi 1 lần cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 01/01/1995, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động động trong kháng chiến được truy tặng và khi báo tử liệt sĩ sẽ hưởng mức trợ cấp gấp 20 lần mức chuẩn. Các trường hợp bị suy giảm lao động từ 5 - 20% nhận mức trợ cấp ưu đãi từ 4 - 8 lần mức chuẩn. Ngoài ra, mức trợ cấp thương tật đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh với mức trợ cấp tối thiểu là 438.000 đồng đối với tỷ lệ suy giảm lao động 21%, cao nhất là mức trợ cấp 2.086.000 đồng đối với tỷ lệ suy giảm lao động 100%. Đối với thương binh loại B, mức trợ cấp thương tật tối thiểu là 350.000 đồng khi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%, trợ cấp tối đa là 1.666.000 đồng khi tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đựoc tính từ ngày 01/10/2008.

Xem chi tiết Nghị định105/2008/NĐ-CP tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi