Quyết định 69/QĐ-BNV Kế hoạch xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật Cán bộ, công chức 2019

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ

---------

Số: 69/QĐ-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi,

bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

 

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BNV ngày 01/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Nội vụ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- PTTg thường trực Trương Hòa Bình (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân;

- Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa;

- Lưu: VT, Vụ CCVC.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Lê Vĩnh Tân

 

 

BỘ NỘI VỤ

---------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 
 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng các nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều

 của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

(Kèm theo Quyết định số 69/QĐ-BNV ngày 21/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

--------------------------

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành cùng với hiệu lực thi hành của Luật (01/7/2020).

2. Bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức.

3. Kế thừa quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức.

4. Tích hợp các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

5. Thu gọn đầu mối các văn bản quy định trong lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thuận lợi trong quá trình thực hiện; giảm thiểu thủ tục hành chính, văn bằng, chứng chỉ; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

II. NỘI DUNG XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức

Thay thế Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP; Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 quy định những người là công chức; Các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức và nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (07 thông tư); quy định chi tiết khoản 5, 6, 9, 10, 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung; rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; rà soát, bổ sung các quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm, cho thôi giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý để bảo đảm phù hợp với quy định mới của Đảng về công tác cán bộ ; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số .

2. Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức

Thay thế Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các quy định có liên quan tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 và pháp điển hóa các quy định tại các thông tư hướng dẫn thi hành các nghị định nêu trên (05 thông tư); quy định chi tiết khoản 2 Điều 2; rà soát và quy định nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch; quy định chi tiết các chính sách ưu đãi đối với người dân tộc thiểu số.

3. Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Thay thế Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; quy định chi tiết Khoản 11 Điều 1; Khoản 5 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung; rà soát kết hợp quy trình đánh giá đảng, đoàn thể, chính quyền để bảo đảm không trùng lặp, giảm thủ tục hành chính; quy định chi tiết tiêu chí các mức phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

4. Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức:

Thay thế Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; quy định chi tiết khoản 15 Điều 1; khoản 11 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung; rà soát quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ.

5. Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thay thế Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ, quy định chi tiết khoản 18 điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Kết quả thực hiện

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tháng

01/2020

Vụ CCVC

 

Kế hoạch được phê duyệt

2

Trình Bộ trưởng quyết định thành lập BST, TBT1

Tháng

01/2020

Vụ CCVC

 

Công văn; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

3

Xây dựng dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định

Tháng

02/2020

Vụ CVCC

 

 

Dự thảo Nghị định

4

Xin ý kiến Thành viên BCS đảng Bộ; ý kiến một số cơ quan, đơn vị liên quan về nội dung2

Tháng

02/2020

Vụ CVCC

 

 

Công văn

5

Tổng hợp ý kiến tham gia góp ý

Tháng

02/2020

Vụ CVCC

 

Bảng tổng hợp ý kiến góp ý

6

Hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Tháng

3,4/2020

Vụ CCVC

 

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

7

Tổ chức hội thảo tại 2 miền

Tháng 03, 04/2020

Văn phòng Bộ

Vụ CCVC

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo riêng

8

Hoàn thiện dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị định và các tài liệu liên quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Chính phủ

Ngày

15/3/20203

15/4/20204

Vụ CCVC

 

Hồ sơ và các văn bản theo quy định

 

------------------------------------------

1 Đối với Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì vẫn giữ nguyên thành phần ban soạn thảo, Tổ biên tạp đã thành lập.

2 Đối với Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức đã xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, tổng hợp tiếp thu, giải trình. Bộ tư pháp đã có văn bản thẩm định. Vì vậy ở giai đoạn này chỉ xin gửi ý kiến thống nhấ của ban tổ chức Trung ương và Bộ Tư pháp trước khi trình Chính phủ.

3 Đối với Nghị định tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức và Nghị định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

4 Đối với 03 Nghị định còn lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Công chức - Viên chức

 

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này;

- Làm thường trực, giúp Ban soạn thảo, Tổ biên tập đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Kế hoạch.

2. Văn phòng Bộ Nội vụ

- Bảo đảm kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành;

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Công chức - Viên chức tổ chức hội thảo theo Chương trình;

- Bố trí các điều kiện cần thiết để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nội dung Kế hoạch đề ra; quyết toán kinh phí xây dựng Nghị định.

3. Nguồn kinh phí

Kinh phí phục vụ cho việc xây dựng Nghị định và tổ chức hội thảo của Bộ Nội vụ được bố trí từ nguồn kinh phí xây dựng Nghị định của Bộ Nội vụ. Huy động nguồn lực từ bên ngoài để bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch này. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Trong quá trình triển khai Kế hoạch, nếu có những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, bảo đảm tiến độ, chất lượng văn bản trình Chính phủ./.

 

 

 

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Vĩnh Tân

 

 

 

thuộc tính Quyết định 69/QĐ-BNV

Quyết định 69/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:69/QĐ-BNV Ngày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Vĩnh Tân
Ngày ban hành:21/01/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Cán bộ-Công chức-Viên chức
TÓM TẮT VĂN BẢN

Năm 2020, sẽ xây dựng 05 Nghị định hướng dẫn về CB-CC-VC

Ngày 21/01/2020, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định 69/QĐ-BNV về kế hoạch xây dựng các Nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Nội dung Kế hoạch sẽ xây dựng văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, bảo đảm tiến độ, chất lượng, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020, đồng thời bảo đảm đồng bộ với các quy định của Đảng về tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, kỷ luật... đối với cán bộ, công chức, viên chức…

Các Nghị định được xây dựng gồm: Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp để thay thế các Nghị định quy định hiện hành.

Vụ Công chức - Viên chức được phân công chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/01/2020.

Xem chi tiết Quyết định69/QĐ-BNV tại đây

tải Quyết định 69/QĐ-BNV

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

tin liên quan

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi