Quyết định 729/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 729/QĐ-BHXH

Quyết định 729/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:729/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thị Minh
Ngày ban hành:16/06/2014Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Bảo hiểm

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------
Số: 729/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2014
-----------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
 
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 79/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại;
Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014;
Căn cứ Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Tuyên truyền,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2014”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Hội đồng quản lý (để b/c);
- Ban Cán sự đảng;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, TT.
TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 729/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 06 năm 2014
 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
 
Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ năm 2014; triển khai thực hiện Quyết định số 813/QĐ-BHXH ngày 23/7/2013 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH Việt Nam) về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của BHXH Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020, BHXH Việt Nam xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) năm 2014 với những nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể ở Trung ương (TW) và địa phương về công tác TTĐN; góp phần thực hiện có hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của BHXH Việt Nam.
- Hoạt động TTĐN của Ngành nhằm thông tin sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước ta về BHXH, BHYT thông qua việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam nói chung; các hình ảnh, thành tựu đạt được của BHXH Việt Nam nói riêng ra nước ngoài và thông tin tình hình hoạt động BHXH, BHYT của các nước trên thế giới vào Việt Nam.
- Từng bước hoàn thiện công tác TTĐN, tạo cơ sở để BHXH các địa phương chủ động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động TTĐN.
2. Yêu cầu
- Các hoạt động TTĐN phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và quy định của Nhà nước về TTĐN; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin và bí mật Nhà nước trong hoạt động TTĐN.
- Nội dung TTĐN phải bám sát chiến lược phát triển của Ngành giai đoạn 2013 - 2020 và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.
- Phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cơ quan BHXH từ TW đến các địa phương, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác TTĐN.
- Chủ động triển khai công tác TTĐN một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo từng nhiệm vụ trong năm.
II. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN
1. Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác TTĐN
Các đơn vị bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác TTĐT theo Quyết định số 296/QĐ-TTg ngày 26/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch TTĐN của Chính phủ năm 2014.
- BHXH Việt Nam bố trí 02 cán bộ chuyên trách thực hiện công tác TTĐT (Ban Tuyên truyền và Ban Hợp tác quốc tế mỗi ban 01 cán bộ).
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng mỗi đơn vị bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác TTĐT.
2. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TTĐN
Kết hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về TTĐN với tập huấn về nghiệp vụ công tác tuyên truyền.
- Đối tượng: lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, cán bộ phụ trách biên tập Website, cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác TTĐT.
- Nội dung: bồi dưỡng phương pháp làm báo hiện đại phục vụ tuyên truyền TTĐN và kỹ năng phát ngôn, kỹ năng phối hợp phản bác thông tin sai sự thật.
- Giảng viên: mời giảng viên của Bộ Ngoại giao hoặc Học Viện Báo chí Tuyên truyền.
3. Tuyên truyền quảng bá hình ảnh BHXH Việt Nam
- Cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng ở TW và địa phương, để tuyên truyền quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam với cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài.
- Tuyên truyền thông qua các hoạt động đối ngoại, việc tổ chức các sự kiện hoặc tham gia các sự kiện quốc tế về an sinh xã hội. Tuyên truyền thông qua các hoạt động đoàn ra, đoàn vào và hoạt động hợp tác quốc tế.
- Tăng cường TTĐN của BHXH Việt Nam trên Website của Ngành, Báo BHXH, Tạp chí BHXH.
4. Hợp tác sản xuất chương trình truyền hình đối ngoại
- Sản xuất các chương trình truyền hình để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu hình ảnh, kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Việt Nam trên kênh truyền hình NetViet (VTC10) hoặc Kênh truyền hình tổng hợp dành cho người Việt Nam ở nước ngoài (VTV4).
- Số lượng khoảng 4-6 phóng sự với thời lượng phát sóng từ 5 - 10 phút và đưa tin.
- Thời gian thực hiện: quý III và quý IV.
5. Xây dựng ấn phẩm tuyên truyền TTĐN
- Biên tập tài liệu giới thiệu về BHXH Việt Nam bằng tiếng Anh.
- Thời gian hoàn thành: Dự kiến quý IV.
III. KINH PHÍ
Nguồn kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam năm 2014 sử dụng từ Dự toán kinh phí tuyên truyền năm 2014 và chi theo các mục sau:
- In và phát hành các ấn phẩm TTĐN.
- Chi biên dịch tài liệu.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về TTĐN của Ngành.
- Hoạt động khác phục vụ TTĐN.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Hợp tác quốc tế
- Tham mưu giúp lãnh đạo BHXH Việt Nam thực hiện chức năng TTĐN của Ngành.
- Chủ trì phối hợp với Văn phòng biên tập, in và phát hành tài liệu giới thiệu về BHXH Việt Nam bằng tiếng Anh.
- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên truyền xây dựng nội dung tập huấn về công tác TTĐN năm 2014.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, chuẩn bị nội dung trả lời các cuộc phỏng vấn của lãnh đạo BHXH Việt Nam đối với báo chí nước ngoài.
- Tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác TTĐN của BHXH Việt Nam năm 2014 và thực hiện báo cáo theo quy định.
2. Ban Tuyên truyền
- Căn cứ Kế hoạch hoạt động TTĐN năm 2014 của BHXH Việt Nam tham mưu với lãnh đạo BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện công tác TTĐN của Ngành.
- Hướng dẫn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí và truyền thông đại chúng tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của BHXH Việt Nam (Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình KTS VTC, Đài Tiếng nói Việt Nam). Chỉ đạo tuyên truyền về TTĐN trên Website của Ngành.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Ban Hợp tác quốc tế tổ chức các lớp tập huấn về công tác TTĐN năm 2014 và nghiệp vụ công tác tuyên truyền.
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng xây dựng và phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động TTĐN năm 2014 tại cơ quan BHXH Việt Nam, nguồn từ mục “Dự phòng” và thanh, quyết toán theo quy định.
3. Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Website của Ngành
- Phản ánh chính xác, kịp thời, tin cậy tình hình thời sự quốc tế đến với nhân dân và thông tin của BHXH Việt Nam ra nước ngoài (trong khi chưa có bản tin tiếng Anh thì tập trung thông tin tình hình hoạt động BHXH, BHYT của các nước trên thế giới vào Việt Nam).
- Đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam; chủ động phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam, làm ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ngành.
4. Văn Phòng
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ quy định tại Phần II, III Kế hoạch này.
5. Ban Tổ chức cán bộ
Phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất phương án bố trí, sắp xếp cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ TTĐN của Ngành.
6. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, BHXH Công an nhân dân, BHXH Bộ Quốc phòng
Căn cứ Kế hoạch hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam năm 2014 và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động TTĐN đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị.
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động TTĐN của BHXH Việt Nam năm 2014, gửi báo cáo về BHXH Việt Nam (thông qua Ban Hợp tác quốc tế) trước ngày 15 tháng 11 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị phản ánh bằng văn bản gửi về Ban Tuyên truyền để tổng hợp báo cáo Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết./.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Thông tư 42/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2021/TT-NHNN ngày 05/4/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tái cấp vốn đối với tổ chức tín dụng sau khi tổ chức tín dụng cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP vay và việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, trích lập dự phòng rủi ro đối với khoản nợ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19

Tài chính-Ngân hàng, Chính sách, COVID-19

×
×
×
Vui lòng đợi