Quyết định 244/QĐ-TTg 2016 giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 244/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
--------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NĂM 2016 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016 - 2018 và việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 165/BTC-HCSN ngày 06 tháng 01 năm 2016,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2016 như sau:
1. Chỉ tiêu dự toán thu, chi năm 2016:
(Đơn vị: Triệu đồng)

STT
Chỉ tiêu
Dự toán
I
TNG SỐ THU
269.294.000
1
Thu bảo hiểm xã hội
158.443.000
2
Thu bảo hiểm y tế
66.288.000
3
Thu bảo hiểm thất nghiệp
10.363.000
4
Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính
34.200.000
II
TỔNG SỐ CHI
200.047.000
1
Chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội
110.121.000
2
Chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp
7.371.000
3
Chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
72.700.000
4
Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
9.855.000
 
- Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội
6.138.000
 
- Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp
403.000
 
- Chi phí quản lý bảo hiểm y tế
3.314.000

2. Mức chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn (gồm: chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu và chi thù lao cho người lập danh sách) từ nguồn chi phí quản lý bảo hiểm y tế là 5.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính:
Trong năm 2016, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 theo Điểm d Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 99/2015/NQ-QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016; kết quả phát triển đối tượng tham gia hoặc đối tượng thụ hưởng thay đổi so với số đối tượng làm căn cứ xây dựng dự toán; Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
2. Giao Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
a) Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng tham gia;
b) Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch điện tử, cải cách thủ tục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia;
c) Chịu trách nhiệm xây dựng, phê duyệt kế hoạch chi tiết về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành; chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với lộ trình cải cách thủ tục hành chính; chủ động quản lý và sử dụng kinh phí theo kế hoạch đảm bảo có hiệu quả và theo đúng các quy định của pháp luật;
d) Khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2527/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2016. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.
đ) Căn cứ kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin thực hiện việc tin học hóa tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động sử dụng kinh phí từ quỹ dự phòng bảo hiểm y tế để thanh toán; định kỳ hàng quý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2016.
Điều 4. Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo chế độ quy định./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- BHXH thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, KTTH (3b).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 
 

thuộc tính Quyết định 244/QĐ-TTg

Quyết định 244/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:244/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:15/02/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Theo đó, năm 2016, giao dự toán thu cho BHXH Việt Nam khoảng 269.294 tỷ đồng; trong đó, thu BHXH là 158.443 tỷ đồng; thu BHYT là 66.288 tỷ đồng; thu bào hiểm thất nghiệp là 10.363 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 34.200 tỷ đồng.
Tổng số chi năm 2016 là 200.047 tỷ đồng; trong đó, chi chế độ BHXH từ Quỹ BHXH là 110.121 tỷ đồng; chi chế độ BHTN là 7.371 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh BHYT là 72.700 tỷ đồng và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN là 9.855 tỷ đồng.
Mức chi hỗ trợ cho UBND xã, phường, thị trấn để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn (gồm: chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu và chi thù lao cho người lập danh sách) từ nguồn chi phí quản lý BHYT là 5.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng cho năm ngân sách 2016.

Xem chi tiết Quyết định244/QĐ-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 62/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Quyết định 62/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy định tại Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công

Hành chính, Bảo hiểm

Vui lòng đợi