Quyết định 22/QĐ-BHXH sửa đổi Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

Số: 22/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ CẤP MÃ SỐ BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 346/QĐ-BHXH NGÀY 28/03/2019 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 04 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16 tháng 07 năm 2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định 2366/QĐ-BHXH ngày 28/11/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy chế Quản lý, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu tập trung ngành Bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) ban hành kèm theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 03 năm 2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng (-) thứ 2, Tiết a, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6:

“- Nếu xác minh là hai người khác nhau thì cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin, chuyển đề nghị Tổ kiểm soát cấp Trung ương cấp mã số BHXH.”

2. Sửa đổi Tiết c, Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 6:

“c. Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu thực hiện xác minh và cập nhật, hoàn thiện thông tin người tham gia, chuyển đề nghị cấp mã số BHXH theo nguyên tắc như sau:

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi:

+ BHXH các tỉnh đã thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp Trung ương (thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5, Điều này) để cấp mã số BHXH.

+ BHXH các tỉnh chưa thực hiện cấp thẻ BHYT liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp: chuyển Tổ kiểm soát cấp tỉnh để cấp mã số BHXH.

- Đối với người trên 6 tuổi:

Chuyển Tổ kiểm soát cấp Trung ương (thành phần hồ sơ quy định tại Khoản 5, Điều này) để cấp mã số BHXH.”

3. Bổ sung Điều 6:

“4. Nguyên tắc xác minh đối với các trường hợp hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi: Đối chiếu, kiểm tra, rà soát với dữ liệu hộ gia đình và với dữ liệu cấp thẻ BHYT của trẻ em dưới 6 tuổi liên thông với Bộ Tư pháp.

- Đối với người trên 6 tuổi: Đối chiếu, kiểm tra, rà soát với dữ liệu hộ gia đình và các biểu mẫu khai báo hộ gia đình (mẫu DK01, DK01-DC, 01-BD); Xác định trách nhiệm và nguyên nhân chưa hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH (theo các mẫu DK01, DK01-DC và 01-BD); Cập nhật kết quả kiểm tra vào mẫu TK1-TS; Thu thập thông tin, chụp ảnh hồ sơ làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH.

5. Danh mục file ảnh đính kèm vào phần mềm làm căn cứ hoàn thiện thông tin cấp mã số BHXH:

+ Mẫu 01-BD ban hành theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH.

+ Mẫu TK1-TS.

+ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.

+ Giấy khai sinh.

+ Sổ hộ khẩu.

+ Giấy tờ khác.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Trưởng Ban Thu, Trưởng Ban Cấp Sổ - Thẻ, Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 22/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 22/QĐ-BHXH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Đình Liệu
Ngày ban hành: 08/01/2020 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Bảo hiểm
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!