Quyết định 1764/QĐ-BHXH 2016 sửa đổi Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------
Số: 1764/QĐ-BHXH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 488/QĐ-BHXH NGÀY 23/5/2012 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI
------------------------
TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thm quyền giải quyết của Bảo him xã hội Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30/9/2011 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Chi,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
1. Bổ sung vào cuối gạch đầu dòng thứ 2 của Điểm a, Khoản 1, Điều 10 như sau:
“trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị.”
2. Điểm c, Khoản 2, Điều 23 được sửa đổi như sau:
“c) Trả thẻ BHYT hoặc cấp thẻ BHYT đối với BHXH huyện được phân cấp in thẻ BHYT cho người lao động mới hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng vào tháng đầu tiên nhận trợ cấp.”
3. Điểm a, Khoản 4, Điều 23 được sửa đổi như sau:
“a) Xuất trình sổ BHXH cho BHXH huyện nơi chi trả trợ cấp thất nghiệp để xác nhận việc hưởng chế độ BHTN và nhận thẻ BHYT mới. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp tại đại diện chi trả hoặc qua tài khoản thẻ ATM thì đăng ký với BHXH huyện.”
4. Phần Hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng các mẫu biểu, sổ nghiệp vụ chi bảo hiểm xã hội (Phụ lục kèm theo Quyết định s 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 Ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH) được sửa đổi như sau:
a) Mu số 1-CBH: đổi tên là “Danh sách người hưởng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ 12 tháng trở lên”.
b) Mu số 5-CBH: “Tổng hợp số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng”, sửa đi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.
c) Mu số 34-CBH: “Báo cáo số người giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng”, sửa đổi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.
d) Mu số 35-CBH: “Báo cáo số người giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần”, sửa đổi mẫu biểu và hướng dẫn nội dung, phương pháp lập và sử dụng theo mẫu biểu và hướng dẫn kèm theo Quyết định này.
5. Thay đổi ký hiệu biểu mẫu
a) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “24-CBH” thành số “24a-CBH” tại: Điểm b, d, Khoản 1, Điều 10; Điểm a, b, c, Khoản 4, Điều 11.
b) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “21-CBH” thành số “24b-CBH” tại dòng cuối cùng của Điểm b, Khoản 4, Điều 11.
c) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “16-CBH” thành số “6-CBH” tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 và Khoản 9, Điều 16.
d) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “31-CBH” thành số “32-CBH” tại: Điểm b, c, d, Khoản 3, Điều 27; Khoản 1, 2, 4, Điều 28; Điều 29.
đ) Thay đổi ký hiệu biểu mẫu “32-CBH” thành số “31-CBH” tại Điều 30.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ Điểm b, Khoản 4, Điều 23 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo him xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: LĐTB&XH, TC;
- Hội đồng quản lý - BHXHVN;
- TGĐ, các phó TGĐ;
- Lưu: VT, BC (5b).
TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng
 
 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI..............
Mẫu số 5-CBH
 
 
TỔNG HỢP SỐ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀNG THÁNG
Thángquý ... năm ...
BHXH Quận, Huyện ………………….
 

Số TT
Loại đối tượng
Số đóng BHYT theo lương hưu, trợ cấp BHXH
Sđóng BHYT theo mức lương tối thiểu
Tổng stiền BHYT phải đóng (đồng)
Số người (người)
Tổng số tiền lương (đồng)
Phụ cấp khu vực (đồng)
Stiền phải đóng (đồng)
Số người (người)
Số tiền phải đóng (đồng)
Trong tháng
LK từ đầu quý đến tháng báo cáo
LK từ đầu năm đến tháng báo cáo
A
B
1
2
3
4=(2-3) x tỷ lệ % đóng BHYT
5
6=5 x MLTT x tỷ lệ % đóng BHYT
7
8
9
I
NGUN NSNN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Hưu quân đi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Hưu công nhân viên chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Trợ cấp công nhân cao su
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Trcấp mất sức lao đng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
Trcấp 91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Trcấp TNLĐ-BNN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
Trợ cấp 613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II
NGUN QUỸ BHXH
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Quỹ hưu trí và tử tuất
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1
Hưu quân đi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2
Hưu công nhân viên chức
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3
Trợ cấp cán b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Quỹ TNLĐ, BNN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1
T/cấp TNLĐ-BNN hàng tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Quỹ BHXH tự nguyện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1
Lương hưu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
Quỹ BH thất nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1
Trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III
NGƯỜI M ĐAU DÀI NGÀY
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tổng cộng (I+II+III)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Trưởng phòng CĐBHXH
(Ký, họ tên)
……, ngày thángm …
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI………..
Mẫu số 35-CBH
 
BÁO CÁO SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN
Năm ...
 

STT
BHXH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
SỐ CHƯA CHI TRẢ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO SỞ LAO ĐỘNG CHUYỂN SANG TRONG NĂM
SỐ ĐÃ CHI TRẢ TRONG NĂM
SỐ CHƯA CHI TRẢ CHUYN NĂM SAU
GHI CHÚ
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
 
A
B
1
2
3
4
5
6
7 =1+3-5
8=2+4-6
9
1
Huyện A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Huyện B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNG CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Thuyết minh lý do schưa chi trả trợ cp tht nghiệp trong năm
 


Lập biểu
(Ký, họ và tên)

TP. Chế độ BHXH
(Ký, họ và tên)
………, ngàythángnăm ...
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CẤP TRÊN
BẢO HIỂM XÃ HỘI……….
Mẫu số 34-CBH
 
BÁO CÁO SỐ NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG
Năm ...
 

STT
BHXH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ
SỐ CHƯA CHI TRẢ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG
QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP DO SỞ LAO ĐỘNG CHUYỂN SANG TRONG NĂM
SỐ ĐÃ CHI TRẢ TRONG NĂM
SỐ CHƯA CHI TRẢ CHUYN NĂM SAU
GHI CHÚ
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
Số người
Số tiền (đồng)
 
A
B
1
2
3
4
5
6
7 =1+3-5
8=2+4-6
9
1
Huyện A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
Huyện B
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNG CỘNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Thuyết minh lý do số chưa chi trả trợ cấp thất nghiệp trong năm
 


Lập biểu
(Ký, họ và tên)

TP. Chế độ BHXH
(Ký, họ và tên)

TP. Kế hoạch tài chính
(Ký, họ và tên)
…., ngàythángnăm ...
Giám đốc BHXH
(Ký tên, đóng dấu)
 
Mu số 5-CBH: Tổng hp số tiền đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng
 
a) Mục đích: Dùng để tổng hợp số tiền phải đóng BHYT cho người hưởng BHXH hàng tháng được hưởng BHYT trên địa bàn BHXH tỉnh, huyện để ghi thu, ghi chi.
b) Phạm vi áp dụng:BHXH tỉnh, BHXH huyện
c) Phương pháp lập: Hàng tháng, BHXH tỉnh căn cứ danh sách chi trả mẫu C72a-HD hoặc C72c-HD, C72b-HD (phòng Chế độ BHXH) lập 03 bản mẫu 5-CBH (lập chi tiết cho từng huyện): 01 bản lưu; 01 bản chuyn phòng Kế hoạch tài chính theo thời gian quy định để quản lý, kiểm tra, ghi thu, ghi chi (nếu có): 01 bản chuyển BHXH huyện để ghi thu, ghi chi.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B: Ghi loại người hưởng theo từng nguồn kinh phí.
- Cột 1, 2: Ghi số người, số tiền đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng và trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được hưởng BHYT căn cứ Danh sách chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng (mẫu số 72a-HD).
- Cột 3: Ghi số tiền phụ cấp khu vực của người hưởng được hưởng BHYT theo lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
- Cột 4: Ghi số tiền phải đóng BHYT trong tháng.
Cột 4 = (Cột 2 - Cột 3) x Tỷ lệ % đóng BHYT
- Cột 5: Ghi số người phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu, bao gồm: Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước; công nhân cao su nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ); người hưởng trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 1 Thông tư số 16/2010/TT-BLĐTBXH ngày 01/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (không tham gia BHXH); cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng; người lao động nghỉ việc đang hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật về BHXH do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.
- Cột 6: Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT theo mức lương tối thiểu.
Cột 6 = Cột 5 x Mức lương tối thiểu x Tỷ lệ % đóng BHYT
- Cột 7: Ghi tổng số tiền phải đóng BHYT trong tháng.
Cột 7 = cột 4 + cột 6
- Cột 8: Ghi lũy kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại người hưởng từ đầu quý đến cuối tháng báo cáo.
- Cột 9: Ghi lũy kế số tiền phải đóng BHYT của từng loại người hưởng từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo.
 
Mu số 34-CBH: Báo cáo số người giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
a) Mục đích: Quản lý, theo dõi số người, số tiền của người hưởng bảo hiểm thất nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh giải quyết chuyển cơ quan BHXH đchi trả cho người lao động bị thất nghiệp.
b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh
c) Phương pháp lập: Hàng năm, BHXH tỉnh (phòng Chế độ BHXH) căn cứ Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của từng người do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyn sang đin Danh sách chi trả, lập 03 bản mẫu số 34-CBH: 01 bản lưu phòng Chế độ BHXH; 01 bản lưu phòng Kế hoạch tài chính đóng báo cáo quyết toán năm, 01 bản đóng báo cáo quyết toán năm gửi BHXH Việt Nam theo quy định.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B: Ghi tên BHXH quận, huyện, thị xã.
- Cột 1: Ghi số người chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng năm trước chuyển sang.
- Cột 2: Ghi số tiền chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng năm trước chuyn sang.
- Cột 3: Ghi tổng số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong năm, căn cứ Quyết định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.
- Cột 4: Ghi tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong năm căn cứ vào số tiền ghi tại Quyết định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.
- Cột 5: Ghi tổng số người cơ quan BHXH đã lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong năm.
- Cột 6: Ghi tổng số tiền đã lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng trong năm.
- Cột 7: Ghi tổng số người chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
- Cột 8: Ghi tng số tiền chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng
Ct 8 = Ct 2 + Ct 4 - Ct 6
 
 Mu số 35-CBH: Báo cáo sngười giải quyết chi trả trợ cấp thất nghiệp mt lần
a) Mục đích: Quản lý, theo dõi số người hưởng, số tiền chi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết; số người, số tiền do cơ quan BHXH đã lập Danh sách chi trả.
b) Phạm vi áp dụng: BHXH tỉnh
c) Phương pháp lập: Hàng năm, phòng Chế độ BHXH căn cứ vào Quyết định của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số người, số tiền đã lập Danh sách chi trả, để lập 03 bản mẫu số 35-CBH: 02 bản lưu (phòng Chế độ BHXH và phòng Kế hoạch tài chính), 01 bản đóng vào báo cáo quyết toán năm.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B: Ghi tên BHXH quận, huyện, thị xã
- Cột 1: Ghi số người chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần năm trước chuyển sang.
- Cột 2: Ghi số tiền chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần năm trước chuyển sang.
- Cột 3: Ghi tổng số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp một lần trong năm căn cứ vào Quyết định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.
- Cột 4: Ghi số tiền trợ cấp thất nghiệp một lần trong năm căn cứ vào số tiền ghi tại Quyết định do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển sang.
- Cột 5: Ghi tổng số người cơ quan BHXH đã lập Danh sách chi trợ cấp thất nghiệp một lần trong năm.
- Cột 6: Ghi tổng số tiền đã lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần trong năm.
- Cột 7: Ghi tổng số người chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần chuyển năm sau
Cột 7 = Cột 1 + Cột 3 - Cột 5
- Cột 8: Ghi tổng số tiền chưa lập Danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp một lần chuyển năm sau
Ct 8 = Ct 2 + Ct 4 - Ct 6
 

thuộc tính Quyết định 1764/QĐ-BHXH

Quyết định 1764/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 488/QĐ-BHXH ngày 23/05/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1764/QĐ-BHXHNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành:24/12/2012Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Bảo hiểm
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1764/QĐ-BHXH

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi