Quyết định 207/QĐ-TTg thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 207/QĐ-TTg

Quyết định 207/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:207/QĐ-TTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành:15/02/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: An ninh quốc gia

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ

Ngày 15/02/2021, Thủ tướng Chính phủ thông qua Quyết định 207/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành theo chức năng quản lý hoàn thiện việc  kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Nghị quyết; đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế vào tháng 03/2021.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng đề ra nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Nhiệm vụ này được thực hiện thông qua các công việc: Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị quyết; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 207/QĐ-TTg tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

Số: 207/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

_____________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết s 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Qu
c hội;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- T
òa án nhân dân ti cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: QHQT, PL, TH;
- Lưu: VT, NC (3b).Kh

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
___________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành Nghị quyết 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 207/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

_____________________

 

Nghị quyết số 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 (sau đây gọi là Nghị quyết). Đtriển khai thi hành Nghị quyết kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị quyết kịp thời, đng bộ, thống nht và hiệu quả.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ và hiệu quả giữa các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết.

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ phải tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

c) Các bộ, ngành và cơ quan liên quan phải có lộ trình thực hiện, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất với Nghị quyết.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát văn bản pháp luật

Các bộ, ngành theo chức năng quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp hoặc trái với quy định của Nghị quyết, đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định hoặc theo thm quyền sửa đi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ, ban hành văn bản thay thế đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp Nghị quyết; gửi kết quả kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quốc phòng, an ninh về Bộ Quc phòng đ tng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 03 năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Các bộ, ngành.

2. Xây dựng văn bản thi hành Nghị quyết

a) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:

- Xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

- Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các Đề án triển khai thực hiện Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (Có Phụ lục phân công soạn thảo kèm theo).

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng Thông tư quy định chi tiết những nội dung Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình.

(Có Phụ lục phân công soạn thảo kèm theo)

3. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hp quốc

a) Biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị quyết và các văn bản thi hành Nghị quyết.

b) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về việc Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tổ chức tp huấn Nghị quyết cho cán bộ chủ trì bộ, ngành trung ương, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cán bộ có liên quan nhằm nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thi hành Nghị quyết.

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật về Nghị quyết phải có Đề án, Kế hoạch, triển khai đồng bộ, sâu rộng, thiết thực và hiệu quả.

c) Phân công thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Bộ Quốc phòng.

- Cơ quan phối hợp: Các bộ: Công an, Tư pháp, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông; Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyn hình Việt Nam, Thông tn xã Việt Nam, cơ quan báo chí, các bộ, ngành và cơ quan, tchức có liên quan.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm ca các bộ, cơ quan trung ương và các ngun kinh phí hợp pháp khác theo quy định ca pháp luật.

2. Các cơ quan được phân công chtrì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 03 năm và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sdụng kinh phí bảo đảm Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Đối với các nhiệm vụ triển khai trong năm 2021, các bộ, ngành chđộng dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm 2021 để triển khai thực hiện.

5. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí, bảo đảm ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch này.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ trưng Bộ Quốc phòng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành triển khai thực hiện và báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Bộ trưng, Thủ trưng cơ quan ngang bộ và Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thực hiện Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Quốc phòng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG SOẠN THẢO CÁC VĂN BẢN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 130/2020/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THAM GIA LỰC LƯỢNG GÌN GIỮ HÒA BÌNH CỦA LIÊN HỢP QUỐC
(Kèm theo Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

 

TT

Tên văn bản

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thi gian trình

Thời gian ban hành

I

NGHỊ ĐỊNH, THÔNG TƯ

1

Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 4 các Điều 9, 10, 12, 13)

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan có liên quan

Tháng 5/2021

Tháng 5/2021

2

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Quân đội nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khoản 2 Điều 8)

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp và cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

Tháng 5/2021

3

Thông tư của Bộ trưng Bộ Công an quy định biên chế, tổ chức đơn vị và tiêu chuẩn lực lượng Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (khon 2 Điều 8)

Bộ Công an

Bộ Tư pháp và cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan

Tháng 5/2021

Tháng 5/2021

II

ĐỀ ÁN

1

Đề án tổ chức, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội vtham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ca Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và bộ, ngành có liên quan

Tháng 5/2021

Tháng 6/2021

III

TÀI LIỆU

1

Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 3/2021

Tháng 6/2021

2

Sách hỏi, đáp về Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp

Tháng 5/2021

Tháng 6/2021

3

Đề cương tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và văn bn quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết

Bộ Quốc phòng

Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên quan

Tháng 4/2021

Tháng 6/2021

4

Tài liệu tập huấn Nghị quyết số 130/2020/QH14 của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ca Liên hợp quốc và văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết

Bộ Quốc phòng

Bộ, ngành liên quan

Tháng 4/2021

Tháng 6/2021

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 12/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Thông tư 12/2021/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 170/2016/TT-BQP ngày 30/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cấp bậc quân hàm quân nhân chuyên nghiệp tương ứng với mức lương, phong, thăng, giáng cấp bậc quân hàm trong trường hợp bị kỷ luật hạ bậc lương; trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Cán bộ-Công chức-Viên chức, An ninh quốc gia

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi