Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

Số: 17/CT-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VIỆC NHẬP KHẨU CÔNG NGHỆ,

MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA DOANH NGHIỆP

 

 

Nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh là hoạt động cần thiết và thường xuyên của các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực. Thời gian qua, bên cạnh những doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt hoạt động này vẫn còn một số doanh nghiệp, trong đó có những tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nguyên nhân chính của tình trạng trên là do một số doanh nghiệp đã không thực hiện đúng các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu trong quá trình nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị; việc kiểm tra, giám sát, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị còn nhiều hạn chế.

Để tăng cường quản lý, kiểm soát có hiệu quả và kịp thời chấn chỉnh hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, nhất là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” đã được phê duyệt tại Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thương mại, chuyển giao công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ... trong nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị phải bảo đảm phù hợp với nội dung yêu cầu quy định trong Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa quốc gia, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng trong từng thời kỳ, Quy hoạch phát triển ngành và phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mức chất lượng hàng hóa của các dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trong hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu.

4. Đối với công nghệ, máy móc, thiết bị thuộc các Hợp đồng EPC, nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì phải lập thành mục riêng hoặc Phụ lục của Hợp đồng EPC nội dung chuyến giao công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị với các thông số kỹ thuật và tính năng theo yêu cầu, nguồn và xuất xứ của máy móc, thiết bị, năm sản xuất, tinh trạng cũ mới.

5. Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ phải bảo đảm:

a) Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến, cao phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt, khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường;

b) Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ;

c) Không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hướng dẫn triển khai hoạt động này;

- Đề xuất các nội dung về tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật của máy móc, thiết bị cần có trong hồ sơ mời thầu để Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào quy định pháp luật về đấu thầu;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành;

- Theo dõi tình hình thực hiện và kết quả triển khai Chỉ thị này tại các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Nghiên cứu, bổ sung yêu cầu bắt buộc trong hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số và tính năng kỹ thuật chủ yếu để xem xét, thẩm tra trong quá trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Bổ sung nội dung về kiểm tra hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các dự án đầu tư của các doanh nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành có liên quan tiến hành thẩm tra nội dung về công nghệ, danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong các dự án đầu tư của các doanh nghiệp;

- Thường xuyên cập nhật, công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ trong nước đã sản xuất được.

c) Bộ Tài chính:

- Chỉ đạo Tổng cục Hải quan phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương, ngăn chặn việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vi phạm các quy định của pháp luật;

- Tiến hành thống kê và định kỳ hàng năm thông báo Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Bộ Công Thương khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh và trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

đ) Các Bộ, ngành ban hành các quy định cụ thể để quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị theo chức năng quản lý nhà nước được phân công.

e) Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chủ động trong việc hướng dẫn, đôn đốc và kiểm soát hoạt động nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của các doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

thuộc tính Chỉ thị 17/CT-TTg

Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:17/CT-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành:09/08/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Xuất nhập khẩu
TÓM TẮT VĂN BẢN

Chỉ nhập khẩu máy móc, công nghệ mới
Đây là nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 09/08/2013 về việc tăng cường quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.
Theo đó, nhận thấy thời gian qua, vẫn tồn tại những tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước nhập khẩu máy móc, thiết bị cũ, lạc hậu, chất lượng kém, không đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, làm tăng giá thành sản phẩm, gây ô nhiễm môi trường, giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp..., Thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu, thương mại, chuyển giao công nghệ, chất lượng sản phẩm, hàng hóa...
Đặc biệt, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây truyền công nghệ phải đảm bảo các tiêu chí sau: Chỉ được nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ mới, ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị có trình độ công nghệ tiên tiến phù hợp với dự án đầu tư đã được phê duyệt; khuyến khích nhập khẩu máy móc, thiết bị có tính năng vượt trội về tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, thân thiện môi trường. Trong trường hợp cần thiết phải nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và công nghệ nhưng tuyệt đối không nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ mà các nước đã công bố loại bỏ vì lạc hậu, chất lượng kém và gây ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng cũng chỉ rõ, trong hồ sơ đề nghị Cấp Giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư phải có nội dung giải trình về công nghệ kèm theo danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu với các thông số, tính năng kỹ thuật chủ yếu và phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi nhập khẩu...

Xem chi tiết Chỉ thị 17/CT-TTg tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
ban dich TTXVN

THE PRIME MINISTER

Directive No. 17/CT-TTg of August 9, 2013, strengthening management and control of the import of technologies, machinery and equipment by enterprises
Import of technologies, machinery and equipment to serve production and business operations is necessary and constitutes a frequent activity of enterprises in all sectors. Recently, besides enterprises that have performed this activity in a proper manner, there remain some enterprises, including economic groups and state corporations that have imported old, obsolete and inferior-quality machinery and equipment which fail to meet production and business requirements, leading to higher production cost, causing environmental pollution and reducing competitiveness of enterprises.
The main reason for this situation is that some enterprises have failed to comply with the law on investment and bidding in the course of import of technologies, machinery and equipment; there remain many limitations in the examination, supervision and mechanism of coordination among agencies in state management of the import of technologies, machinery and equipment.
In order to strengthen the effective management and control and promptly rectify the import of technologies, machinery and equipment by enterprises, especially economic groups and state corporations in implementing the Scheme on restructuring of state enterprises, focusing on economic groups and state corporations during 2011-2015, approved under Decision No. 929/QD-TTg of July 17, 2012, the Prime Minister instructs as follows:
1. Enterprises shall strictly comply with the law on investment, bidding, commerce, technology transfer, product and goods quality, etc., in the import of technologies, machinery and equipment to create fixed assets for their production and business.
2. The import of technologies, machinery and equipment must ensure conformity with the requirements set forth the national strategy on goods import and export, national strategy on scientific and technological development, master plans on socio-economic development of localities and regions in each period, master plans on sectoral development, and must satisfy technical and goods quality requirements of investment projects approved by competent agencies.
3. Dossiers of application for investment certificates and dossiers of investment projects must have description and explanation of technologies enclosed with the list of machinery and equipment expected to be imported with main technical parameters and features and be approved by competent agencies before importation.
4. For technologies, machinery and equipment under EPC contracts which have a content on technology transfer, such content must be arranged into a separate section or an annex enclosed with a list of machinery and equipment with technical parameters and features as required, sources and origins, year of manufacture, used or brand new stage of machinery and equipment.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
Công báo tiếng Anh
download Directive 17/CT-TTg PDF
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi