Quyết định 836/QĐ-BXD 2019 Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG

-------------

Số: 836/QĐ-BXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

--------------

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cho các bộ tổ chức lập quy hoạch ngành Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trưởng Ban Quản lý quy hoạch và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Công

Thương; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quốc phòng; Công an;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;

- Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ Xây dựng;

- Lưu: VT, VLXD.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hồng Hà

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG

-------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

 

 

KỂ HOẠCH

Tổ chức lập Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(Ban hành kèm theo Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 14 tháng 10 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tuân thủ về thời gian, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và trình phê duyệt theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

- Phân công, làm rõ trách nhiệm, quyền hạn và sự phối hợp của các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Công tác lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm các công việc chủ yếu sau:

- Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức lập, thẩm định và trình phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Tổ chức công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

III. NỘI DUNG CHI TIẾT

(Chi tiết tại biểu kèm theo)

IV. TỒ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Ban Quản lý quy hoạch là cơ quan lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan lập quy hoạch ngành quốc gia theo quy định của pháp luật.

2. Giao Vụ Vật liệu xây dựng là cơ quan tham mưu về các nội dung chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng; tham mưu thực hiện nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Nhiệm vụ lập quy hoạch các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu về tài chính, ngân sách; thẩm định và phê duyệt dự toán, kế hoạch vốn và giao vốn, đấu thầu, chỉ định thầu; hướng dẫn đơn vị tư vấn và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai công tác dự toán, tài chính đối với các nhiệm vụ được giao.

4. Các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ có trách nhiệm thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị khác trong quá trình lập quy hoạch.

 

NỘI DUNG CHI TIẾT

Thời gian

Nội dung công việc

Cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước theo quy định

Thực hiện

 

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

 

I

GIAI ĐOẠN 1: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT LẬP NHIỆM VỤ

 

1

Lập nhiệm vụ quy hoạch

 

10-11/2019

Xây dựng “Khung định hướng Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính.

 

Xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, gồm: Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch; Tờ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ; Tài liệu khác (nếu có).

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ.

 

Lấy ý kiến các Bộ, ngành, cơ quang ngang bộ, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan có liên quan.

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

 

Tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình của các Bộ, ngành, cơ quang ngang bộ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh và các cơ quan có liên quan; hoàn chỉnh hồ sơ lập nhiệm vụ quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

2

Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

 

11-12/2019

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch và phân công Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhiệm vụ

Cơ quan tổ chức lập quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

 

Trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

 

Tổng hợp, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

3

Phê duyệt lập nhiệm vụ quy hoạch

 

12/2019

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cơ quan tổ chức lập

quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

 

01/2020

Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

II

GIAI ĐOẠN 2: LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH

 

1

Lập Quy hoạch

 

 

 

 

02-03/2020

Lựa chọn Tư vấn lập Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Vụ Kế hoạch-Tài chính/ Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Tổ chức cán bộ;

- Văn phòng Bộ.

 

3-12/2019

Thực hiện lập Quy hoạch theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch /Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Văn phòng Bộ.

01-4/2021

Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban

nhân dân các cấp, các tổ chức có liên quan về Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập

quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ;

- Ban quản lý quy hoạch.

Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh

hồ sơ Quy hoạch và Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch/Tư vấn được lựa chọn

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

2

Thẩm định Quy hoạch

5-6/2021

Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định và phân công cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập

quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

Lựa chọn Tư vấn phản biện độc lập

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

 

Lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định về Quy

hoạch.

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Do Chủ tịch Hội đồng thẩm định quyết định (*)

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường;

- Ban quản lý quy hoạch.

 

7-8/2021

Trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập

quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Văn phòng Bộ.

 

Tổng họp, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định Quy hoạch.

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế;

- Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường.

 

9-10/2021

Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch

Cơ quan tổ chức lập

quy hoạch

Vụ Vật liệu xây dựng

- Ban quản lý quy hoạch;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

 

10/2021

Phê duyệt Quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

III

GIAI ĐOẠN 3: CÔNG BỐ QUY HOẠCH

 

11-12/2021

Xây dựng kế hoạch công bố Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

 

Tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

 

 

Bàn giao hồ sơ đến các cơ quan lưu giữ theo quy định

Cơ quan lập quy hoạch

Ban Quản lý quy hoạch

- Vụ Vật liệu xây dựng;

- Vụ Kế hoạch -Tài chính;

- Văn phòng Bộ.

 

               
 

 

 

Ghi chú:

- (*) Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch là Thủ tưởng Chính phủ hoặc Phó Thủ tướng Chính phủ (Điều 30 Luật Quy hoạch sổ 21/2017/QH14).

- Thời gian thực hiện các công việc sẽ được điều chỉnh bổ sung căn cứ vào thực tế triển khai công tác lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có liên quan để đảm bảo phù hợp, thống nhất về nội dung giữa các quy hoạch.

 

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, hường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung Thủ trưởng các đơn vị có liên quan kịp thời có ý kiến bằng văn bản và gửi về Ban quản lý quy hoạch (Cơ quan lập quy hoạch) để tổng hợp, trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

 

                                                                                                BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 836/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 836/QĐ-BXD Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 14/10/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Xây dựng
Tóm tắt văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực