Thông tư 08/2010/TT-BVHTTDL tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
-------------------------

Số: 08/2010/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2010

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình như sau:

I. TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM
Điều 1. Tổ chức của Hội đồng thẩm định phim
1. Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình (sau đây gọi là Hội đồng) do người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình quyết định thành lập, với nhiệm kỳ hoạt động hai năm.
2. Hội đồng có số lượng từ năm thành viên trở lên gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các ủy viên là người đại diện cơ quan quyết định thành lập, người có chuyên môn về quản lý và hoạt động điện ảnh, có uy tín.
Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng
Hội đồng thực hiện chức năng thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình theo quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Điện ảnh.
II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM
Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, thảo luận dân chủ để nhận xét, đánh giá phim.
2. Buổi thẩm định phim của Hội đồng phải có trên 1/2 tổng số thành viên tham dự hoặc trên 1/2 thành viên góp ý kiến đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư này.
3. Ngoài các buổi thẩm định phim, Hội đồng họp để rút kinh nghiệm về hoạt động ít nhất sáu tháng một  lần.
4. Kết luận của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội đồng ủy nhiệm công bố và chịu trách nhiệm.
5. Thành viên Hội đồng không được công bố nội dung thảo luận và ý kiến kết luận của Hội đồng.
6. Thành viên Hội đồng vắng mặt không có lý do chính đáng quá ba buổi thẩm định phim liên tiếp do Chủ tịch Hội đồng đề nghị, người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình miễn nhiệm và bổ sung người thay thế.
7. Địa điểm, phương tiện làm việc và người giúp việc Hội đồng do người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình sắp xếp, bố trí.
Điều 4. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ủy viên Hội đồng
1. Chủ tịch chủ trì các buổi thẩm định phim hoặc các cuộc họp để rút kinh nghiệm của Hội đồng.
2. Đề nghị thay đổi thành viên Hội đồng trong trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 3 của Thông tư này.
3. Đề nghị người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình mời thêm một số chuyên gia tham gia thẩm định phim để tham khảo ý kiến trong trường hợp cần thiết.
4. Phó Chủ tịch Hội đồng thực hiện quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy nhiệm.
5. Thành viên có quyền và trách nhiệm tham gia đầy đủ các buổi thẩm định phim, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này, đóng góp ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản đối với bộ phim được thẩm định; trường hợp vắng mặt phải báo cáo Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Hội đồng.
Điều 5. Trình tự, thủ tục thẩm định phim
1. Khi nhận được yêu cầu thẩm định phim của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, Chủ tịch Hội đồng (hoặc Phó Chủ tịch được ủy nhiệm) mời các thành viên xem phim và thảo luận về nội dung, nghệ thuật.
2. Ý kiến thảo luận và Phiếu thẩm định của thành viên phải được ghi chép và tổng hợp trong biên bản thẩm định để làm cơ sở trình người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình.
3. Đối với băng hình, đĩa hình nhiều tập, Hội đồng có thể không tập trung thẩm định phim nhưng thành viên Hội đồng có trách nhiệm xem và đóng góp ý kiến bằng văn bản.
Điều 6. Ý kiến thành viên Hội đồng và kết luận của Hội đồng về từng bộ phim
1 Thành viên Hội đồng có trách nhiệm nhận xét, đánh giá từng phim được thẩm định theo các hình thức sau đây:
a) Có thể phát sóng rộng rãi cho mọi đối tượng khán giả đối với phim có nội dung không vi phạm các điều cấm theo quy định tại Điều 11 Luật Điện ảnh, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật;
b) Phải lược cắt một hay nhiều cảnh; phải sửa chữa lời nếu vi phạm quy định tại Điều 11 Luật Điện ảnh mới được phát sóng;
c) Không cho phép phát sóng đối với phim có nội dung vi phạm điều cấm theo quy định tại Điều 11 Luật Điện ảnh mà không sửa chữa được hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.
2. Kết luận của Hội đồng do Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch được Chủ tịch ủy quyền ký phải được 2/3 thành viên trở lên có mặt tán thành hoặc từ 2/3 trở lên số thành viên đã gửi phiếu thẩm định trong trường hợp Hội đồng không họp.
3. Kết luận của Hội đồng thẩm định phim phải lưu cùng với quyết định cho phép phát sóng bộ phim.
III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 7. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 1 tháng 10 năm 2010.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xem xét, sửa đổi, bổ sung.
Điều 8. Trách nhiệm thực hiện
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh, người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thẩm định phim phát sóng trên truyền hình chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT CP Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Ban Tuyên giáo TW;
- UBVHGDTN,TN &NĐ;
- Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo CP; Website Chính phủ;
- Các Sở VHTTDL;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL;
- Lưu VT, PC, ĐA, DT (500).

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

Mẫu số 01/TH

Ban hành kèm theo Thông tư số        /2010/TT-BVHTTDL  ngày   tháng   năm 2010

của  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

ĐÀI TRUYỀN HÌNH,
ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH
-------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------

..........,ngày...... tháng...... năm 20..

PHIẾU YÊU CẦU THẨM ĐỊNH PHIM CỦA
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH

Tổng Giám đốc, Giám đốc Đài truyền hình (hoặc Đài phát thanh - truyền hình) ….  yêu cầu: Hội đồng thẩm định phim thẩm định:

Bộ phim:

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):

Hãng sản xuất hoặc phát hành:

Nước sản xuất:                                                 Năm sản xuất:

Biên kịch:

Đạo diễn:

Quay phim:

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):

Độ dài (tính bằng phút):

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):                           Ngôn ngữ:

Chủ sở hữu bản quyền:

Tóm tắt nội dung:

 

GIÁM ĐỐC HOẶC TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu số 02/TH

Ban hành kèm theo Thông tư số       /2010/TT-BVHTTDL  ngày   tháng   năm 2010 của  Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM
(Đài truyền hình hoặc Đài phát thanh - truyền hình).

PHIẾU THẨM ĐỊNH PHIM

Họ và tên thành viên Hội đồng:

Tên bộ  phim thẩm định:

Tên gốc:

Nước sản xuất:

Độ dài (tính bằng phút):

Đạo diễn:

1. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH:

2. ĐỀ NGHỊ :(cho phép phát sóng, cần phải cắt sửa, không cho phép phát sóng)

 

Ngày        tháng          năm

Ký  tên

Mẫu số 03/TH

Ban hành kèm theo Thông tư số      /2010/TT-BVHTTDL  ngày   tháng   năm 2010

của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH PHIM
(Đài truyền hình hoặc Đài phát thanh - truyền hình).

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------

..........,ngày...... tháng...... năm 20..

BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH PHIM

(Lần thẩm định…. )

Ngày    tháng   năm

Họ và tên thành viên có mặt:

Tên phim:

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình) :

Hãng sản xuất hoặc phát hành:

Nước sản xuất:                                                             Năm sản xuất:

Biên kịch:

Đạo diễn:

Quay phim:

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình) :

Độ dài (tính bằng phút):

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):                                      Ngôn ngữ :

Chủ sở hữu bản quyền   :

Số văn bản yêu cầu thẩm định của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc đài:

Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG:

Số người đồng ý cho phép phát sóng:

Số ngư­ời yêu cầu phải  cắt sửa (nếu có):

Số người không cho phép phát sóng:

NGƯỜI TỔNG HỢP Ý KIẾN

Ký tên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Ký tên

Mẫu số 04/TH

Ban hành kèm theo Thông tư  số    /2010/TT-BVHTTDL  ngày    tháng    năm 2010

của Bộ trưởng  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN
(TÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH HOẶC ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH)

Số:        /QĐTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

.........., ngày...... tháng...... năm 20..

QUYẾT ĐỊNH PHÁT SÓNG PHIM
TRÊN ĐÀI TRUYỀN HÌNH, ĐÀI PHÁT THANH- TRUYỀN HÌNH

TỔNG GIÁM ĐỐC ĐÀI TRUYỀN HÌNH HOẶC GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH-
TRUYỀN HÌNH TỈNH, TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Căn cứ Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số …….ngày     tháng    năm      của (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố)… quy định chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  (Đài truyền hình hoặc Đài phát thanh- truyền hình);

Căn cứ  Thông tư  số         /2010/TT-BVHTTDL ngày     tháng    năm  2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định tổ chức và hoạt   động của Hội đồng thẩm định phim của đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình;

Xét biên bản của Hội đồng thẩm định phim ngày….tháng…. năm…và đề nghị của (cơ quan chuyên môn của Đài truyền hình, Đài phát thanh - truyền hình);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Cho phép phát sóng bộ phim:

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình) :

Hãng sản xuất hoặc phát hành:

Nước sản xuất:                                                             Năm sản xuất:

Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài):

Biên kịch:

Đạo diễn:

Quay phim:

Độ dài (tính bằng phút):

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):                                       Ngôn ngữ:

Chủ sở hữu bản quyền:

Chủ đề tư tưởng:

Điều 2. Không được phép thay đổi nội dung của bộ phim đã có Quyết định phát sóng, bản phim phải đảm bảo chất lượng kỹ thuật để phát sóng.

Điều 3. Chánh Văn phòng (Đài truyền hình hoặc Đài phát thanh - truyền hình), các Phòng chuyên môn, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như  Điều 3
- Lưu tại cơ quan ký quyết định

TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC ĐÀI

Ký tên, đóng dấu

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2830/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010); cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Quyết định 2830/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010); cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Văn hóa-Thể thao-Du lịch

×
×
×
Vui lòng đợi