Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2016/NĐ-CP

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:746/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Tạ Quang Đông
Ngày ban hành:27/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 72/2016/NĐ-CP và Nghị định 126/2018/NĐ-CP

Ngày 27/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP ngày 20/9/2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, yêu cầu của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định; trong quá trình soạn thảo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2023;…

Bên cạnh đó, nội dung của Kế hoạch bao gồm: thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; gửi Thủ tướng Chính phủ Công văn xin xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn; gửi dự thảo Nghị định và Tờ trình đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 746/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH
__________

Số: 746/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2721/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai “Phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch phê duyệt Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Cục HTQT;

-Cục MTNATL;

- Văn phòng Bộ;

- Trung tâm CNTT;

- Lưu: VT, PC, QĐH.10.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Tạ Quang Đông

 

 

 

 

 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO DU LỊCH
__________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

(Kèm theo Quyết định số 746/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

______________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam (Nghị định) để thực thi phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phụ lục số XVI kèm theo Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

- Trong quá trình soạn thảo, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; đảm bảo tiến độ trình Chính phủ vào tháng 6 năm 2023.

II. NỘI DUNG

STT

Nội dung công việc

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

1

Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập

Tháng 3/2023

Quyết định thành lập BST, TBT

2

Gửi Thủ tướng Chính phủ Công văn xin xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn

Tháng 3/2023

Công văn gửi Thủ tướng Chính phủ

3

Xây dựng dự thảo Nghị định, lấy ý kiến thành viên BST, TBT

Tháng 3/2023

Dự thảo Nghị định

4

Họp thành viên BST, TBT xây dựng Nghị định

Tháng 3-6/2023

 

5

Gửi dự thảo Nghị định và Tờ trình đăng Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tháng 3, 4/2023

Dự thảo Nghị định được đăng tải lấy ý kiến

6

Gửi dự thảo Nghị định lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan

Tháng 3, 4/2023

Văn bản lấy ý kiến

7

Xây dựng dự thảo:

- Tờ trình

- Báo cáo đánh giá tác động chính sách

- Báo cáo rà soát các VBQPPL có liên quan đến dự thảo Nghị định

- Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định

Tháng 4, 5/2023

- Dự thảo Tờ trình

- Dự thảo BCĐGTĐCS

- Dự thảo Báo cáo rà soát VBQPPL

- Bản đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo

Nghị định

8

Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý

Trước tháng 5/2023

Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến

9

Hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Trước 10/5/2023

Hồ sơ hoàn thiện gửi thẩm định

10

Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Trước 10/6/2023

Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định

11

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, thông qua

Tháng 6/2023

Hồ sơ đầy đủ và file văn bản trình Chính phủ

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí xây dựng Nghị định được trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ cấp cho Vụ Pháp chế qua Văn phòng Bộ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

2. Trách nhiệm thực hiện

a) Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng Kế hoạch bảo đảm chất lượng; xây dựng dự toán kinh phí triển khai, thực hiện nhiệm vụ theo quy định hiện hành.

b) Văn phòng Bộ, Cục Hợp tác quốc tế, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Trung tâm Công nghệ thông tin, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện Kế hoạch./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Thông tư 03/2023/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; hình thức, nội dung và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, tuyên truyền viên văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Cán bộ-Công chức-Viên chức, Văn hóa-Thể thao-Du lịch

văn bản mới nhất

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Quyết định 1450/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 26/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu ban hành kèm theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Tiểu học, Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ sở, Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu cấp Trung học phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi