Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_________

Số: 456/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG NĂM 2023

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 tháng 11 năm 2016 của Ban Chấp hành Trung ương;

Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo),
- Các Thứ trưởng;
- Cục Bản quyền tác giả;
- Vụ Pháp chế;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Văn phòng Bộ;
- Lưu: VT, KHTC, THN.12

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đoàn Văn Việt

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ KINH TẾ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRONG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 456/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 03 năm 2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

___________________________

 

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

I

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN VÀ TRIỂN KHAI CÁC CAM KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ

1

Xây dựng phương án và tham gia đàm phán Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Canada (ACaFTA); Xây dựng phương án và tiếp tục tham gia đàm phán các Hiệp định trong ASEAN; Tham gia các Chương trình kết nối kinh tế song phương; Dịch thuật các tài liệu nghiên cứu, tham khảo, chuyên đề,…

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị liên quan

Tài liệu nghiên cứu, tham khảo, chuyên đề,…

Cả năm

2

Tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị

Cả năm

3

Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi Việt Nam gia nhập

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Hội nghị, tài liệu phục vụ hội nghị, tài liệu tập huấn

Cả năm

4

Xây dựng phương án và tham gia đàm phán về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan tại Hiệp định ACaFTA

Cục Bản quyền tác giả

Các đơn vị liên quan

Tài liệu nghiên cứu, phương án đàm phán,…

Cả năm

5

Chương trình Tọa đàm “Tiếp cận thị trường văn hóa: Góc nhìn quản lý và nhà đầu tư”

Trung tâm CNTT - Báo Tổ quốc

Các đơn vị liên quan

Sản phẩm truyền thông (Tọa đàm)

Cả năm

II

CÔNG TÁC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, THỂ CHẾ

1

Tổng kết, rà soát các cam kết hiện hành của Việt Nam trong các FTA, đối chiếu, rà soát với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng VBPL.

Vụ Pháp chế

Các đơn vị liên quan

Kết quả rà soát và văn bản đề xuất, kiến nghị

Cả năm

III

CÔNG TÁC TỔNG HỢP BÁO CÁO

1

Báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế trước Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ, Quốc hội và các diễn đàn, ủy ban thương mại, đầu tư song phương và đa phương.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, tờ trình

Cả năm

2

Đầu mối vấn đáp chính sách đầu tư, thương mại định kỳ và theo yêu cầu tại các điều ước quốc tế. Giải trình trước Quốc hội, cộng đồng doanh nghiệp, diễn đàn trong nước và quốc tế

Vụ Kế hoạch, Tài chính

Các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan

Báo cáo, công văn

Cả năm

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL

Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:456/QÐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đoàn Văn Việt
Ngày ban hành:03/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế

Ngày 03/3/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra Quyết định 456/QÐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế về kinh tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Theo đó, trong nội dung về công tác nghiên cứu, tuyên truyền phổ biến và triển khai các cam kết kinh tế quốc tế sẽ có các kế hoạch như là: Tổ chức tuyên truyền về nội dung quyền tác giả, quyền liên quan và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về quyền tác giả, quyền liên quan sau khi Việt Nam gia nhập;…

Đồng thời, đối với công tác hoàn thiện pháp luật, thể chế có kế hoạch sau: Tổng kết, rà soát các cam kết hiện hành của Việt Nam trong các FTA, đối chiếu, rà soát với hệ thống văn bản pháp luật hiện hành và đưa ra đề xuất kiến nghị sửa đổi, xây dựng VBPL.

Ngoài ra, về công tác tổng hợp báo cáo có các kế hoạch: Báo cáo định kỳ về công tác hội nhập quốc tế kinh tế; Đầu mối vấn đáp chính sách đầu tư, thương mại định kỳ và theo yêu cầu tại các điều ước quốc tế…

Quyết đinh có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định456/QÐ-BVHTTDL tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi