Quyết định 432/QÐ-BVHTTDL 2023 Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

Số: 432/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 – 2025

_________________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá,Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kết luận số 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

Căn cứ Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị hàng năm.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VHCS, NTH.100.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 432/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai thực hiện xây dựng môi trường văn hóa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Kết luận số 76/KL/TW ngày 4 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước;

2. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ) giai đoạn 2023 - 2025 về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; Quyết định số 3117/QĐ-BVHTTDL ngày 29/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc;

3. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và thời gian thực hiện làm cơ sở xây dựng chương trình công tác hàng năm. Phân công các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo các nhiệm vụ được giao;

4. Đảm bảo sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, tích cực, hiệu quả của các Ban, Bộ, Ngành, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong gia đình, khu dân cư, nông thôn, đô thị, cơ quan công sở, doanh nghiệp... lành mạnh, phong phú với những giá trị nhân văn, tiến bộ để văn hóa thực sự là động lực, đột phá phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế.

2. Nghiên cứu, xây dựng, cụ thể hóa hệ giá trị gia đình phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương nhằm khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, góp phần xây dựng nhân cách, con người, xây dựng gia đình, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực hiện mục tiêu cao cả phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

3. Tổng kết và nhân rộng các mô hình văn hóa, mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng góp phần củng cố môi trường sống nề nếp, văn minh, gắn kết tình làng, nghĩa xóm, nâng cao đời sống tinh thần cho cộng đồng dân cư.

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua về văn hóa. Tập trung nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình, thôn, làng, ấp, bản, xã, phường, thị trấn, tổ dân phố...

5. Chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội thiết thực, hiệu quả, an toàn, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa dân tộc và thuần phong, mỹ tục của từng địa phương nhằm tôn vinh, đề cao những giá trị văn hóa truyền thống, lịch sử cách mạng của dân tộc, những giá trị văn hóa của cộng đồng, gia đình Việt Nam. Bảo tồn, kế thừa, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể làm nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội.

6. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn xã hội về vị trí, vai trò, đóng góp của văn hóa trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Nhiệm vụ triển khai các chương trình phối hợp với Bộ, Ngành, cơ quan liên quan ở trung ương

1.1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

b) Đẩy mạnh việc triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hoá học đường.

c) Thực hiện tốt các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 về việc quy định tổ chức các hoạt động văn hoá của học sinh sinh viên trong các cơ sở giáo dục, trong đó chú trọng và tạo điều kiện để học sinh sinh viên học hỏi, tiếp thu giá trị văn hoá các vùng, miền và tinh hoa văn hoá nhân loại, nâng cao đời sống tinh thần, khả năng cảm thụ văn hoá - nghệ thuật, góp phần xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các cơ sở giáo dục; Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 về việc quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

d) Triển khai thực hiện công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học.

đ) Giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua di sản văn hoá.

1.2. Bộ Thông tin và Truyền thông

Xây dựng môi trường văn hóa trên không gian mạng; thúc đẩy các nội dung lành mạnh, tích cực, “thông tin tốt, câu truyện đẹp”, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tin xấu, tin giả; xây dựng các tác phẩm văn hóa phù hợp với thuần phong mỹ tục, có tính giáo dục dành cho thanh thiếu nhi và nhân dân trên không gian mạng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường mạng.

1.3. Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

a) Tiếp tục hướng dẫn, triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đẩy mạnh các hoạt động chỉ đạo, tổ chức xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở khu công nghiệp, khu chế xuất.

b) Triển khai hiệu quả Chương trình phối hợp số 2862/CTPH-TLĐLĐVN-BVHTTDL ngày 13 tháng 10 năm 2021 về xây dựng đời sống văn hoá, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026. Phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo về văn hoá doanh nghiệp với chủ đề “Xây dựng và lan toả văn hoá doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh”; tổ chức “Giải Bóng đá nam công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ I”.

1.4. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

a) Tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng để xây dựng môi trường văn hóa trong thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; xây dựng Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục tiền hôn nhân và tôn vinh, tuyên dương các gia đình trẻ tiêu biểu.

b) Phối hợp với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, chính quyền các địa phương xây dựng và duy trì hoạt động của các thiết chế văn hóa, các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

c) Tổ chức các cuộc thi, hội nghị, diễn đàn, liên hoan, tọa đàm... tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chỉ thị mới của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá; phát triển văn hoá đọc trong thanh thiếu nhi; bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp của gia đình các dân tộc Việt nam; di sản văn hoá, lễ hội Việt Nam truyền thống; tuyên truyền ca khúc cách mạng.

d) Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp về công nghiệp văn hoá; thành lập Hội Văn nghệ sĩ trẻ Việt Nam; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, gặp mặt, giao lưu. nhằm tạo môi trường để thanh niên, nghệ sĩ trẻ tham gia, sáng tạo, hưởng thụ, tiếp thu văn hoá.

1.5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Phối hợp xây dựng đời sống văn hoá, phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

b) Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương phát huy giá trị văn hoá của cộng đồng dân cư nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (gắn với việc vận động người dân đoàn kết xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, giữ gìn an ninh trật tự; cùng giúp nhau làm kinh tế nông thôn.); xây dựng, nhân rộng mô hình thí điểm thôn kiểu mẫu về phát triển văn hoá nông thôn mang giá trị đặc trưng của địa phương.

1.6. Bộ Y tế

a) Tiếp tục tuyên truyền, cập nhật các hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện quy định xây dựng môi trường văn hoá công sở theo quy định. Tập trung thực hiện các tiêu chí ứng xử chuẩn mực trong hoạt động công vụ; thái độ ứng xử, phục vụ trong giao tiếp với doanh nghiệp và người dân, xây dựng môi trường công sở, cơ sở khám chữa bệnh văn minh, chuyên nghiệp.

b) Gắn phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, văn hoá giao thông; nâng cao nhận thức cho y bác sĩ, cán bộ y tế đối với người dân; triển khai Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công”.

1.7. Ủy ban Dân tộc

Phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

1.8. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể ở trung ương tổ chức thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; đẩy mạnh hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các nhóm phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi...

1.9. Các cơ quan liên quan

Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai Ngày văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (10/11), Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” và Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam.

2. Nhiệm vụ triển khai của các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a) Nhiệm vụ triển khai trong năm 2023.

(Chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm)

b) Nhiệm vụ triển khai trong các năm tiếp theo (2024 - 2025).

(Chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm)

3. Nhiệm vụ triển khai tại địa phương

a) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tại địa phương trong công tác xây dựng môi trường văn hóa, thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thực chất; thanh tra, kiểm tra, xử lý các sai phạm đạo đức trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, bản quyền tác giả, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, tổ chức lễ hội, du lịch, thể dục, thể thao, nhất là những hành vi bạo lực, phản cảm, ứng xử thiếu văn hóa; siết chặt quản lý các sản phẩm, dịch vụ văn hóa độc hại.

b) Xây dựng văn hóa trong hệ thống chính trị, trong từng cộng đồng làng, bản, khu phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi gia đình. Bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa, làm cho văn hóa trở thành nhân tố thúc đẩy con người Việt Nam hoàn thiện nhân cách.

c) Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa của người dân; tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa của các dân tộc, vùng, miền, góp phần giáo dục đạo đức, tạo dựng lối sống lành mạnh.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị các Bộ, Ngành, cơ quan trung ương chủ động triển khai, thực hiện các nội dung về xây dựng môi trường văn hoá cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao và Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 đã ký kết với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng môi trường văn hoá cơ sở tại địa phương.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện có hiệu quả và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

a) Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện; tổng hợp, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch này (nếu có); xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết và thực hiện các nhiệm vụ khác để triển khai Kế hoạch này theo phân công của Lãnh đạo Bộ.

b) Vụ Kế hoạch, Tài chính căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, các tiêu chuẩn, định mức chi theo quy định và khả năng cân đối ngân sách nhà nước hàng năm, kế hoạch hằng năm của các đơn vị, đề xuất phân bổ kinh phí triển khai các nhiệm vụ, chương trình thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành.

c) Trung tâm Công nghệ thông tin, Báo Văn hóa, Báo Điện tử Tổ quốc chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động truyền thông việc triển khai Kế hoạch này trên các phương tiện thông tin đại chúng.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch; rà soát, chủ động đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền tiếp tục triển khai Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và Kế hoạch này tại địa phương.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp nếu có vướng mắc hoặc cần điều chỉnh các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch, đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định./.

PHỤ LỤC I

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI NĂM 2023

 

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

1

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

6/2023

2

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Vụ Gia đình

7/2023

3

Nghị định quy định biện pháp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Cục Di sản văn hóa

9/2023

4

Thông tư quy định điều kiện cấp Giấy phép phân loại phim của Ủy ban nhân dâp cấp tỉnh.

Cục Điện ảnh

9/2023

5

Nghị định Quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa; Xã, phường, thị trấn tiêu biểu.

Cục Văn hóa cơ sở

10/2023

6

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Vụ Tổ chức cán bộ

10/2023

7

Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

8

Nghị định quy định về xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

9

Thông tư hướng dẫn thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

10

Nghị định quy định cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình.

Vụ Gia đình

10/2023

11

Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Cục Văn hoá cơ sở

11/2023

12

Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động Văn học.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

12/2023

13

Nghị định của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp nghệ thuật công lập.

12/2023

14

Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.

Cục Bản quyền tác giả

2023

15

Nghị định của Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Vụ Pháp chế

2023

16

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

17

Thông tư thay thế Thông tư số 15/2013/TT- BVHTTDL ngày 24/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức và hoạt động của Hội đồng nghệ thuật trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn để phù hợp với quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

2023

18

Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, định mức kinh tế - kỹ thuật và hướng dẫn triển khai tổ chức các sự kiện của Việt Nam và quốc tế liên quan đến lĩnh vực gia đình.

Vụ Gia đình

2023

II

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN

1

Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 đến năm 2030.

Cục Văn hóa cơ sở

11/2023

2

Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025.

2023

3

Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021-2025.

11/2023

4

Đề án “Xây dựng hệ thống số hóa dự liệu phòng vé Việt Nam” (chuyển đổi số ngành điện ảnh).

Cục Điện ảnh

2022-2024

5

Đề tài nghiên cứu khoa học: “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động phát hành, phổ biến phim trong cơ chế thị trường”.

2022-2023

6

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng Internet”.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2022-2023

7

Đề tài nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở đô thị.

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

2022-2023

8

Đề tài nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở các khu công nghiệp.

2022-2023

9

Đề tài nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở tập luyện thể thao.

Trường Đại học

Thể dục, thể thao

Bắc Ninh

2022-2023

10

Đề tài nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa ở khu du lịch quốc gia.

Cục Du lịch Quốc gia

2022-2023

11

Đề tài nghiên cứu xây dựng môi trường văn hóa trên mạng Internet.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

2022-2023

III

HOÀN THIỆN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN

1

Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Vụ Kế hoạch, Tài chính

2023

2

Đề án “Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến”.

Cục Điện ảnh

4/2023

3

Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2045.

Tổng cục Thể dục thể thao

10/2023

4

Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025­2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Vụ Thư viện

11/2023

5

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030.

Vụ Tổ chức cán bộ

12/2023

IV

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

1

Xây dựng bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

Cục Văn hóa cơ sở

2023

2

Tổ chức sơ kết thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc.

5/2023

3

Hội thi Tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” tại Hải Phòng.

Cục Văn hóa

5/2023

4

Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền kỷ niệm 80 năm "Đề cương về Văn hóa Việt Nam".

cơ sở

9/2023

5

Hội nghị Sơ kết 01 năm Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025.

 

9/2023

6

Xây dựng và nhân rộng mô hình các câu lạc bộ dân ca, dân vũ; hoạt động lễ hội, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

 

9/2023

7

Tuyên truyền trên báo in, báo điện tử về nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện NSVM trong việc cưới, tang, lễ hội; các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

 

9/2023

8

Xây dựng mô hình điểm về giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông.

 

9/2023

9

Xây dựng phim phóng sự tuyên truyền về công tác giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên truyền hình.

 

9/2023

10

Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền tại tỉnh Nghệ An.

 

8/2023

11

Tổ chức Hội nghị toàn quốc về du lịch.

Cục Du lịch Quốc gia

3/2023

12

Hội nghị hợp tác du lịch Việt Nam - Đài Loan lần thứ 10.

11/2023

13

Tổ chức Hội thảo “Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam trong bối cảnh mới - Thách thức và triển vọng”.

 

11/2023

14

Triển khai các hoạt động trong Năm Du lịch quốc gia - Bình Thuận 2022 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

 

12/2023

15

Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEAGAMES 32 tại Campuchia.

Cục Thể dục thể thao

2023

16

Tham dự Đại hội Văn hóa khối Pháp ngữ tại Congo.

 

8/2023

17

Các đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

Cục Điện ảnh

2023

18

Các tuần phim nước ngoài tại Việt Nam và Tuần phim Việt Nam tại nước ngoài và hoạt động điện ảnh kỷ niệm năm tròn, năm chẵn quan hệ ngoai giao.

 

2023

19

Tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953-­15/3/2023).

Cục Điện ảnh

3/2023

20

Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Điện ảnh.

10/2023

21

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.

11/ 2023

22

Tổ chức Hội thảo bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa (nhân dịp đại diện WIPO sang thăm và làm việc tại Việt Nam).

Cục Bản quyền tác giả

5/2023

23

Tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan tại 2 khu vực.

6/2023

24

Tổ chức tuần văn hóa nước ngoài tại Việt Nam: Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam; Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam.

Cục Hợp tác Quốc tế

5/2023

25

Hỗ trợ các địa phương và cơ quan liên quan tổ chức hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế về văn hóa, thể thao và du lịch như: Năm du lịch Quốc gia 2023 tại Bình Thuận; Hội chợ du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh 2023; các festival, lễ hội...

2023

26

Hỗ trợ, tư vấn các địa phương công tác xây dựng hồ sơ gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO; phối hợp tổ chức các chương trình, sáng kiến hoạt động liên quan theo yêu cầu của hồ sở.

2023

27

Tổ chức Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Tokyo Nhật Bản nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

9/2023

28

Tổ chức Lễ hội Du lịch-Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc.

10/2023

29

Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

12/2023

30

Cuộc thi và Triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc.

6/2023

31

Cuộc thi và Triển lãm 5 năm Điêu khắc toàn quốc.

9/2023

32

Festival Nhiếp ảnh trẻ.

9/2023

33

Festival Nhiếp ảnh Quốc tế Việt Nam.

11/2023

34

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc - 2023.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

4/2023

35

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Chèo toàn quốc - 2023.

5/2023

36

Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2023.

6/2023

37

Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc - 2023.

7/2023

38

Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc - 2023.

8/2023

39

Hội thảo Bản quyền trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Cục Bản quyền tác giả

6/2023

40

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan cho các đối tượng có liên quan tại 2 khu vực.

8/2023

41

Nghiên cứu xây dựng, triển khai thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

Vụ Gia đình

12/2023

42

Tiếp tục thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.

43

Tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025.

44

Tiếp tục thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025.

45

Nghiên cứu, đề xuất thử nghiệm dịch vụ công về giáo dục kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc trước khi kết hôn.

46

Nghiên cứu, xây dựng thí điểm bộ chỉ số gia đình hạnh phúc.

47

Tham mưu và đề xuất Chương trình nghiên cứu về “Hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới”.

48

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới”.

Vụ Đào tạo

9/2023

49

Hội thảo khoa học về tuyển sinh và đào tạo trong lĩnh vực văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch năm học 2023- 2024.

50

Tập huấn “Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra giáo dục cho cán bộ, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ và cộng tác viên thanh tra các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch”.

 

51

Tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Vụ Tổ chức cán bộ

6/2023

52

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền Trung lần thứ III, tại tỉnh Bình Định.

 

2023

53

Ngày hội trình diễn cây Nêu và giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ II, tại tỉnh Đắk Lắk.

 

2023

54

Ngày hội văn hóa dân tộc Mường lần thứ II, tại tỉnh Sơn La.

Vụ Văn hóa dân tộc

2023

55

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu.

 

2023

56

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum.

 

2023

57

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi.

Vụ Thư viện

2023

58

Xây dựng Quyết định phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030.

 

2023

59

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

 

2023

60

Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

2023

61

Tiếp tục thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

2023

62

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

 

9/2023

63

Tổng kết cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Giới thiệu sách trực tuyến.

 

10/2023

64

Tổ chức Hội nghị - Hội thảo khoa học triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030.

Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

8/2023

65

Hội nghị phổ biến, tập huấn công tác pháp chế các văn bản quy phạm pháp luật ban hành năm 2022-2023 có liên quan đến lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình (khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam).

Vụ Pháp chế

9/2023

66

Tổ chức sự kiện Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ban Quản lý làng văn hóa các dân tộc Việt Nam

2023

67

Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023, nhằm giới thiệu, quảng bá các phong tục, tập quán, nghi lễ đón Tết truyền thống của các dân tộc.

68

Chào mừng ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2023, ngày hội giao lưu văn hóa các dân tộc, bảo tồn, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

69

Sự kiện Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2023.

 
 

 

PHỤ LỤC II

NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG GIAI ĐOẠN CÁC NĂM TIẾP THEO TỪ 2024 – 2025

 

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

THỰC HIỆN

I

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA

1

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo

Cục Văn hóa cơ sở

2024-2025

2

Phối hợp với Bộ Tài chính sửa đổi chế độ, hình thức thu phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn đối với đơn vị công lập đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật quy định tại Thông tư số 288/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

2024-2025

3

Hệ thống quản lý số về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, tích hợp các chế độ báo cáo, thống kê và chuyển đổi số cơ sở dữ liệu về quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn đồng thời đăng tải công khai các dữ liệu về kết quả giải quyết thủ tục hành chính áp dụng sớm nhất bắt đầu từ năm 2023.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

2024-2025

II

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN

1

Đề án “Xây dựng mô hình thư viện cơ sở phục vụ nhân dân miền núi, biên giới vùng trung du miền núi phía Bắc giai đoạn 2025­2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Vụ Thư viện

2024-2025

2

Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2030

Vụ Tổ chức cán bộ

2024-2025

3

Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 đến năm 2030

Cục Văn hóa cơ sở

2024-2025

4

Đề án “Số hóa dữ liệu lễ hội tại Việt Nam” giai đoạn 2021 - 2025

5

Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch” giai đoạn 2021­-2025

8

Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2045.

Tổng cục Thể dục thể thao

2024-2025

6

Đề án “Xây dựng hệ thống số hóa dự liệu phòng vé Việt Nam” (chuyển đổi số ngành điện ảnh)

Cục Điện ảnh

2024-2025

7

Đề án “Trung tâm phát hành và phổ biến phim trực tuyến”

9

Đề án chuyển đổi số các tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật

Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và triển lãm

2024-2025

10

Đề án Tổ chức xây dựng và triển lãm luân phiên tại các địa phương bộ ảnh nghệ thuật về các dân tộc của Việt Nam.

11

Đề án Tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh

12

Đề án Biên soạn, xuất bản sách ảnh “100 năm Nhiếp ảnh Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng”.

13

Đề án phát triển các môn thể thao trọng điểm chuẩn bị tham dự các kỳ Olympic và ASIAD giai đoạn 2022-2045.

Tông cục Thể dục thể thao

2024-2025

III

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ VỀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA CƠ SỞ TRONG PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

1

Hỗ trợ các địa phương và cơ quan liên quan tổ chức những tuần văn hóa nước ngoài tại Việt Nam và các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức tại các địa phương

Cục Hợp tác Quốc tế

2024-2025

2

Hỗ trợ, tư vấn các địa phương trong công tác xây dựng hồ sơ gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; phối hợp tổ chức các chương trình, sáng kiến hoạt động liên quan theo yêu cầu của hồ sơ.

3

Hội thi Thông tin lưu động kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2004) tại Điện ' Biên.

Cục Văn hóa cơ sở

2024

4

Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV- năm 2025 tại Tây Ninh

2025

5

Tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật quốc tế mang tính thường kỳ, trong đó có sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu, xúc tiến quảng cáo các sản phẩm nghệ thuật biểu diễn truyền thống, hiện đại đặc sắc của Việt Nam.

Cục Nghệ thuật biểu diễn

2024-2025

10

Tổ chức cuộc thi kịch bản phim truyện, phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2030)

Cục Điện ảnh

2024

 

12

Triển khai các nhiệm vụ “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018­-2025 (Quyếtđịnh số 1299/QĐ-TTg)

Vụ Đào tạo

2024-2025

13

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030 (Quyết định số 1895/QĐ-TTg) và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

 

 

14

Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025

 

 

15

Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030

 

 

16

Tổ chức các ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số theo khu vực và toàn quốc

Vụ Văn hóa dân tộc

2024-2025

17

Hội nghị Sơ kết 03 năm thi hành Luật Thư viện

Vụ Thư viện

2024

18

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 01/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hoạt động của thư viện trong xây dựng phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi

 

2024-2025

19

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động phục vụ học tập suốt đời trong thư viện, bảo tàng, trung tâm văn hóa đến năm 2030”.

 

 

20

Tiếp tục triển khai các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4

 

 

21

Tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển Văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 

 

22

Tiếp tục thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

 

 

23

Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

 

2024

24

Tổng kết hoạt động phục vụ ngoài lưu động và phục vụ cơ sở

 

2025

25

Hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch

Vụ Tổ chức cán bộ

2024

27

Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025

Vụ Gia đình

2023-2025

28

Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025

 

Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030

         
 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi