Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL 2016 VBQPPL lĩnh vực văn hóa, gia đình hết hiệu lực thi hành

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

-------

Số: 3313/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014

-------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- UBND các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- S
VHTTDL/SVăn hóa và Thể thao/SDu lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NO (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC THỂ THAO VÀ DU LỊCH HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 67/2014/QH13 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2014
(Ban hành theo Quyết định s: 3313/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

1

Thông tư

Số: 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thể dục, thể thao

- Mục III

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

2

Thông tư

Số: 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

- Điểm h Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

3

Thông tư

Số: 17/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển.

- Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Các khoản 1, 2 và 3 Điều 9

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điểm d Khoản 2 Điều 10

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

 

4

Thông tư

Số: 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 06/01/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

- Khoản 3 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

5

Thông tư

Số: 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

- Điểm b Khoản 8 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 10 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Gạch đầu dòng thứ nhất và gạch đầu dòng thứ ba Điểm a Khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Đoạn thứ nhất Khoản 2 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 3 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

6

Thông tư

Số: 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/01/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

- Khoản 4 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

7

Thông tư

Số: 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/11/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền Vovinam

- Điểm k Khoản 1 Điều 3

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 và 2 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

8

Thông tư

Số: 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ trưng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

- Điểm đ Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

9

Thông tư

Số: 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

- Khoản 4 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

10

Thông tư

Số: 19/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay có động cơ

- Điều 7

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 9

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 10

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

11

Thông tư

Số: 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức tập luyện quyền Anh

- Khoản 9 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

12

Thông tư

Số: 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

- Khoản 8 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 và 2 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

13

Thông tư

Số: 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật

- Khoản 1 Điều 3.

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Chương II.

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

14

Thông tư

Số: 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29/11/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân, Sư, Rồng

- Khoản 8 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

15

Thông tư

Số: 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo

- Khoản 10 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

16

Thông tư

Số: 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng đá

- Khoản 10 và 11 Điều 3

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

17

Thông tư

Số: 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn

- Điểm e Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

18

Thông tư

Số: 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động cầu lông

- Điểm g Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

19

Thông tư

16/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin

- Khoản 7 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

20

Thông tư

Số: 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

- Chương II.

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

21

Thông tư

Số: 09/2013/TT-BVHTTDL ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

- Điểm g Khoản 1 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 5

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

22

Thông tư

S: 06/2014/TT-BVHTTDL ngày 4/6/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bắn súng thể thao

- Khoản 13 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 1 Điều 12

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Các điểm a, b, đoạn thứ nhất Điểm c Khoản 2 Điều 12

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Khoản 3 Điều 12

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

23

Thông tư

Số: 14/2014/QĐ-BVHTTDL ngày 10/11/2014 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2011/TT- BVHTTDL ngày 10/01/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

- Khoản 1 Điều 1

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

24

Thông tư

Số: 14/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quy định điều kiện chuyên môn của cơ sở tổ chức hoạt động lặn biển thể thao giải trí

- Khoản 4 Điều 4

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

- Điều 6

Hết hiệu lực thi hành theo Khoản 3 Điều 7 Luật Đầu tư.

01/7/2016

thuộc tính Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 3313/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành theo quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3313/QĐ-BVHTTDLNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành:20/09/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi