Quyết định 2774/QÐ-BVHTTDL phát huy trang phục truyền thống dân tộc thiểu số

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

Số: 2774/QĐ-BVHTTDL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2020

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2020 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này /.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- TT. Trịnh Thị Thủy;

- Đài TNVN;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Hng (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

____________

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch

(Kèm theo Quyết định số 2774/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch )

________________________

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác gìn giữ, bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu “di sản văn hóa vừa là động lực vừa là mục tiêu” góp phần cho sự phát triển bền vững văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, làm cho trang phục truyền thống trở nên phổ biến hơn trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, nâng cao lòng tự hào, ý thức bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc.

- Tăng cường, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm từng bước củng cố, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

- Giữ gìn và lan tỏa nét đẹp văn hóa giản dị, gần gũi trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, thúc đẩy phát triển nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch.

- Quảng bá, giới thiệu những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của 53 dân tộc thiểu số Việt Nam trong nền văn hoá thống nhất mà đa dạng.

2. Yêu cầu

- Việc tuyên truyền phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và có ý nghĩa thiết thực.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương với các cơ quan truyền thông, báo chí, phát thanh truyền hình. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung

Tuyên truyền quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm.

2. Địa điểm, thời gian và phương thức thực hiện

- Địa điểm: Tại các tỉnh vùng đồng bào dân tộc miền núi.

- Thời gian: Quý IV năm 2020.

- Phương thức thực hiện:

Đặt hàng tin/bài về các hoạt động bảo tồn, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số rất ít người gắn với phát triển du lịch thông qua nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm trên các báo in/điện tử và các phương tiện truyền thông (trên sóng phát thanh và truyền hình VOV).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, thanh quyết toán theo quy định.

- Thống nhất với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) về nội dung tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.

1.2. Văn phòng Bộ

- Hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí, bố trí kinh phí kịp thời để tổ chức thực hiện.

 1.3. Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng dự toán kinh phí;

- Chịu trách nhiệm nội dung truyền thông;

- Thực hiện truyền thông theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Theo dõi, tổng hợp các tin/bài viết có liên quan.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí triển khai: Trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch năm 2020 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh đạo Bộ kịp thời, xem xét, quyết định./.

Thuộc tính văn bản
Quyết định 2774/QÐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 2774/QÐ-BVHTTDL Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 02/10/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

____________

No. 2774/QD-BVHTTDL

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_________________________

Hanoi, October 02 , 2020

 

 

DECISION

On organization of propaganda, dissemination and promotion of the intangible cultural heritage of ethnic minority traditional costumes in association with tourism development

____________

MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM

 

Pursuant to the Government’s Decree No. 79/2017/ND-CP dated July 17, 2017, on defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Culture, Sports and Tourism;

Pursuant to the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Decision No. 209/QD-BVHTTDL dated January 18, 2019, on ratifying the Scheme “Preserving and promoting traditional costumes of Vietnamese ethnic minorities in the current period”;

Pursuant to the Minister of Culture, Sports and Tourism’s Decision No. 100/QD-BVHTTDL dated January 09, 2020, on promulgating the working plan in 2020 of the Department of Ethnic Culture;

At the proposal of the Director of the Department of Ethnic Culture.

 

DECIDES:

 

Article 1. The Department of Ethnic Culture is assigned to assume the prime responsibility for, and coordinate with Radio The Voice of Vietnam (VOV) and relevant agencies and units in organizing the propaganda, dissemination and promotion of the intangible cultural heritage of ethnic minority traditional costumes in association with tourism development (with attached detailed Plan).

Implementation time: Quarter IV, 2020.

Article 2. Funding for the implementation shall be extracted from the 2020 non-business budget of the Ministry of Culture, Sports and Tourism granted to the Department of Ethnic Culture through the Ministry Office.

Article 3. This Decision takes effect on the date of its signing.

Click download to see the full text

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!