Quyết định 2475/QÐ-BVHTTDL 2021 tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ của dân tộc thiểu số

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_________

Số: 2475/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tuyên truyền công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều chỉnh kế hoạch công tác năm 2021 của Vụ Văn hóa dân tộc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình (có Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, DH (10).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

Trịnh Thị Thủy

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO DU LỊCH

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh phát thanh, truyền hình

(Kèm theo Quyết định số 2475/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

_________________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa dân tộc; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số về công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số;

- Tuyên truyền, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số khu vực miền Trung, khu vực Đông Bắc và giá trị đặc sắc của nghệ thuật hát Then, đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng và Thái đến rộng rãi du khách trong nước và nước ngoài, góp phần thu hút, phát triển du lịch tại địa phương.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng các chương trình tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện chương trình theo đúng Kế hoạch đề ra;

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật; đáp ứng yêu cầu về tuyên truyền nhiệm vụ chính trị; Động viên khích lệ đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy vai trò chủ thể trong bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng chương trình nghệ thuật, phát hành đĩa DVD và phát sóng tuyên truyền về giá trị di sản hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng và Thái

- Nội dung nhiệm vụ:

+ Xây dựng chương trình nghệ thuật: Sáng tác kịch bản, dàn dựng, biểu diễn, thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật với sự kết hợp từ các điệu Then truyền thống, hòa tấu đàn Tính, nghi lễ và các yếu tố diễn xướng dân gian có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng và Thái; từ đó thể hiện nét đẹp bản sắc văn hóa của các dân tộc này, từ phong tục đến nhạc cụ, điệu múa, âm nhạc và trang phục truyền thống;

+ In và phát hành đĩa DVD chương trình nghệ thuật tuyên truyền về giá trị di sản hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng và Thái, gửi các địa phương làm tư liệu tuyên truyền;

+ Phát sóng tuyên truyền Chương trình nghệ thuật trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (Thời lượng: 30 phút; Số lần phát sóng: 02 lần);

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 - 11/2021;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch), Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam) và các đơn vị có liên quan.

2. Xây dựng chương trình nghệ thuật, phát hành đĩa DVD và phát sóng tuyên truyền về giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực Đông Bắc

- Nội dung nhiệm vụ:

+ Xây dựng chương trình nghệ thuật: Lựa chọn các loại hình dân ca, dân vũ tiêu biểu của các dân tộc thiểu số khu vực Đông Bắc để sáng tác kịch bản, tổ chức dàn dựng, biểu diễn, thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật với sự kết hợp từ các làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục, sử thi, truyện thơ, nghi lễ mang âm hưởng dân gian; từ đó khơi dậy lòng từ hào bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

+ In và phát hành đĩa DVD chương trình nghệ thuật về dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực Đông Bắc, gửi các địa phương làm tư liệu tuyên truyền;

+ Phát sóng tuyên truyền Chương trình nghệ thuật trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (Thời lượng: 30 phút; Số lần phát sóng: 02 lần);

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 - 11/2021;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) và Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam) và các đơn vị có liên quan.

3. Xây dựng chương trình nghệ thuật, phát hành đĩa DVD và phát sóng tuyên truyền về giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực miền Trung

- Nội dung nhiệm vụ:

+ Xây dựng chương trình nghệ thuật: Lựa chọn các loại hình dân ca, dân vũ tiêu biểu của các dân tộc thiểu số khu vực miền Trung để sáng tác kịch bản, tổ chức dàn dựng, biểu diễn, thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật với sự kết hợp từ các làn điệu dân ca, điệu múa, trang phục, sử thi, truyện thơ, nghi thức mang âm hưởng dân gian; từ đó khơi dậy lòng từ hào bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

+ In và phát hành đĩa DVD chương trình nghệ thuật về dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực miền Trung, gửi các địa phương làm tư liệu tuyên truyền;

+ Phát sóng tuyên truyền Chương trình nghệ thuật trên kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam (Thời lượng: 30 phút; Số lần phát sóng: 02 lần);

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 - 11/2021;

- Đơn vị thực hiện: Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) và Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam) và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ

1.1. Vụ Văn hóa dân tộc

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan lập dự toán kinh phí, thanh quyết toán theo quy định;

- Phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc xây dựng nội dung, kịch bản chương trình nghệ thuật; In và phát hành đĩa DVD gửi các địa phương làm tư liệu tuyên truyền;

- Thống nhất với Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam) về nội dung tuyên truyền, thời gian phát sóng.

1.2. Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

- Chủ trì xây dựng kịch bản, tổ chức dàn dựng, biểu diễn, thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật tuyên truyền về giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực miền Trung;

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng nội dung chương trình nghệ thuật, dự toán kinh phí và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; Lập danh sách nhân sự tham gia xây dựng chương trình nghệ thuật gửi Vụ Văn hóa dân tộc tổng hợp;

- Phối hợp, cung cấp nội dung phát sóng cho Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam).

1.3. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc

- Chủ trì xây dựng kịch bản, tổ chức dàn dựng, biểu diễn, thu âm, ghi hình chương trình nghệ thuật tuyên truyền về giá trị dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc khu vực Đông Bắc và chương trình nghệ thuật tuyên truyền về giá trị nghệ thuật hát Then, đàn Tính của các dân tộc Tày, Nùng và Thái;

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng nội dung chương trình nghệ thuật, dự toán kinh phí và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; Lập danh sách nhân sự tham gia xây dựng chương trình nghệ thuật gửi Vụ Văn hóa dân tộc tổng hợp;

- Phối hợp, cung cấp nội dung phát sóng cho Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam).

1.4. Ban Truyền hình tiếng dân tộc (VTV5 - Đài Truyền hình Việt Nam)

- Phối hợp với Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc xây dựng kịch bản; chủ trì biên tập và phát sóng các chương trình nghệ thuật trên các kênh VTV5 của Đài Truyền hình Việt Nam;

- Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc xây dựng dự toán kinh phí và hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định.

1.5. Văn phòng Bộ: Phối hợp, hướng dẫn lập dự toán, thẩm định, quyết toán kinh phí và bố trí kinh phí kịp thời để các đơn vị tổ chức thực hiện.

1.6. Vụ Kế hoạch, Tài chính: Phối hợp triển khai Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ và hướng dẫn công tác tài chính theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch năm 2021 cấp cho Vụ Văn hóa dân tộc qua Văn phòng Bộ.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát huy dân ca, dân vũ truyền thống của các dân tộc thiểu số trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xem xét, quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi