Quyết định 2148/QÐ-BVHTTDL giao nhiệm vụ xây dựng Chương trình sưu tầm, bảo quản di sản văn hóa các dân tộc

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

Số: 2148/QĐ-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ xây dựng Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2030

_____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017- 2020;

Căn cứ Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát cơ chế, chính sách đối với các xã biên giới đất liền;

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-BVHTTDL ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện xây dựng Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030 (Kế hoạch xây dựng Đề án kèm theo).

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án được trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa, nguồn không thường xuyên năm 2021 của Cục Di sản văn hóa.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương;

- Lưu: VT, DSVH,NKĐ.09.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Hoàng Đạo Cương

 

 

 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam, giai đoạn 2021-2030

(Kèm theo Quyết định số 2148/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

____________

 

Căn cứ Quyết định số 2493/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017- 2020; Công văn số 65/BVHTTDL-VP ngày 20/3/2020 của Văn phòng Bộ về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch rà soát cơ chế, chính sách đối với các xã biên giới đất liền và Quyết định số 2103/QĐ- BVHTTDL ngày 12/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xây dựng dự thảo Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2021-2030, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo 05 Dự án thành phần của Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017­2020, qua tổng hợp báo cáo của 45/53 tỉnh, thành phố (gọi tắt là Quyết định 2493). Từ những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 2493 của Thủ tướng Chính phủ, với tính cấp thiết của sự nghiệp bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, điển hình, tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, tiếp tục kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục thực hiện Đề án cho giai đoạn 10 năm tiếp theo (từ năm 2021 - 2030) để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đối với các nhiệm vụ kiểm kê, sưu tầm mang tính dài hơi, tổng thể, nhằm bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống, điển hình, tiêu biểu của các dân tộc Việt Nam.

2. Yêu cầu

- Bám sát yêu cầu về công tác dân tộc theo quan điểm, chủ trương của Đảng và quy định pháp luật của Nhà nước.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai xây dựng dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ.

- Trong quá trình thực hiện, phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đơn vị, kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

II. THỜI GIAN: Từ tháng 03 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Triển khai các hoạt động xây dựng Đề án.

2. Hoàn thiện Đề án và hồ sơ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo xây dựng dự thảo Đề án: Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương.

2. Đơn vị chủ trì: Cục Di sản văn hóa

- Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành Kế hoạch triển khai; thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xây dựng Đề án.

3. Đơn vị phối hợp:

- Vụ Pháp chế

+ Phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng, biên tập hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ dự thảo Quyết định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính

+ Phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng, biên tập hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Phối hợp với Cục Di sản văn hóa bảo đảm kinh phí xây dựng hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định hiện hành.

4. Nội dung công việc triển khai và lộ trình triển khai:

* Năm 2020:

- Tháng 3-5/2020: Xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định 2493 với những nội dung sau:

+ Xây dựng Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện Đề án của các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Đề án.

+ Xây dựng Báo cáo tổng kết trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Xây dựng Tờ trình xin sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2493/QĐ-TTg.

+ Xây dựng dự thảo Quyết định xin sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2493/QĐ-TTg.

- Tháng 6-8/2020: Hoàn thiện hồ sơ, văn bản liên quan, xin ý kiến góp ý Vụ Pháp chế và Vụ Kế hoạch, Tài chính về kế hoạch xây dựng Đề án và hồ sơ xin sửa đổi, bổ sung Đề án.

- Tháng 9 -12/2020: Tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp các đơn vị liên quan.

* Năm 2021:

- Tháng 01 - 4/2021: Xây dựng dự thảo hồ sơ Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

- Tháng 5 -7/2021:

+ Xin ý kiến Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính đối với dự thảo Đề án trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

+ Hoàn thiện hồ sơ báo cáo Lãnh đạo Bộ, xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan trước khi trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ.

- Tháng 9/2021: Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý các Bộ, ngành liên quan, hoàn thiện Đề án.

- Tháng 10/2021: Hoàn thiện hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ.

V. HỒ SƠ SẢN PHẨM TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

1. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017- 2020 trình Thủ tướng Chính phủ (gửi kèm Phụ lục tổng hợp kết quả thực hiện Đề án của các tỉnh, thành phố thuộc phạm vi Đề án).

2. Tờ trình về việc phê duyệt Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030

3. Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

4. Đề án ban hành Chương trình kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa của các dân tộc Việt Nam giai đoạn 2021-2030./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi