Quyết định 1884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------------
Số: 1884/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TỔ CHỨC KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN
DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010)
---------------------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010;
Theo đề nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) (ban hành kèm theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên BTC Lễ kỷ niệm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, ĐP, Cục QT, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (5b).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Thiện Nhân
Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước
kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2009 - 2010

 
 
 
ĐỀ ÁN
TỔ CHỨC KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010)
(Ban hành theo Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)
 
Thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Quyết định số 2020/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010; Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010; Ban Tổ chức cấp Nhà nước lập Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Thông qua hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
3. Khẳng định nhân tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, trong công cuộc đổi mới đất nước và trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
4. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước chung sức, chung lòng thực hiện các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện và triển khai chương trình hành động Nghị quyết Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng.
5. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức chu đáo, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm và có sức lan tỏa rộng, đồng thời phải tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
B. LỄ KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010) TẠI HÀ NỘI  
I. DANH NGHĨA TỔ CHỨC
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Thành phố Hà Nội.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: từ 07h30 đến 10h30 ngày 17 tháng 11 năm 2010.
2. Địa điểm: tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài Liệt sĩ và Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.
III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM
1. Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở Đài Liệt sĩ.
- Thời gian: từ 07h30 đến 08h15 ngày 17 tháng 11 năm 2010;
- Thành phần: các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2. Lễ kỷ niệm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, từ 09h00 đến 10h30 ngày 17 tháng 11 năm 2010.
- 09h00: chương trình văn nghệ chào mừng (30 phút) tại Lễ kỷ niệm (bắt đầu phát thanh, truyền hình trực tiếp);
- 09h30: chào cờ (toàn thể các đại biểu hát Quốc ca trên nền nhạc kèn của đội Quân nhạc);
- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010;
- Diễn văn kỷ niệm: đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
Kết thúc diễn văn, quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
- Phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự thảo bài phát biểu, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng thẩm định, trình Ban Bí thư);
Kết thúc bài phát biểu, quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
- Lễ trao tặng Huân chương Sao vàng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (dự kiến);
- Lời bế mạc và cảm ơn: đồng chí Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010.
Quân nhạc cử nhạc nền (ca khúc cách mạng phù hợp).
Kết thúc lúc 10h30 ngày 17 tháng 11 năm 2010.
IV. THÀNH PHẦN MỜI DỰ KỶ NIỆM (Số lượng khoảng 1.500 người)
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các đồng chí nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Nước, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng và Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch của các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
- Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở Trung ương;
- Lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các tầng lớp nhân dân thành phố Hà Nội;
- Đại diện các vị nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thay mặt các tầng lớp nhân dân ở các vùng, miền trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài;
- Khách quốc tế tại Hà Nội;
- Báo chí trong nước và nước ngoài.
V. BAN TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cấp Nhà nước - Trưởng Ban Tổ chức.
2. Ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Phó Trưởng ban Thường trực.
3. Ông Nguyễn Bắc Son, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Phó Trưởng ban.
4. Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - Phó Trưởng ban.
5. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội - Phó Trưởng ban.
6. Ông Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.
7. Ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - Ủy viên.
8. Ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an - Ủy viên.
9. Ông Phạm Sỹ Danh, Thứ trưởng Bộ Tài chính - Ủy viên.
10. Ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Ủy viên.
11. Ông Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ủy viên.
12. Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương - Ủy viên.
13. Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương - Ủy viên.
14. Thứ trưởng Bộ Y tế - Ủy viên.
15. Thứ trưởng Bộ Nội vụ - Ủy viên.
16. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao - Ủy viên;
17. Ông Vũ Văn Hiến, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Ủy viên.
18. Ông Vũ Văn Hiền, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam - Ủy viên.
19. Ông Bùi Văn Huấn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng - Ủy viên.
20. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy viên.
21. Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Ủy viên.
22. Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam - Ủy viên.
23. Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam - Ủy viên.
24. Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Ủy viên.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Ban Tuyên giáo Trung ương:
- Phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam soạn thảo, thẩm định dự thảo diễn văn kỷ niệm và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm;
- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí tuyên truyền về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) và đưa tin Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình văn nghệ, duyệt ma-két trang trí sân khấu Hội trường, khẩu hiệu và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm.
2. Văn phòng Trung ương:
- Thẩm định và trình Ban Bí thư dự thảo diễn văn kỷ niệm và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mời lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham dự, bố trí chỗ ngồi của các đại biểu cấp cao tại Lễ kỷ niệm;
- Cùng các cơ quan hữu quan kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ kỷ niệm, duyệt chương trình văn nghệ.
3. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thành lập đoàn và mời đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân hương tại Đài liệt sĩ;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương soạn thảo diễn văn kỷ niệm và bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm;
- Làm giấy mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lão thành cách mạng, đại biểu thành phố Hà Nội dự Lễ kỷ niệm;
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bố trí chỗ ngồi cho đại biểu;
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, gửi Bộ Tài chính thẩm định, trình Trưởng Ban Tổ chức cấp Nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009 - 2010 phê duyệt và cấp phát theo quy định;
- Phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đón, bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại biểu ở nơi xa về dự Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; sơ duyệt chương trình văn nghệ và tổng duyệt Lễ kỷ niệm.
4. Ban Tổ chức Trung ương:
Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập danh sách khách mời đại biểu Trung ương, lão thành cách mạng báo cáo Ban Bí thư.
5. Ban Dân vận Trung ương:
Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội lựa chọn mời đại biểu các tầng lớp nhân dân của thành phố Hà Nội và các địa phương về dự Lễ kỷ niệm.
6. Văn phòng Chính phủ:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tiếp đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Liệt sĩ;
- Chuẩn bị Hội trường và phòng đón tiếp đại biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia; bảo đảm âm thanh, ánh sáng, máy chiếu, màn hình, thiết bị nghe phiên dịch và các điều kiện khác tại Hội trường;
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội bố trí chỗ ngồi cho đại biểu tại Trung tâm Hội nghị quốc gia;
- Chỉ đạo Trung tâm Hội nghị quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị trang trí hội trường, sân khấu, buổi sơ duyệt chương trình văn nghệ và buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm.
7. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Điều hành chương trình Lễ kỷ niệm;
- Chuẩn bị kịch bản chương trình của Ban Tổ chức tại Lễ kỷ niệm;
- Chuẩn bị chương trình biểu diễn văn nghệ 30 phút, ca ngợi khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Thiết kế ma-két, trang trí sân khấu hội trường và trang trí bên ngoài địa điểm tổ chức Lễ kỷ niệm;
- Xây dựng lịch sơ duyệt chương trình văn nghệ và tổng duyệt Lễ kỷ niệm, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan hữu quan thực hiện.
8. Bộ Công an:
- Xây dựng phương án và chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm an ninh cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cho Lễ kỷ niệm;
- Chỉ đạo lực lượng công an bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Quảng trường Ba Đình và khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm, điều khiển giao thông trên các tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức.
9. Bộ Y tế:
Phối hợp với thành phố Hà Nội bố trí bác sĩ, xe cứu thương thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm và Quảng trường Ba Đình.
10. Bộ Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tường thuật trực tiếp và đưa tin trước, trong, sau buổi Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp với Bộ Ngoại giao chọn mời phóng viên nước ngoài tại Việt Nam dự và đưa tin buổi Lễ kỷ niệm;
- Chọn mời các cơ quan báo, đài trong nước dự và đưa tin buổi Lễ kỷ niệm; chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam truyền hình và phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm.
11. Bộ Quốc phòng:
- Bố trí lực lượng tiêu binh làm hàng rào danh dự đón khách từ cửa chính vào Hội trường;
- Bố trí quân nhạc đến phục vụ Lễ kỷ niệm (nhạc chào cờ, nhạc đệm, nhạc bế mạc).
12. Bộ Ngoại giao:
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến danh sách khách mời và đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm; bố trí phiên dịch tiếng Anh (dịch cabin) tại Lễ kỷ niệm;
- Hướng dẫn phóng viên nước ngoài đưa tin về Lễ kỷ niệm.
13. Bộ Tài chính:
Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bảo đảm kinh phí đã được phê duyệt cho việc thực hiện Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).
14. Bộ Nội vụ:
Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham mưu cho Đảng và Nhà nước khen thưởng Huân chương Sao vàng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (lần 2) và tổ chức việc trao tặng.
15. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lập danh sách khách mời là đại biểu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng thành phố Hà Nội;
- Chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuẩn bị thành phần, bố trí chỗ ngồi, số lượng đại biểu dự Lễ kỷ niệm, bảo đảm đại diện cho các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên Thủ đô;
- Phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn tại Quảng trường Ba Đình và khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm; bố trí xe dẫn đường, xe cứu hỏa thường trực tại khu vực Lễ kỷ niệm;
- Phối hợp với Bộ Y tế bố trí bác sĩ, xe cứu thương trực tại khu vực Lễ kỷ niệm để sẵn sàng phục vụ;
- Chủ trì lập phương án và thực hiện tuyên truyền, cổ động trang trí cờ, ánh sáng, panô, khẩu hiệu… trên đường phố và các nơi công cộng ở Hà Nội trước, trong, sau ngày tổ chức Lễ kỷ niệm.
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện trang trí bên ngoài khu vực tổ chức Lễ kỷ niệm.
C. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VÀ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY THÀNH LẬP MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT VIỆT NAM (18/11/1930 - 18/11/2010)
1. Ban Tuyên giáo Trung ương:
- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền về kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Chỉ đạo và hướng dẫn Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức phát thanh và truyền hình trực tiếp buổi Lễ kỷ niệm.
2. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam:
- Hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm;
- Phối hợp với các bộ ngành, các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - những chặng đường vẻ vang” với yêu cầu thiết thực, hiệu quả;
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bảo tàng Cách mạng Việt Nam) tổ chức Triển lãm 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương tiến hành bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử của Mặt trận tại các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Nam và Tây Ninh theo kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất phim tài liệu lịch sử, truyền thống về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
- Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử của Mặt trận tại các tỉnh: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Nam và Tây Ninh theo kết luận chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Chỉ đạo Bảo tàng Cách mạng Việt Nam tổ chức Triển lãm 80 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
- Chỉ đạo ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong cả nước tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, nghệ thuật… chào mừng 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010).
4. Bộ Thông tin và Truyền thông:
Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010), bám sát chủ đề hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
5. Đài Truyền hình Việt Nam:
- Lập kế hoạch tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Xây dựng các chương trình truyền hình phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Tổ chức truyền hình trực tiếp buổi Lễ kỷ niệm;
- Kịp thời đưa tin, phóng sự, phản ánh việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên cả nước;
- Chủ trì, phối hợp với Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng phim tài liệu lịch sử, truyền thống về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.
6. Đài Tiếng nói Việt Nam:
- Lập kế hoạch tuyên truyền chào mừng 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông. Xây dựng các chương trình phát thanh, truyền thanh phong phú, hấp dẫn, thiết thực và có tính giáo dục tư tưởng chính trị cao về đại đoàn kết toàn dân tộc, về Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Tổ chức tường thuật trực tiếp trên sóng phát thanh buổi Lễ kỷ niệm;
- Kịp thời đưa tin, phóng sự, phản ánh việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên cả nước.
7. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội:
- Chỉ đạo các ngành chức năng của thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể thao… trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Chỉ đạo việc bảo đảm an ninh, trật tự, giao thông; trang trí cờ, hoa, đèn, khẩu hiệu, băng rôn và các hình thức cổ động khác trên địa bàn thành phố chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với tổng kết các phong trào thi đua yêu nước đặc biệt chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ở các địa bàn dân cư.
8. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam tại địa phương, bảo đảm thiết thực và tiết kiệm;
Thời gian tổ chức mít tinh kỷ niệm tại địa phương cần bố trí phù hợp để đồng chí, đồng bào theo dõi được chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm vào lúc 9 giờ 00 ngày 17 tháng 11 năm 2010.
- Chỉ đạo các ngành chức năng trong tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, thể thao, trang trí băng rôn, khẩu hiệu… chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam;
- Tùy theo tình hình thực tế ở các địa phương để tổ chức các hoạt động;
Tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với Đảng, với Cách mạng. Tổ chức các hoạt động hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam các thời kỳ.
Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tổ chức giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, các gia đình chính sách…, tặng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo; tri ân các địa phương nơi có cơ quan Mặt trận Tổ quốc các cấp đóng trụ sở làm việc trong thời kỳ chiến tranh.
- Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tổ chức tổng kết 15 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 10 năm cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” phong trào thi đua yêu nước đặc biệt do Đại hội lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động gắn với tổng kết thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2010.
D. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010) thực hiện theo quy mô Đề án được duyệt.
Căn cứ nhiệm vụ được giao, các cơ quan, bộ, ngành Trung ương lập dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm gửi Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình Ban Tổ chức cấp nhà nước kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2009 - 2010 phê duyệt.
Kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm ở các địa phương do cấp có thẩm quyền ở địa phương phê duyệt./.
 

thuộc tính Quyết định 1884/QĐ-TTg

Quyết định 1884/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2010)
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1884/QĐ-TTgNgày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Thiện Nhân
Ngày ban hành:13/10/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Văn hóa-Thể thao-Du lịch
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi