Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

QUYẾT ĐỊNH

 

 

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 1684/2004/QĐ-BTM NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN QUA BIÊN GIỚI

GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

 

 

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Quyết định số 252/2003/QĐ-TTg ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý buôn bán hàng hoá qua biên giới với các nước có chung biên giới;

Sau khi tham khảo ý kiến của các bộ, ngành hữu quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hoá qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Trưởng Ban Chỉ đạo buôn bán hàng hoá qua biên giới, Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới, thủ trưởng các Vụ, Cục liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG BUÔN BÁN QUA BIÊN GIỚI

GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16 tháng 11 năm 2004

của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

 

Điều 1. Vị trí, chức năng của Ban Chỉ đạo

Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới (Sau đây gọi tắt Ban Chỉ đạo) là tổ chức liên ngành đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Thương mại có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại trong việc chỉ đạo, điều hành và quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới.

Các bộ ngành, Uỷ  ban nhân dân các tỉnh biên giới thông qua đại diện là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện tốt cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới phát triển lành mạnh, ổn định và đúng các qui định hiện hành.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành các văn bản qui phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách, cơ chế quản lý và biện pháp chỉ đạo, điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới với các nước có chung biên giới.

2. Phối hợp với các bộ ngành và các tỉnh biên giới quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

3. Thực hiện việc hợp tác quốc tế về các vấn đề hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới với các cơ quan hữu quan của các nước có chung biên giới, bàn biện pháp thúc đẩy quan hệ buôn bán hàng hóa qua biên giới phát triển lành mạnh, ổn định; đề xuất kịp thời các biện pháp để xử lý những vấn đề nảy sinh trong buôn bán hàng hóa qua biên giới.

4. Định kỳ hoặc đột xuất  báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới, các vấn đề nảy sinh, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý.

5. Thông tin kịp thời cho các bộ ngành, các tỉnh biên giới và các chủ thể kinh doanh buôn bán hàng hóa qua biên giới về tình hình thị trường biên giới, các chính sách, cơ chế quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới của các nước có chung biên giới. Hướng dẫn các chủ thể kinh doanh điều tiết hàng hóa trong hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới. Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với các chủ thể buôn bán hàng hóa qua biên giới.

6. Trình Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành theo thẩm quyền hoặc thông qua Bộ Thương mại, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản về quản lý, điều hành hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

7. Đề nghị Thủ trưởng các bộ, ngành hữu quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới theo chức năng nhiệm vụ của mình ban hành các văn bản về điều hành, quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới.

8. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, cơ chế quản lý hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới của các bộ, ngành, các tỉnh biên giới.

9. Đề nghị các bộ, ngành hữu quan, các tỉnh biên giới báo cáo định kỳ và/hoặc báo cáo đột xuất tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại, Bộ trưởng hoặc Thủ trưởng các cơ quan hữu quan, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh biên giới và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Tổ chức, bộ máy:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới gồm các thành viên được thành lập theo Quyết định số 1684/2004/QĐ-BTM ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

2. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới hoạt động theo cơ chế phối hợp liên ngành.

3. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

4. Về kinh phí hoạt động:

+ Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới có trách nhiệm dự trù kinh phí hoạt động chung của Ban trong lĩnh vực hội họp, nghiên cứu, khảo sát trong, ngoài nước... nguồn kinh phí này được dự toán vào kinh phí hoạt động của Bộ Thương mại.

+ Các bộ ngành hữu quan và Uỷ ban nhân dân các tỉnh cũng dự trù kinh phí hoạt động của các thành viên của mình trong lĩnh vực công tác phí, nghiên cứu, khảo sát trong, ngoài nước... từ nguồn kinh phí của bộ, ngành, địa phương mình.

5. Tổ Thường trực do phó Trưởng ban Thường trực là Tổ trưởng. Tổ Thường trực giúp Trưởng ban Chỉ đạo thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, lập báo cáo; Tổ chức hội nghị (định kỳ hoặc đột xuất).

Điều 4. Chế độ trách nhiệm:

1. Trưởng ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương mại về hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Phó Trưởng ban Thường trực kiêm Tổ trưởng Tổ Thường trực chịu trách nhiệm trước Trưởng ban, thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức mọi hoạt động của Tổ Thường trực, làm đầu mối thông tin giữa các thành viên của Ban Chỉ đạo.

+ Trên cơ sở báo cáo 6 tháng, hàng năm của các thành viên Ban Chỉ đạo, tiến hành tổng hợp, thu thập, xử lý thông tin; lập báo cáo 6 tháng, hàng năm hoặc báo cáo đột xuất gửi Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Thương mại.

+ Chuẩn bị tài liệu, trù bị và tổ chức hội nghị tổng kết năm hoặc hội nghị đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban.

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng ban.

Điều 5. Chế độ báo cáo:

1. Báo cáo nhanh hàng tháng: vào ngày 20 hàng tháng, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các tỉnh có đường biên giới báo cáo nhanh về tình hình buôn bán hàng hoá qua các cửa khẩu; hoạt động của các chợ biên giới, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu. Những động thái về buôn lậu, gian lận thương mại. Những vướng mắc khó khăn trong quản lý và kiến nghị giải pháp xử lý để Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết. Nội dung báo cáo nhanh yêu cầu ngắn gọn, kiến nghị cụ thể, đúng thời hạn.

2. Báo cáo 6 tháng, năm: vào ngày 20 tháng 5 và ngày 20 tháng 11 hàng năm, các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo  về tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới thuộc địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách cho tổ thường trực theo nội dung cụ thể sau:

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các bộ ngành: tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới thuộc bộ, ngành mình quản lý;  những vấn đề nổi cộm, những vướng mắc khó khăn phát sinh và kiến nghị xử lý.

- Đối với thành viên Ban Chỉ đạo thuộc các tỉnh có đường biên giới: tình hình hoạt động buôn bán hàng hóa qua các cửa khẩu, các chợ: số thương nhân thường xuyên hoạt động trong các chợ trong Khu Kinh tế cửa khẩu và các chợ biên giới (nếu có); Doanh số kinh doanh của các hộ trong Khu Kinh tế cửa khẩu và chợ biên giới; Những chính sách hiện hành của các nước có chung đường biên giới về xuất nhập khẩu các mặt hàng đang lưu thông qua các cửa khẩu, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại; Những đề xuất và kiến nghị của địa phương đối với Ban Chỉ đạo, hoặc Nhà nước trong việc quản lý buôn bán hàng hóa qua biên giới.

3. Vào ngày 28 tháng 5 và ngày 28 tháng 11 hàng năm, Ban Chỉ đạo báo cáo Bộ trưởng Bộ Thương mại, Văn phòng Chính phủ tình hình diễn biến hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới và thông báo cho các bộ, ngành hữu quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh biên giới.

Điều 6. Chế độ hội họp:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động buôn bán hàng hóa qua biên giới tiến hành họp tổng kết hai năm một lần, thời gian cụ thể do Trưởng ban quyết định.

Thường trực Ban Chỉ đạo phải gửi trước nội dung hội nghị cho các thành viên nghiên cứu, để hội nghị tiến hành có chất lượng.

2. Do nhu cầu công việc, Trưởng ban có quyền triệu tập họp đột xuất; thời gian, địa điểm, thành phần họp do Trưởng ban quyết định.

Điều 7. Chế độ thông tin:

1. Thông tin không thuộc danh mục bí mật có thể gửi qua fax, hộp thư điện tử (e-mail). Thông tin mật phải gửi qua đường công văn theo pháp luật qui định.

2. Các thành viên gửi báo cáo về Tổ Thường trực theo địa chỉ:

Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới

- 91, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại : 04.8255479/9348960/8255356         Fax : 04.8255151

- E-mail : miennui@mot.gov.vn

3. Tổ Thường trực có trách nhiệm thường xuyên cập nhật thông tin  về tình hình buôn bán hàng hóa qua biên giới đăng tải trên trang Web của Bộ Thương mại (http://www.mot.gov.vn ).

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
Ghi chú
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Decision 1684/2004/QD-BTM DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi