(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email [email protected] cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 [email protected], gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: https://luatvietnam.vn/

Trong tuần này (từ 24/11/2007 - 30/11/2007), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với [email protected] để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

QUỐC HỘI

 

* (SMS: 502268) - Ngày 21/11/2007, Quốc hội ban hành Nghị quyết 10/2007/NQ-QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2008.


CHÍNH PHỦ


*
(SMS: 502270) - Ngày 26/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.

* (SMS: 502269) - Ngày 26/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 26/2007/CT-TTg về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên - môi trường và phát triển bền vững.

* (SMS: 502257) - Ngày 20/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025".

* (SMS: 502279) - Ngày 28/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6912/VPCP-V.II về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

 

* (SMS: 502285) - Ngày 28/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 172/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng.

 

* (SMS: 502286) - Ngày 28/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 173/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải.

 

* (SMS: 502287) - Ngày 28/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 57/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Bình Dương.

 

* (SMS: 502288) - Ngày 28/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 58/2007/NQ-CP về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Bắc Kạn.

 

* (SMS: 502275) - Ngày 27/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1838/TTg-DK về việc Hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện Cà Mau.

 

* (SMS: 502276) - Ngày 27/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6882/VPCP-CN về việc thực hiện Dự án tăng cường an toàn giao thông (Hợp phần thành phố Hà Nội) sử dụng vốn dư của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1.

 

* (SMS: 502277) - Ngày 27/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6883/VPCP-CN về việc đầu tư Dự án đường cao tốc liên vùng phía Nam.

 

* (SMS: 502261) - Ngày 26/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1821/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc.

 

* (SMS: 502262) - Ngày 26/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 247/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3.

 

* (SMS: 502263) - Ngày 26/11/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 248/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010.

 

* (SMS: 502264) - Ngày 26/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 180/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau.

 

* (SMS: 502254) - Ngày 23/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 178/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Séc về nhận trở lại công dân hai nước và Nghị định thư thực hiện Hiệp định.

 

* (SMS: 502259) - Ngày 20/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị quyết 56/2007/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Phú Thọ.

 

* (SMS: 502255) - Ngày 19/11/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 171/2007/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn Quỹ Nhất thuộc huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

 

* (SMS: 502256) - Ngày 19/11/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 174/2007/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế.

 

THANH TRA CHÍNH PHỦ

*
(SMS: 502252) - Ngày 13/11/2007, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 2442/2007/TT-TTCP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 502296) - Ngày 28/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 136/2007/TT-BTC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư.

 

* (SMS: 502291) - Ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 135/2007/TT-BTC hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008.

 

* (SMS: 502266) - Ngày 23/11/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế triển khai sản phẩm bảo hiểm liên kết chung.

 

* (SMS: 502267) - Ngày 22/11/2007, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 95/2007/QĐ-BTC về giá bán xăng và các loại dầu.


* (SMS: 502253) - Ngày 16/11/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

* (SMS: 502278) - Ngày 08/11/2007, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 3567/QĐ-BTC về việc phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết.

BỘ XÂY DỰNG

*
(SMS: 502242) - Ngày 22/11/2007, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 10/2007/TT-BXD hướng dẫn quy hoạch xây dựng công sở các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

* (SMS: 502260) - Ngày 22/11/2007, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 238/BXD-KTTC về việc hướng dẫn tính toán bù chi phí vật liệu xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La.

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

* (SMS: 502282) - Ngày 22/11/2007, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 59/2007/QĐ-BGTVT về việc ban hành "Quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý".

 

LIÊN BỘ

 

* (SMS: 502265) - Ngày 21/11/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Thông tư liên tịch 26/2007/TTLT-BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM về việc bổ sung, sửa đổi một số quy định tại Thông tư Liên tịch số 17/2003/TTLT- BLĐTBXH-TƯĐTNCSHCM ngày 09/6/2003 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

 

* (SMS: 502258) - Ngày 19/11/2007, Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BYT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với thuốc và  thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS.

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

* (SMS: 502294) - Ngày 21/11/2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học.

BỘ Y TẾ

*
(SMS: 502274) - Ngày 12/11/2007, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 39/2007/QĐ-BYT ban hành Quy chế xét duyệt cấp "Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền".

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Trung tâm luật việt nam - Công ty CP truyền thông quốc tế INCOM

Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919

Tại TP.HCM: Tầng 3, Tòa nhà PLS, 607-609 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh - Tel: 028. 39950724

Email: [email protected]

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính chất tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi hủy bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.