(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng quan tâm đến các văn bản pháp luật, chúng tôi tiến hành cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 6589.

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) gửi đến 6589.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 6589
Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn 

Trong tuần này từ 12/09/2009 - 18/09/2009, chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với cskh@luatvietnam.vn để nhận văn bản. 

 

Dưới đây là Danh sách một số văn bản đã có:

 

CHÍNH PHỦ

* (SMS: 536908) - Ngày 11/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị quyết 45/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

* (SMS: 536904) - Ngày 10/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* (SMS: 536903) - Ngày 09/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2009/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537037) - Ngày 16/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1450/QĐ-TTg về việc thành lập Ban công tác về tài chính quy mô nhỏ.

* (SMS: 537032) - Ngày 15/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1446/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển trạm bơm điện quy mô nhỏ và vừa khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

* (SMS: 536955) - Ngày 14/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1441/CT-TTg về việc tăng cường vai trò của Thông tấn xã Việt Nam trong tình hình mới.

* (SMS: 536906) - Ngày 11/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 113/2009/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định: số 24/2008/QĐ-TTg; số 25/2008/QĐ-TTg; số 26/2008/QĐ-TTg và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2010.

* (SMS: 536905) - Ngày 11/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 112/2009/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

* (SMS: 536907) - Ngày 10/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

* (SMS: 536893) - Ngày 09/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1428/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Anh quốc Việt Nam.

* (SMS: 536891) - Ngày 09/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1427/QĐ-TTg về việc xuất vắc xin dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Nghệ An phòng chống dịch bệnh.

* (SMS: 536888) - Ngày 09/09/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1426/QĐ-TTg về việc xuất hàng dự trữ quốc gia phục vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2009.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

* (SMS: 537040) - Ngày 16/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6410/VPCP-ĐMDN về việc sắp xếp doanh nghiệp của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

* (SMS: 537041) - Ngày 16/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6409/VPCP-ĐMDN về việc gia hạn hợp đồng tư vấn tài chính và phương án sử dụng, sắp xếp lại lao động của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

* (SMS: 537042) - Ngày 15/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6435/VPCP-KGVX về việc thực hiện bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

* (SMS: 536974) - Ngày 08/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 279/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (Báo cáo lần II).

* (SMS: 536931) - Ngày 08/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6168/VPCP-KTTH về việc quản lý nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng.

* (SMS: 536935) - Ngày 08/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6176/VPCP-QHQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ về việc định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

* (SMS: 536927) - Ngày 07/09/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6154/VPCP-KTTH về việc thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 537039) - Ngày 17/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3489/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn pháp luật lao động.

* (SMS: 536959) - Ngày 14/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3420/LĐTBXH-LĐTL về việc trả tiền trợ cấp thôi việc.

* (SMS: 536946) - Ngày 11/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 3392/LĐTBXH-BTXH về việc nhận giúp đỡ huyện nghèo.

* (SMS: 536872) - Ngày 09/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 30/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình môn học Tiếng Anh giảng dạy cho học sinh học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 537034) - Ngày 15/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 183/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

* (SMS: 537017) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 182/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện.

* (SMS: 536965) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 181/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2009/QĐ-TTg ngày 22/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg, Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg.

* (SMS: 537035) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 180/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế ưu đãi nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 537036) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 179/2009/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

* (SMS: 536997) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12911/BTC-KBNN về việc ghi thu, ghi chi ngân sách Nhà nước vốn viện trợ không hoàn lại.

* (SMS: 537026) - Ngày 11/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12785/BTC-CST về việc thuế giá trị gia tăng đối với phổi nhân tạo nhập khẩu.

* (SMS: 537033) - Ngày 09/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 175/2009/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/07/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

* (SMS: 536902) - Ngày 08/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2153/QĐ-BTC  về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hàng quà biếu, tặng mang mục đích từ thiện.

* (SMS: 536897) - Ngày 07/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12594/BTC-QLN về việc thận trọng với đề xuất tài trợ, đầu tư của Tập đoàn IIC.

* (SMS: 536940) - Ngày 07/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12533/BTC-TCHQ về thủ tục hải quan hàng hóa đưa từ Kho ngoại quan vào nội địa sau khi đã được chuyển nhượng quyền sở hữu.

* (SMS: 536895) - Ngày 03/09/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12399/BTC-TCT về việc hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với dầu thô, condensate và khí.

* (SMS: 536939) - Ngày 31/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Công văn 12263/BTC-CST về việc trả lời thuế suất mặt hàng cột điện bằng thép mạ kẽm.

* (SMS: 536991) - Ngày 19/08/2009, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 2000/QĐ-BTC về việc chuyển giao nhiệm vụ in, phát hành một số loại ấn chỉ thuế cho Tổng cục Hải quan.

BỘ XÂY DỰNG

* (SMS: 537000) - Ngày 15/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1958/BXD-QLN về việc cử cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện các dự án nhà ở sinh viên.

* (SMS: 536989) - Ngày 15/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 914/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình.

* (SMS: 537018) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 913/QĐ-BXD về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 537019) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 912/QĐ-BXD về việc phê duyệt dự toán chi phí thực hiện dự án quy hoạch xây dựng hệ thống các trường đại học, cao đẳng tại vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050.

* (SMS: 537020) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 907/QĐ-BXD về việc phê duyệt tổng dự toán vốn đối ứng thực hiện Dự án Chương trình Quy hoạch Môi trường Đô thị Việt Nam do Cộng đồng Châu Âu (EC) tài trợ không hoàn lại.

* (SMS: 536963) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 411/BXD-TCCB về việc giải quyết chế độ chính sách cho người lao động.

* (SMS: 537021) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 401/QĐ-BXD về việc công nhận bổ sung năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 537022) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 400/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 537023) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 399/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 537024) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 398/QĐ-BXD về việc công nhận năng lực thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

* (SMS: 537002) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 398/BXD-KHCN về sự cần thiết áp dụng phương pháp thí nghiệm truyền tải để thí nghiệm cọc khoan nhồi công trình trụ sở Bộ Ngoại giao.

* (SMS: 536961) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 112/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

* (SMS: 536960) - Ngày 14/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 09/BXD-TTr về việc hướng dẫn xử phạt đối với nhà ở riêng lẻ xây dựng tăng thêm diện tích so với Giấy phép xây dựng.

* (SMS: 536916) - Ngày 10/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 899/QĐ-BXD về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

* (SMS: 536874) - Ngày 09/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1928/BXD-KTXD về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, giá gói thầu theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và Thông tư số 05/2009/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

* (SMS: 536875) - Ngày 09/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1922/BXD-KHCN về việc chế tạo thiết bị đồng bộ nhà máy nhiệt điện than 600 MW.

* (SMS: 536876) - Ngày 09/09/2009, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 130/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hoạt động tư vấn xây dựng.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

* (SMS: 536956) - Ngày 14/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông báo 653/TB-BGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ngày 10/9/2009.

* (SMS: 536957) - Ngày 14/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 8065/BGDĐT-GDTrH về việc sử dụng Atlát Địa lý Việt Nam.

* (SMS: 536938) - Ngày 10/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7975/BGDĐT-GDTH về việc hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kỹ thuật Tiểu học.

* (SMS: 536941) - Ngày 08/09/2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 7880/BGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục phổ thông.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

* (SMS: 537025) - Ngày 14/09/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1969/QĐ-BKHCN về việc tổ chức Hội thảo "Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ địa phương lần thứ II".

* (SMS: 537028) - Ngày 18/08/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1647/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt tổ chức và cá nhân trúng tuyển chủ trì các nhiệm vụ khoa học và công nghệ độc lập cấp Nhà nước bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2010.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537001) - Ngày 14/09/2009, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn 3371/BTNMT-TCQLĐĐ về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2010 của địa phương.

BỘ TƯ PHÁP

* (SMS: 537056) - Ngày 10/09/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3231/BTP-BTTP về việc trả lời một số vướng mắc trong lĩnh vực công chứng.

* (SMS: 536926) - Ngày 10/09/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 265/BTP-KHTC về việc đề nghị góp ý Dự thảo Công văn hướng dẫn tạm thời về công tác thống kê.

* (SMS: 536925) - Ngày 08/09/2009, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 3188/BTP-BTTP về việc chuyển giao chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban Nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

* (SMS: 536917) - Ngày 09/09/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1273/QĐ-BTTTT về Kế hoạch thực hiện Đề án 30 giai đoạn II - Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

* (SMS: 536910) - Ngày 09/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 59/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg ngày 30/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến 2015.

* (SMS: 536911) - Ngày 09/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp.

* (SMS: 536912) - Ngày 08/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 57/2009/TT-BNNPTNT về “Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam”.

* (SMS: 536987) - Ngày 07/09/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 56/2009/TT-BNNPTNT về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường.

* (SMS: 536913) - Ngày 28/08/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 55/2009/TT-BNNPTNT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật.

BỘ NỘI VỤ

* (SMS: 536901) - Ngày 08/09/2009, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 08/2009/TT-BNV về việc hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

* (SMS: 536992) - Ngày 08/09/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2594/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát và lập dự án đầu tư Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

* (SMS: 536988) - Ngày 08/09/2009, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 19/2009/TT-BGTVT về việc quy định khí tượng hàng không dân dụng.

BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

* (SMS: 537004) - Ngày 31/08/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 3020/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề cương Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030".

* (SMS: 537003) - Ngày 28/08/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 03/2009/TT-BVHTTDL  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* (SMS: 537005) - Ngày 18/08/2009, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2834/QĐ-BVHTTDL về việc thành lập tổ soạn thảo xây dựng Thông tư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 536909) - Ngày 09/09/2009, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC  hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020".

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH

* (SMS: 536899) - Ngày 09/09/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 06/2009/TTLT-BKHĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 45/2009/QĐ-TTg ngày 27/03/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác thống kê.

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

* (SMS: 536915) - Ngày 11/09/2009, Ban chỉ đạo Trung ương ban hành Quyết định 906/QĐ-BCĐNO&TTBĐS về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản về việc thành lập Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

* (SMS: 536884) - Ngày 07/09/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 20/2009/TT-NHNN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu trong ngành Ngân hàng.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH

* (SMS: 536986) - Ngày 04/09/2009, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Hướng dẫn 2478/NHCS-TDSV về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội.

TỔNG CỤC HẢI QUAN

* (SMS: 537054) - Ngày 15/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5478/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu đường đối với khu phi thuế quan.

* (SMS: 537053) - Ngày 15/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5477/TCHQ-GSQL về việc phối hợp làm việc để giải quyết vướng mắc.

* (SMS: 537050) - Ngày 14/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5463/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về thu thuế xuất khẩu.

* (SMS: 537048) - Ngày 14/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5456/TCHQ-KTTT về việc xem xét tính thuế hàng nhập khẩu.

* (SMS: 537027) - Ngày 14/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5453/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế hàng quà tặng.

* (SMS: 537047) - Ngày 14/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5440/TCHQ-KTTT về việc xem xét giải quyết khiếu nại.

* (SMS: 537046) - Ngày 11/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5427/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế.

* (SMS: 537045) - Ngày 11/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5425/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 537044) - Ngày 11/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5422/TCHQ-GSQL về việc khai báo giá gia công kim cương trong phụ lục hợp đồng gia công.

* (SMS: 537043) - Ngày 11/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5420/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư.

* (SMS: 536877) - Ngày 07/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5298/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn làm thủ tục tạm nhập bồn mềm rỗng (Flexitank) theo phương thức quay vòng.

* (SMS: 536878) - Ngày 07/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5297/TCHQ-GSQL về việc giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 536879) - Ngày 07/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5296/TCHQ-GSQL về việc giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hóa nhập khẩu.

* (SMS: 536944) - Ngày 07/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5294/TCHQ-GSQL về việc chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan.

* (SMS: 536880) - Ngày 07/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5292/TCHQ-GSQL về việc xác minh Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) mẫu B hợp lệ.

* (SMS: 536881) - Ngày 04/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5286/TCHQ-KTTT về việc xử lý hoàn tiền phạt, tiền thuế truy thu từ Ngân sách Nhà nước.

* (SMS: 536882) - Ngày 04/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5283/TCHQ-KTTT về việc ân hạn thuế nhập khẩu.

* (SMS: 536883) - Ngày 04/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5276/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thực hiện Thông tư 116/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài.

* (SMS: 536886) - Ngày 04/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5272/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc về thủ tục hải quan.

* (SMS: 536887) - Ngày 04/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5271/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mẫu tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ.

* (SMS: 536889) - Ngày 03/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5263/TCHQ-GSQL về việc thuế CEPT và phân loại mặt hàng "lốp đặc dùng cho xe nâng".

* (SMS: 536892) - Ngày 03/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5248/TCHQ-GSQL về việc sử dụng mẫu ấn chỉ Giấy phép phi mậu dịch (HQ-102).

* (SMS: 536948) - Ngày 03/09/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5247/TCHQ-GSQL về việc cấp giấy phép cho phương tiện vận tải của khách nước ngoài vào Việt Nam du lịch.

* (SMS: 536947) - Ngày 26/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5140/TCHQ-GSQL về việc đổi tên trên Giấy phép thành lập kho ngoại quan.

* (SMS: 536945) - Ngày 26/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5126/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc C/O.

* (SMS: 536943) - Ngày 21/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5027/TCHQ-KTTT về việc tính thuế hàng nhập khẩu.

* (SMS: 536942) - Ngày 20/08/2009, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 5007/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc việc xác định bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được.

CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG VÀ MÔI TRƯỜNG

* (SMS: 537029) - Ngày 16/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1754/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 537031) - Ngày 15/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1743/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A(H1N1).

* (SMS: 536968) - Ngày 14/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1726/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 536921) - Ngày 11/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1712/TB-DPMT về tình hình cúm A (H1N1).

* (SMS: 536873) - Ngày 10/09/2009, Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành Thông báo 1709/TB-DPMT về tình hình dịch cúm A (H1N1).

CỤC QUẢN LÝ GIÁ

* (SMS: 536923) - Ngày 09/09/2009, Cục Quản lý giá ban hành Công văn 202/CQLG-CSG&TĐG về danh sách các doanh nghiệp và thẩm định viên về giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định năm 2009.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

* (SMS: 536920) - Ngày 11/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 99/2009/QĐ-UBND về mức thu phí thoát nước áp dụng đối với Khu Công nghiệp Thăng Long - Hà Nội.

* (SMS: 536995) - Ngày 08/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4614/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội.

* (SMS: 536994) - Ngày 08/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4612/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

* (SMS: 536993) - Ngày 08/09/2009, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 4611/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.