(Lawdata) Quý khách hàng thân mến, kể từ Bản tin số 17/2004, chúng tôi tiến hành thử nghiệm cung cấp dịch vụ Nhắn tin nhận văn bản (Vietlaw-SMS) trên hệ thống tin nhắn 998. 

Để nhận được văn bản yêu cầu qua email hoặc fax, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB (Mã văn bản) (Email) hoặc VB (Mã văn bản) (Mã vùng+Số Fax) gửi đến 998.

Ví dụ: Muốn nhận Quyết định 88/2001/QĐ-TTg có mã SMS là 12345 tới email abc@yahoo.com cần soạn tin nhắn sau: VB 12345 abc@yahoo.com, gửi đến 998.

Thông tin chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ: www.vietlaw.gov.vn hoặc www.luatvietnam.vn

Trong tuần này (từ 08/1/2005 - 14/1/2005), chúng tôi đã nhận được nhiều văn bản của các Bộ, ngành. Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Tra cứu văn bản mới xin vui lòng liên hệ với lawdata@vasc.com.vn để nhận văn bản.

Dưới đây là danh sách một số văn bản đã có:

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

* (SMS: 200430) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

 

* (SMS: 200429 - Khong gui qua Fax) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 06/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước.

 

* (SMS: 200428) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 05/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200427) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200426) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 03/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200425 - Khong gui qua Fax) - Ngày 05/1/2005, Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-BLĐTBXH-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và viên chức giúp việc Hội đồng quản trị trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

 

* (SMS: 200424 - Khong gui qua Fax) - Ngày 05/1/2005, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng giám đốc, giám đốc, Phó Tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty Nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về việc quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

 

BỘ TÀI CHÍNH

 

* (SMS: 200432) - Ngày 05/1/2005, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 01/2005/QĐ-BTC về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

 

* (SMS: 200431 - Khong gui qua Fax) - Ngày 24/12/2004, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2004/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần.