Thông tư 16/2019/TT-BTTTT danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số trên di động

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-----------------

Số: 16/2019/TT-BTTTT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG TƯ

Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng
về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình
ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa

-----------------

 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng của cơ quan, tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số nước ngoài có chứng thư số được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận tại Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa; tổ chức, cá nhân phát triển ứng dụng sử dụng chữ ký số, cung cấp giải pháp chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này phù hợp với tình hình phát triển công nghệ và chính sách quản lý của Nhà nước.

2. Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì rà soát, cập nhật Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này.

3. Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc áp dụng các tiêu chuẩn thuộc Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2020.

2. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Thông tư này với quy định của Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15 tháng 12 năm 2017 ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước về cùng một tiêu chuẩn liên quan đến sử dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số do các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cung cấp trong cơ quan nhà nước thì áp dụng quy định của Thông tư này.

3. Chánh Văn phòng, Vụ trưỏng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- UBND và Sở TTTT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Bộ TT&TT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT;

- Lưu: VT, KHCN (250).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

Phụ lục

DANH MỤC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ÁP DỤNG VỀ CHỮ KÝ SỐ
VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ THEO MÔ HÌNH
KÝ SỐ TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG VÀ KÝ SỐ TỪ XA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BTTTT ngày 05 tháng 12 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Số

TT

Loại

tiêu chuẩn

Ký hiệu

tiêu chuẩn

Tên đầy đủ

của tiêu chuẩn

Quy định áp dụng

1

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động (Mobile PKI)

1.1

Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số

1.1.1

Mật mã phi đối xứng và chữ ký số

PKCS #1

RSA Cryptography Standard

- Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

- Đối với tiêu chuẩn RSA:

+ Phiên bản 2.1

+ Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký.

+ Độ dài khóa tối thiểu là 1024 bit

- Đối với tiêu chuẩn ECDSA: độ dài khóa tối thiểu là 256 bit

ANSI X9.62-2005

Public Key Cryptography for the Financial Sendees Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

1.1.2

Mật mã đối xúng

TCVN 7816:2007

(FIPS PUB 197)

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Thuật toán mã hóa dữ liệu AES

(Advanced Encryption Standard)

Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

NIST 800-67

Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

1.13

Hàm băm an toàn

FIPS PUB 180-4

Secure Hash Standard

Áp dụng một trong các hàm băm sau:

SHA-224,

SHA-256,

SHA-384,

SHA-512,

SHA-512/224,

SHA-512/256,

SHA3-224,

SHA3-256,

SHA3-384,

SHA3-512,

SHAKE128, SHAKE256

FIPS PUB 202

SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions

1.2

Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu

1.2.1

Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

RFC 5280

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

 

1.2.2

Cú pháp thông điệp mật mã

PKCS #7

Cryptographic Message Syntax Standard

Phiên bản 1.5

1.2.3

Cú pháp yêu cầu chứng thực

PCKS#10

Certification Request

Syntax Standard

Phiên bản 1.7

1.3

Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

1.3.1

Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 

1.4

Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

1.4.1

Lược đồ Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2587

RFC 4523

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

1.4.2

Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng tiêu chuẩn RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn:

RFC 4510,

RFC 4511,

RFC 4512,

RFC 4513

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

1.5

Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số

1.5.1

Giao thức truyền, nhận chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi

RFC 2585

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

Áp dụng một hoặc cà hai giao thức FTP và HTTP

1.5.2

Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến

RFC 2560

X.509 Internet Public Key Infrastructure - On-line Certificate status protocol

 

1.6

Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

1.6.1

Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

Yêu cầu tối thiểu mức 3 (level 3)

1.7

Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng

1.7.1

Yêu cầu bảo mật cho thẻ SIM

FIPS PUB 140-2

 

 

Security Requirements for Cryptographic Modules

  • Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.
  • Đối với tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2:

Yêu cầu tối thiểu mức 2 (level 2)

  • Đối với tiêu chuẩn TCVN 8709 (ISO/IEC 15408):

Yêu cầu tối thiểu EAL mức 4 (level 4)

TCVN 8709

(ISO/IEC 15408)

Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Các tiêu chí đánh giá an toàn công nghệ thông tin

(Common Criteria for Information Technology Security Evaluation)

1.7.2

Yêu cầu về chức năng, nghiệp vụ

ETSI TR 102 203

Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signatures; Business and Functional Requirements

Phiên bản V1. 1.1

1.7.3

Giao diện dịch vụ Web

ETSI TS 102 204

Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Web Service Interface

Phiên bản V1.1.4

1.7.4

Khung bảo mật

ETSI TR 102 206

Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service;

Security Framework

Phiên bản V1. 1.3

1.7.5

Thông số kỹ thuật chuyển vùng

ETSI TS 102 207

Mobile Commerce (M-COMM); Mobile Signature Service; Specifications for Roaming in Mobile Signature Services

Phiên bản V1.1.3

2

Chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số từ xa

(Remote signing)

2.1

Tiêu chuẩn mật mã và chữ ký số

2.1.1

Mật mã phi đối xứng và chữ ký số

PKCS#1

RSA Cryptography Standard

- Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

- Đối với tiêu chuẩn RSA:

+ Phiên bản 2.1

+ Áp dụng lược đồ RSAES-OAEP để mã hoá và RSASSA-PSS để ký.

+ Độ dài khóa tối thiểu là 2048 bit

- Đối với tiêu chuẩn ECDSA: độ dài khóa tối thiểu là 256 bit

ANSI X9.62-2005

Public Key Cryptography for the Financial Services Industry: The Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)

2.1.2

Mật mã đối xứng

TCVN

7816:2007

(FIPS PUB 197)

Công nghệ thông tin - Kỹ thuật mật mã - Thuật toán mã hóa dữ liệu AES

Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

NIST 800-67

Recommendation for the Triple Data Encryption Algorithm (TDEA) Block Cipher

2.1.3

Hàm băm an toàn

FIPS PUB 180-4

Secure Hash Standard

Áp dụng một trong các hàm băm sau:

SHA-224,

SHA-256,

SHA-384,

SHẠ-512,

SHA-512/224,

SHA-512/256,

SHA3-224.

SHA3-256

SHA3-384,

SHA3-512,

SHAKE128,

SHAKE256

FIPS PUB 202

SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions

2.2

Tiêu chuẩn thông tin, dữ liệu

2.2.1

Định dạng chứng thư số và danh sách thu hồi chứng thư số

RFC 5280

Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

 

2.2.2

Cú pháp thông điệp mật mã

PKCS #7

Cryptographic Message Syntax Standard

Phiên bản 1.5

2.2.3

Cú pháp yêu cầu chứng thực

PCKS#10

Certification Request

Syntax Standard

Phiên bản 1.7

2.2.4

Cú pháp thông tin khóa riêng

PKCS #8

Private-Key Information Syntax Standard

Phiên bản 1.2

2.2.5

Giao diện giao tiếp với các thẻ mật mã

PKCS#11

Cryptographic token interface standard

Phiên bản 2.20

2.2.6

Cú pháp trao đổi thông tin cá nhân

PKCS #12

Personal Information Exchange Syntax Standard

Phiên bản 1.0

2.3

Tiêu chuẩn chính sách và quy chế chứng thực chữ ký số

2.3.1

Khung quy chế chứng thực và chính sách chứng thư

RFC 3647

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Certificate Policy and Certification Practices Framework

 

2.4

Tiêu chuẩn giao thức lưu trữ và truy xuất chứng thư số

2.4.1

Lược đồ Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2587

Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema

Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn

RFC 4523

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Schema Definitions for X.509 Certificates

2.4.2

Giao thức truy nhập thư mục

RFC 2251

Lightweight Directory Access Protocol (v3)

Áp dụng tiêu chuẩn RFC 2251 hoặc bộ bốn tiêu chuẩn:

RFC 4510,

RFC 4511,

RFC 4512,

RFC 4513

RFC 4510

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Technical specification Road Map

RFC 4511

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol

RFC 4512

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Directory Information Models

RFC 4513

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): Authentication Methods and Security Mechanisms

2.5

Tiêu chuẩn kiểm tra trạng thái chứng thư số

2.5.1

Giao thức truyền, nhận chứng thư số và danh sách chứng thư số bị thu hồi

RFC 2585

Internet X.509 Public Key Infrastructure - Operational Protocols: FTP and HTTP

Áp dụng một hoặc cả hai giao thức FTP và HTTP

2.5.2

Giao thức cho kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến

RFC 2560

X.509 Internet Public Key Infrastructure - On-line Certificate status protocol

 

2.6

Tiêu chuẩn bảo mật cho HSM quản lý khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số

2.6.1

Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

FIPS PUB 140-2

Security Requirements for Cryptographic Modules

- Áp dụng một trong hai tiêu chuẩn.

- Đối với tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2:

Yêu cầu tối thiểu mức 3 (level 3)

EN 419221-5:2018

Protection Profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

2.7

Tiêu chuẩn hệ thống thiết bị quản lý khóa bí mật, chứng thư số và tạo chữ ký số của khách hàng

2.7.1

Yêu cầu chính sách và an ninh cho máy chủ ký số

ETSI TS

119 431-1

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);

Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD/SCDev

Áp dụng cả bộ tiêu chuẩn 2 phần;

Phiên bản V1.1.1 (12/2018)

ETSI TS

119 431-2

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI);

Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation

2.7.2

Giao thức tạo chữ ký số

ETSI TS

119 432

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Protocols for remote digital signature creation

Phiên bản V1.1.1

(03/2019)

2.7.3

ứng dụng ký trên máy chủ ký số

EN 419241-1:2018

Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 1: General system security requirements

 

2.7.4

Yêu cầu cho mô đun ký số

EN419241-

2:2019

Trustworthy Systems Supporting Server Signing - Part 2: Protection Profile for QSCD for Server

Signing

 

2.7.5

Yêu cầu an ninh đối với khối an ninh phần cứng HSM

EN 419221- 5:2018

Protection Profiles for TSP Cryptographic modules - Part 5: Cryptographic Module for Trust Services

 

                     
 

 

Thuộc tính văn bản
Thông tư 16/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/2019/TT-BTTTT Ngày đăng công báo: Đã biết
Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 05/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tư pháp-Hộ tịch , Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

THE MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No. 16/2019/TT-BTTTT

Hanoi, December 5, 2019

 

CIRCULAR

Promulgating the list of mandatory standards on digital signatures and digital signature certification services after models of mobile signing and remote signing

 

Pursuant to the November 29, 2005 Law on E-Transactions;

Pursuant to the Government’s Decree No. 130/2018/ND-CP of September 27, 2018, detailing the Law on E-Transactions regarding digital signatures and digital signature certification services;

Pursuant to the Government’s Decree No. 17/2017/ND-CP of February 17, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Information and Communications;

At the proposal of the Director of the Department of Science and Technology,

The Minister of Information and Communications promulgates the Circular promulgating the list of mandatory standards on digital signatures and digital signature certification services after models of mobile signing and remote signing.

 

Article 1. Scope of regulation

This Circular prescribes the list of mandatory standards on digital signatures and digital signature certification services after models of mobile signing and remote signing (provided in the Appendix to this Circular).

Article 2. Subjects of application

This Circular applies to public digital signature certification service providers and specialized digital signature certification service providers that are granted certificates of eligibility for securing specialized digital signatures of agencies and organizations, foreign digital signature certification service providers that have digital certificates recognized by the Ministry of Information and Communications in Vietnam and provide digital signature certification services after models of mobile signing and remote signing; organizations and individuals that develop applications using digital signatures, and provide digital signature solutions after models of mobile signing and remote signing.

Article 3. Organization of implementation

1. The Ministry of Information and Communications shall review, amend and supplement the list of mandatory standards on digital signatures and digital signature certification services after models of digital signatures on mobile devices and remote digital signatures as prescribed in Article 1 of this Circular in compatibility with the technological development and the State’s management policies.

Click download to see the full text
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem bản dịch TTXVN. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây.
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!