Quyết định 93/QĐ-BTTTT 2020 sửa đổi Quyết định quy định cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

B THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

--------------------

Số: 93/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT
ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí

------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 Quyết định số 1288/QĐ-BTTTT ngày 04 tháng 8 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí như sau:
“b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc:
- Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Cục trưởng Cục Báo chí xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia.
2. Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm hợp pháp của Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Báo chí, Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu điện tử và hỗ trợ báo chí, Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Cổng TTĐT của Bộ TTTT;

Lưu: VT, TCCB (10).

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực