Quyết định 726/QĐ-BTTTT 2023 Kế hoạch Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Số: 726/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM DỮ LIỆU SỐ QUỐC GIA VÀ PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023

___________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc gia” của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Kế hoạch hành động Năm dữ liệu số quốc gia và phát triển dữ liệu mở của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Cổng TTĐT của Bộ (để đăng tải);
- Lưu: VT, TTTT (8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Đức Long

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

NĂM DỮ LIỆU SỐ QUỐC GIA VÀ PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Công bố nền tảng Cổng dữ liệu của Bộ (data.mic.gov.vn hoặc dulieu.mic.gov.vn)

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5/2023

2

Công bố danh mục cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông và kế hoạch, lộ trình xây dựng, triển khai các cơ sở dữ liệu trong danh mục (bao gồm dữ liệu mở được cung cấp)

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 5, 6/2023

3

Công bố kế hoạch triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp của Bộ, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6- 9/2023

4

Công bố kế hoạch hành động nâng cao năng lực phát triển và quản trị dữ liệu

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 7/2023

5

Quy hoạch, đánh giá hiện trạng dữ liệu ngành; Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổng thể phát triển dữ liệu ngành Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Tháng 6 - 9/2023

6

Triển khai liên thông dữ liệu ngành do Bộ quản lý đến các sở, cho phép khai thác sử dụng và cập nhật

Trung tâm Thông tin

Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin và các đơn vị liên quan

Quý II/2024

7

Kết nối hệ thống thông tin xử lý thủ tục hành chính của Bộ với cơ sở dữ liệu doanh nghiệp

Trung tâm Thông tin

Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quan

Quý II/2024

8

Phân tích, đánh giá mức độ phát triển dữ liệu của Bộ

Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Quý II/2024

9

Tổ chức tập huấn, đào tạo chuyên sâu về quản lý và phát triển dữ liệu cho cán bộ chuyên trách CNTT

Trường Đào tạo, BDCB; Trung tâm Thông tin; Cục Chuyển đổi số quốc gia

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2023 - 2025

10

Tổ chức các cuộc thi, khen thưởng về phát triển dữ liệu

Học viện Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin; Trung tâm Thông tin

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

2023-2025

11

Tổ chức tuyên truyền về Năm dữ liệu số quốc gia

Cục Chuyển đổi số quốc gia; Trung tâm Thông tin; Báo điện tử VietNamNet; Tạp chí TTTT

 

2023-2025

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU MỞ CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-BTTTT ngày 26/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

TT

Tên dữ liệu mở

Mục đích cung cấp

Kế hoạch mở và cập nhật dữ liệu

1

Lĩnh vực bưu chính:

Đơn vị chủ trì: Vụ Bưu chính

1.1

Địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Khai thác, xây dựng các giải pháp ứng dụng công nghệ địa chỉ vào phục vụ nhu cầu quản lý và phát triển kinh tế xã hội, cung ứng dịch vụ công, góp phần triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia

Nền tảng đang mở đối với người dân. Với các đối tượng khác, đang trong quá trình cung cấp thử nghiệm trong khi đợi cơ chế, chính sách của Bộ Thông tin và Truyền thông

1.2

Danh mục dịch vụ bưu chính công ích

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo năm

1.3

Danh mục tem, mã số tem bưu chính

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo 06 tháng

1.4

Dữ liệu mã bưu chính quốc gia (Postcode)

Chuẩn hoá thông tin ghi trên bưu gửi;

Phân vùng địa lý và định tuyến thư tín, gói kiện hàng hóa; Làm cơ sở để xử lý, phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội trên từng phân vùng địa lý

Dự kiến mở dữ liệu vào quý IV/2023.

Cập nhật theo quý

1.5

Dữ liệu về mạng bưu chính công cộng

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

1.6

Dữ liệu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, giấy phép bưu chính và xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin doanh nghiệp

Dự kiến mở dữ liệu vào quý II/2024.

Cập nhật theo năm

2

Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình

 

Đơn vị chủ trì: Cục Báo chí

2.1

Danh sách cơ quan báo chí, trung ương và địa phương

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

2.2

Danh mục văn phòng đại diện cơ quan thường trú ở nước ngoài của các cơ quan báo chí

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo 06 tháng

 

Đơn vị chủ trì: Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

2.3

Danh mục trò chơi điện tử trên mạng được cấp phép

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

2.4

Danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

2.5

Danh mục tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

2.6

Danh mục tổ chức, doanh nghiệp cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin tổ chức, doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

2.7

Danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin Doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

3

Lĩnh vực Công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng

 

Đơn vị chủ trì: Cục Công nghiệp CNTT&TT

3.1

Dữ liệu khu CNTT tập trung

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.2

Dữ liệu doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp CNTT lực lĩnh vực công nghiệp CNTT

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

3.3

Dữ liệu nhân lực lĩnh vực công nghiệp CNTT

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.4

Danh mục các sản phẩm công nghệ thông tin, thiết bị điện tử - viễn thông bị cấm

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.5

Danh mục hệ thống chứng chỉ, tiêu chuẩn môi trường đối với doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử - viễn thông

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.6

Dữ liệu thống kê, thu thập và tổng hợp thông tin số liệu thị trường trong và ngoài nước về công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.7

Danh mục các sản phẩm và hàng hóa xuất nhập khẩu

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

3.8

Danh mục ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực ICT

Chia sẻ công khai trên cổng TTĐT để các cá nhân, tổ chức tra cứu, khai thác, sử dụng

Cập nhật theo quý

 

Đơn vị chủ trì: Cục An toàn thông tin

3.9

Danh mục địa chỉ trang web xấu, độc

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin

Cập nhật theo tháng

3.10

Dữ liệu doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân biết và lựa chọn doanh nghiệp phù hợp để mua/thuê sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng theo đúng quy định của pháp luật

Dự kiến mở dữ liệu vào năm 2024.

Cập nhật theo năm

 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm NEAC

3.11

Danh mục các doanh nghiệp được cấp phép chứng thư số

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

4

Lĩnh vực Viễn thông, tần số

4.1

Đơn vị chủ trì: Cục Tần số vô tuyến điện

 

Dữ liệu mở về quy hoạch tần số

Cung cấp một bộ dữ liệu về quy hoạch tần số được công bố rộng rãi và cho phép các tổ chức, cá nhân có thể tải về để sử dụng, tái sử dụng, chia sẻ

Mở trên cổng thông tin điện tử của Cục Tần số vô tuyến điện

4.2

Đơn vị chủ trì: Cục Viễn thông

 

Danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Viễn thông kèm các dịch vụ được cung cấp

Quản lý, theo dõi và công khai, chia sẻ thông tin doanh nghiệp

Cập nhật theo quý

5

Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành

 

Đơn vị chủ trì: Cục Xuất bản, In và Phát hành

a

Thông tin dữ liệu đăng ký xuất bản

Tra cứu thông tin về hoạt động đăng ký xuất bản

Cập nhật theo quý

b

Thông tin dữ liệu lưu chiểu xuất bản phẩm

Tra cứu thông tin về các xuất bản phẩm đã nộp lưu chiểu

Cập nhật theo quý

6

Lĩnh vực kinh tế số và Xã hội số

 

Đơn vị chủ trì: Vụ Kinh tế số và Xã hội số

a

Số lượng lao động làm việc trong các hoạt động kinh tế thuộc mã ngành kinh tế số ICT (theo địa phương)

- Phục vụ giám sát thúc đẩy thực thi chiến lược, kế hoạch

- Phục vụ nghiên cứu

Cập nhật theo năm.

Thời điểm công bố: 30/6 hằng năm

b

Ước tính tổng doanh thu các hoạt động kinh tế số ICT (theo địa phương)

- Phục vụ giám sát thúc đẩy thực thi chiến lược, kế hoạch

- Phục vụ nghiên cứu

Cập nhật theo năm.

Thời điểm công bố: 30/6 hằng năm

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi