Quyết định 2800/QĐ-BKHCN 2020 kế hoạch thực hiện chia sẻ dữ liệu số của cơ quan Nhà nước

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

________

Số: 2800/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ kiệu số của cơ quan nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

___________

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nội dung đã được quy định tại Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 47/2020/NĐ-CP).

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số; cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức, cá nhân.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, quy định để triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

2. Triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN.

3. Xây dựng hạ tầng, tổ chức thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số.

4. Tổ chức triển khai thực hiện: tuyên truyền, phổ biến; kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các đơn vị cũng như thời gian phải hoàn thành và kịp thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Các nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước (Kế hoạch).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT):

a) Giúp Bộ trưởng tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ- CP; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch; Tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, ban hành danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của Bộ và CSDL dùng chung của ngành KH&CN và tiến hành cập nhật hằng năm.

c) Hỗ trợ các đơn vị thực hiện việc đăng tải, cập nhật, quản lý các thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu trong trường hợp cần thiết.

d) Chủ trì, xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ Bộ và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

2. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia chủ trì, phối hợp với Trung tâm CNTT trong việc đề xuất, xây dựng và triển khai CSDL quốc gia về KH&CN.

3. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, đặc biệt ưu tiên kinh phí cho các hoạt động kết nối, chia sẻ dữ liệu.

4. Các đơn vị trực thuộc Bộ:

a) Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo đơn vị thực hiện Kế hoạch.

b) Chủ động rà soát, điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nghiệp vụ hành chính chuyên ngành trên cơ sở khai thác dữ liệu được chia sẻ.

c) Tổ chức kết nối, chuẩn bị điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu và thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu.

d) Kinh phí duy trì, vận hành, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu được dự toán trong kinh phí quản lý, vận hành và duy trì các hệ thống thông tin, CSDL và được cân đối từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước hằng năm.

đ) Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP khi có yêu cầu về Trung tâm CNTT để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

 

 

 

PHỤ LỤC

Các nhiệm vụ thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo kế hoạch tại Quyết định số 2800/QĐ-BKHCN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

__________

 

STT

Nội dung thực hiện

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

I

Xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP

1

Rà soát, đề xuất danh mục CSDL quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

Cục Thông tin KH&CN quốc gia

Các đơn vị trực thuộc Bộ

2020

Hoàn thành hồ sơ Đề xuất CSDL quốc gia thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN.

2

Xây dựng danh mục CSDL của Bộ bao gồm: CSDL dùng chung của Bộ và CSDL dùng chung của ngành

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2020

Quyết định của Bộ trưởng

3

Xây dựng, ban hành Danh mục dữ liệu mở của Bộ KH&CN. Rà soát, sửa đổi Danh mục định kỳ 6 tháng một lần.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2021-2025

Quyết định của Bộ trưởng.

4

Xây dựng và ban hành kế hoạch cung cấp dữ liệu mở của Bộ KH&CN.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2021

Quyết định của Bộ trưởng

5

Xây dựng chiến lược dữ liệu cấp Bộ phù hợp với Chiến lược dữ liệu quốc gia (sau khi được ban hành)

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2021-2025

Quyết định của Bộ trưởng

6

Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá dữ liệu hằng năm tại Bộ KH&CN

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Hằng năm

Quyết định của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ KH&CN

7

Xây dựng, ban hành danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức mặc định. Rà soát, sửa đổi Danh mục định kỳ 6 tháng một lần.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2021-2025

Quyết định của Bộ trưởng.

8

Xây dựng quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của các CSDL thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

Khi CSDL đưa vào khai thác

Quy chế, khai thác sử dụng dữ liệu chia sẻ của các CSDL

9

Xây dựng các quy chuẩn hoặc quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu trao đổi, các quy chế, quy trình chia sẻ dữ liệu trong phạm vi dữ liệu chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ

Khi CSDL đưa vào khai thác

Quyết định do Bộ hoặc đơn vị chủ quản CSDL ban hành

II

Xây dựng, duy trì, chia sẻ cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN

1

Rà soát, tổng hợp và đánh giá toàn bộ hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

 

2020

Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hiện trạng dữ liệu, hệ thống thông tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu

2

Xây dựng kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo khả năng chia sẻ dữ liệu và khai thác sử dụng dữ liệu vào các hoạt động chỉ đạo điều hành.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

Khi có yêu cầu

Kế hoạch hoàn thiện, nâng cấp dữ liệu. Báo cáo thực hiện kế hoạch.

3

Đăng ký và cung cấp thông tin về dữ liệu, dữ liệu mở; quản lý dữ liệu mở; khả năng chia sẻ dữ liệu và nhu cầu khai thác dữ liệu của Bộ KH&CN trên cổng dữ liệu quốc gia

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Hằng năm

Công văn đăng ký cung cấp thông tin trên cổng dữ liệu quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ CSDL chia sẻ của Bộ với cổng dữ liệu quốc gia

4

Kiểm tra, đánh giá, duy trì dữ liệu; quản lý chất lượng dữ liệu

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra, đánh giá và đề xuất các hoạt động cần thiết để duy trì dữ liệu các đơn vị gửi về trước 25/12 để Trung tâm CNTT tổng hợp xây dựng Báo cáo của Bộ trước 31/12 hằng năm.

5

Rà soát các văn bản cấp bộ, ngành, địa phương để lên kế hoạch, xây dựng, sửa đổi, thay thế phù hợp với Nghị định 47/NĐ-CP

Trung tâm CNTT

Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

2021

Kết quả rà soát văn bản và kế hoạch chỉnh sửa văn bản

6

Thiết lập và công bố hình thức chia sẻ và khả năng đáp ứng kết nối đến CSDL theo các quy định khi công khai dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

1 ngày làm việc kể từ khi dịch vụ chia sẻ dữ liệu sẵn sàng tiếp nhận kết nối chia sẻ dữ liệu

Danh sách về dịch vụ chia sẻ dữ liệu kèm thông tin mô tả, đăng tải, công bố các dịch vụ dữ liệu theo quy định.

7

Cử cán bộ làm đầu mối để phụ trách quản lý, chia sẻ dữ liệu với các đơn vị khác trong nội bộ Bộ.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

2020

Công văn cử đầu mối gửi Trung tâm CNTT

8

Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với yêu cầu

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Trung tâm CNTT

Định kỳ 6 tháng một lần

Tổng hợp ý kiến và tiếp thu giải trình điều chỉnh danh mục dữ liệu mở

III

Hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu

1

Xây dựng và duy trì hạ tầng kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu nội bộ Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Hằng năm

Báo cáo về việc hệ thống thông tin và hạ tầng kết nối mạng sẵn sàng để cung cấp dữ liệu, khai thác dữ liệu gửi Trung tâm CNTT tổng hợp. Thời gian báo cáo theo yêu cầu Bộ TT&TT.

2

Các hệ thống thông tin tham gia vào quá trình kết nối, chia sẻ dữ liệu chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống của mình; bảo vệ dữ liệu và xác thực dữ liệu trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu.

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Các đơn vị Trực thuộc Bộ

Hằng năm

Báo cáo về việc thực hiện Bảo vệ dữ liệu và xác thực dữ liệu trong quá trình chia sẻ, sử dụng dữ liệu gửi Trung tâm CNTT tổng hợp.

IV

Tổ chức thực hiện

1

Tập huấn, hướng dẫn quản lý, kết nối, chia sẻ, khai thác và an toàn dữ liệu trong phạm vi quản lý của Bộ

Trung tâm CNTT

Các đơn vị Trực thuộc Bộ

Hằng năm

Báo cáo kết quả hội nghị tập huấn

2

Theo dõi, đôn đốc, đánh giá, kiểm tra việc kết nối, chia sẻ dữ liệu các đơn vị trực thuộc Bộ

Trung tâm CNTT

Các đơn vị chủ quản CSDL của Bộ

Hằng năm

Báo cáo kiểm tra, đánh giá việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tại Bộ.

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi