Quyết định 184/QĐ-BTTTT 2024 Kế hoạch triển khai phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 184/QĐ-BTTTT

Quyết định 184/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thôngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:184/QĐ-BTTTTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày ban hành:20/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________

Số: 184/QĐ-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2024

                                         

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai
Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025

_________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 876/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Hướng dn xây dựng Chiến lược phát trin lĩnh vực/đơn vị theo giai đoạn tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 1381/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 2 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy định v việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đ nghị của Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Sở TTTT tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lưu: VT, TTCS.

BỘ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

 

K HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2024

Trin khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở
giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 184/QĐ-BTTTT ngày 20 tháng 02 năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

___________________

 

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-BTTTT ngày 17/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy định về việc quản lý thực thi chiến lược phát triển các lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được ban hành giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến 2030, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động năm 2024 triển khai Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024 theo Quyết định 1381/QĐ-BTTTT ngày 07/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trong kế hoạch để thúc đẩy chuyển đối số mạnh mẽ, phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại trong năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2025, nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp, phổ biến kịp thời thông tin thiết yếu đến người dân; phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

2. Yêu cầu

- Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện; tập trung các nguồn lực để thực hiện, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả.

- Phân công trách nhiệm thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

II. CHỈ TIÊU CHIẾN LƯỢC THEO NĂM

TT

Nội dung chỉ tiêu

Năm

2021

Năm

2022

Năm

2023

Năm

2024

Năm

2025

1

Cấp xã

1.1.

Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư

92,3%

92.6%

94,7%

98%

100%

1.2

Tỷ lệ chuyển đổi đài truyền thanh có dây/không dây FM sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

6,4%

13.2%

20,8%

40%

70% -

100%

1.3

Tỷ lệ phường, thị trấn có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã

-

57,9%

66,8%

85%

100%

1.4

Tỷ lệ xã có trang thông tin điện tử của UBND cấp xã

-

60,1%

69,2%

85%

100%

1.5

Tỷ lệ phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng

-

29,0%

31,8%

70%

100%

1.6

Tỷ lệ xã có bảng tin điện tử công cộng

-

7,1%

11,7%

45%

70%

2

Cấp huyện

2.1

Tỷ lệ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có cơ sở truyền thông cấp huyện

94,5%

94,5%

99,7%

100%

 

2.2

Tỷ lệ huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh

-

-

4%

50%

100%

3

Cấp tỉnh

Tỷ lệ tỉnh, thành phố có Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, thành phố

-

6,3%

27%

100%

 

4

Trung ương

Xây dựng Hệ thống thông tin nguồn để cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc

-

-

-

100%

 

III. PHÂN CÔNG TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2024

1. Tổ chức thiết lập hệ thống truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông hoạt động đến thôn, tổ dân phố.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.1 và 1.2.

2. Tổ chức thiết lập trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trn

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử đ cung cấp, phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác giữa chính quyền cơ sở với người dân.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.3 và 1.4.

3. Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng chữ viết, hình ảnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 1.5 và 1.6.

4. Tổ chức hiện đại hóa thiết bị kỹ thuật, công nghệ để số hóa sản xuất nội dung truyền thông đa phương tiện của cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện có năng lực sản xuất các sản phẩm truyền thông đa phương tiện.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 2.1.

5. Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Huyện, quận, thị xã, thành phố có ít nhất 01 bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED, LCD) kết nối với Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 2.2.

6. Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn tỉnh, thành phố để cung cấp thông tin thiết yếu và quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 3.

7. Tổ chức thiết lập Hệ thống thông tin nguồn trung ương đ cung cấp thông tin thiết yếu và giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở trong toàn quốc

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Cục Chuyển đổi số quốc gia và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024.

- Kết quả sản phẩm: Hệ thống thông tin nguồn trung ương.

- Chỉ tiêu đánh giá: Chỉ tiêu 4.

8. Tổ chức đánh giá hoạt động của cơ sở truyền thanh- truyền hình cáp huyện sau khi sáp nhập thành trung tâm

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 09/2024.

- Kết quả sản phẩm: Báo cáo

- Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện chỉ tiêu 2.1.

9. Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định quy định về hoạt động thông tin cơ sở (khi được Chính phủ ban hành).

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024

- Kết quả sản phẩm: Hướng dẫn thực hiện Hội nghị phổ biến thực hiện Nghị định

- Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu chiến lược thông tin cơ sở.

10. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố trên nền tảng học trực tuyến mở

- Đơn vị chủ trì: Cục Thông tin cơ sở.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12/2024

- Kết quả sản phẩm: Các khóa tập huấn trên Nn tảng

- Chỉ tiêu đánh giá: Hỗ trợ thực hiện các chỉ tiêu chiến lược thông tin cơ sở.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KINH PHÍ

1. Cục Thông tin cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện các nhiệm vụ 7, nhiệm vụ 8, nhiệm vụ 9, nhiệm vụ 10 trong Kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Bộ; hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố sử dụng kinh phí hỗ trợ của Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương.

3. Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố: Ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ 1, nhiệm vụ 2, nhiệm vụ 3, nhiệm vụ 4, nhiệm vụ 5 và nhiệm vụ 6 trong Kế hoạch này; bố trí kinh phí đối ứng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương; báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Thông tin cơ sở) trước ngày 25/12/2024./.

 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tư 01/2024/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 08/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông và Thông tư 09/2023/TT-BTTTT ngày 28/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thông tin và Truyền thông trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thông tin-Truyền thông

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định 549/QĐ-BNN-VP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ thuộc Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Đề án 06/CP) của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nông nghiệp-Lâm nghiệp, Thông tin-Truyền thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi