Quyết định 1377/QĐ-TTg Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2026

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______

Số: 1377/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026

_______________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2022 - 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Số lượng xuất bản phẩm đặt hàng: không quá 1.000 xuất bản phẩm, gồm các mảng đề tài:

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng;

- Lý luận, chính trị, thông tin đối ngoại;

- Kinh tế, nông nghiệp, nông thôn;

- Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, văn học - nghệ thuật;

- Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, hiểm họa, phục vụ cộng đồng;

- Dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, thiếu niên, nhi đồng.

2. Thời gian thực hiện: 05 năm, từ năm 2022 đến hết năm 2026.

3. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước (trung ương).

- Phương thức phân bổ kinh phí: Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp dự toán kinh phí theo đề xuất của các cơ quan chủ quản nhà xuất bản, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bố trí kinh phí.

4. Phương thức thực hiện: Đặt hàng bản thảo (bản mẫu), đấu thầu in và phát hành.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Định hướng đề tài xuất bản phẩm đặt hàng căn cứ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từng năm, từng giai đoạn; duyệt danh mục đề tài, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; rà soát, thẩm định phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu) của xuất bản phẩm và đề nghị Bộ Tài chính quyết định giá mua tối đa áp dụng đối với bản thảo (bản mẫu); tổng hợp danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, dự toán kinh phí gửi Bộ Tài chính; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện danh mục, số lượng, địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng.

b) Bộ Tài chính có trách nhiệm: Căn cứ đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng hợp, cân đối dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giá mua tối đa công đoạn bản thảo (bản mẫu) xuất bản phẩm đặt hàng.

c) Cơ quan chủ quản nhà xuất bản có trách nhiệm: Đặt hàng xuất bản phẩm có nội dung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; chỉ đạo xây dựng và phê duyệt kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hằng năm của nhà xuất bản; phê duyệt danh mục, dự toán kinh phí đặt hàng xuất bản phẩm; quyết định giá từng bản thảo (bản mẫu) dựa trên giá mua tối đa bản thảo (bản mẫu) do Bộ Tài chính quy định; quyết định số lượng và địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định; ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng đặt hàng xuất bản phẩm với nhà xuất bản; kiểm tra, giám sát việc nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và việc đấu thầu công đoạn in, phát hành của nhà xuất bản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

  TGĐ Cổng TTĐT, Vụ KTTH;

- Lưu: VT, KGVX (2).

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Vũ Đức Đam

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 1377/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2022-2026
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1377/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 02/08/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thông tin-Truyền thông
Tóm tắt văn bản
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!