Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
----------
Số: 421/QĐ-BNN-KHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
---------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG THỰC HIỆN NĂM 2014
NHIỆM VỤ: XÂY DỰNG MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG CHỦ ĐỘNG PHÒNG TRÁNH,
 GIẢM NHẸ TÁC HẠI THIÊN TAI, THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
-----------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2009-2015;
Căn cứ Quyết định số 2290/QĐ-BNN-KHCN ngày 24/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt đề cương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu";
Căn cứ Quyết định số 1029/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh đcương, tổng dự toán thực hiện nhiệm vụ "Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu";
Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BNN-KHCN ngày 20/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Phê duyệt Kế hoạch năm 2014 thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Xét tờ trình số 240/TTr-VKHTLVN ngày 10/3/2014 và Đcương chi tiết thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam lập;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014, nhiệm vụ "Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu", giao cho Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thực hiện, chi tiết như sau:
I. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
Nội dung 1. Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai (do lũ lụt và hạn hán), thích ứng biến đổi khí hậu (03 mô hình).
a) Trang thiết bị phục vụ quản lý, vận hành hồ chứa, ứng cứu khi xảy ra thiên tai (cho 3 địa điểm thực hiện mô hình: Xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An; xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh; xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).
b) Giám sát, đánh giá có sự tham gia mô hình cộng đồng quản lý vận hành hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, bao gồm:
- Xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá
- Tập huấn về giám sát, đánh giá có sự tham gia
- Thực hiện giám sát, đánh giá có sự tham gia
Nội dung 2. Theo dõi thực hiện, đánh giá, tổng kết thực hiện và tuyên truyền, nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia quản lý công trình hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai (lũ lụt và hạn hán), thích ứng BĐKH (tại 03 địa điểm xây dựng mô hình).
a) Theo dõi, đánh giá, tổng kết thực hiện mô hình
b) Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện mô hình cộng đồng quản lý vận hành hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
c) Hội thảo tổng kết mô hình.
Nội dung 3. Xây dựng giải pháp nhân rộng mô hình theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
a) Xây dựng giải pháp về thể chế, chính sách cộng đồng quản lý, vận hành và bảo vệ hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
b) Xây dựng giải pháp quản lý, vận hành công trình hồ chứa vừa và nhỏ có sự tham gia của cộng đồng nhằm chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
c) Xây dựng giải pháp về thông tin truyền thông nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng quản lý và bảo vệ hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm thiểu tác hại do thiên tai và BĐKH
d) Xây dựng giải pháp về tăng cường năng lực cho cộng đồng trong công tác quản lý, vận hành hồ chứa vừa và nhỏ đảm bảo chủ động phòng tránh và giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THỰC HIỆN:
- Phương pháp thực nghiệm: xây dựng mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
- Phương pháp điều tra khảo sát: Khảo sát, thu thập về tình hình thiên tai và BĐKH, các văn bản, chính sách liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu, mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ tại khu vực duyên hải Trung Bộ,
- Phương pháp chuyên gia: Tổng hợp, phân tích, đánh giá các kết quả điều tra khảo sát để đề xuất và lựa chọn các mô hình cộng đồng quản lý công trình hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu; lựa chọn điểm để triển khai ứng dụng mô hình.
- Phương pháp tham vấn: Lấy ý kiến các bên liên quan về mô hình quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
- Phương pháp PAR (Participatory Action Research): Các chuyên gia và cộng đồng cùng tham gia để cùng học hỏi và nâng cao năng lực thực hiện các công việc liên quan đến đánh giá rủi ro thiên tai, lập và thực hiện kế hoạch quản lý hồ chứa vừa và nhỏ.
III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

TT
Nội dung/hoạt động
Thời gian
I
Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai (do lũ lụt và hạn hán), thích ứng biến đổi khí hậu
 
 
- Trang thiết bị phục vụ quản lý, vận hành hồ chứa, ứng cứu khi xảy ra thiên tai cho 3 địa điểm thực hiện mô hình
T2-T8/2014
 
- Giám sát, đánh giá có sự tham gia mô hình cộng đồng quản lý vận hành hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
T2-T11/2014
 
+ Xây dựng các chỉ tiêu giám sát, đánh giá
 
 
+ Tập huấn về giám sát, đánh giá có sự tham gia
 
 
+ Thực hiện giám sát, đánh giá có sự tham gia
 
2
Theo dõi thực hiện, đánh giá, tổng kết thực hiện và tuyên truyền, nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia quản lý công trình hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai (lũ lụt và hạn hán), thích ứng BĐKH (tại 03 địa điểm xây dựng mô hình)
T3-T11/2014
 
- Theo dõi, đánh giá, tổng kết thực hiện mô hình
 
 
- Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện mô hình cộng đồng quản lý vận hành hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
 
 
- Hội thảo tổng kết mô hình
 
3
Xây dựng giải pháp nhân rộng mô hình theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu
T6-T12/2014
 
- Xây dựng giải pháp về thể chế, chính sách cộng đồng quản lý, vận hành và bảo vệ hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
 
 
- Xây dựng giải pháp quản lý, vận hành công trình hồ chứa vừa và nhỏ có sự tham gia của cộng đồng nhằm chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
 
 
- Xây dựng giải pháp về thông tin truyền thông nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng quản lý và bảo vệ hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm thiểu tác hại do thiên tai và BĐKH
 
 
- Xây dựng giải pháp về tăng cường năng lực cho cộng đồng trong công tác quản lý, vận hành hồ chứa vừa và nhỏ đảm bảo chủ động phòng tránh và giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu
 
IV. SẢN PHẨM 2014:

TT
Tên sản phẩm
Yêu cầu
Sản phẩm chính:
1
Báo cáo thực hiện Mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Mô hình có ý nghĩa thực tiễn, phù hợp với điều kiện địa phương, được địa phương chấp thuận.
2
Sổ tay hướng dẫn xây dựng mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng với BĐKH
Thông tin đơn giản, dễ sử dụng
3
Các giải pháp nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý công trình thủy lợi hồ chứa vừa và nhỏ theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Phù hợp với điều kiện địa phương và được địa phương chấp nhận
4
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và Báo cáo tổng hợp thực hiện nhiệm vụ 2012-2014
Tổng hợp từ các báo cáo thực hiện năm và phản ánh đầy đủ nội dung và kết quả nhiệm vụ
V. Kinh phí: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)
Điều 2. Căn cứ quyết định này Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân được giao tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Hoàng Văn Thắng (để b/cáo);
- Lưu: VT, KHCN (10b)
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Vũ Thanh

thuộc tính Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt đề cương thực hiện năm 2014 nhiệm vụ: Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:421/QĐ-BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đinh Vũ Thanh
Ngày ban hành:25/03/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
TÓM TẮT VĂN BẢN

Xây dựng 3 mô hình quản lý hồ chứa thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày 25/03/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 421/QĐ-BNN-KHCN phê duyệt Đề cương thực hiện năm 2014, nhiệm vụ: Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu với kinh phí ước tính khoảng 01 tỷ đồng.
Đề cương được giao cho Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông sản, với sự tham gia thực hiện của người dân và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, tập trung vào một số nội dung chính như: Xây dựng 03 mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai (do lũ lụt và hạn hán), thích ứng biến đổi khí hậu tại xã Nghị Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; theo dõi thực hiện, đánh giá, tổng kết thực hiện và tuyên truyền, nhân rộng mô hình cộng đồng tham gia quản lý công trình hồ chứa tại 03 địa điểm xây dựng mô hình nêu trên và xây dựng giải pháp nhân rộng mô hình theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.
Trong đó, sổ tay hướng dẫn mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa vừa và nhỏ chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu phải có thông tin đơn giản, dễ sử dụng; đặc biệt, các giải pháp nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý công trình nêu trên phải phù hợp với điều kiện địa phương và được địa phương chấp nhận.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 421/QĐ-BNN-KHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi