Quyết định 937/QĐ-TTg 2018 hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa

Thuộc tính văn bản
Quyết định 937/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lương thực cho công tác bảo vệ, phát triển rừng tại tỉnh Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 937/QĐ-TTg Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 30/07/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Loading...

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 937/-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỖ TRỢ LƯƠNG THỰC CHO CÔNG TÁC BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG TẠI TỈNH THANH HÓA

---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 5202/BNN-TCLN ngày 10 tháng 7 năm 2018,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.

1. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 50.790 tấn gạo (năm mươi nghìn bảy trăm chín mươi tấn gạo) từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Thanh Hóa để thực hiện Đề án hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo tự nguyện nhận trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian chưa tự túc được lương thực giai đoạn 2018 - 2024 trên địa bàn 04 huyện: Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ lương thực khác trên địa bàn.

2. Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thống nhất số lượng gạo hỗ trợ hàng năm theo nhu cầu thực tế, thời gian và lộ trình thực hiện Đề án, bảo đảm tổng số lượng gạo xuất cấp trong 7 năm không vượt quá tổng số lượng gạo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng CP, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: NN, QHĐP, KGVX, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan