Quyết định 5480/QĐ-BNN-KTHT 2016 Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
----------
Số: 5480/QĐ-BNN-KTHT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2016

 
----------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Căn cứ Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề nông nghiệp;
- Các Vụ: Tài chính; Kế hoạch; Tổ chức Cán bộ;
- Văn phòng ĐPNTM;
- Tr
ung tâm Khuyến nông QG;
- Các Trường Đào tạo thuộc Bộ;
- Lưu VT, KTHT (250b).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Thanh Nam

 
 
ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số
5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
1. Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
2. Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
3. Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điều trong Quyết định số 1956/QĐ-TTg;
4. Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;
5. Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp;
6. Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường xuyên;
7. Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.
1. Mục tiêu tổng quát
Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
2. Mc tiêu cthể
- Giai đoạn 2016-2020 hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn là 1.400.000 người.
- Sau đào tạo, ít nhất 80% số người học nghề có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn.
1. Chỉ tiêu đào tạo: Tổng số chỉ tiêu đào tạo nghề nông nghiệp là 1.400.000 người, gồm:
a) Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn có trình độ sơ cấp và dưới dưới 3 tháng: 1.000.000 người, trong đó:
- Các địa phương: 974.000 người, cụ thể:
+ Năm 2016: 161.055 người.
+ Năm 2017: 203.930 người.
+ Năm 2018: 200.675 người.
+ Năm 2019: 204.045 người.
+ Năm 2020: 204.295 người.
- Các cơ quan Trung ương: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức đoàn thể: 26.000 người.
b) Đào tạo nghề nông nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng: 400.000 người (do các trường có chức năng đào tạo nghề nông nghiệp tuyn sinh đào tạo hàng năm theo quy định hiện hành).
(Chi tiết ở phụ lục I kèm theo)
a) Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng:
Tng kinh phí: 2.000,0 tỷ đồng (Bằng chữ: Hai nghìn tỷ đồng)
Trong đó:
- Kinh phí Trung ương hỗ trợ từ nguồn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.100,0 tỷ đồng.
- Kinh phí địa phương: 800,0 tỷ đồng.
- Nguồn kinh phí khác: 100,0 tỷ đồng.
b) Kinh phí đào tạo nghề nông nghiệp trình độ trung cấp và cao đẳng được cấp theo quy định hiện hành.
1. Đối tượng đào tạo
- Lao động làm nông nghiệp ở các vùng sản xuất hàng hóa thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
- Lao động làm việc trong các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với nông dân.
- Lao động là người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, phụ nữ (đây là đối tượng ưu tiên).
2. Hình thức đào tạo
a) Đào tạo nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho lao động nông thôn là 1.000.000 người, cụ thể:
- Giao chỉ tiêu đào tạo cho các địa phương tổ chức thực hiện: 974.000 người.
- Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị, xã hội đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực để tổ chức thực hiện: 26.000 người.
b) Đào tạo nghề trình độ trung cấp và cao đẳng là 400.000 người, do các Trường cao đẳng, trung cấp ở Trung ương và địa phương hàng năm tuyển sinh theo quy định hiện hành.
3. Ngành nghề đào tạo
- Ngành nghề về kỹ thuật và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nghề nuôi trồng đánh bắt, khai thác thủy sản, chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối cho người dân ở vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn.
- Ngành nghề đào tạo để thực hiện các chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng phó với biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường biển.
- Các địa phương lựa chọn ngành nghề phù hợp gắn với các vùng sản xuất hàng hóa lớn, có liên kết sản xuất, tiêu thụ; sản phm công nghệ cao, an toàn vệ sinh thực phẩm.
1. Tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp và việc làm cho lao động nông thôn
- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản chỉ đạo của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của địa phương hướng dẫn thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
- Tuyên truyền, tư vấn học nghề trên các phương tiện thông tin đại chúng, sử dụng hệ thng truyn thanh của huyện, xã.
- Xây dựng các chương trình, phóng sự về các mô hình đào tạo có hiệu quả để phổ biến nhân rộng.
- Tổ chức các buổi tọa đàm, trao đi các chính sách, kinh nghiệm trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
- Tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo đánh giá về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở một số địa phương, các vùng.
2. Xây dựng các mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả để nhân rng
Tổ chức một số mô hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tại các vùng sản xuất hàng hóa để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng.
3. Hoàn thin và phát triển các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp
- Rà soát, hoàn thiện các chương trình, giáo trình nghề nông nghiệp cho phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhu cầu của người học.
- B sung các chương trình, giáo trình đào tạo nghề nông nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất công nghệ cao và nhu cầu việc làm theo tái cơ cấu ngành nông nghiệp.
4. Củng cố và nâng cao năng lực cho các cơ sở dy nghề và giáo viên, cán bộ quản lý làm công tác đào tạo nghề nông nghiệp
- Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng dạy nghề cho đội ngũ giáo viên ở các cơ sở dạy nghề; hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cho đội ngũ cán bộ được giao nhiệm vụ về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn ở các cấp.
- Củng cố, tăng cường cơ sở vật chất và nguồn lực cho các cơ sở đào tạo nghề nông nghiệp đáp ứng được yêu cầu điều kiện đào tạo các nghề nông nghiệp sản xuất hàng hóa, an toàn thực phẩm.
- Hỗ trợ và tạo điều kiện để các Trung tâm Khuyến nông các tỉnh, Trung tâm Học tập cộng đồng ở xã có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và giáo viên để tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
5. Kiểm tra, giám sát, hưng dẫn tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
- Thực hiện cơ chế giám sát của các tổ chức đoàn thể xã hội như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh về tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá và tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nội dung đào tạo nghề nông nghiệp cho cơ quan thường trực của Đ án 1956.
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực tham mưu cho Ban Chỉ đạo Đào tạo nghề nông nghiệp của Bộ tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.
- Phối hợp với Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính tham mưu cho Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đ án 1956 phân bchỉ tiêu, kinh phí và kim tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện ở các địa phương và báo cáo định kỳ với Thủ tướng Chính phủ.
- Phối hợp với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia lồng ghép đào tạo nghề nông nghiệp vào các chương trình, dự án khuyến nông.
- Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát ở địa phương về thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp theo định hướng,chỉ đạo của Bộ.
- Tham mưu trình Bộ đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện và năng lực xây dựng các mô hình điểm tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp để rút kinh nghiệm và nhân rộng.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo, đài truyền hình tổ chức tuyên truyền về chủ trương, chính sách, các mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả để tổ chức nhân rộng.
- Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gửi Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án 1956.
b) Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương:
- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn nằm trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Tổng hp kế hoạch trung hạn và hàng năm trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan bố trí kinh phí để tổ chức thực hiện.
- Tổng hợp kết quả thực hiện đào tạo nghề vào kế hoạch Chương trình mc tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quc gia.
c) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Chỉ đạo hệ thống khuyến nông các địa phương củng cố lại cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề nông nghiệp; gắn đào tạo nghề nông nghiệp với các chương trình, dự án khuyến nông.
d) Các cơ quan có liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ phối hp, tham mưu thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
đ) Các cơ sđào tạo nghề: Triển khai xây dựng các mô hình đào tạo điểm tại địa bàn theo đặt hàng, giao nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyển giao kinh nghiệm đào tạo nghề cho các địa phương.
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Căn cứ kế hoạch này, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt chỉ tiêu, bố trí đủ kinh phí để tổ chức thực hiện.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề; các mô hình dạy nghề có hiệu quả, các gương điển hình sản xuất giỏi, nông dân đã thành công sau học nghề; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc đào tạo nghề nông nghiệp.
- Rà soát danh mục nghề, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành định mức đào tạo cho từng nghề nông nghiệp theo quy định của Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.
- Hàng năm, lựa chọn, đặt hàng các cơ sở đào tạo nghề có đủ điều kiện, năng lực đtổ chức thực hiện và xây dựng một số mô hình đào tạo nghề nông nghiệp có hiệu quả đrút kinh nghiệm và nhân rộng.
- Lựa chọn các ngành nghề đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, trong đó chú trọng các sản phẩm chủ lực của địa phương.
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định.
b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực giúp Sở tổ chức thực hiện công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.
c) Trung tâm Khuyến nông cấp tỉnh và các cơ sở dạy nghề; Tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn gắn với các mô hình khuyến nông. Lao động sau khi học nghề có việc làm và có tay nghề đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
d) Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế, chủ trì phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp (xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, lồng ghép công tác đào tạo nghề nông nghiệp với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và thực hiện chế độ báo cáo kết quả theo quy định.
đ) Ủy ban nhân dân cấp xã: Tổng hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, tham gia tổ chức lớp học, giám sát, đánh giá hiệu quả sau đào tạo, tạo việc làm sau học nghề cho người lao động.
 
CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
 
ĐVT: người

STT
Đơn vị đào tạo
Tổng cả giai đoạn
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
Năm 2019
Năm 2020
A
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP VÀ DƯỚI 3 THÁNG
1.000.000
161.055
210.430
207.175
210.545
210.795
A1
Các địa phương
974.000
161.055
203.930
200.675
204.045
204.295
I
Miền núi phía Bắc
255.790
36.410
55.990
53.980
54.280
55.130
1
Hà Giang
33.000
5.000
6.500
6.600
7.200
7.700
2
Thái Nguyên
16.600
1.400
3.800
3.900
3.800
3.700
3
Tuyên Quang
10.100
3.000
3.200
1.400
1.300
1.200
4
Cao Bằng
18.560
1.000
4.560
4.500
4.300
4.200
5
Lạng Sơn
21.800
4.200
4.100
4.300
4.500
4.700
6
Lào Cai
12.300
600
2.950
3.000
2.900
2.850
7
Yên Bái
12.800
4.000
2.200
2.200
2.200
2.200
8
Bắc Kn
9.300
2.100
1.800
1.800
1.800
1.800
9
Phú Thọ
12.170
970
2.600
3.000
3.000
2.600
10
Hòa Bình
16.200
840
3.840
3.840
3.840
3.840
11
Sơn La
11.000
1.800
2.000
2.200
2.400
2.600
12
Lai Châu
26.500
5.500
6.000
5.000
4.700
5.300
13
Đin Biên
23.800
3.800
5.000
5.000
5.000
5.000
14
Bắc Giang
25.860
900
6.240
6.240
6.240
6.240
15
Quảng Ninh(*)
5.800
1.300
1.200
1.000
1.100
1.200
II
Đồng bằng Sông hồng
181.800
32.800
38.300
36.800
38.500
35.400
16
Hà Nội (*)
80.500
16.000
15.900
17.300
17.700
13.600
17
Hải Phòng(*)
5.000
1.000
1.000
1.000
1000
1000
18
Hải Dương
10.240
2.240
2.200
1.800
2.000
2.000
19
Hưng Yên
8.100
1.800
1.900
1.200
1.700
1.500
20
Hà Nam
10.160
360
2.400
2.600
2.300
2.500
21
Nam Định(*)
14.100
2.200
3.400
2.600
2.800
3.100
22
Thái Bình
22.900
5.000
4.500
4.000
4.600
4.800
23
Ninh Bình
12.800
2.800
2.900
2.200
2.300
2.600
24
Vĩnh Phúc(*)
10.000
0
2.500
2.500
2.500
2.500
25
Bắc Ninh(*)
8.000
1.400
1.600
1.600
1.600
1.800
III
Miền Trung
175.610
27.005
37.365
37.225
36.470
37.545
26
Thanh Hóa
16.000
3.300
3.200
3.200
3.200
3.100
27
Nghệ An
24.300
250
5.900
6.000
6.000
6.150
28
Hà Tĩnh
14.200
2.000
3.000
3.100
3.000
3.100
29
Quảng Bình
13.000
3.000
2.500
2.500
2.500
2.500
30
Quảng Trị
15.000
1.400
3.000
3.800
3.300
3.500
31
Thừa Thn Huế
13.600
2.700
2.700
2.700
2.700
2.800
32
Đà Nng(*)
6.310
1.005
1465
1325
1320
1195
33
Quảng Nam
19.000
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
34
Quảng Ngãi
7.950
2.200
2.200
1.100
1.100
1.350
35
Bình Đnh
10.000
1.400
1.850
2.250
2.100
2.400
36
Phú Yên
3.750
750
750
750
750
750
37
Khánh Hòa(* )
7.000
800
1.600
1.600
1.500
1.500
38
Ninh Thun
10.700
2.200
2.200
2.100
2.000
2.200
39
Bình Thun
14.800
3.000
3.000
2.800
3.000
3.000
IV
Tây Nguyên
79.200
12.800
14.840
16.580
17.490
17.490
40
Kon Tum
6.800
1.800
1.300
1.200
1.200
1.300
41
Gia Lai
25.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
42
Đắc Lắk
9.270
770
1.840
1.980
2.290
2.390
43
Đắc Nông
13.730
330
1.900
3.500
4.000
4.000
44
Lâm Đng
24.400
4.900
4.800
4.900
5.000
4.800
V
Đông Nam Bộ
57.800
11.300
12.700
11.100
11.400
11.300
45
Bình Dương(*)
6.400
1.700
1.200
1.100
1.100
1.300
46
Bình Phước
8.200
0
2.000
2.100
2.000
2.100
47
TP. Hồ Chí Minh(*)
10.200
1.800
2.400
1.700
2.200
2.100
48
Tây Ninh
14.300
3.600
2.700
2.700
2.700
2.600
49
Đồng Nai(*)
12.200
3.000
2.500
2.300
2.200
2.200
50
Bà Rịa-Vũng Tàu(*)
6.500
1.200
1.900
1.200
1.200
1.000
VI
Đng bng Sông Cửu Long
223.800
40.740
44.735
44.990
45.905
47.430
51
Long An
16.730
3.830
3.200
3.000
3.400
3.300
52
Tiền Giang
12.200
2.800
2.800
2.000
2.300
2.300
53
Vĩnh Long
10.700
3.000
2.000
1.900
1.900
1.900
54
Cần Thơ(*)
5.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
55
Hậu Giang
7.350
1.300
1.575
1.600
1.575
1.300
56
Bến Tre
13.400
1.300
3.000
3.100
2.900
3.100
57
Trà Vinh
7.970
870
2.000
1.500
1.800
1.800
58
Sóc Trăng
25.000
2.500
5.400
5.700
5.500
5.900
59
An Giang
17.100
7.200
2.200
2.600
2.300
2.800
60
Đồng Tháp
15.350
1.440
2.860
3.590
3.530
3.930
61
Kiên Giang
25.800
4.700
4.900
5.200
5.400
5.600
62
Bạc Liêu
23.200
3.200
5.000
5.000
5.000
5.000
63
Cà Mau
44.000
7.600
8.800
8.800
9.300
9.500
A2
Bộ Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan đoàn thể khác
26.000
 
6.500
6.500
6.500
6.500
B
ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
400.000
80.000
80.000
80.000
80.000
80.000
 
TỔNG CỘNG (A+B)
1.400.000
241.055
290.430
287.175
290.545
290.795

 
 
Thuộc tính văn bản
Quyết định 5480/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2016-2020
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 5480/QĐ-BNN-KTHT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Nam
Ngày ban hành: 29/12/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tóm tắt văn bản
Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!