Quyết định 1415/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa (thóc), gạo vụ Hè Thu năm 2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------
----------

Số: 1415/QĐ-BNN-CB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
---------

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ KIỂM TRA, GIÁM SÁT

VIỆC MUA TẠM TRỮ LÚA (THÓC), GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2010 của Chính phủ về Kinh doanh xuất khẩu gạo;

Căn cứ Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 về mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 2;
-
PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
-
Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
-
Văn phòng Chính phủ (để b/c);
-
Các Bộ: Công Thương, Tài chính;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
-
UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW ĐBSCL;
-
Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
-
Các Cục, Vụ: KH, TC, TTr, CB;
- Lưu: VT, CB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Tám

 

 

QUY CHẾ

KIỂM TRA, GIÁM SÁT VIỆC MUA TẠM TRỮ LÚA (THÓC), GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013
(Ban hành kèm Quyết định s
1415/QĐ-BNN-CB ngày 24 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về mục đích, nội dung, trách nhiệm và phương thức kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp liên quan tới việc mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 theo Quyết định 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Mục đích

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mua tạm trữ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo thực hiện đúng hướng chỉ đạo của Chính phủ trong quá trình thực hiện việc mua tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp tham gia.

Điều 3. Nội dung kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra việc phân giao thu mua lúa, gạo tạm trữ của các doanh nghiệp:

Kiểm tra việc phân giao chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo cho các doanh nghiệp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

2. Kiểm tra các điều kiện của doanh nghiệp được phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo:

- Có tài chính lành mạnh, có xác nhận quyết toán thuế.

- Có kho chứa thóc, gạo tạm trữ trực tiếp sở hữu, đúng quy chuẩn theo Điều 4 của Nghị định 109/2010/NĐ-CP về Kinh doanh xuất khẩu gạo.

- Có khả năng tiêu thụ lúa, gạo tạm trữ.

3. Kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo, thời gian, số lượng mua và thời gian tạm trữ.

4. Kiểm tra việc cho vay và giải ngân của các Ngân hàng Thương mại.

5. Kiểm tra việc thanh quyết toán hỗ trợ lãi suất cho vay của các doanh nghiệp.

Điều 4. Trách nhiệm và phương thức kiểm tra

1. Kiểm tra thông qua các báo cáo thường xuyên của các đơn vị.

2. Kiểm tra, giám sát theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu mua tạm trữ lúa, gạo theo Quyết định s850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp, trực tiếp kiểm tra việc phân bổ chỉ tiêu tạm trữ, việc thực hiện mua và tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp gắn với sản xut ở các địa phương.

- Bộ Tài chính: Hướng dẫn quy trình hỗ trợ lãi suất và thực hiện kiểm tra việc thanh quyết toán hỗ trợ lãi suất cho vay của các doanh nghiệp.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Kiểm tra, giám sát việc bố trí cho vay và giải ngân nguồn vốn mua tạm trữ lúa, gạo.

- Bộ Công Thương: Giám sát và kiểm tra tình hình thu mua, xuất khẩu lúa, gạo, đánh giá tác động của việc tạm trữ đối với giá lúa, gạo ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

- UBND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Cửu Long: Có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thu mua tạm trữ lúa, gạo trên địa bàn.

3. Trách nhiệm của doanh nghiệp được phân giao tạm trữ lúa, gạo:

- Thực hiện việc mua tạm trữ lúa, gạo của doanh nghiệp theo đúng quy định và mục đích mua tạm trữ lúa, gạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Thực hiện và xuất trình đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng từ và đáp ứng các yêu cầu của Đoàn công tác và cơ quan kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa, gạo.

Điều 5. Xử lý vi phạm

Các tổ chức, cá nhân nếu vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện thu mua tạm trữ lúa, gạo sẽ bị xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Các doanh nghiệp mua tạm trữ nếu vi phạm các quy định của Quy chế này sẽ không được hưởng hỗ trợ lãi suất theo Điu 3 của Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức kiểm tra, giám sát:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát đợt thu mua tạm trữ lúa, gạo gồm các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long và Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phđồng bng sông Cửu Long kim tra, giám sát việc mua tạm trữ theo chuyên ngành và theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.

2. Thi gian kiểm tra việc mua tạm trữ của các doanh nghiệp bắt đầu từ 15/6/2013 đến khi các doanh nghiệp thanh quyết toán xong đợt mua tạm trữ.

3. Chế độ báo cáo:

- Các doanh nghiệp được giao mua tạm trữ thực hiện chế độ báo cáo việc mua tạm trữ lúa, gạo về Hiệp hội Lương thực Việt Nam theo quy định của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

- Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện chế độ báo cáo việc mua tạm trữ lúa, gạo của các doanh nghiệp về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo tiến độ 07 ngày/lần.

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chế độ báo cáo việc mua tạm trữ lúa, gạo theo chức năng và đánh giá việc mua tạm trữ tại địa phương sau khi kết thúc đợt mua tạm trữ, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chế độ báo cáo theo lĩnh vực quản lý, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tưng Chính phủ các trường hợp đột xuất và báo cáo tổng hợp cuối đợt mua tạm trữ.

4. Kinh phí thực hiện việc kiểm tra, giám sát mua tạm trữ lúa, gạo do các đơn vtự chi trả.

 

thuộc tính Quyết định 1415/QĐ-BNN-CB

Quyết định 1415/QĐ-BNN-CB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kiểm tra, giám sát việc mua tạm trữ lúa (thóc), gạo vụ Hè Thu năm 2013
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1415/QĐ-BNN-CBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Văn Tám
Ngày ban hành:24/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Nông nghiệp-Lâm nghiệp
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi