Thông tư hướng dẫn định giá cho thuê nhà ở

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH SỐ 1-LBTT NGÀY 19-1-1993

HƯỚNG DẪN ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

Căn cứ Quyết định số 118-TTg ngày 27-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương;

Căn cứ Quyết định số 137-HĐBT ngày 27-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về quản lý giá;

Sau khi đã trao đổi thống nhất với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Ban vật giá Chính phủ, liên Bộ Xây dựng - Tài chính hướng dẫn định giá cho thuê nhà như sau:

I. NGUYÊN TẮC CHUNG
1. Giá cho thuê nhà ở xác định theo Thông tư này là căn cứ để tính tiền nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện do các cơ quan quản lý nhà đất, các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng thuộc Trung ương và địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã cho thuê hoặc phân phối cho cán bộ, công nhân viên chức ở trước ngày 1 tháng 11 năm 1992 (sau đây gọi tắt là giá cho thuê nhà ở).
Giá cho thuê nhà ở quy định trong Thông tư này là căn cứ để xác định nghĩa vụ đối với Nhà nước của các tổ chức quản lý và kinh doanh phát triển nhà thuộc sở hữu Nhà nước.
Giá này cũng áp dụng với nhà ở của tư nhân đã cho thuê theo giá trị chỉ đạo của Nhà nước trước ngày 1-11-1992.
Giá cho thuê nhà ở chỉ áp dụng đối với các đối tượng thuê nhà để ở. Nhà ở nhưng dùng vào các mục đích khác (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. ..) không thuộc phạm vi quy định của Thông tư này.
2. Căn cứ vào giá chuẩn, các hệ số và cách tính quy định tại mục II của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) xác định, công bố áp dụng giá cho thuê nhà ở đối với từng loại nhà trên địa bàn lãnh thổ (không phân biệt cấp quản lý và cơ quan trực tiếp quản lý nhà ở).
3. Giá chuẩn cho 8 loại nhà (biệt thự các hạng I, II, III, IV) và các hệ số quy định ở mục II của Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước và chỉ điều chỉnh khi có quyết định của Nhà nước.
4. Giá cho thuê nhà ở xác định trong Thông tư này được áp dụng đối với những nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cần thiết theo quy định của Nhà nước. Đối với nhà chưa đủ tiêu chuẩn cơ quan quản lý nhà phải có kế hoạch và biện pháp tiến hành tu bổ hoặc thoả thuận với người thuê tự sửa chữa theo dự toán được duyệt rồi trừ vào tiền thuê hàng tháng.
5. Tiêu chuẩn phân định loại nhà (đối với biệt thự) và cấp nhà (đối với nhà ở khác) để xác định giá cho thuê căn cứ vào quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.
II. XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở
1. Giá chuẩn của tám loại nhà (biệt thự và nhà ở các cấp) được quy định trong biểu số 1 dưới đây:
Biểu số 1: Giá chuẩn quy định thống nhất cho từng loại nhà ở.

ĐVT: đồng/m2 sử dụng - tháng 

Biệt thự (hạng)

 

Nhà ở thông thường (cấp)

 

I

 

II

 

 III

 

IV

 

 I

 

 II

 

 III

 

   IV

 

1

 

 2

 

  3

 

 4

 

5

 

6

 

 7

 

  8

 

 2500

 

   3000

 

  3500

 

  5500

 

1500

 

 1400

 

 1350

 

900

 

Hạng biệt thự và cấp nhà ở thông thường được xác định theo phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.
Diện tích sử dụng (m2) để tính tiền thuê nhà theo giá trong biểu 1 là diện tích thông thuỷ của các diện tích sau:
- Diện tích các phòng ở hoặc bộ phận dùng vào mục đích ở ............. .............m2
- Diện tích các phòng, các bộ phận phụ (bếp, xí, tắm giặt, rửa...)....................m2
2. Hệ số điều chỉnh giá chuẩn áp dụng để xác định mức giá cho thuê nhà ở:
3. Giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở:
a) Đối với biệt thự các loại:

Giá
cho thuê biệt thự

 


=

 

Giá chuẩn của loại biệt thự tương ứng

 


x

 

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện biệt thự cho thuê

 


đ/m2 SD tháng

 

b) Đối với các loại nhà cấp I, II, III, IV:

Giá cho thuê nhà ở các cấp

 


=

 

Giá
chuẩn tương ứng với cấp nhà

 


x

 

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện nhà ở cho thuê

 


đ/m2 SD tháng

 

Giá cho thuê nhà ở các cấp

 


=

 

Giá chuẩn tương ứng với cấp nhà

 


x

 

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện nhà ở cho thuê

 


đ/m2 SD tháng

 

4. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng: 


Cách tính cụ thể tiền thuê hàng tháng như các ví dụ trong phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức việc phân định khu vực trong đô thị, điều tra xác định các loại nhà và định giá cho thuê nhà ở theo hướng dẫn của Thông tư này để áp dụng thống nhất trong phạm vi lãnh thổ của tỉnh và báo cáo về liên Bộ.
2. Sở Nhà đất hoặc Sở Xây dựng (nơi không có Sở Nhà đất) căn cứ vào Thông tư này và số liệu điều tra thực tế của Địa phương, phối hợp với cơ quan Tài chính - Vật giá và Liên đoàn Lao động của tỉnh tiến hành lập phương án giá cho thuê nhà ở trong từng khu vực tỉnh, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố công khai trước khi áp dụng, đồng thời báo cáo về Liên Bộ.
3. Các tổ chức quản lý hoặc kinh doanh nhà ở của các địa phương, các ngành Trung ương, các tổ chức xã hội và tư nhân có nhà cho thuê trước ngày 1-11-1992 căn cứ giá cho thuê nhà ở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh sở tại công bố, tiến hành việc ký lại hoặc ký mới hợp đồng cho thuê nhà ở với mọi đối tượng được thuê để thực hiện thu, nộp tiền nhà và làm nghĩa vụ với Nhà nước kể từ ngày 1-11-1992.
4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để Bộ cùng với Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết.
PHỤ LỤC SỐ 1.
TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP NHÀ Ở ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ.

 

1. Nhà ở các cấp:  

Cấp nhà

 

Chất lượng sử dụng

 

Chất lượng xây dựng công trình

 

 

 

 

 

Độ bền vững

 

 Độ chịu lửa

 

Cấp I

 

 Bậc I: Chất lượng sử dụng cao

 

Bậc I: niên hạn sử dụng trên 100 năm

 

Bậc I hoặc bậc II

 

Cấp II 

 

Bậc II : Chất lượng sử dụng khá

 

Bậc II: niên hạn sử trên 50 năm

 

 Bậc III

 

Cấp III

 

Bậc III: Chất lượng sử  dụng trung bình 

 

Bậc III: niên hạn sử dụng trên 20 năm

 

Bậc IV

 

Cấp IV

 

Bậc IV: Chất lượng sử dụng thấp

 

Bậc IV: niên hạn sử dụng dưới 20 năm

 

Bậc V

 

Ghi chú:
1. Các bậc chịu lửa áp dụng theo TCVN 2022-78 phòng chữa cháy cho nhà và công trình.
2. Chất lượng sử dụng tạm thời được xét theo mức độ hoàn thiện như sau:

Bậc I: Đầy đủ, phần lớn bằng hàng cao cấp, cửa bằng gỗ tốt.
Bậc II: Đầy đủ, thiết bị vệ sinh và cửa bằng vật liệu tốt.
Bậc III: Chưa đầy đủ, đều là vật liệu thông thường.
Bậc IV: Không đầy đủ, đều là vật liệu thông thường và cấp thấp.

2. Nhà biệt thự:
Là ngôi nhà ở riêng biệt, có sân, có vườn, có hàng rào, xây bằng gạch ngói hay bê tông cốt thép, kiến trúc mỹ thuật, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, mỗi tầng có ít nhất 2 phòng để ở quay ra mặt sân hay ra vườn (không kể phòng tiếp khách và phòng ăn riêng). Biệt thự phân ra 4 hạng:
a) Biệt thự giáp tường.
b) Biệt thự song đôi.

c) Biệt thự riêng biệt.
d) Biệt thự sang trọng riêng biệt. Phân loại các biệt thự là căn cứ vào mức độ sử dụng vật liệu xây dựng đắt tiền, sân vườn rộng hay hẹp, mức độ trang trí tiện nghi sinh hoạt và cách bố trí phòng tắm rửa, vệ sinh; hạng 1 có thể mỗi tầng có 1 phòng tắm rửa vệ sinh và hạng 4 cứ mỗi phòng ở có 1 phòng tắm rửa vệ sinh riêng.
PHỤ LỤC SỐ 2
BẢNG PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở.

Đô thị loại I

 

   Đô thị loại II

 

1. TP Hồ Chí Minh

 

1. Đà nẵng

 

2. Hà Nội

 

2. Hải phòng

 

                                      

 

3. Cần thơ

 

 

 

4. Huế

 

 

 

Đô thị loại III

 

 

 

1. Nha trang

 

7. Biên Hoà

 

 

 

2. Nam Định

 

8. Mỹ Tho

 

 

 

3. Quy Nhơn

 

9. Thái Nguyên

 

 

 

4. Vũng tàu

 

10. Vinh

 

 

 

5. Long Xuyên

 

11. Hòn Gai

 

 

 

6. Đà Lạt

 

12. Phan Thiết

 

 

 

        Đô thị loại IV

 

 

 

1. Cẩm Phả

 

25. Bến Tre

 

 

 

2. Buôn Mê Thuột

 

26. Thủ Dầu Một

 

 

 

3. Vĩnh Long

 

27. Hà Đông

 

 

 

4. Sóc Trăng

 

28. Đông Hà

 

 

 

5. Thanh Hoá

 

29. Quảng Ngãi

 

 

 

6. Cà Mau

 

30. Sơn Tây

 

 

 

7. Bạc Liêu

 

 31. Tây Ninh

 

 

 

8. Việt Trì

 

32. Bắc Ninh

 

 

 

9. Phan Rang

 

33. Kontum

 

 

 

10. Plây ku

 

34. Sơn La

 

 

 

11. Hoà Bình

 

35. Lạng Sơn

 

 

 

12. Rạch Giá

 

36. Ninh Bình

 

 

 

13. Thái Bình

 

37. Cao Bằng

 

 

 

14. Yên Bái

 

38. Vĩnh Yên

 

 

 

15. Tuy Hoà

 

39. Tuyên Quang

 

 

 

16. Cao Lãnh

 

40. Bỉm Sơn

 

 

 

17. Hải Dương

 

41. Kiến An

 

 

 

18. Châu Đốc

 

42. Hội An

 

 

 

19. Sa Đéc

 

43. Lai Châu

 

 

 

20. Tân An

 

44. Đồng Hới

 

 

 

21. Bắc Giang

 

45. Quảng Trị

 

 

 

22. Uông Bí

 

46. Hà Tĩnh

 

 

 

23. Trà Vinh

 

47. Hà Giang

 

 

 

24. Tam Kỳ

 

48. Lào Cai

 

 

 

       Đô thị loại V

 

 

 

1. Vĩnh An

 

6. Vị Thanh

 

 

 

2. Tam Điệp

 

7. Gò Công

 

 

 

3. Phú Thọ

 

8. Sầm Sơn

 

 

 

4. Đồ Sơn

 

9. Sông Công

 

 

 

5. Hà Nam

 

10. Hưng Yên

 

PHỤ LỤC SỐ 3
VÍ DỤ TÍNH TOÁN GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở. 

Ví dụ 1: Xác định giá cho thuê nhà ở cấp II, 2 tầng tại thành phố Y.

a) Điều kiện thực tế của ngôi nhà cho thuê:

1. Căn hộ cho thuê nằm trong ngôi nhà 2 tầng nhiều căn hộ xây dựng tại trung tâm thành phố Y là đô thị hạng II.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền thuê là 60m2 trong đó có 25m2 là ở tầng I

3. Đường giao thông ra vào nhà và đường ô tô.

b) Các bước tiến hành:

1. Chọn giá chuẩn (Gc):

Lấy 1400đ/m2 - tháng (tương ứng với nhà thông thường cấp II trong biểu số 1 của thông tư này).

2. Xác định các hệ số:

K1 = - 0,05 (tương ứng với trị số cấp đô thị hạng II trong biểu số II của Thông tư này)

K2 = 0,00 (lấy trị số quy định trong biểu số 3 tương ứng với điều kiện vị trí tại khu vực trung tâm thành phố)

K3 = lấy trị số quy định trong biểu số 4 xác định cho tầng I là: +0,15; tầng II là: +0,05.

K4 = 0,10 (lấy trị số quy định trong biểu số 5 tương ứng với vị trí nhà có đường ô tô vào đến tận nhà).

3. Tính giá cho thuê (G)

a) Áp dụng đối với diện tích tầng I:
   
           
         
b) Áp dụng đối với diện tích tầng II:
           
            
          

2. Tính tiền thuê phải trả cho toàn diện tích sử dụng tầng I (S1) và tầng II (S2):

T  = (G1 x S1) + (G2 x S2) = (1680 x 25) + (1540 x 35)

    =  42000 + 53900 = 95900 đ/ tháng.

 

Ví dụ 2: Xác đinh giá thuê nhà tại tỉnh X

A. Điều kiện của diện tích nhà cho thuê:

1. Căn hộ cho thuê ở tầng IV, nhà cấp III xây dựng ở khu vực ven nội thuộc đô thị cấp IV.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền là 54 m2.

3. Đường ra vào nhà là đường xe thô sơ.

B. Các bước tiến hành:

1. Chọn giá hoặc chuẩn:

Lấy Gc = 1350 đ/m2 - tháng (nhà cấp III trong biểu số 1).

2. Chọn các hệ số:

K1 = -0,15 (lấy giá trị tương ứng với đô thị cấp IV trong biểu số 2)

K2 = -0,20 (lấy giá trị số trong biểu số 3 quy định cho nhà ở khu vực ven nội đô thị).

K3 = -0,10 (lấy trị số trong biểu số 4 quy định đối với diện tích cho thuê ở tầng VI)

K4 = 0 (điều kiện giao thông là đường xe thô sơ theo quy định trong biểu số 5)

3. Tính giá cho thuê nhà ở:

          

 

4. Tính tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng:

T = G x S = 742,5 x 54 = 40,095 đ/tháng

 

Ví dụ 3: Xác định giá cho thuê biệt thự tại tỉnh E

A. Điều kiện thực tế của điều kiện cho thuê:

1. Biệt thự cho thuê là biệt thự 2 tầng thuộc hạng II ở trung tâm đô thị cấp III có đường ô tô ra vào tận cổng.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền thuê (S) là 200 m2 trong đó diện tích sử dụng tầng I là 100m2, tầng II là 100m2.

B. Các bước tiến hành:

1. Chọn giá chuẩn (Gc)

Gc = 3000đ/m2 - tháng (lấy trị số tương ứng biệt thự hạng II trong biểu số 1 của Thông tư này).

2. Chọn hệ số :

K1 = -0,10 (lấy giá trị tương ứng với đô thị cấp III trong biểu 2 của Thông tư này)

K2 = 0,00 (lấy trị số quy định trong biểu số 3 tương ứng với điều kiện biệt thự ở trung tâm đô thị).

K3 = (lấy trị số quy định trong biểu 4 áp dụng cho tầng I là + 0,15, cho tầng II là + 0,05).

K4 = 0,10 (lấy trị số trong biểu 5 quy định cho nhà có đường ô tô ra vào đến tận cổng)

3. Giá cho thuê biệt thự:

- Đối với diện tích tầng I: G1 = 3000 (1 + 0,00 + 0,15 + 0,10 - 0,10) = 3450 đ/m2/tháng.

- Đối với diện tích tầng II: G2 = 3000 (1 + 0,00 + 0,15 + 0,10 - 0,10) = 3150 đ/m2/tháng.

4. Tiền thuê biệt thự phải trả hàng tháng:

T = (3450 x 100) + (3150 x 100) = 660.000 đ/tháng.

thuộc tính Thông tư liên tịch 1-LBTT

Thông tư hướng dẫn định giá cho thuê nhà ở
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính; Bộ Xây dựng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1-LBTT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Hồ Tế; Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 19/01/1993 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đang cập nhật Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư liên tịch 1-LBTT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THÔNG TƯ

LIÊN BỘ XÂY DỰNG - TÀI CHÍNH SỐ 1-LBTT NGÀY 19-1-1993
HƯỚNG DẪN ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

 

Căn cứ Quyết định số 118-TTg ngày 27-11-1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương;

Căn cứ Quyết định số 137-HĐBT ngày 27-4-1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về quản lý giá;

Sau khi đã trao đổi thống nhất với Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Ban vật giá Chính phủ, liên Bộ Xây dựng - Tài chính hướng dẫn định giá cho thuê nhà như sau:

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

 

1. Giá cho thuê nhà ở xác định theo Thông tư này là căn cứ để tính tiền nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hiện do các cơ quan quản lý nhà đất, các cơ quan hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng thuộc Trung ương và địa phương, các đơn vị sản xuất kinh doanh đã cho thuê hoặc phân phối cho cán bộ, công nhân viên chức ở trước ngày 1 tháng 11 năm 1992 (sau đây gọi tắt là giá cho thuê nhà ở).

Giá cho thuê nhà ở quy định trong Thông tư này là căn cứ để xác định nghĩa vụ đối với Nhà nước của các tổ chức quản lý và kinh doanh phát triển nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Giá này cũng áp dụng với nhà ở của tư nhân đã cho thuê theo giá trị chỉ đạo của Nhà nước trước ngày 1-11-1992.

Giá cho thuê nhà ở chỉ áp dụng đối với các đối tượng thuê nhà để ở. Nhà ở nhưng dùng vào các mục đích khác (sản xuất, kinh doanh, dịch vụ v.v. ..) không thuộc phạm vi quy định của Thông tư này.

 

2. Căn cứ vào giá chuẩn, các hệ số và cách tính quy định tại mục II của Thông tư này, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh) xác định, công bố áp dụng giá cho thuê nhà ở đối với từng loại nhà trên địa bàn lãnh thổ (không phân biệt cấp quản lý và cơ quan trực tiếp quản lý nhà ở).

 

3. Giá chuẩn cho 8 loại nhà (biệt thự các hạng I, II, III, IV) và các hệ số quy định ở mục II của Thông tư này áp dụng thống nhất trong cả nước và chỉ điều chỉnh khi có quyết định của Nhà nước.

 

4. Giá cho thuê nhà ở xác định trong Thông tư này được áp dụng đối với những nhà ở bảo đảm tiêu chuẩn an toàn cần thiết theo quy định của Nhà nước. Đối với nhà chưa đủ tiêu chuẩn cơ quan quản lý nhà phải có kế hoạch và biện pháp tiến hành tu bổ hoặc thoả thuận với người thuê tự sửa chữa theo dự toán được duyệt rồi trừ vào tiền thuê hàng tháng.

5. Tiêu chuẩn phân định loại nhà (đối với biệt thự) và cấp nhà (đối với nhà ở khác) để xác định giá cho thuê căn cứ vào quy định tại phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

 

II. XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở

 

1. Giá chuẩn của tám loại nhà (biệt thự và nhà ở các cấp) được quy định trong biểu số 1 dưới đây:

 

Biểu số 1: Giá chuẩn quy định thống nhất cho từng loại nhà ở.

 

ĐVT: đồng/m2 sử dụng - tháng

Biệt thự (hạng)

Nhà ở thông thường (cấp)

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

2500

3000

3500

5500

1500

1400

1350

900

 

Hạng biệt thự và cấp nhà ở thông thường được xác định theo phụ lục số 1 kèm theo Thông tư này.

Diện tích sử dụng (m2) để tính tiền thuê nhà theo giá trong biểu 1 là diện tích thông thuỷ của các diện tích sau:

- Diện tích các phòng ở hoặc bộ phận dùng vào mục đích ở ............. .............m2

- Diện tích các phòng, các bộ phận phụ (bếp, xí, tắm giặt, rửa...)....................m2

 

2. Hệ số điều chỉnh giá chuẩn áp dụng để xác định mức giá cho thuê nhà ở:

a) Mức giá cho thuê nhà ở cụ thể ở từng tỉnh, được xác định dựa trên giá chuẩn quy định trong biểu số 1 cùng với 4 nhóm hệ số sau đây:

- Hệ số cấp đô thị (K1)

- Hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (K2)

- Hệ số tầng cao (K3)

- Hệ số điều kiện giao thông (K4).

Trị số K1, K2, K3, K4 được quy định thống nhất ở các biểu số 2, 3, 4 và 5 của Thông tư này.

 

Biểu số 2: Hệ số cấp đô thị (K1)

Cấp đô thị

Hệ số

I

II

III

IV

V

Trị số K1

0,00

-0,05

- 0,10

- 0,15

-0,20

 

Trong đó: Cấp đô thị (I, II,III,IV,V) được căn cứ vào Quyết định số 132-HĐBT ngày 5-5-1990 và bảng phân loại kèm theo Thông tư này để xác định (Phụ lục 2).

 

Biểu số 3: Hệ số vị trí xét theo các khu vực trong đô thị (K2)

Khu vực trong đô thị

Hệ số


Trung tâm


Cận trung tâm


Ven nội

Trị số K2

0,00

- 0,10

-0,20

 

Biểu số 4: Hệ số tầng cao (K3)

Tầng nhà

Hệ số

I

II

III

IV

V

VI

Trị số K3

+ 0,15

+0,05

0,00

-0,10

- 0,20

- 0,30

 

Ghi chú: Những địa phương dùng khái niệm tầng trệt thì tầng trệt chính là tầng I quy định trong Thông tư này.

 

Biểu số 5: Hệ số điều kiện giao thông (K4)

Điều kiện giao thông

Hệ số

Có đường xe thô sơ đến tận ngôi nhà

Có đường ô-tô đến tận ngôi nhà

Trị số K4

0,00

+0,10

 

b) Nguyên tắc áp dụng các hệ số: Biệt tự các loại và nhà ở các cấp áp dụng tối đa không quá 4 hệ số đã quy định trên đây; dấu công (+) tăng thêm, dấu trừ (-) giảm đi.

 

3. Giá cho thuê 1m2 diện tích sử dụng nhà ở:

a) Đối với biệt thự các loại:

 

Giá
cho thuê biệt thự


=

Giá chuẩn của loại biệt thự tương ứng


x

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện biệt thự cho thuê


đ/m2 SD tháng

 

b) Đối với các loại nhà cấp I, II, III, IV:

 

Giá cho thuê nhà ở các cấp


=

Giá
chuẩn tương ứng với cấp nhà


x

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện nhà ở cho thuê


đ/m2 SD tháng

 

 

 

Giá cho thuê nhà ở các cấp


=

Giá chuẩn tương ứng với cấp nhà


x

1 + tổng các hệ số áp dụng theo điều kiện nhà ở cho thuê


đ/m2 SD tháng

 

4. Tiền thuê nhà phải trả hàng tháng:

 


Tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng


=


Tổng số

Giá cho thuê 1m2 sử dụng tính theo quy định ở mục 3


x

Diện tích sử dụng từng loại tương ứng với giá cho thuê


đ/tháng

 

Cách tính cụ thể tiền thuê hàng tháng như các ví dụ trong phụ lục số 3 kèm theo Thông tư này.

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức việc phân định khu vực trong đô thị, điều tra xác định các loại nhà và định giá cho thuê nhà ở theo hướng dẫn của Thông tư này để áp dụng thống nhất trong phạm vi lãnh thổ của tỉnh và báo cáo về liên Bộ.

2. Sở Nhà đất hoặc Sở Xây dựng (nơi không có Sở Nhà đất) căn cứ vào Thông tư này và số liệu điều tra thực tế của Địa phương, phối hợp với cơ quan Tài chính - Vật giá và Liên đoàn Lao động của tỉnh tiến hành lập phương án giá cho thuê nhà ở trong từng khu vực tỉnh, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và công bố công khai trước khi áp dụng, đồng thời báo cáo về Liên Bộ.

3. Các tổ chức quản lý hoặc kinh doanh nhà ở của các địa phương, các ngành Trung ương, các tổ chức xã hội và tư nhân có nhà cho thuê trước ngày 1-11-1992 căn cứ giá cho thuê nhà ở do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh sở tại công bố, tiến hành việc ký lại hoặc ký mới hợp đồng cho thuê nhà ở với mọi đối tượng được thuê để thực hiện thu, nộp tiền nhà và làm nghĩa vụ với Nhà nước kể từ ngày 1-11-1992.

4. Trong quá trình tổ chức thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để Bộ cùng với Bộ Tài chính hướng dẫn giải quyết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 1.

TIÊU CHUẨN PHÂN CẤP NHÀ Ở ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ.

 

1. Nhà ở các cấp:

Cấp nhà

Chất lượng sử dụng

Chất lượng xây dựng công trình

 

 

Độ bền vững

Độ chịu lửa

Cấp I

Bậc I: Chất lượng sử dụng cao

Bậc I: niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc I hoặc bậc II

Cấp II

Bậc II : Chất lượng sử dụng khá

Bậc II: niên hạn sử trên 50 năm

Bậc III

Cấp III

Bậc III: Chất lượng sử dụng trung bình

Bậc III: niên hạn sử dụng trên 20 năm

Bậc IV

Cấp IV

Bậc IV: Chất lượng sử dụng thấp

Bậc IV: niên hạn sử dụng dưới 20 năm

Bậc V

 

Ghi chú:

1. Các bậc chịu lửa áp dụng theo TCVN 2022-78 phòng chữa cháy cho nhà và công trình.

2. Chất lượng sử dụng tạm thời được xét theo mức độ hoàn thiện như sau:

Bậc I: Đầy đủ, phần lớn bằng hàng cao cấp, cửa bằng gỗ tốt.

Bậc II: Đầy đủ, thiết bị vệ sinh và cửa bằng vật liệu tốt.

Bậc III: Chưa đầy đủ, đều là vật liệu thông thường.

Bậc IV: Không đầy đủ, đều là vật liệu thông thường và cấp thấp.

 

2. Nhà biệt thự:

Là ngôi nhà ở riêng biệt, có sân, có vườn, có hàng rào, xây bằng gạch ngói hay bê tông cốt thép, kiến trúc mỹ thuật, tiện nghi sinh hoạt đầy đủ, mỗi tầng có ít nhất 2 phòng để ở quay ra mặt sân hay ra vườn (không kể phòng tiếp khách và phòng ăn riêng). Biệt thự phân ra 4 hạng:

a) Biệt thự giáp tường.

b) Biệt thự song đôi.

c) Biệt thự riêng biệt.

d) Biệt thự sang trọng riêng biệt.

Phân loại các biệt thự là căn cứ vào mức độ sử dụng vật liệu xây dựng đắt tiền, sân vườn rộng hay hẹp, mức độ trang trí tiện nghi sinh hoạt và cách bố trí phòng tắm rửa, vệ sinh; hạng 1 có thể mỗi tầng có 1 phòng tắm rửa vệ sinh và hạng 4 cứ mỗi phòng ở có 1 phòng tắm rửa vệ sinh riêng.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở.

Đô thị loại I

Đô thị loại II

1. TP Hồ Chí Minh

1. Đà nẵng

2. Hà Nội

2. Hải phòng

3. Cần thơ

4. Huế

 

Đô thị loại III

 

1. Nha trang

7. Biên Hoà

 

2. Nam Định

8. Mỹ Tho

 

3. Quy Nhơn

9. Thái Nguyên

 

4. Vũng tàu

10. Vinh

 

5. Long Xuyên

11. Hòn Gai

 

6. Đà Lạt

12. Phan Thiết

 

 

Đô thị loại IV

 

1. Cẩm Phả

25. Bến Tre

 

2. Buôn Mê Thuột

26. Thủ Dầu Một

 

3. Vĩnh Long

27. Hà Đông

 

4. Sóc Trăng

28. Đông Hà

 

5. Thanh Hoá

29. Quảng Ngãi

 

6. Cà Mau

30. Sơn Tây

 

7. Bạc Liêu

31. Tây Ninh

 

8. Việt Trì

32. Bắc Ninh

 

9. Phan Rang

33. Kontum

 

10. Plây ku

34. Sơn La

 

11. Hoà Bình

35. Lạng Sơn

 

12. Rạch Giá

36. Ninh Bình

 

13. Thái Bình

37. Cao Bằng

 

14. Yên Bái

38. Vĩnh Yên

 

15. Tuy Hoà

39. Tuyên Quang

 

16. Cao Lãnh

40. Bỉm Sơn

 

17. Hải Dương

41. Kiến An

 

18. Châu Đốc

42. Hội An

 

19. Sa Đéc

43. Lai Châu

 

20. Tân An

44. Đồng Hới

 

21. Bắc Giang

45. Quảng Trị

 

22. Uông Bí

46. Hà Tĩnh

 

23. Trà Vinh

47. Hà Giang

 

24. Tam Kỳ

48. Lào Cai

 

 

Đô thị loại V

 

1. Vĩnh An

6. Vị Thanh

 

2. Tam Điệp

7. Gò Công

 

3. Phú Thọ

8. Sầm Sơn

 

4. Đồ Sơn

9. Sông Công

 

5. Hà Nam

10. Hưng Yên

 

PHỤ LỤC SỐ 3

VÍ DỤ TÍNH TOÁN GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở.

 

Ví dụ 1: Xác định giá cho thuê nhà ở cấp II, 2 tầng tại thành phố Y.

a) Điều kiện thực tế của ngôi nhà cho thuê:

1. Căn hộ cho thuê nằm trong ngôi nhà 2 tầng nhiều căn hộ xây dựng tại trung tâm thành phố Y là đô thị hạng II.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền thuê là 60m2 trong đó có 25m2 là ở tầng I

3. Đường giao thông ra vào nhà và đường ô tô.

b) Các bước tiến hành:

1. Chọn giá chuẩn (Gc):

Lấy 1400đ/m2 - tháng (tương ứng với nhà thông thường cấp II trong biểu số 1 của thông tư này).

2. Xác định các hệ số:

K1 = - 0,05 (tương ứng với trị số cấp đô thị hạng II trong biểu số II của Thông tư này)

K2 = 0,00 (lấy trị số quy định trong biểu số 3 tương ứng với điều kiện vị trí tại khu vực trung tâm thành phố)

K3 = lấy trị số quy định trong biểu số 4 xác định cho tầng I là: +0,15; tầng II là: +0,05.

K4 = 0,10 (lấy trị số quy định trong biểu số 5 tương ứng với vị trí nhà có đường ô tô vào đến tận nhà).

3. Tính giá cho thuê (G)

a) Áp dụng đối với diện tích tầng I:

 

G1 = Gc (1+ Ki) = 1400 (1-0,05 + 0,05 + 0,10)

= 1400 x 1,20 = 1680 đ/m2 SD-tháng

b) Áp dụng đối với diện tích tầng II:

 


G2 = Gc (1+ Ki) = 1400 (1-0,05 + 0,05 + 0,10)

= 1400 x 1,10 = 1540 đ/m2 SD-tháng

2. Tính tiền thuê phải trả cho toàn diện tích sử dụng tầng I (S1) và tầng II (S2):

T = (G1 x S1) + (G2 x S2) = (1680 x 25) + (1540 x 35)

= 42000 + 53900 = 95900 đ/ tháng.

 

Ví dụ 2: Xác đinh giá thuê nhà tại tỉnh X

A. Điều kiện của diện tích nhà cho thuê:

1. Căn hộ cho thuê ở tầng IV, nhà cấp III xây dựng ở khu vực ven nội thuộc đô thị cấp IV.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền là 54 m2.

3. Đường ra vào nhà là đường xe thô sơ.

B. Các bước tiến hành:

1. Chọn giá hoặc chuẩn:

Lấy Gc = 1350 đ/m2 - tháng (nhà cấp III trong biểu số 1).

2. Chọn các hệ số:

K1 = -0,15 (lấy giá trị tương ứng với đô thị cấp IV trong biểu số 2)

K2 = -0,20 (lấy giá trị số trong biểu số 3 quy định cho nhà ở khu vực ven nội đô thị).

K3 = -0,10 (lấy trị số trong biểu số 4 quy định đối với diện tích cho thuê ở tầng VI)

K4 = 0 (điều kiện giao thông là đường xe thô sơ theo quy định trong biểu số 5)

3. Tính giá cho thuê nhà ở:

G = Gc (1+ Ki) = 1350 (1-0,05 - 0,02 - 0,10 + 0)

= 1350 x (1 - 0,45) = 1350 x 0,55 = 742,5 đ/m2 SD-tháng

4. Tính tiền thuê phải trả cho toàn bộ diện tích sử dụng:

T = G x S = 742,5 x 54 = 40,095 đ/tháng

 

Ví dụ 3: Xác định giá cho thuê biệt thự tại tỉnh E

A. Điều kiện thực tế của điều kiện cho thuê:

1. Biệt thự cho thuê là biệt thự 2 tầng thuộc hạng II ở trung tâm đô thị cấp III có đường ô tô ra vào tận cổng.

2. Tổng diện tích sử dụng phải trả tiền thuê (S) là 200 m2 trong đó diện tích sử dụng tầng I là 100m2, tầng II là 100m2.

B. Các bước tiến hành:

1. Chọn giá chuẩn (Gc)

Gc = 3000đ/m2 - tháng (lấy trị số tương ứng biệt thự hạng II trong biểu số 1 của Thông tư này).

2. Chọn hệ số :

K1 = -0,10 (lấy giá trị tương ứng với đô thị cấp III trong biểu 2 của Thông tư này)

K2 = 0,00 (lấy trị số quy định trong biểu số 3 tương ứng với điều kiện biệt thự ở trung tâm đô thị).

K3 = (lấy trị số quy định trong biểu 4 áp dụng cho tầng I là + 0,15, cho tầng II là + 0,05).

K4 = 0,10 (lấy trị số trong biểu 5 quy định cho nhà có đường ô tô ra vào đến tận cổng)

3. Giá cho thuê biệt thự:

- Đối với diện tích tầng I: G1 = 3000 (1 + 0,00 + 0,15 + 0,10 - 0,10) = 3450 đ/m2/tháng.

- Đối với diện tích tầng II: G2 = 3000 (1 + 0,00 + 0,15 + 0,10 - 0,10) = 3150 đ/m2/tháng.

4. Tiền thuê biệt thự phải trả hàng tháng:

T = (3450 x 100) + (3150 x 100) = 660.000 đ/tháng.

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Vui lòng đợi