Quyết định 471/QĐ-BKHCN 2019 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

Thuộc tính văn bản
Quyết định 471/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 471/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 11/03/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

--------------

Số: 471/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ

cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn

--------------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2019;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “­­Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô công nghiệp để tuyển chọn (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Thông báo danh mục nhiệm vụ nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ nhiệm vụ đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thực hiện.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;    

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

 

           

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

                              

 

(đã ký)

 

 

Phạm Công Tạc

 

Phụ lục

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN

 (Kèm theo Quyết định số 471/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên nhiệm vụ

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức

tổ chức thực hiện

1

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô công nghiệp

 

- Hoàn thiện được công nghệ sản xuất sữa gạo từ gạo lứt  giàu protein quy mô công nghiệp.

- Xây dựng được dây chuyền thiết bị sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein quy mô ≥ 5.000 lít/mẻ.

- Sản xuất và thương mại  được một số sản phẩm sữa gạo đa dạng hóa từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng và dạng bột.

 

 

- 01 quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng ở quy mô ≥ 5.000 lít/mẻ.

- 01 quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng bột ở quy mô ≥ 100 kg/mẻ.

- Bộ hồ sơ thiết kế hệ thống thiết bị cơ giới hóa và tự động hóa cao sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng (quy mô ≥ 5.000 lít/mẻ) và dạng bột (quy mô ≥ 100 kg/mẻ).

- 01 hệ thống thiết bị cơ giới hóa và tự động hóa cao sản xuất sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng (quy mô ≥ 5.000 lít/mẻ) và dạng bột (quy mô ≥ 100 kg/mẻ).

- 50.000 lít sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng đạt chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, chất lượng tương đương với sản phẩm của Hàn Quốc (các chỉ tiêu chính: protein ≥ 0,8%, carbohydrate ≥ 6%, canxi ≥ 100 mg/100 ml).

- 1.000 kg sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng bột đạt chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm, chất lượng tương đương với sản phẩm của Hàn Quốc (các chỉ tiêu chính: độ ẩm ≤ 5%, protein ≥ 4%, carbohydrate ≥ 30%, canxi ≥ 400 mg/100 g).

- 02 bộ tiêu chuẩn cơ sở cho sản phẩm sữa gạo từ gạo lứt giàu protein dạng lỏng và dạng bột.

Tuyển chọn

 

 

 

Văn bản liên quan
Văn bản liên quan