Quyết định 321/QĐ-BKHCN 2019 Danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đưa ra tuyển chọn

Tóm tắt Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

-----------

Số: 321/QĐ-BKHCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ

khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn

--------------

BỘ TRƯỞNG

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước;

Căn cứ kết quả làm việc và kiến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ độc lập cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận” để đưa ra tuyển chọn (Chi tiết trong Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài nêu tại Điều 1 theo quy định hiện hành để lựa chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện và báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện.

Điều 3.  Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Công Tạc

 

 

 

 

 

 

Phụ lục

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ ĐƯA RA TUYỂN CHỌN

  (Kèm theo Quyết định số  321/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)

 

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Sản phẩm dự kiến và yêu cầu đối với sản phẩm

Phương thức

thực hiện

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống ngập lụt, úng cho lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận.

1. Xác định được các nguyên nhân và mức độ ngập lụt, úng trên lưu vực sông Bùi và vùng phụ cận.

2. Đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu.

 

Các sản phẩm chính cần đạt được bao gồm:

1) Đánh giá thực trạng ngập lụt, úng và xác định các nguyên nhân và lượng hoá các tác động.

2) Xác định được vùng có nguy cơ ngập lụt, úng tương ứng với các kịch bản mưa lũ 5%, 2%, 1% và lũ lịch sử. Xây dựng bộ bản đồ ngập lụt tương ứng với các kịch bản tỷ lệ 1/10.000.

3) Giải pháp giải pháp khoa học công nghệ và quản lý phòng chống ngập lụt, úng nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường đảm bảo phát triển bền vững trên vùng nghiên cứu được UBND thành phố Hà Nội thống nhất.

4) Đề xuất mô hình sản xuất và đời sống thích ứng với điều kiện ngập lũ.

5) Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các giải pháp.

 

Tuyển chọn

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 321/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để đưa ra tuyển chọn
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 321/QĐ-BKHCN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Công Tạc
Ngày ban hành: 18/02/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ
Tóm tắt văn bản
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!