Quyết định 3307/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3307/QĐ-BKHCN

Quyết định 3307/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3307/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quân
Ngày ban hành:28/11/2014Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
Số: 3307/QĐ-BKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐẶT HÀNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐỂ TUYỂN CHỌN BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
 
 
Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014;
Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2015;
Theo đề nghị của các ông Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Định hướng chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030” để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).
Điều 2. Giao Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp phối hợp với Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương tổ chức thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.
Giao cho các ông Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.
Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tổng hợp, Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương, Chánh văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KHTH
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quân

 
 
PHỤ LỤC
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 3307/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
 
 

TT
Tên đề tài
Định hướng mục tiêu
Yêu cầu đối với kết quả
Phương thức tổ chức thực hiện
1
Định hướng chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030
1. Xác định và làm rõ mô hình, lộ trình và nguồn lực huy động cho phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
2. Đề xuất định hướng chiến lược phát triển Khu công nghiệp cao Đà Nẵng trở thành trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng và miền Trung đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
1. Báo cáo đánh giá thực trạng, kinh nghiệm và xu hướng phát triển các khu công nghệ cao trong nước và thế giới.
2. Báo cáo đánh giá các xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.
3. Báo cáo đánh giá thực trạng và chiến lược (quy hoạch) phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.
4. Báo cáo về các điều kiện, cơ hội, thách thức, mô hình, lộ trình, nguồn lực và yêu cầu đối với phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
5. Báo cáo đánh giá mục tiêu, định hướng và thực trạng phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng.
6. Bản đề xuất định hướng chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng trở thành trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung đến năm 2020 tầm nhìn 2030 đáp ứng các yêu cầu sau:
- Yêu cầu về nội dung của kết quả:
+ Xác định được chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
+ Đề xuất mô hình và cơ chế phát triển Khu công nghiệp cao Đà Nẵng.
+ Đề xuất cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động phối hợp của Khu công nghệ cao Đà Nẵng với các tỉnh miền Trung, trong nước và quốc tế.
+ Đề xuất định hướng huy động nguồn lực cho phát triển Khu công nghiệp cao Đà Nẵng.
+ Đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp triển khai định hướng chiến lược nêu trên.
- Yêu cầu về áp dụng kết quả:
+ Bản đề xuất định hướng chiến lược phải có tính khoa học, thực tiễn và khả thi.
+ Kết quả nghiên cứu phải được chấp nhận làm cơ sở xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng, xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án cụ thể để phát triển Khu công nghiệp cao Đà Nẵng trở thành trung tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng và miền Trung đến năm 2020 tầm nhìn 2030.
- Yêu cầu phổ biến kết quả:
01 sách chuyên khảo (bản thảo); 02 bài báo khoa học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học.
Tuyển chọn

 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi