Quyết định 2845/QĐ-BKHCN đề tài KHCN cấp quốc gia đặt hàng tuyển chọn thực hiện

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CỘNG NGHỆ

____________

Số: 2845/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên” để tuyển chọn thực hiện (Nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ truởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính:

- Thông báo danh mục nêu tại Điều 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định để các tổ chức, cá nhân biết và đăng ký tham gia tuyển chọn.

- Tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả tuyển chọn.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, KHTC(đpt).

 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Phạm Công Tạc

 

 

 

Phụ lục

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA ĐẶT HÀNG ĐỂ TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN

(Kèm theo Quyết định số 2845/QĐ-BKHCN ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Yêu cầu đối với kết quả

Phương thức tổ chức thực hiện

Ghi chú

1

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên.

1. Làm chủ công nghệ tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm ÷ 1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên.

2. Làm chủ thiết kế và công nghệ chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm ÷ 1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên.

3. Chế tạo và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm ÷ 1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên.

1. Bộ tài liệu công nghệ tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên.

2. Bộ tài liệu thiết kế, công nghệ chế tạo một Số thiết bị chính của dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên.

3. Bộ tài liệu hướng dẫn lắp đặt, bảo dưỡng sửa chữa và chạy thử dây chuyền tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên

4. 01 dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm ÷ 1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên với các chỉ tiêu kỹ thuật sau:

- Công suất 100 tấn quặng đuôi bauxit/h;

- Tỷ lệ thu hồi quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên đạt 5%÷ 7%.

5. 1.000 tấn tinh quặng bauxit mịn cấp hạt 0,5mm ÷ 1mm đạt chỉ tiêu:

- Hàm lượng AI2O3 > 44,5 %;

- Hàm lượng SiO2 < 3,5%;

- Độ ẩm tinh quặng bauxit mịn thu hồi <15%.

6. Báo cáo kết quả chạy thử nghiệm dây chuyền tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển quặng bauxit vùng Tây Nguyên.

Tuyển chọn

Doanh nghiệp phối hợp tham gia đối ứng kinh phí thực hiện nhiệm vụ

 

thuộc tính Quyết định 2845/QĐ-BKHCN

Quyết định 2845/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2845/QĐ-BKHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Công Tạc
Ngày ban hành:21/10/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Phê duyệt đề tài KHCH cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện

Ngày 21/10/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2845/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện.

Cụ thể, phê duyệt đề tài Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên để tuyển chọn thực hiện. Định hướng mục tiêu của đê tài như sau: Làm chủ quặng công nghệ tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm-1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit Tây Nguyên; Chế tạo và thử nghiệm dây chuyền thiết bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm-1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit Tây Nguyên;…

Ngoài ra, Đề tài cần đạt được các kết quả gồm: Bộ tài liệu tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn trong nhà máy tuyển bauxit vùng Tây Nguyên; 01 dây chuyền thiêt bị tuyển thu hồi tinh quặng bauxit mịn 0,5mm-1mm trong nhà máy tuyển quặng bauxit Tây Nguyên; 1000 tấn tinh quặng bauxit mịn cấp hạt 0,5mm-1mm đạt chỉ tiêu;…

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định2845/QĐ-BKHCN tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi