Quyết định 1495/QĐ-BKHCN 2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

_________

Số: 1495/QĐ-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2022

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025

___________________

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ TTTT (để t/d, p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để p/h);
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

 

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2022-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

____________

 

I. Mục tiêu chung

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho CBCCVC đang làm việc tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong ngành khoa học và công nghệ.

II. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025

1. Lãnh đạo các cấp nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đối số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

2. Xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số

3. 100% CBCCVC hằng năm được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số.

4. 100% cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin hằng năm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số và được đánh giá trực tuyến kết quả đào tạo qua Hệ thống đánh giá, sát hạch chuẩn kỹ năng số quốc gia.

III. Nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2022-2025

Chi tiết các nhiệm vụ tại phụ lục kèm theo.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm thực hiện

a. Các đơn vị thuộc Bộ:

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch theo đúng tiến độ và đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

- Gửi báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch về Trung tâm Công nghệ thông tin định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hằng tháng.

b. Trung tâm Công nghệ thông tin:

- Làm đầu mối tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ triển khai việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Kế hoạch được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch.

- Tổng hợp, đánh giá, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.

c. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

- Làm đầu mối chủ trì thực hiện các chiến dịch truyền thông về chuyển đổi số, xây dựng các nội dung tuyên truyền, tạo xu thế về chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ.

d. Vụ Tổ chức cán bộ

- Ưu tiên xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chuyển đổi số thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Phối hợp, hỗ trợ các đơn vị trong việc đào tạo CBCCVC về chuyển đổi số.

đ. Vụ Kế hoạch - Tài chính

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan, thẩm định, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch trong tổng dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được trích từ nguồn kinh phí Ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Khoa học và Công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Phụ lục
Danh mục nhiệm vụ thực hiện Đề án Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Bộ Khoa học và Công nghệ trong giai đoạn 2022-2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

 

TT

Nhiệm vụ, giải pháp

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Thời gian hoàn thành

Kết quả, sản phẩm

I

Xây dựng cơ chế chính sách

         

1

Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số

Vụ Tổ chức cán bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin

08/2022

12/2025

Cơ chế, chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số

2

Tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện chuyển đổi số

Vụ Thi đua - Khen thưởng

Trung tâm Công nghệ thông tin

08/2022

12/2025

Danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng

II

Nâng cao nhận thức

         

1

Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng; đưa tin, đặt bài, viết bài về chuyển đổi số trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị chủ quản cổng/trang thông tin điện tử

Các đơn vị thuộc Bộ

08/2022

12/2025

Tin bài về chuyển đổi số trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến; tuyên truyền trên các cổng/trang thông tin điện tử, mạng nội bộ của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ

2

Đưa các tin bài về chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

 

08/2022

12/2022

Các tin, bài liên quan đến chuyển đổi số trên trang thông tin điện tử của Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia

3

Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên trên các kênh thông tin, nền tảng số của Bộ

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin, Văn phòng Bộ

08/2022

12/2025

Một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, phỏng vấn, tin bài, ảnh, video, clip

4

Nâng cao nhận thức về kỹ năng số cho người dân, doanh nghiệp về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

08/2022

12/2025

Các tin, bài liên quan đến chuyển đổi số trong lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

5

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về các tiêu chuẩn liên quan đến Chuyển đổi số ngành Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

08/2022

12/2025

Hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong hệ thống ngành Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về các tiêu chuẩn liên quan đến Chuyển đổi số

6

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số trong lĩnh vực đo lường

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

08/2022

12/2025

Hội nghị, hội thảo bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong hệ thống ngành Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về hoạt động Chuyển đổi số trong lĩnh vực đo lường

7

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về Chuyển đổi số trong lĩnh vực đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

08/2022

12/2025

Hội nghị, hội thảo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong hệ thống ngành Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng về hoạt động Chuyển đổi số trong lĩnh vực đánh giá hợp chuẩn và hợp quy

8

Tổ chức tập huấn cho cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp về mã số mã vạch để chuyển đổi số

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 

08/2022

12/2025

Tài liệu hướng dẫn, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về mã số, mã vạch để chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số; cùng các đơn vị doanh nghiệp có liên quan

9

Xây dựng và duy trì chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam điện tử nhằm tuyên truyền sâu rộng về Đề án

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

08/2022

12/2025

Các tin, bài liên quan đến chuyển đổi số trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10

Cập nhật thông tin về chuyển đổi số, biên soạn và xuất bản tổng luận chuyên đề về chuyển đổi số trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia

 

08/2022

12/2025

Tổng luận chuyên đề về chuyển đổi số trong khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

III

Phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số

         

1

Đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho CBCCVC. 100% cán bộ lãnh đạo, CBCCVC trong Bộ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số

Các đơn vị thuộc Bộ

 

08/2022

12/2025

01 buổi tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho CBCCVC thuộc Bộ/ năm hoặc các chương trình đào tạo

2

Tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, viên chức và người lao động thuộc các tổ chức thực hiện chức năng ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa phương giai đoạn 2022-2025

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ

Trung tâm Công nghệ thông tin, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ

08/2022

12/2025

120 cán bộ, viên chức và người lao động được bồi dưỡng, tập huấn.

IV

Hợp tác, hỗ trợ triển khai

         

1

Xây dựng, phát triển, kết nối mạng lưới hợp tác trong nước và quốc tế nhằm đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển đổi số, chuyển giao, đổi mới, hoàn thiện công nghệ

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia

Vụ Hợp tác quốc tế; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông Khoa học và Công nghệ

08/2022

12/2025

- 01 mạng lưới hợp tác trong nước (tối thiểu 100 chuyên gia, 05 tổ chức);

- 01 mạng lưới hợp tác quốc tế (tối thiểu 50 chuyên gia tại nước ngoài);

- 03 chương trình đào tạo về Chuyển đổi số, Đổi mới công nghệ và Chuyển giao làm chủ công nghệ.

V

Triển khai

         

1

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án cả giai đoạn

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

08/2022

12/2022

Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2022-2025

2

Thực hiện tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả triển khai Đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/12 hằng năm

Trung tâm Công nghệ thông tin

Các đơn vị thuộc Bộ

Định kỳ hằng năm

12/2025

Báo cáo kết quả triển khai Đề án hằng năm

3

Tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ cử cán bộ và bố trí kinh phí cho cán bộ tham gia chương trình đào tạo 1000 chuyên gia chuyển đổi số và các hoạt động của mạng lưới chuyên gia chuyển đổi số quốc gia theo sự điều phối của Bộ Thông tin và Truyền thông

Trung tâm Công nghệ thông tin

Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính

08/2022

12/2025

Danh sách CBCCVC của Bộ đủ điều kiện tham gia

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi