Quyết định 1076/QĐ-BGTVT 2019 cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật quy chuẩn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 1076/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1

------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1;

Xét căn bản đề xuất nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1.

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục ĐB VN, Cục KHVN, Viện KHCN GTVT, Tổng công ty BĐATHH MB;
- Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
- Lưu VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường

QC1911

QCVN

12

50

0

50

Trong đó:

- NSNN 50 triệu

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe

QC1912

QCVN

12

70

0

70

Trong đó:

- NSNN 70 triệu

 

Tổng kinh phí

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng

TC1928

TCCS

14

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

Tổng kinh phí

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Tiêu chuẩn gia cố, bảo vệ mái dốc bằng lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu.

TC1927

TCCS

12

150

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

 

Tng kinh phí

150

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn thiết kế và phân mảnh

TC1929

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

2

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn hướng dẫn sản xuất, bảo trì và phân phối

TC1930

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

3

Tiêu chuẩn về danh mục đèn biển và tín hiệu sương mù

TC1931

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

4

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật về sản phẩm bề mặt địa hình đáy biển

TC1932

TCVN

15

95

95

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 95 triệu

5

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu thủy đạc không gian

TC1933

TCVN

18

211

211

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 211 triệu

 

Tổng kinh phí

546

546

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHH MB: 546 triệu

 

 

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực