Quyết định 1076/QĐ-BGTVT 2019 cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật quy chuẩn

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Số: 1076/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1

------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-BGTVT ngày 09/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xác định nhiệm vụ và tuyển chọn cơ quan chủ trì nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1;

Xét căn bản đề xuất nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1 của các đơn vị: Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn và dự kiến kinh phí của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1.

Điều 2. Vụ Khoa học - Công nghệ có trách nhiệm thông báo và triển khai thực hiện việc phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông vận tải năm 2019, bổ sung lần 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học - Công nghệ, Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tổng cục ĐB VN, Cục KHVN, Viện KHCN GTVT, Tổng công ty BĐATHH MB;
- Cổng thông tin Bộ GTVT (để th/b);
- Lưu VT, KHCN;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Đông

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường

QC1911

QCVN

12

50

0

50

Trong đó:

- NSNN 50 triệu

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe

QC1912

QCVN

12

70

0

70

Trong đó:

- NSNN 70 triệu

 

Tổng kinh phí

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tổng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng

TC1928

TCCS

14

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

Tổng kinh phí

120

0

120

Trong đó:

- NSNN 120 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GTVT THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Tiêu chuẩn gia cố, bảo vệ mái dốc bằng lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu.

TC1927

TCCS

12

150

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

 

Tng kinh phí

150

0

150

Trong đó:

- NSNN 150 triệu

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ CẬP NHẬT, BỔ SUNG, XÂY DỰNG MỚI TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN NĂM 2019, BỔ SUNG LẦN 1 DO TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC THỰC HIỆN

(kèm theo Quyết định số: 1076/QĐ-BGTVT ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Bộ GTVT)

 

STT

Tên nhiệm vụ

Mã số

Hình thức phát hành

Thời gian (tháng)

Kinh phí dự kiến (triệu VNĐ)

Ghi chú

Tng cộng

Năm 2019

Năm 2020

 

1

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn thiết kế và phân mảnh

TC1929

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

2

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn hướng dẫn sản xuất, bảo trì và phân phối

TC1930

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

3

Tiêu chuẩn về danh mục đèn biển và tín hiệu sương mù

TC1931

TCVN

8

80

80

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 80 triệu

4

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn thông số kỹ thuật về sản phẩm bề mặt địa hình đáy biển

TC1932

TCVN

15

95

95

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 95 triệu

5

Hải đồ điện tử - Tiêu chuẩn cấu trúc dữ liệu thủy đạc không gian

TC1933

TCVN

18

211

211

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHHM: 211 triệu

 

Tổng kinh phí

546

546

0

Trong đó:

- NSNN: 0 VNĐ

- Quỹ KHCN của Tổng công ty BĐATHH MB: 546 triệu

 

 

 

 

thuộc tính Quyết định 1076/QĐ-BGTVT

Quyết định 1076/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2019, bổ sung lần 1
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1076/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:04/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Khoa học-Công nghệ
TÓM TẮT VĂN BẢN

Danh mục và cơ quan chủ trì xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ GTVT

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1076/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Danh mục và cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ cập nhật, bổ sung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ Giao thông Vận tải năm 2019, bổ sung lần 1 ngày 04/06/2019.

Cụ thể, Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ xung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2019, bổ sung lần 1 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện đó là: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe trên đường (Mã số QC1911), kinh phí dự kiến là 50 triệu đồng do ngân sách Nhà nước chi; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị mô phỏng để đào tạo lái xe (Mã số QC1912), kinh phí dự kiến là 70 triệu đồng.

Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ xung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2019, bổ sung lần 1 do Cục Hàng không Việt Nam thực hiện đó là: Tiêu chuẩn thiết kế sân bay trực thăng (Mã số TC1928), kinh phí dự kiến là 120 triệu đồng do ngân sách Nhà nước chi.

Danh mục nhiệm vụ cập nhật, bổ xung, xây dựng mới tiêu chuẩn, quy chuẩn năm 2019, bổ sung lần 1 do Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải thực hiện đó là: Tiêu chuẩn gia cố, bảo vệ mái dốc bằng lưới địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông – Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu (Mã số TC1927), kinh phí dự kiến là 150 triệu đồng do ngân sách Nhà nước chi…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1076/QĐ-BGTVT tại đây

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi