Quyết định 208/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016

Thuộc tính văn bản
Quyết định 208/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Đề cương kiểm toán công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nước Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 208/QĐ-KTNN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 10/02/2017 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Kế toán-Kiểm toán , Tài nguyên-Môi trường
Tóm tắt văn bản

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------
Số: 208/QĐ-KTNN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017

 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ CƯƠNG KIỂM TOÁN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 VỀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN GIAI ĐOẠN 2014-2016
----------------------
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
 
 
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-KTNN ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy trình kiểm toán của Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề cương kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2014-2016.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Bộ Xây dựng;
- Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, Vụ Chế độ và KSCL kiểm toán (02).
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 
 
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 
 
VĂN BẢN LIÊN QUAN