Quyết định 1143/QĐ-KTNN 2013 Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1143/QĐ-KTNN

Quyết định 1143/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
Cơ quan ban hành: Kiểm toán Nhà nướcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1143/QĐ-KTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Thanh Sơn
Ngày ban hành:08/10/2013Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức, Kế toán-Kiểm toán

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Quyết định 1143/QĐ-KTNN

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

Số: 1143/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VII

----------

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

 

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-KTNN ngày 01/3/2004 của Tổng Kiểm toán Nhà nước Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-KTNN ngày 03/12/2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước;

Xét đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 68/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 3.  Kiểm toán trưởng, công chức, người lao động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo KTNN;
- Đảng ủy KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Công đoàn KTNN;
- Đoàn TNCS HCM KTNN;
- Lưu: VT, Vụ PC, KTNN CN VII.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
KIỂM TOÁN TRƯỞNG KTNN CHUYÊN NGÀNH VII
Phạm Thanh Sơn

 

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH VII
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1143 /QĐ-KTNN ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc, chế độ công tác, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

2. Quy chế này áp dụng đối với công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc

1. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII làm việc theo chế độ thủ trưởng, có phân công, phân cấp và đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước và quy chế này.

2. Trong phân công công việc phải đề cao trách nhiệm cá nhân. Một cá nhân, một phòng có thể được giao nhiều việc nhưng mỗi đầu việc phải có một cá nhân, một phòng chịu trách nhiệm chính. Công việc đã giao cho phòng nào thì Trưởng phòng đó chịu trách nhiệm chính về công việc được phân công.

3. Tuân thủ trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết công việc theo đúng chương trình, kế hoạch, lịch làm việc và Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, trừ trường hợp đột xuất hoặc có yêu cầu khác của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

4. Phát huy năng lực và sở trường của công chức; đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật nhà nước và Kiểm toán Nhà nước quy định.

5. Bảo đảm dân chủ, thống nhất, công khai, minh bạch và hiệu quả trong mọi hoạt động.

 

Chương II. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

 

Điều 3. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII theo chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về toàn bộ kết quả thực hiện công việc được giao; thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước;

b) Trực tiếp thực hiện một số công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; phân công, phân cấp, ủy quyền công việc cho các Phó Kiểm toán trưởng; Trưởng các phòng thực hiện một số công việc cụ thể theo quy định; Chỉ định giao việc cho các cá nhân thuộc công chức đơn vị quản lý theo qui định của Kiểm toán Nhà nước. Chủ động phối hợp với các Thủ trưởng đơn vị có liên quan để xử lý các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII hoặc các nhiệm vụ do Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước yêu cầu;

c) Chỉ đạo việc hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra hoạt động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, Trưởng Đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán trong việc thực hiện Quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán, Quy trình kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, các quy trình và phương pháp chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, các phòng trong việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được phân công;

d) Chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

e) Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng của đơn vị; tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác;

f) Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo kết quả công tác tháng, quý, 6 tháng, năm và những nhiệm vụ công tác đột xuất được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao;

g) Thông qua Kế hoạch kiểm toán của Đoàn kiểm toán, Báo cáo kiểm toán của các cuộc kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định;

h) Khi đi công tác hoặc nghỉ làm việc từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước (trừ trường hợp thực hiện theo lịch công tác đã được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt); ủy quyền cho một Phó Kiểm toán trưởng quản lý, điều hành đơn vị trong thời gian đi công tác;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Kiểm toán Nhà nước giao.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

a) Giải quyết công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và những công việc quy định tại khoản 1 điều này;

b) Những việc phát sinh vượt quá thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước được ủy quyền để xin ý kiến chỉ đạo, trường hợp đặc biệt, khẩn cấp cần chủ động xử lý tình huống, báo cáo kết quả sau thực hiện;

c) Trực tiếp giải quyết công việc đã phân công cho Phó Kiểm toán trưởng khi cần thiết; quyết định các vấn đề đã được các Phó Kiểm toán trưởng phối hợp xử lý nhưng còn có ý kiến khác nhau;

d) Tổ chức thảo luận tập thể Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII những công việc quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và những công việc quan trọng khác được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao. Sau khi các Phó Kiểm toán trưởng đã có ý kiến, Kiểm toán trưởng là người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về các quyết định đó;

e) Thực hiện giải quyết hoặc ký thừa lệnh một số văn bản được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Tổng Kiểm toán Nhà nước về nội dung được ủy quyền;

3. Thực hiện các trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc khác theo quy định tại điều 7 Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước.

Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó kiểm toán trưởng

1. Trách nhiệm:

a) Các Phó kiểm toán trưởng là người giúp việc cho Kiểm toán trưởng và được Kiểm toán trưởng phân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác, một số phòng thuộc Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII và chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng, trước pháp luật về các quyết định thuộc lĩnh vực được giao phân công giải quyết;

b) Khi Kiểm toán trưởng điều chỉnh, thay đổi sự phân công công tác giữa các Phó Kiểm toán trưởng, các Phó Kiểm toán trưởng có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho người được phân công và báo cáo Kiểm toán trưởng;

c) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về lĩnh vực được phân công theo quy định của Quy chế này.

2. Phạm vi giải quyết công việc:

a) Chủ động giải quyết công việc được phân công trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, báo cáo kết quả thực hiện công việc với Kiểm toán trưởng trước khi trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước. Trong trường hợp công việc có liên quan đến lĩnh vực do Phó Kiểm toán trưởng khác quản lý thì trực tiếp phối hợp với Phó Kiểm toán trưởng đó để giải quyết. Trường hợp cần có ý kiến của Kiểm toán trưởng hoặc giữa các Phó kiểm toán trưởng còn có ý kiến khác nhau thì phải báo cáo Kiểm toán trưởng quyết định;

b) Quản lý, chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng và các công chức thuộc phòng được phân công phụ trách;

c) Phó Kiểm toán trưởng được Kiểm toán trưởng ủy quyền điều hành giải quyết công việc của đơn vị trong thời gian Kiểm toán trưởng đi vắng phải báo cáo kết quả giải quyết công việc với Kiểm toán trưởng và chịu trách nhiệm các quyết định giải quyết công việc trong thời gian thực hiện ủy quyền;

d) Trường hợp Phó Kiểm toán trưởng phụ trách lĩnh vực được phân công đi vắng thì trong thời gian này Kiểm toán trưởng hoặc trực tiếp giải quyết hoặc chỉ định một Phó Kiểm toán trưởng khác thay thế giải quyết các công việc thuộc phạm vi phụ trách của Phó Kiểm toán trưởng đi vắng đó. Phó Kiểm toán trưởng thay thế phải có trách nhiệm nhận bàn giao và thông báo lại nội dung, kết quả công việc khi Phó Kiểm toán trưởng kia trở lại làm việc;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Kiểm toán trưởng.

Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng

1. Trưởng phòng

a) Chỉ đạo, điều hành các công chức trong phòng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước; chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật và trước Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng phụ trách về toàn bộ hoạt động của phòng mình phụ trách;

b) Xây dựng kế hoạch, tổ chức phân công, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đối với các công chức trong phòng;

c) Tham mưu cho Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền;

d) Hàng năm hoặc đột xuất phải tiến hành sơ kết, tổng kết công tác của phòng, đánh giá công chức của phòng theo chỉ đạo của Kiểm toán trưởng và hướng dẫn của ngành, báo cáo Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phụ trách;

e) Phân công quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài sản thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định;

g) Phối hợp với các phòng khác để giải quyết kịp thời các công việc có liên quan; báo cáo Phó Kiểm toán trưởng phụ trách và Kiểm toán trưởng về các vấn đề vượt thẩm quyền;

h) Thực hiện đầy đủ chế độ thông tin, chế độ báo cáo theo quy định của Kiểm toán Nhà nước Chuyên ngành VII và của Kiểm toán Nhà nước;

i) Trưởng phòng Tổng hợp ngoài các trách nhiệm được quy định trên còn có trách nhiệm:

- Tham mưu lập kế hoạch công tác chung của đơn vị hàng năm, 6 tháng, quý, tháng, tuần; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; tổng hợp kết quả công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII để phục vụ lập các báo cáo có liên quan;

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trung hạn, kế hoạch năm; thẩm định, tổng hợp kế hoạch kiểm toán hàng năm, của từng cuộc kiểm toán trước khi Kiểm toán trưởng trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Giúp Kiểm toán trưởng thẩm định các Báo cáo kiểm toán do các đoàn kiểm toán lập trước khi Kiểm toán trưởng trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

- Tham mưu giúp Kiểm toán trưởng xem xét, giải quyết các ý kiến bảo lưu của Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Kiểm toán viên theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, tổ chức theo dõi và xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán;

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học và góp ý hoàn thiện các văn bản pháp luật của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ kiểm toán và công tác hành chính trong đơn vị;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kiểm toán trưởng giao.

2. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó trưởng phòng

a) Giúp Trưởng phòng một số lĩnh vực công tác được Trưởng phòng phân công, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công việc được giao;

b) Quản lý, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các công chức do mình phụ trách;

c) Khi Trưởng phòng ủy quyền trong trường hợp vắng mặt, Phó trưởng phòng được ủy quyền sẽ thay mặt Trưởng phòng điều hành công việc của phòng.

Điều 6. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của công chức thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII

1. Chấp hành sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo phòng và của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII; thực hiện các quy định của Luật công chức, luật Kiểm toán Nhà nước và các quy định của ngành;

2. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng phòng, trước Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, trước Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và trước pháp luật về ý kiến đề xuất, tiến độ, hiệu quả của từng công việc được giao; chấp hành nghiêm chỉnh kỷ luật lao động và các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Kiểm toán Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

3. Chủ động nghiên cứu tham mưu về lĩnh vực chuyên môn được phân công theo dõi, thực hiện công việc được Trưởng phòng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII hoặc Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao;

4. Thường xuyên học tập và rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức hàng năm theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước, bảo đảm có đủ năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ được giao.

 

Chương III. CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC

 

Điều 7. Lập và thực hiện chương trình, kế hoạch công tác

1. Căn cứ chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ được phân công, Kiểm toán trưởng chủ động chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phê duyệt;

2. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tạo điều kiện để Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt. Trường hợp có khó khăn chủ quan hoặc khách quan không hoàn thành được công việc đúng tiến độ, kế hoạch đã định phải kịp thời báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách xem xét quyết định;

3. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng phân công cho các Phó Kiểm toán trưởng trực tiếp chỉ đạo và đôn đốc, kiểm tra các trưởng phòng giải quyết các mặt công tác thuộc lĩnh vực công việc phụ trách.

Điều 8. Xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán

1. Xây dựng kế hoạch kiểm toán năm

a) Kế hoạch kiểm toán hàng năm được xây dựng và trình Tổng Kiểm toán Nhà nước theo hướng dẫn của Kiểm toán Nhà nước. Căn cứ vào định hướng xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng năm của Kiểm toán Nhà nước và ý kiến đề xuất của các phòng nghiệp vụ, Phòng Tổng hợp tham mưu cho Kiểm toán trưởng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm; Kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII được Kiểm toán trưởng cùng các Phó Kiểm toán trưởng và các Trưởng phòng xem xét, thảo luận trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước;

b) Cùng với kế hoạch kiểm toán năm, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII xây dựng kế hoạch kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kiến nghị của cuộc kiểm toán đã thực hiện năm trước tại các đơn vị được kiểm toán theo quy định của Kiểm toán Nhà nước;

c) Căn cứ vào kế hoạch kiểm toán năm được Tổng Kiểm toán Nhà nước giao, Phòng Tổng hợp đề xuất phương án xây dựng Kế hoạch kiểm toán tổng thể, báo cáo Kiểm toán trưởng và các Phó kiểm toán trưởng xem xét, hoàn thiện.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm toán năm

a) Căn cứ vào Kế hoạch kiểm toán tổng thể được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII giao nhiệm vụ cho Trưởng đoàn kiểm toán, Trưởng phòng nghiệp vụ có liên quan tiến hành khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán, đề xuất Phó trưởng đoàn, Tổ trưởng tổ kiểm toán và thành viên Đoàn kiểm toán để Kiểm toán trưởng xem xét trước khi trình Tổng Kiểm toán Nhà nước xét duyệt và ban hành quyết định kiểm toán;

b) Kiểm toán trưởng chỉ đạo các Đoàn kiểm toán thực hiện Quyết định kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của cuộc kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Điều 9. Chế độ kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán

1. Trách nhiệm của Kiểm toán trưởng

a) Kiểm tra, giám sát hoạt động kiểm toán của các Đoàn kiểm toán bảo đảm tuân theo Quyết định kiểm toán, Kế hoạch kiểm toán đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, kiểm tra việc tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán và những vấn đề khác theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán nhà nước;

b) Chỉ đạo Trưởng đoàn kiểm toán, Phó trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán kiểm tra, giám sát hoạt động của Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và các thành viên của Đoàn kiểm toán;

c) Yêu cầu Trưởng đoàn kiểm toán báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán.

2. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm toán

a) Tổ chức, kiểm tra hoạt động kiểm toán của Đoàn kiểm toán trong việc thực hiện Kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt, Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước; việc thực hiện hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán, ghi chép và lưu trữ, bảo quản hồ sơ kiểm toán theo quy định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

b) Thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán, tình hình và kết quả hoạt động kiểm toán.

3. Trách nhiệm của Phó trưởng đoàn kiểm toán

Thực hiện theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

4. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ kiểm toán

Chỉ đạo, giám sát các thành viên trong Tổ kiểm toán thực hiện Kế hoạch kiểm toán chi tiết đã được Trưởng đoàn kiểm toán phê duyệt; tuân thủ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán, Quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước, hệ thống chuẩn mực, quy trình, phương pháp chuyên môn, nghiệp vụ kiểm toán.

Điều 10. Chế độ hội họp và học tập

1. Chế độ hội họp

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII thực hiện chế độ hội họp theo định kỳ để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác đã thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra chương trình, biện pháp công tác cho kỳ sau, cụ thể:

a) Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII chủ trì tổ chức các cuộc họp để giải quyết các công việc chuyên môn và các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ được quy định;

b) Tháng 12 hàng năm, các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức họp để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm và đề ra kế hoạch cho năm sau. Trên cơ sở đó, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm toàn đơn vị để đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân để có biện pháp khắc phục, đồng thời đề ra kế hoạch của năm sau;

c) Hàng tháng (thời gian không thực hiện kiểm toán) vào cuối mỗi tháng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức họp giao ban với các Trưởng phòng để kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch, công tác tháng trước và đề ra kế hoạch, biện pháp thực hiện công tác của tháng sau;

d) Định kỳ hai tuần một lần, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tổ chức hội ý công việc, nội dung và thành phần họp do Kiểm toán trưởng quyết định;

e) Các phòng họp mỗi tháng một lần (thời gian không thực hiện kiểm toán) để kiểm điểm công tác tháng trước và đề ra biện pháp tổ chức thực hiện công tác tháng sau;

f) Đoàn kiểm toán phải tổ chức họp để quán triệt và nghiên cứu thực hiện kế hoạch kiểm toán trước khi triển khai kiểm toán và tổng kết rút kinh nghiệm khi kết thúc cuộc kiểm toán; đánh giá xếp loại thi đua đối với các thành viên của đoàn kiểm toán;

g) Ngoài ra tuỳ theo tình hình cụ thể, Kiểm toán trưởng hoặc Trưởng Đoàn kiểm toán có thể triệu tập cuộc họp bất thường khi xét thấy cần thiết.

2. Chế độ học tập

a) Công chức và người lao động có nguyện vọng hoặc được cử tham dự các lớp học trong và ngoài ngành theo kinh phí của cơ quan phải báo cáo và được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII đồng ý, trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết định;

b) Công chức và người lao động phải thường xuyên học tập để cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ; chủ động tìm các hình thức, phương pháp học tập cho phù hợp với nhiệm vụ, công việc được giao và tình hình thực tế của bản thân.

Điều 11. Chế độ báo cáo, thông tin

1. Chế độ báo cáo

a) Báo cáo kết quả công tác tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tổng Kiểm toán Nhà nước. Báo cáo sơ kết 6 tháng, báo cáo tổng kết năm phải thông qua Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách lĩnh vực.

Khi có vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền quản lý, Kiểm toán trưởng phải báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước để xử lý kịp thời;

b) Tổng hợp kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán hàng năm thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước;

c) Vào ngày 25 hàng tháng, các phòng phải báo cáo bằng văn bản kết quả công tác trong tháng, chương trình công tác tháng sau về phòng Tổng hợp. Phòng Tổng hợp chịu trách nhiệm tổng hợp các kết quả công tác trong tháng của toàn đơn vị, trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII xem xét và gửi báo cáo về Văn phòng Kiểm toán Nhà nước trước ngày 28 hàng tháng;

d) Trong thời gian thực hiện kiểm toán: Trưởng đoàn và Tổ trưởng phải báo cáo định kỳ (thời gian từ 8 đến 10 ngày) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Kiểm toán trưởng, Phó kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, kết quả kiểm toán và những khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, chỉ đạo kịp thời;

e) Kết thúc cuộc kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán gửi cho Kiểm toán trưởng và Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp:

- Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán, những vi phạm, sai sót chủ yếu trong công tác quản lý kinh tế, tài chính, kế toán đã được phát hiện và những kiến nghị đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, kế toán với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Dự thảo công văn kèm theo hồ sơ để kiến nghị việc xử lý vi phạm pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã được làm rõ thông qua hoạt động kiểm toán (nếu có);

- Biên bản họp Đoàn kiểm toán trong đó nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ và đánh giá bình xét thi đua các thành viên Đoàn kiểm toán, các ưu nhược điểm, ý kiến bảo lưu (nếu có) và các kiến nghị đề xuất với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

f) Các phòng lập báo cáo tổng kết năm của phòng để báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII.

2. Chế độ thông tin

Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm thông báo bằng những hình thức thích hợp, thuận tiện để các công chức và người lao động nắm bắt được những thông tin sau đây:

a) Chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Kiểm toán Nhà nước liên quan đến công việc của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và của ngành;

b) Chương trình công tác của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

c) Tuyển dụng, đi học, khen thưởng, kỷ luật, nâng bậc lương, nâng ngạch và bổ nhiệm công chức;

d) Văn bản kết luận về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong đơn vị;

e) Nội quy, quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước và Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII;

f) Các vấn đề khác theo quy định.

 

Chương IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

 

Điều 12. Quan hệ công tác với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước

1. Kiểm toán trưởng có trách nhiệm báo cáo kịp thời với Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước về kết quả thực hiện công tác và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết khi thực hiện các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm đã được quy định; báo cáo những vấn đề về cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung; kiến nghị sửa đổi bổ sung chương trình, kế hoạch công tác cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước; báo cáo xin chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đối với những vấn đề vượt quá quyền hạn được giao và các công việc đột xuất.

2. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tuân thủ sự Lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đối với các hoạt động quản lý được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước giao. Không được chuyển các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của mình lên Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

3. Các báo cáo, đề án và tờ trình để trình Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phải do Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII ký, có đầy đủ hồ sơ kèm theo và theo đúng quy định trình gửi công văn của Kiểm toán Nhà nước.

4. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải tham gia đầy đủ các cuộc họp và giao ban do Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước triệu tập.

Điều 13. Quan hệ công tác với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước

1. Là quan hệ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ chung của Kiểm toán Nhà nước.

2. Dựa trên nguyên tắc tôn trọng việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi đơn vị.

3. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII theo chức năng, nhiệm vụ tham gia giải quyết các công việc chung của Kiểm toán Nhà nước; phối hợp, tham gia ý kiến với Kiểm toán trưởng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước để xử lý các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII. Đối với những vấn đề liên quan còn có những ý kiến khác nhau thì báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết định.

Điều 14. Quan hệ giữa Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII với công chức trong đơn vị

1. Kiểm toán trưởng tạo điều kiện thuận lợi cho công chức và người lao động trong đơn vị làm việc, học tập và nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, xây dựng văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Công chức và người lao động gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định về nhiệm vụ của công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục, thời gian; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Kiểm toán trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao. Nếu có khó khăn, vướng mắc không tự giải quyết được hoặc vượt quá thẩm quyền phải kịp thời có đề xuất, báo cáo với Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách. Lãnh đạo đơn vị trực tiếp phụ trách phải tạo điều kiện và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc khi cấp dưới đề xuất, báo cáo.

Điều 15. Quan hệ công tác đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị

1. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng và các Đoàn thể hoạt động theo đúng điều lệ, tôn chỉ, mục đích; phối hợp với cấp uỷ Đảng và các tổ chức quần chúng chăm lo và tạo điều kiện làm việc, học tập và nâng cao trình độ cho công chức và người lao động trong đơn vị; đảm bảo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, xây dựng nề nếp văn hoá công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính.

2. Công chức và người lao động là Đảng viên, Hội viên các Đoàn thể gương mẫu hoàn thành tốt công việc được giao theo đúng quy định của Pháp luật về công chức; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về nhiệm vụ và trách nhiệm của người Đảng viên, Hội viên và các quy định có liên quan đến công vụ của công chức; giải quyết công việc đúng thủ tục và thời gian; chịu trách nhiệm trước Kiểm toán trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao.

3. Kiểm toán trưởng thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ Đảng, Ban chấp hành công đoàn, ban chấp hành chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của đơn vị, định kỳ trao đổi về tình hình thực hiện các mặt công tác và các biện pháp triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tới. Đồng thời phối hợp để triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể.

Điều 16. Chế độ quản lý công chức và kỷ luật lao động

Việc quản lý công chức thực hiện theo phân cấp quản lý công chức của Tổng Kiểm toán Nhà nước và những quy định sau:

1. Kiểm toán trưởng đi công tác phải báo cáo và được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách đồng ý, các Phó Kiểm toán trưởng đi công tác phải báo cáo Kiểm toán trưởng về nội dung, thời gian, địa điểm làm việc và phải được Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách đồng ý.

2. Trong thời gian không đi kiểm toán, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng đi công tác phải báo cáo và được Kiểm toán trưởng hoặc Phó Kiểm toán trưởng phụ trách trực tiếp đồng ý;

3. Công chức đi công tác, nghỉ phép, nghỉ việc riêng… phải được sự đồng ý của Trưởng phòng, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII trong phạm vi phân cấp; ngoài phạm vi phân cấp phải có ý kiến của Vụ Tổ chức và Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước;

4. Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động tại cơ quan và tại đơn vị được kiểm toán. Các Trưởng phòng phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ công chức và người lao động thuộc phòng mình và phải chịu trách nhiệm liên đới về việc công chức của phòng vi phạm kỷ luật trong công tác; các Trưởng đoàn kiểm toán phải chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ các thành viên của đoàn kiểm toán và phải chịu trách nhiệm liên đới về việc thành viên của đoàn vi phạm kỷ luật trong công tác;

5. Thời gian nghỉ cụ thể công chức phải báo cáo với từng cấp lãnh đạo như sau:

Kiểm toán trưởng nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước phụ trách;

Phó Kiểm toán trưởng, Trưởng phòng nghỉ từ 01 ngày làm việc trở lên phải báo cáo và phải được sự đồng ý của Kiểm toán trưởng;

c) Phó Trưởng phòng, công chức thuộc Chuyên ngành VII nghỉ ½ ngày làm việc phải báo cáo và được sự đồng ý của Trưởng phòng; nghỉ 01 ngày làm việc phải báo cáo và phải được sự đồng ý của Phó Kiểm toán trưởng phụ trách; trường hợp nghỉ quá 01 ngày làm việc phải báo cáo và phải được sự đồng ý của Kiểm toán trưởng;

6. Các vấn đề khác thực hiện theo các quy định của Kiểm toán Nhà nước và pháp luật.

Điều 17. Chế độ quản lý và sử dụng tài liệu

1. Hồ sơ, tài liệu kiểm toán được lập, quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước và Luật Kiểm toán nhà nước cụ thể như sau:

a) Các Đoàn kiểm toán và Kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán không được tiết lộ và cung cấp tài liệu, số liệu kế toán, thông tin báo cáo của đơn vị được kiểm toán cho người không có trách nhiệm liên quan (trừ trường hợp được Tổng Kiểm toán Nhà nước hoặc người được Tổng Kiểm toán Nhà nước ủy quyền cho phép);

b) Trưởng Đoàn kiểm toán (hoặc người được Trưởng đoàn kiểm toán ủy quyền), Tổ trưởng Tổ kiểm toán và các Kiểm toán viên thực hiện việc ghi chép kịp thời, đầy đủ và bảo quản các hồ sơ kiểm toán, các tài liệu liên quan theo quy định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Kết thúc cuộc kiểm toán, kiểm toán viên phải giao nộp đầy đủ các tài liệu làm việc, hồ sơ kiểm toán cho Tổ trưởng; Tổ trưởng giao cho Trưởng đoàn kiểm toán; Trưởng đoàn kiểm toán phải bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu của Đoàn kiểm toán cho Phòng Tổng hợp lưu trữ;

c) Với các hồ sơ tài liệu mà đơn vị kiểm toán khiếu nại, có liên quan đến Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải được chuyển kịp thời cho Kiểm toán trưởng xem xét, giao nhiệm vụ cho các phòng và cá nhân có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất những ý kiến, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý;

d) Tài liệu chung của phòng do Trưởng phòng quản lý, tài liệu liên quan đến công việc của Kiểm toán viên nào thì Kiểm toán viên đó quản lý;

2. Các tài liệu, công văn đi đến các đơn vị trong và ngoài đơn vị phải qua Phòng tổng hợp rà soát thể thức và trình Kiểm toán trưởng hoặc người được ủy quyền phê duyệt;

3. Công chức được cử đi dự các cuộc họp, hội thảo trong và ngoài ngành nếu nhận được tài liệu phải chuyển qua phòng Tổng hợp để trình Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước chuyên ngành VII cho ý kiến xử lý;

4. Phòng Tổng hợp phải mở sổ theo dõi, quản lý và lưu trữ công văn đến, công văn đi, công văn phải xử lý, tiếp nhận và chuyển công văn kịp thời, đầy đủ; tổ chức lưu trữ tài liệu, hồ sơ kiểm toán của các cuộc kiểm toán theo quy định;

5. Các phòng nghiệp vụ có trách nhiệm thu thập các chính sách chế độ theo lĩnh vực và tình hình hoạt động của các đơn vị được kiểm toán do phòng phụ trách để phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán tại các đơn vị.

Điều 18. Chế độ quản lý và sử dụng tài sản

1. Toàn bộ tài sản, trang thiết bị được trang bị cho tập thể, cá nhân được quản lý, sử dụng theo chế độ quy định.

2. Công chức và người lao động thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị tiết kiệm, đúng định mức, có hiệu quả. Cá nhân nào sử dụng lãng phí, làm hư hỏng, mất mát tài sản thì tuỳ theo tính chất, mức độ phải chịu hình thức kỷ luật tương ứng và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Điều 19. Tổ chức tiếp công dân

1. Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế trong việc tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật và của Kiểm toán Nhà nước.

2. Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII cử công chức có chuyên môn theo yêu cầu của Thanh tra Kiểm toán Nhà nước để cùng phối hợp tiếp công dân tại phòng Tiếp công dân, cử công chức tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc cụ thể theo chỉ đạo của Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước.

Điều 20. Quy trình giải quyết công việc

Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác đã được Tổng Kiểm toán Nhà nước phê duyệt, Kiểm toán trưởng giao cho các Phó kiểm toán trưởng phụ trách chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Trưởng phòng giải quyết các lĩnh vực công tác của phòng.

2. Khi nhiệm vụ phát sinh thuộc lĩnh vực công tác đã phân công cho phòng nào thì lãnh đạo KTNN Chuyên ngành VII giao cho phòng đó thực hiện.

Công chức được giao nhiệm vụ có trách nhiệm nghiên cứu vấn đề một cách toàn diện, xác định mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và các nội dung cần giải quyết; trên cơ sở đó dự thảo văn bản giải quyết công việc (hoặc đề xuất ý kiến giải quyết) báo cáo Lãnh đạo phòng cho ý kiến, hoàn thành dự thảo trình Phó kiểm toán trưởng phụ trách xem xét, quyết định. Trường hợp Phó kiểm toán trưởng phụ trách đi vắng, trình Kiểm toán trưởng quyết định, đồng thời có trách nhiệm báo cáo lại Phó kiểm toán trưởng phụ trách biết.

 

Chương V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo quyết định số 68/QĐ-KTNN ngày 29 tháng 01 năm 2007 của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Điều 22.Trách nhiệm thi hành

Kiểm toán trưởng, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII và các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung thì Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII phải kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 22/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán, Thông tư 203/2012/TT-BTC ngày 19/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Thông tư 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên

Kế toán-Kiểm toán

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi