Quyết định 1824/QĐ-BTC 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1824/QĐ-BTC

Quyết định 1824/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1824/QĐ-BTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Thị Mai
Ngày ban hành:05/10/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Hành chính, Thông tin-Truyền thông

TÓM TẮT VĂN BẢN

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy

Ngày 05/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1824/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Cụ thể, Văn phòng Bộ và Cục Tin học và Thống kê tài chính sẽ chủ trì xây dựng:

- Trước 31/10/2018: Quyết định của Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc;

- Trước 01/01/2019: Quyết định của Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo Quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật khác liên quan áp dụng chung cho toàn ngành;

- Quý I/2019: Văn bản ban hành Quy trình về xây dựng, ban hành Quy trình điều hành, xử lý văn bản điện tử tại cơ quan Bộ…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1824/QĐ-BTC tại đây

tải Quyết định 1824/QĐ-BTC

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 1824/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

-----------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 676/QĐ-VPCP ngày 27/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg;

Căn cứ Công văn số 7688/VPCP-KSTT ngày 14/8/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ nội dung của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Quyết định này tập trung chỉ đạo đơn vị mình tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, THTK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2018/QĐ-TTG NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC


(Ban hành kèm theo Quyết định số 1824/QĐ-BTC ngày 5/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm dự kiến hoàn thành

Tham chiếu nhiệm vụ tại Quyết định 28/2018/QĐ- TTg

I.

XÂY DỰNG, BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

1.

Xây dựng, ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản theo Quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản pháp luật khác liên quan

VPB, Cục THTK

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 01/01/2019

Quyết định của Bộ Tài chính áp dụng chung cho toàn ngành

Điểm a, Khoản 1 Điều 19

Điểm b, Khoản 2, Điều 7

2.

Xây dựng, ban hành quy trình điều hành, xử lý văn bản điện tử tại cơ quan Bộ

VPB, Cục THTK

Các Vụ/Cục tại cơ quan Bộ

Quý I/2019

Văn bản ban hành quy trình tại cơ quan Bộ

Quy trình chi tiết để thực hiện Quy chế ban hành tại Mục I.1

3.

Xây dựng, ban hành quy trình điều hành, xử lý văn bản điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ

Các đơn vị cấp Tổng cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

VPB, Cục THTK

Quý I/2019

Văn bản ban hành quy trình tại từng đơn vị

Quy trình chi tiết để thực hiện Quy chế ban hành tại Mục I.1

4.

Xây dựng, ban hành và cập nhật kịp thời mã định danh cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để thống nhất quản lý và công khai trên phạm vi toàn quốc

Cục THTK

Các đơn vị thuộc Bộ

Đã ban hành tại Quyết định số 1642/QĐ- BTC ngày 17/9/2018; văn bản số 11240/BTC- THTK ngày 17/9 gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ TTTT về danh mục mã định danh cho các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính

Quyết định của Bộ Tài chính và văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ TTTT

Điểm c, Khoản 1 Điều 19

5.

Xây dựng kế hoạch ứng dụng chữ ký số và lộ trình sử dụng văn bản điện tử tiến tới thay thế cho văn bản giấy trong điều hành, xử lý công việc

VPB, Cục THTK

Các đơn vị thuộc Bộ

Trước 31/10/2018

Quyết định của Bộ Tài chính

Khoản 2 Điều 19

6.

Hướng dẫn thực hiện kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành triển khai tại đơn vị thuộc Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản ngành Tài chính

Cục THTK

Các đơn vị chuyên trách CNTT thuộc Bộ

Sau khi hoàn thành xây dựng Trục liên thông văn bản ngành Tài chính

Văn bản hướng dẫn

Khoản 2 Điều 15

7.

Xây dựng văn bản hướng dẫn về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư và tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

VPB, Cục THTK

Các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện ngay sau khi Bộ Nội vụ ban hành Thông tư hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn

Khoản 2 Điều 17

8.

Rà soát, nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy chế về công tác văn thư để đáp ứng yêu cầu xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng theo hướng dẫn Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư

VPB

Các đơn vị cấp Tổng cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 110/2004/NĐ-CP

Quyết định của Bộ Tài chính

Khoản 3 Điều 17

9.

Hướng dẫn các đơn vị trong ngành về giải pháp tích hợp chữ ký số và xác thực chữ ký số trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành theo hướng dẫn của Ban Cơ yếu Chính phủ

Cục THTK

Các đơn vị cấp Tổng cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

Thực hiện sau khi Ban cơ yếu Chính phủ ban hành hướng dẫn

Văn bản hướng dẫn

Khoản 3 Điều 18

II.

TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU THỰC HIỆN VIỆC GỬI, NHẬN VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GIỮA CÁC CƠ QUAN TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

 

10.

Phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số cho các đơn vị, các cán bộ, công chức, viên chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử

Cục THTK, các đơn vị cấp Tổng cục

Ban Cơ yếu Chính phủ

Theo lộ trình triển khai chương trình quản lý văn bản và điều hành

Cung cấp đầy đủ, kịp thời chứng thư số

Khoản 1 Điều 18

11.

Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, giải pháp kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia; ứng dụng các giải pháp kỹ thuật tăng cường quản lý, giám sát, kiểm soát trong gửi, nhận văn bản điện tử để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin

Điểm b, khoản 1 Điều 19

11.1.

Phối hợp với Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, liên thông chương trình quản lý văn bản và điều hành của Bộ Tài chính với Trục liên thông văn bản quốc gia

Cục THTK

VPB

Trước 31/12/2018 (theo kế hoạch của VPCP)

Kết nối, liên thông gửi nhận văn bản điện tử từ Bộ Tài chính đến Văn phòng Chính phủ

 

11.2.

Báo cáo hiện trạng Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính (eDocHub) và đề xuất phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ thuê dịch vụ Trục liên thông văn bản điện tử ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ-TTg.

Cục THTK, VPB

Các đơn vị cấp Tổng cục

Triển khai theo hình thức thuê dịch vụ; Trình phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ trước 31/10/2018; Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Quyết định phê duyệt chủ trương

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Hoàn thành nâng cấp hệ thống

Yêu cầu kỹ thuật nâng cấp hệ thống sẽ phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu tại Quyết định số 28/1018/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan

12.

Tổ chức xây dựng, nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành phù hợp vài Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, thống nhất kết nối, liên thông các phần mềm quản lý văn bản của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Điểm d, Khoản 1 Điều 19

12.1.

Nâng cấp chương trình quản lý văn bản và điều hành tại cơ quan Bộ (eDocTC) phù hợp với Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg (nội dung và yêu cầu thông tin tại Điều 14, tổng hợp thông tin tình hình gửi, nhận văn bản điện tử,...); Xây dựng mới các chức năng của chương trình quản lý văn bản và điều hành trên nền tảng Mobile App đáp ứng yêu cầu điều hành xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi.

Cục THTK, VPB

Các đơn vị tại cơ quan Bộ

Trình chủ trương đầu tư trước 31/10/2018; Triển khai nâng cấp hệ thống theo kế hoạch tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Hoàn thành nâng cấp hệ thống

Yêu cầu kỹ thuật nâng cấp hệ thống sẽ phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn có liên quan

12.2.

Rà soát, cập nhật yêu cầu nâng cấp, triển khai mở rộng chương trình quản lý văn bản và điều hành cho các đơn vị cấp Tổng cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Thực hiện kết nối chương trình quản lý văn bản và điều hành của đơn vị với Hệ thống tích hợp trao đổi văn bản điện tử ngành Tài chính đáp ứng yêu cầu của Quyết định 28/2018/QĐ- TTg và các văn bản của Bộ Tài chính

Các đơn vị cấp Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

VPB, Cục THTK, Cục KHTC

Trình chủ trương đầu tư trước 31/10/2018; Triển khai nâng cấp hệ thống theo kế hoạch tại Quyết định phế duyệt chủ trương đầu tư

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư; Hoàn thành triển khai mở rộng

Yêu cầu kỹ thuật nâng cấp hệ thống sẽ phải đáp ứng toàn bộ các yêu cầu nêu tại Quyết định 28 và các văn bản hướng dẫn có liên quan

13.

Tổ chức quản lý, định kỳ sao lưu văn bản điện tử và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện

Cục THTK, các đơn vị cấp Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

 

Công việc thường xuyên

Hệ thống hoạt động thông suốt

Điểm đ, Khoản 1 Điều 19

14.

Hoàn thiện và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ tại cơ quan Bộ

Cục THTK, Văn phòng Bộ

Các đơn vị thuộc Bộ

31/10/2018

Phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ được vận hành sử dụng

 

15.

Triển khai mở rộng cho toàn ngành Tài chính phần mềm quản lý hồ sơ lưu trữ phục vụ công tác quản lý hồ sơ điện tử và thực hiện số hóa các hồ sơ tài liệu có giá trị vĩnh viễn đã được chỉnh lý; kết nối với chương trình quản lý văn bản điều hành để tiếp nhận các hồ sơ công việc điện tử.

Cục THTK, VPB, các đơn vị cấp Tổng cục, các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ

 

2019-2020

Triển khai theo hình thức thuê dịch vụ; Trình phê duyệt chủ trương thực hiện nhiệm vụ trước 31/10/2018; Triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại Quyết định phê duyệt chủ trương

 

III

MỘT SỐ NHIỆM VỤ KHÁC

 

16.

Định kỳ kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg trong việc gửi, nhận văn bản điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ

VPB

Các đơn vị thuộc Bộ

Theo kế hoạch kiểm tra hàng năm của Bộ về công tác kiểm tra văn thư, lưu trữ

Báo cáo của đoàn kiểm tra

Khoản 4, Điều 19

17.

Tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg và Quyết định này

VPB, các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Các đơn vị có liên quan

Thường xuyên

 

Khoản 4, Điều 19

18.

Báo cáo kết quả tình hình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Chính phủ và kết quả triển khai Quyết định này

Cục THTK

VPB, các đơn vị thuộc Bộ

Định kỳ hàng quý

Đưa nội dung vào Báo cáo đinh kỳ về tình hình, kết quả xây dựng Chính phủ điện tử

 

19.

Rà soát, xác định cấp độ, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin của chương trình quản lý văn bản và điều hành

Cục THTK, các đơn vị cấp Tổng cục

 

Trước 01/1/2019

Quyết định phê duyệt cấp độ của Cục Tin học và Thống kê tài chính và các Tổng cục

Khoản 1 Điều 13

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi