Quyết định 143/QĐ-UBDT 2016 cập nhật VBQPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN DÂN TỘC
-------
Số: 143/QĐ-UBDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẬP NHẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
------------
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC
 
Căn cứ Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 84/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT (để b/c);
- Các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT;
- Cổng thông tin điện tử UBDT;
- Lưu: VT, PC (02 bản).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 
 
KẾ HOẠCH
CẬP NHẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀO CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-UBDT ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)
 
I. Mục đích và yêu cầu
- Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả nội dung của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (sau đây gọi tắt là CSDLQG về pháp luật).
- Cụ thể hóa các nhiệm vụ do Ủy ban Dân tộc có trách nhiệm thực hiện.
- Xác định cụ thể nội dung các công việc, thời gian hoàn thành, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc trong việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành và chủ trì soạn thảo vào CSDLQG về pháp luật.
1. Tổ chức cập nhật và kiểm tra kết quả cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên CSDLQG về pháp luật
a) Các văn bản được cập nhật
Việc cập nhật được thực hiện đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản hợp nhất thuộc trách nhiệm hợp nhất của Ủy ban Dân tộc.
b) Thời hạn cung cấp văn bản
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật, Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải gửi bản chính và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế để thực hiện việc cập nhật vào CSDLQG về pháp luật.
- Đối với văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành để kịp thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống thiên tai, dịch bệnh theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành thì Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi bản chính và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế trong ngày công bố hoặc ký ban hành để thực hiện việc cập nhật vào CSDLQG về pháp luật.
c) Đăng tải văn bản
- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.
- Đối với văn bản hợp nhất thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký xác thực văn bản hợp nhất, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật.
Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên kết quả cập nhật văn bản trên nguyên tắc bảo đảm chính xác, kịp thời của văn bản được đăng tải.
Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức rà soát, thu thập, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Dân tộc ban hành hoặc chủ trì soạn thảo và văn bản hợp nhất còn hiệu lực pháp luật được ban hành trước ngày Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu Quốc gia về pháp luật có hiệu lực để thực hiện việc cập nhật văn bản vào CSDLQG về pháp luật.
Thời gian hoàn thành: Quí II hoặc Quí III năm 2016.
3. Trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật về Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc
Trung tâm thông tin chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tổ chức thực hiện việc trích xuất, kết nối, tích hợp CSDLQG về pháp luật tới Mục “Văn bản chính sách” trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Dân tộc.
Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2016.
4. Công tác báo cáo
Vụ Pháp chế chủ trì và phối hợp với các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc xây dựng báo cáo hàng năm của Ủy ban Dân tộc gửi Bộ Tư pháp về tình hình cập nhật, khai thác, sử dụng văn bản trên CSDLQG về pháp luật.
III. Trách nhim tổ chc thực hiện
1. Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc thực hiện nghiêm chỉnh, kịp thời và đầy đủ việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào CSDLQG về pháp luật theo kế hoạch đã ban hành.
2. Các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ đã được giao theo kế hoạch./.

thuộc tính Quyết định 143/QĐ-UBDT

Quyết định 143/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
Cơ quan ban hành: Ủy ban Dân tộcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:143/QĐ-UBDTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Đỗ Văn Chiến
Ngày ban hành:04/04/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

VB của Ủy ban Dân tộc phải được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày 04/04/2016, Ủy ban Dân tộc đã ra Quyết định số 143/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Theo kế hoạch, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật, Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc được giao soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật phải gửi bản chính và bản điện tử văn bản quy phạm pháp luật đến Vụ Pháp chế để thực hiện việc cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quy phạm pháp luật quy định các biện pháp thi hành trong tình trạng khẩn cấp, văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành do các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc gửi về, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.  Đối với văn bản hợp nhất thì trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ký xác thực văn bản hợp nhất, Vụ Pháp chế thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Xem chi tiết Quyết định143/QĐ-UBDT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi