Quyết định 1776/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2013

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

Số: 1776/QĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG HẢI NĂM 2013 BAN HÀNH

TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 163/QĐ-BGTVT NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2013

----------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng biển và luồng hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 119/2010/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm an toàn hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 3111/QĐ-BGTVT ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý;

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hi năm 2013;

Xét văn bản số 1501/CHHVN-QLKCHTCB ngày 22 tháng 5 năm 2013 Cục Hàng hải Việt Nam; văn bản số 610/TCTBĐATHHMB-BĐHH ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc; văn bản số 824/TCTBĐATHHMN-KTKH ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam;

Trên cơ sở ý kiến của Vụ Tài chính tại văn bản số 401/TC-SN ngày 04 tháng 6 năm 2013 và Báo cáo thẩm định số 266/KCHT ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông về điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.
1. Điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 (nội dung điều chỉnh chi tiết tại các Phụ lục 1 và Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Quyết định này).
2. Các nội dung khác không có thay đổi thực hiện theo Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013.
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 được phê duyệt tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 01 năm 2013 và các nội dung điều chỉnh tại Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm:
1. Cục Hàng hải Việt Nam:
a) Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 (bao gồm cả các nội dung đã điều chỉnh); thường xuyên kiểm tra, rà soát và đôn đốc thực hiện nhằm bảo đảm hiệu quả, chất lượng, tiến độ, khách quan, tiết kiệm và đúng quy định của pháp luật.
b) Trên cơ sở dự kiến kinh phí trong Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 2013 đã được phê duyệt, chủ động xem xét phê duyệt cụ thể nội dung thực hiện, chuẩn tắc, khối lượng, kinh phí thực hiện cho phù hợp. Trường hợp các công trình quan trọng, thuộc nhóm ưu tiên 1 cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung dự toán kinh phí thực hiện để bảo đảm chuẩn tắc thiết kế, chất lượng công trình thì kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải làm cơ sở giao dự toán kinh phí thực hiện.
2. Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì tổng hợp, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 kịp thời, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật.
3. Vụ Tài chính căn cứ nội dung Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải 2013 đã được phê duyệt, điều chỉnh để tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Bộ thực hiện giao dự toán ngân sách nhà nước; chỉ điều chỉnh kinh phí thực hiện sau khi đã điều chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải.
Điều 3.
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kết cấu hạ tầng giao thông, Tài chính, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưng Bộ GTVT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước TW;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KCHT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn
Văn Công

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH NẠO VÉT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2013

 của Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên luồng hàng hải

Chuẩn tắc dự kiến

Khu vực nạo vét

Khối lưng dự kiến (m3)

Kinh phí 2013 (tỷ đ)

Tiến độ thực hiện

Mức độ ưu tiên

Ghi chú

1

Hải Phòng

H=-7,2/-7,0/ -5,5m

Đoạn Lạch Huyện (từ khu vực cặp phao 3,4 vào đến cặp phao 13,14), kênh Hà Nam, Bạch Đằng và Sông Cấm (chủ yếu ở khu vực 02 vũng quay tàu)

1,000,000.0

144.02

(155)

Đợt 1: Tháng 6 đến Tháng 8 (T1-T5)

Đợt 2: Tháng 9 đến Tháng 11

Ưu tiên 1

Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện đợt 1

2

Định An - Cần Thơ

H=-4,0m

Đoạn P0 - P12

305,591

(200,000)

33

(25)

Tháng 6 đến Tháng 8 (T4-T7)

Ưu tiên 1

Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thời gian thực hiện

Tuyến luồng quan trọng, cần thực hiện đạt chuẩn tắc -4,0m

Năm 2014 nghiên cứu thực hiện nạo vét duy tu khoảng 02 đợt

3

Hòn Gai - Cái Lân

H=-10,0A/-9,0

Đoạn ngoài từ phao s5 đến phao 15 và đoạn trong từ khu vực trước bến xăng dầu B12 đến hết bến 1 cảng Cái Lân (đạt chuẩn tắc theo đúng Quyết định s913/QĐ-CHHVN ngày 24/10/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam)

241,711.75

nạo vét đến chuẩn tắc thiết kế (120,000)

70,88

(30)

Tháng 6 đến Tháng 8

(T3-T5)

Ưu tiên 1

- Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thời gian thực hiện nạo vét theo chuẩn tắc tại Quyết định số 913/QĐ-CHHVN ngày 24/10/2012 của Cục Hàng hải Việt Nam: Khối lượng khoảng 241,711.75m3, kinh phí 59,298,857,493 đồng.

- Kinh phí còn lại để thực hiện đ xut mở rộng đang giao Cục HHVN nghiên cứu, báo cáo Bộ (VB 3111/BGTVT-KCHT)

4

Đà Nng

H=-11.0

Luồng từ khu vực đầu đê chắn sóng đến bến số 3, vũng quay tàu số 3 đạt -11m; mở rộng luồng vào bến số 1,2 đến - 10,3m

179,375

(160,000)

20,1

(16)

Tháng 6 đến Tháng 8

(T5-T7)

Ưu tiên 1

Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thi gian thực hiện phù hp với kết quả khảo sát, lập hồ sơ phê duyệt và yêu cầu thực tiễn

5

Vũng Tàu - Thị Vải

H=-12,0/
-13,0

Km0-100 đến Km7+440 đạt 12m; Km7+440 đến Km37+500 đạt -13m

650,000

80.0

Tháng 8 đến Tháng 11

(T5-T10)

Ưu tiên 1

- Chỉ điều chỉnh tiến độ thực hiện từ tháng 8-11/2013

- Chỉ nạo vét 1 số khu vực, điểm cạn đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay sau khi đã làm rõ trách nhiệm khắc phục hậu quả của đơn vị vi phạm đổ trộm đất nạo vét ra luồng.

6

Soài Rạp - Hiệp Phước

H=-8.5m

Thượng lưu P2+500 đến P2- 900; Thượng lưu P8+200 đến P10

160,000

(150,000)

30

(25)

Tháng 8 đến Tháng 10

(T5-T7)

Ưu tiên 1

Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thời gian thực hiện, bảo đảm độ sâu H=-8,5m theo số liệu TBHH gần nhất.

7

Vũng Áng

H=-12

Khu vực cạn của vũng quay tàu

78,000.0

(100,000)

10

(5.5)

Tháng 6 đến Tháng 8

(T4-T6)

Ưu tiên 1

Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thời gian thực hiện cho phù hợp

Kết quả khảo sát lập hồ sơ cho thấy khối lượng nạo vét giảm nhưng đơn giá nạo vét tại khu vực lại cao nên cần điều chỉnh cho phù hợp.

8

Phà Rừng

H=-2.5

Từ khu vực phao 5,6 đến khu nước nhà máy đóng tàu Phà Rừng

110,000.0

20.0

Tháng 9 đến Tháng 11

Ưu tiên 1

(Ưu tiên 2)

- Chỉ điều chỉnh Ưu tiên 2 lên thành Ưu tiên 1

- Tuyến luồng không có tàu thương mại, chỉ phục vụ các Nhà máy đóng tàu nên yêu cầu không thường xuyên

9

Thuận An

H=-3,6

(H=-4.5)

Khu vực cạn ngoài cửa từ khu vực phao 1,2 đến phao số 6

80,000

(100,000)

10.0

Tháng 8 đến Tháng 10

Ưu tiên 2

- Điều chỉnh chuẩn tắc nạo vét, khối lượng nạo vét. Năm 2013 vẫn bố trí thực hiện nạo vét bng Ngân sách Nhà nước đạt chuẩn tắc H=-3,6m.

- Từ năm 2014 giao Công ty cphần khai thác sản xuất khoáng sản 55 thực hiện xã hội hóa nạo vét duy tu đạt chuẩn tắc thiết kế, kết hp mở rộng theo văn bản số 4522/BGTVT-KCHT ngày 21/5/2013 (Cục HHVN chấp thuận chi tiết)

10

Quy Nhơn

H=-11.0

Các vị trí cạn theo TBHH

150,000.0

10.0

Tháng 9 đến Tháng 11

(T4-T7)

Ưu tiên 2

Chđiều chỉnh thời gian thực hiện phù hợp với điều kiện thời tiết tại khu vực

11

Sa Kỳ

H=-3.5

Từ khu vực phao 1,2 vào đến cảng

50,000

(40,000)

6.0

(4.0)

Tháng 7 đến Tháng 10

(T4-T6)

Ưu tiên 2

Điều chỉnh khối lượng, kinh phí và thời gian thực hiện cho phù hợp

12

An Thi

H=-6.7

Các vị trí cạn theo báo cáo

5,000.0

5.0

Tháng 9 đến Tháng 11

(T5-T8)

Ưu tiên 2

- Bộ GTVT đã có Quyết định số 1494/QĐ-BGTVT ngày 03/6/2013 công bố mở cảng biển An Thới; hiện đang hoàn thiện Phương án cho thuê khai thác theo quy định; trong thời gian chưa cho thuê thì do Cảng vụ hàng hải Kiên Giang lâm quản, khai thác.

- Do vậy, bố trí kinh phí 5 tỷ đồng nạo vét luồng An Thới đảm bảo chuẩn tắc để đủ điều kiện khai thác.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện tháng 9-tháng 11/2013

Ghi chú:

- In đậm là nội dung điều chỉnh; trong ngoặc là theo Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2013.

- Trong cùng một nhóm ưu tiên thì xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới.

- Cục Hàng hải Việt Nam chủ động xem xét, phê duyệt cụ thể chuẩn tắc nạo vét, khối lượng nạo vét phù hợp với dự kiến kinh phí trong Kế hoạch bảo trì đã được phê duyệt.

- Chỉ thực hiện điều chnh, bsung kinh phí thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải.

 

Bổ sung
nhayKế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 3245/QĐ-BGTVT.nhay
nhayKế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT được điều chỉnh và bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 4167/QĐ-BGTVT.nhay

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH BẢO TRÌ KẾT CẤU HẠ TẦNG CẦU CẢNG 5, 6, 7 BẾN CẢNG CÁI LÂN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 6 năm 2013

 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên hạng mục

Dự kiến kinh phí (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Mức độ ưu tiên

Ghi chú

I

Những hạng mục ưu tiên sửa chữa bng kinh phí đã giao

1,550.0

 

 

Theo dự toán kinh phí Bộ Tài chính đã giao

1

Sửa chữa đường điện dự phòng

500.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 1

Điều chỉnh thời gian thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

2

Ci tạo hệ thống rãnh thoát nước ngoài cổng chính B020

200.0

Quý IV/2012 và Quý II- III/2013

Ưu tiên 1

Điều chỉnh thời gian thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD (Năm 2012 đã bố trí 1,63 tỷ đồng)

3

Sửa chữa hệ thống đường nước cứu hỏa

700.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 1

Điều chỉnh thời gian thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

4

Sửa chữa MBA 1000 KVA trạm kiốt số 2 cầu 5

150.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 1

Điều chỉnh thời gian thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

II

Những hạng mục cần bố trí kinh phí thực hiện để bảo đảm chất lượng công trình

 

 

 

Vụ Tài chính báo cáo Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tài chính bổ sung kinh phí thực hiện từ nguồn tiền thuê hàng năm nộp NSNN hoặc nguồn phù hp khác

1

Sửa chữa CSHT bị hỏng sau cơn bão số 8

50.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 2

Điều chỉnh thời gian, thứ tự ưu tiên thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

Thực hiện khi bố trí được kinh phí

2

Xử lý nước mưa hắt qua chớp thoáng kho B180, B090

1,500.0

Quý IV/2012 và Quý I, II/2013

Ưu tiên 2

Điều chnh thời gian, thứ tự ưu tiên thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

Thực hiện khi bố trí được kinh phí

3

Sửa chữa bảng điện điều khiển trạm xử lý nước thải

200.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 2

Điều chỉnh thời gian, thứ tự ưu tiên thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

Thực hiện khi bố trí được kinh phí

4

Sửa chữa cột điện bị nghiêng tại bãi 6

300.0

Quý II-III/2013

Ưu tiên 2

Điều chỉnh thời gian, thứ tự ưu tiên thực hiện

Cần sửa chữa kịp thời phục vụ SXKD

Thực hiện khi bố trí được kinh phí

Tổng cộng (I+II)

2,050.0

 

 

 

Ghi chú:

Trong cùng một nhóm ưu tiên thì xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xung dưới.

Cục Hàng hải Việt Nam xem xét, phê duyệt cụ thể nội dunbảo trì phù hp với dự kiến kinh phí trong Kế hoạch bảo trì.

Chỉ thực hiện điều chỉnh kinh phí thực hiện sau khi Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải.

thuộc tính Quyết định 1776/QĐ-BGTVT

Quyết định 1776/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc điều chỉnh Kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2013 ban hành tại Quyết định số 163/QĐ-BGTVT ngày 17/01/2013
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1776/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:26/06/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Hàng hải
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi