Quyết định 54/QĐ-BGDĐT 2023 Kế hoạch triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
 • Chú thích màu chỉ dẫn
  Click vào nội dung được bôi màu để xem chi tiết
  Sửa đổi, bổ sung, đính chính
  Thay thế
  Hướng dẫn
  Bãi bỏ
  Bãi bỏ cụm từ
  Bình luận
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

Số: 54/QĐ-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về việc tăng cưòng công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục

_______________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4531/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương (để b/c);
- Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND các tỉnh/thành phố;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Các Thứ truởng;
- Các ĐH, HV, Trường ĐH, Trường CĐSP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Thị Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________

KẾ HOẠCH

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành Giáo dục

(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 01 năm 2022

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

____________________

Căn cứ Chỉ thị số 08 /CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường (Chỉ thị số 08), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị của ngành Giáo dục như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 08 trong toàn ngành Giáo dục bảo đảm kịp thời, hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
- Xác định các nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong công tác thực hiện Chỉ thị số 08 bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung của Chỉ thị số 08, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai Chỉ thị số 08, bảo đảm thời gian theo Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ GDĐT
- Xác định nhiệm vụ cụ thể gắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục, đơn vị, địa phương;
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức triển khai Đề án.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ
a) Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cơ sở giáo dục được phát triển các phẩm chất, năng lực sáng tạo. Phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc xây dựng môi trường văn hóa học đường, làm cho văn hóa trở thành nhân tố bồi đắp giá trị chân - thiện - mỹ.
b) Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục, tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội, từng bước thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa các cơ sở giáo dục, các vùng miền, tạo nên sự gắn kết hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thông qua việc đổi mới tổ chức các hoạt động; đáp ứng yêu cầu về cơ sở bảo đảm chất lượng hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, thể thao.
c) Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức ngành Giáo dục đủ phẩm chất, năng lực, đề cao danh dự, lòng tự trọng, ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới.
2. Giải pháp
a) Tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa học đường góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa lịch sử dân tộc và trong sự phát triển kinh tế, xã hội.
- Tuyên truyền, giáo dục triển khai một cách thực chất thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tôn trọng ý kiến học sinh, sinh viên.
b) Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm bám sát định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, trong đó chú trọng vào các quy định:
- Về quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học;
- Chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học, quy chế đánh giá hạnh kiểm, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên;
- Rà soát, điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định, các loại chuẩn, tiêu chuẩn cứng nhắc, mang tính hình thức, không phát huy được tính sáng tạo, chủ động ở các cấp cơ sở giáo dục, không còn phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục.
c) Các sở giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch chi tiết và chỉ đạo tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự học tạo cơ sở để người học cập nhật tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực, hoàn thiện bản thân.
- Chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới dạy và học môn Đạo đức, Giáo dục công dân, sinh hoạt Đoàn, Đội. Xây dựng văn hóa học đường gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; khơi dậy tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp; giáo dục cho học sinh, sinh viên hình thành năng lực cảm thụ, đánh giá các giá trị văn hóa, truyền thống thông qua các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; có ý thức tiếp thu, gìn giữ những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam.
d) Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức trong hoạt động giảng dạy và hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ các giá trị văn hóa tinh thần của mọi thành viên tạo sự lan tỏa với cộng đồng xã hội. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phù hợp với đặc điểm văn hóa của các dân tộc, vùng, miền.
đ) Tập trung, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đấy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lôi sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ quản lý, đảng viên đối với nhiệm vụ được giao; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đổi mới phương pháp làm việc khoa học, sáng tạo, trách nhiệm; phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới sáng tạo để cán bộ quản lý, công chức, viên chức phát huy vai trò dám nghĩ, dám làm của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Giáo dục. Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên theo hướng chuẩn hóa, bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
III. TỐ CHỨC THỤC HIỆN
1. Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, triển khai Kế hoạch đã được phê duyệt; lập dự toán kinh phí bảo đảm cho việc triển khai hằng năm;
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; báo cáo lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch;
- Phối hợp với đơn vị thuộc các bộ, ngành; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch.
b) Vụ Kế hoạch - Tài chính
Thẩm định, báo cáo lãnh đạo Bộ cấp kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch; hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.
c) Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Dân tộc, Vụ Giáo dục Thường xuyên, Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Quản lý Chất lượng, Văn phòng Bộ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Căn cứ nhiệm vụ cụ thể, xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
2. Các sở giáo dục và đào tạo
- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 08; Căn cứ Kế hoạch này và của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai Kế hoạch của ngành Giáo dục tại địa phương.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 08, Chỉ thị/Chương trình/Kế hoạch của tỉnh và của Ngành; Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu về thực hiện sáng tạo, chất lượng hiệu quả trong công tác xây dựng văn hóa học đường.
- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ của Chỉ thị số 08 và Chỉ thị/ Chương trình/Kế hoạch của tỉnh về công tác xây dựng văn hóa học đường.
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 08, Chỉ thị/Chương trình/Kế hoạch của tỉnh đề ra (từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp, nguồn xã hội hóa theo quy định hiện hành);
- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ GDĐT hằng năm; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và kiến nghị đề xuất với Bộ GDĐT giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 08.
- Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 08 theo nhiệm vụ năm học vào tháng 8 hàng năm.
3. Các cơ sở giáo dục đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm
- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể và tổ chức triển khai Chỉ thị số 08 và Kế hoạch của ngành Giáo dục phù hợp với tình hình của đơn vị;
- Tổ chức các diễn đàn, hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, giá trị văn hóa truyền thống cho học sinh, sinh viên; quan tâm chỉ đạo triển khai các câu lạc bộ hiệu quả; chú trọng đầu tư và tổ chức hiệu thiết chế văn hóa trong phạm vi nhà trường;
- Khuyến khích, động viên, tuyên dương tập thể, cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và sinh viên tích cực triển khai các nhiệm vụ Chỉ thị số 08 và nhiều hành động tích cực trong công tác xây dựng văn hóa học đường cống hiến cho tập thể, cộng đồng và xã hội;
- Bố trí đủ kinh phí thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 08 đề ra (từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn thu hợp pháp, nguồn xã hội hóa theo quy định hiện hành);
- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chỉ thị số 08; kịp thời kiến nghị đề xuất với Bộ GDĐT giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện.
IV. KINH PHÍ
- Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các đơn vị theo quy định Luật Ngân sách nhà nước hiện hành;
- Nguồn chi thường xuyên và kinh phí hợp pháp của các sở giáo dục và đào tạo; các cơ sở đào tạo;
- Nguồn xã hội hóa và nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 08/CT-TTG NGÀY 01/6/2022

CỦA THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG

VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG NGÀNH GIÁO DỤC

(Kèm theo Quyết định số 54/QĐ-BGDĐT ngày 09/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ

CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

1

Tập trung triển khai hiệu quả Quyết định

số 1299/QĐ-TTg ngày 3/10/2018 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

“Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường

học giai đoạn 2018-2025”

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các đơn vị thuộc bộ được phân công tại Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/5/2019 ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục

2

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định

số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng

cống hiến cho thanh niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030”

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các đơn vị liên quan được phân công tại Quyết định số 585/QĐ- BGDĐT ngày 28/02/2022 ban hành Kế hoạch triển khai quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình “tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành

Giáo dục

3

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định

số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2025

Vụ Giáo dục thể chất

Các đơn vị liên quan được phân công tại Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1665/QĐ- TTg ngày 02/10/2021 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021- 2025

4

Triển khai Quyết định số 311/QĐ-TTg ngày 5/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các đơn vị thuộc bộ

phối hợp

5

Hàng năm rà soát, hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đại học

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các vụ: Giáo dục

Mầm non; Giáo dục

Tiểu học; Giáo dục

Trung học; Giáo dục Thường xuyên; Giáo dục Dân tộc; Giáo dục

Đại học; Tổ chức cán bộ; Pháp chế

6

Hàng năm rà soát, hoàn thiện văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Các đơn vị thuộc Bộ

7

Hàng năm rà soát, hoàn thiện Điều lệ

trường học

Giáo dục Mầm non; Giáo dục Tiểu học; Giáo dục Trung học;

Các đơn vị thuộc Bộ

8

Hàng năm rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ các quy định, các loại chuẩn, tiêu chuẩn có tính hình thức, cứng nhắc, không còn phù hợp với thực tiễn, dẫn tới bệnh thành tích trong giáo dục

Cục Quản lý

chất lượng

Các vụ: Giáo dục

Mầm non; Giáo dục

Tiểu học; Giáo dục

Trung học; Giáo dục Thường xuyên; Giáo dục

9

Tiếp tục thiện hiện hiệu quả Chương trình giáo dục Mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bảo đảm kết hợp giữa dạy chữ và dạy người; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức; khuyến khích tinh thần tự đọc, tự tạo học cơ sở để người học cập nhật tri thức, kĩ năng, phát triển năng lực

Vụ Giáo dục

Trung học

Giáo dục Mầm non;

Giáo dục Tiểu học

10

Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng và định hướng nghề nghiệp cho người học; bảo đảm giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hoà đức, trí, thể, mỹ;

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Vụ Giáo dục thể chất và các vụ bậc học

11

Tăng cường các hoạt động giáo dục nhằm tuyên truyền, giáo dục và triển khai các giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh, sinh viên về tình cảm, tình yêu quê hương đất nước; bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử của cộng đồng các dân tộc; xây dựng, phát triển giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các vụ, cục thuộc Bộ

12

Bảo đảm công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua các hình thức khẩu hiệu, báo chí, phương tiện truyền thông, internet phù hợp với thuần phong mỹ tục, đúng mục tiêu, sứ mệnh của nhà trường, của ngành. Bảo đảm công tác xây dựng văn hóa học đường là hoạt động thường xuyên, liên tục.

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Các vụ, cục thuộc

Bộ

13

Tăng cường hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn Đạo đức

Vụ Giáo dục Tiểu học

Các vụ bậc học

14

Tăng cường hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học môn Giáo dục công dân

Vụ Giáo dục

Trung học

Các vụ bậc học

15

Chỉ đạo, tổ chức đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động sinh hoạt đoàn đội, hội

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Vụ Giáo dục thể chất và các vụ, cục thuộc Bộ

16

Chỉ đạo, tổ chức hoạt động giáo dục trải nghiệm nhằm bồi dưỡng tâm hồn, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên thông qua các câu lạc bộ

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Vụ Giáo dục thể chất và các vụ, cục thuộc Bộ

17

Hướng dẫn các địa phương rà soát, quy hoạch mạng lưới các CSGD; Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các CSGD tổ chức sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm đáp ứng yêu cầu trong hoạt động giáo dục

Vụ Cơ sở vật chất

Các vụ, cục thuộc

Bộ

18

Quan tâm xây dựng mối quan hệ con người với con người; con người với tự nhiên trong môi trường giáo dục; phát huy vai trò nêu gương của người thầy, bảo đảm mỗi thầy cô giáo là tấm gương về tự học, đổi mới sáng tạo; đạo đức, lối sống, ý chí phấn đấu khát vọng cống hiến.

Vụ Giáo dục

Chính trị và

Công tác

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và các vụ thuộc Bộ

19

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng về vị trí việc làm cho công tác giáo dục chính trị theo đúng Kết luận số 94-KL/TW ngày 28 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị

Vụ Tổ chức cán bộ

Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh,

sinh viên và các vụ

thuộc Bộ

20

Đổi mới quản trị nhà trường, xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt văn hóa, dân chủ, khơi dậy sáng tạo; bảo đảm mỗi ngày tới trường là một ngày vui

Vụ Giáo dục

Trung học

Các vụ bậc học

21

Chỉ đạo đổi mới tổ chức, hoạt động của thư viện gắn với chuyển đổi số, đẩy mạnh văn hóa đọc trong các nhà trường

       Vụ Giáo dục Thường xuyên

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác; các vụ bậc học

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi