Quyết định 208/QĐ-BGDĐT 2016 Kế hoạch theo dõi thi hành xử lý vi phạm hành chính 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 208/QĐ-BGDĐT

Quyết định 208/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạoSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:208/QĐ-BGDĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phạm Mạnh Hùng
Ngày ban hành:19/01/2016Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Vi phạm hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý VPHC

Ngày 19/01/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 208/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo Kế hoạch, trong tháng 01/2016, sẽ xây dựng Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016; quý III/2016, tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục đại học
Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch; bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo năm 2016 gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2016 để tổng hợp.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 208/QĐ-BGDĐT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 208/QĐ-BGDĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT
VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để t/h);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TTr, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Mạnh Hùng

 
 
 
KẾ HOẠCH
THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2016 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 208/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 01 năm 2016
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mc đích
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kiến nghị thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành giáo dục.
2. Yêu cầu
a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (Nghị định số 81/2013/NĐ-CP), Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (Nghị định số 59/2012/NĐ-CP) và các văn bản có liên quan;
b) Bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữa các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai, theo dõi tình hình thi hành pháp luật nói chung và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng;
c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng đơn vị liên quan trong việc triển khai thi hành các văn bản liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính.
d) Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính, nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật của các sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị có liên quan.
II. NHIỆM VỤ
1. Xây dựng Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2016: hoàn thành trong tháng 01/2016;
2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật
a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thông qua báo cáo của các cơ quan thuộc thẩm quyền quản lý; thông tin được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp: thực hiện thường xuyên;
b) Tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật của các sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục đại học: quý III/2016;
c) Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp nhằm thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: thực hiện khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
d) Tiến hành xây dựng báo cáo về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật: thực hiện theo quy định hiện hành.
3. Các hoạt động quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
a) Tiếp tục phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức thông qua bản tin phổ biến, giáo dục pháp luật, các lớp tập huấn chuyên môn: Thực hiện lồng ghép vào các lớp tập huấn chuyên môn, phát hành bản tin hằng tháng;
b) Tiếp tục rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung: thực hiện thường xuyên;
c) Tiến hành kiểm tra, khảo sát thực tế tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của các sở giáo dục và đào tạo: quý III/2016;
d) Xây dựng báo cáo 6 tháng, hằng năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: thực hiện theo quy định hiện hành;
e) Tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu và thống kê về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế
a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2 mục II của Kế hoạch này;
b) Chủ trì, phối hợp với Thanh tra và các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại điểm a, b, c, d khoản 3 mục II của Kế hoạch này.
2. Thanh tra chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ tại điểm e khoản 3 mục II của Kế hoạch này.
3. Vụ Kế hoạch - Tài chính, căn cứ nhiệm vụ của Kế hoạch này báo cáo Lãnh đạo Bộ bố trí kinh phí trong nguồn chi thường xuyên 2016 để triển khai Kế hoạch.
4. Các Vụ, Cục, Văn phòng và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Bộ trưởng phân công phối hợp với Vụ Pháp chế, Thanh tra triển khai thực hiện Kế hoạch này.
5. Các sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này; bố trí cán bộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết và tổ chức thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo năm 2016 gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2016 để tổng hợp.
6. Các cơ sở giáo dục đại học có trách nhiệm triển khai nhiệm vụ tại khoản 2 Mục II của Kế hoạch này trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ; tổng hợp tình hình và xây dựng báo cáo năm 2016 gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 01/10/2016 để tổng hợp.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi