Quyết định 1008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Hiệu lực VB liên quan Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ XÂY DỰNG
------------------
Số: 1008/QĐ-BXD
                 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2012

 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng,
huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
--------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
 
 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tại Tờ trình số 2157/TTr-UBND ngày 31/7/2012 về việc đề nghị công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,
 
 
 QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Công nhận thị trấn Mỹ Phước mở rộng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:        
- Như Điều 2;                
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, TC, QP, VH-TT&DL;
- Các Sở: XD, Nội vụ tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VP, Cục PTĐT.   
BỘ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
 
Trịnh Đình Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực