Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Văn bản tiếng Anh
Bản dịch tham khảo
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THÔNG TƯ

CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 07 BKH/VPXT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN
QUY CHẾ ĐẤU THẦU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ
VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

 

Trên cơ sở Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 43/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ và Thông tư liên Bộ hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu số 02/TTLB ngày 25/02/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Xây dựng - Bộ Thương mại, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp liên doanh và các biên hợp doanh thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

 

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

 

1. Đối với các dự án của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức góp vốn pháp định của các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam từ 30% trở lên được quy định trong Quy chế đấu thầu.

 

2. Dự án do cấp nào cấp giấy phép đầu tư thì cấp đó sẽ ra văn bản thoả thuận Kế hoạch đấu thầu và Kết quả đấu thầu;

- Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư sẽ do Bộ KH-ĐT ra văn bản thoả thuận Kế hoạch đấu thầu và Kết quả đấu thầu.

- Các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do UBND cấp tỉnh hoặc Ban quản lý Khu công nghiệp cấp Giấy phép đầu tư sẽ do các cơ quan này ra văn bản thoả thuận Kế hoạch đấu thầu và Kết quả đấu thầu.

 

II. CÁC NỘI DUNG CẦN THOẢ THUẬN CỦA BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ:

 

1. Kế hoạch đấu thầu:

Sau khi được cấp Giấy phép đầu tư, để triển khai thực hiện dự án, trước khi tiến hành tổ chức đấu thầu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải xây dựng kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án.

Trong kế hoạch đấu thầu cần nêu rõ tất cả các công việc về tư vấn, xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị cần đấu thầu và không phải đấu thầu.

Nội dung của Kế hoạch đấu thầu đã được quy định tại Điều 5 của Quy chế đấu thầu và mục I (1) phần thứ hai của Thông tư liên Bộ số 02/TTLB ngày 25/2/1997, trong đó có 4 nội dung chính cần làm rõ:

- Phân chia dự án thành các gói thầu.

- Ước tính giá trị của từng gói thầu.

- Hình thức đấu thầu.

- Phương thức thực hiện hợp đồng.

Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải hợp lý, trước hết căn cứ vào tính chất công nghệ hoặc thời gian thực hiện dự án. Không nên chia các gói thầu quá lớn để tạo điều kiện cho các nhà thầu tham gia (đặc biệt là các nhà thầu Việt Nam).

Tổng giá trị dự kiến của các gói thầu cộng với những hạng mục còn lại không đấu thầu không được vượt tổng vốn đầu tư đã được quy định tại giấy phép đầu tư.

Chỉ áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế khi đấu thầu tư vấn, xây dựng hoặc mua sắm vật tư thiết bị cho những công trình có kỹ thuật đặc thù mà các nhà thầu Việt Nam không đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng.

Giấy phép đầu tư là cơ sở pháp lý cho việc thoả thuận kế hoạch đấu thầu. Trường hợp kế hoạch đấu thầu không phù hợp với giấy phép đầu tư như vượt vốn đầu tư, thay đổi hình thức đấu thầu... Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải tiến hành trước thủ tục điều chỉnh, bổ sung giấy phép đầu tư theo quy định tại Thông tư hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam số 03/BKH-QLDA ngày 15/3/1997 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

2. Kết quả đấu thầu:

Sau khi có kế hoạch đấu thầu đã được thoả thuận các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới tiến hành đấu thầu. Việc tổ chức đấu thầu phải theo đúng nội dung của kế hoạch đấu thầu đã được thoả thuận. Sự thoả thuận kết quả đấu thầu được thực hiện trên cơ sở từng gói thầu.

Một số công việc trong quá trình tổ chức đấu thầu như chỉ định tổ chuyên gia hoặc thuê tư vấn giúp việc, nội dung hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá... đều do Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh (hoặc Đại diện được uỷ quyền của các bên hợp doanh) quyết định.

Sau khi xem xét, đánh giá và xếp hạng các hồ sơ dự thầu, Hội đồng quản trị doanh nghiệp liên doanh (hoặc đại diện được uỷ quyền của các bên hợp doanh) thông qua kết quả đấu thầu.

Báo cáo quá trình tổ chức đấu thầu cần tập trung vào một số nội dung chính như kết quả làm việc của tổ chuyên gia hoặc tư vấn giúp việc, nội dung hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá (thang điểm), kết quả đánh giá các nhà thầu tham gia (năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, giá chào thầu, số điểm...), nhà thầu trúng thầu và giá đề nghị trúng thầu.

 

III. CÁC VĂN BẢN CẦN THIẾT KHI
ĐỀ NGHỊ THOẢ THUẬN:

 

1. Đối với kế hoạch đấu thầu:

- Văn bản đề nghị thoả thuận kế hoạch đấu thầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Báo cáo giải trình cơ sở lập kế hoạch đấu thầu: Bao gồm việc phân chia dự án thành các gói thầu, dự kiến giá trị gói thầu, hình thức đấu thầu, phương thức thực hiện hợp đồng...

- Bản sao giấy phép đầu tư, giấy phép điều chỉnh (nếu có).

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (F/S) và các văn bản sửa đổi bổ sung (nếu có).

Thời gian thoả thuận kế hoạch đấu thầu không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ (bao gồm cả thời gian tham khảo ý kiến của các Bộ chuyên ngành đối với những dự án phức tạp).

 

2. Đối với kết quả đấu thầu:

- Văn bản đề nghị thoả thuận kết quả đấu thầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong đó nêu rõ nhà thầu và giá trị đề nghị trúng thầu.

- Báo cáo quá trình tổ chức đấu thầu, đánh giá, xếp hạng các nhà thầu.

- Kiến nghị của Hội đồng Quản trị doanh nghiệp liên doanh (hoặc đại diện được uỷ quyền của các bên tham gia hợp doanh) về kết quả đấu thầu.

- Bản sao hồ sơ dự thầu của nhà thầu đề nghị trúng thầu.

Thời gian thoả thuận kết quả đấu thầu không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ (bao gồm cả thời gian tham khảo ý kiến của các Bộ chuyên ngành đối với những dự án phức tạp).

Tất cả các văn bản trên (trừ bản sao các hồ sơ dự thầu) đều viết bằng tiếng Việt Nam.

 

IV. CHI PHÍ THẨM ĐỊNH ĐỂ THOẢ THUẬN KẾT
QUẢ ĐẤU THẦU:

 

Chi phí thẩm định để thoả thuận kết quả đấu thầu của các gói thầu do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đề nghị được thực hiện trên cơ sở của Thông tư liên Bộ số 02/TTLB (điểm 3 Phần thứ ba) ngày 25/02/1997 và được hướng dẫn cụ thể như sau:

- Chỉ áp dụng đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên và các gói thầu mua sắm vật tư thiết bị hoặc xây lắp có giá trị từ 50 tỷ đồng trở lên.

- Mức thu bằng 50% so với mức quy định trong Thông tư liên Bộ số 02/TTLB ngày 25/02/1997.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài biết và thực hiện, nhằm tạo thuận lợi cho việc xem xét và ra văn bản thoả thuận được nhanh chóng.

thuộc tính Thông tư 07-BKH/VPXT

Thông tư 07-BKH/VPXT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:07-BKH/VPXTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Thông tưNgười ký:Trần Xuân Giá
Ngày ban hành:29/04/1997Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

tải Thông tư 07-BKH/VPXT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Tình trạng hiệu lực: Đã biết

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
---------
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom Happiness
--------------
No. 7/BKH-VPXT
Hanoi, April 29, 1997
 
CIRCULAR
FURTHER GUIDING THE IMPLEMENTATION OF THE REGULATION ON BIDDING BY FOREIGN INVESTED ENTERPRISES
On the basis of the Regulation on Bidding issued together with Decree No.43-CP of July 16, 1996 of the Government and Inter-ministerial Circular No.02-TTLB of February 25, 1997 of the Ministry of Planning and Investment, the Ministry of Construction and the Ministry of Trade guiding the implementation of the Regulation on Bidding; and at the same time to facilitate the implementation of the Regulation on Bidding by joint venture enterprises and parties to business cooperation contracts under the Law on Foreign Investment in Vietnam (hereafter referred to commonly as foreign invested enterprises), the Ministry of Planning and Investment provides the following additional guidances for the implementation of the Regulation on Bidding by foreign invested enterprises:
I. SCOPE OF APPLICATION:
1. The provisions of this Circular shall apply to projects of foreign invested enterprises with at least 30% of the prescribed capital being contributed by Vietnamese State enterprises as defined in the Regulation on Bidding.
2. The competent agency that grants the investment license for a project shall be the agency that will issue a written approval of the bidding plan and bidding results of such project:
- Foreign invested enterprises with projects licensed by the Ministry of Planning and Investment shall have their bidding plans and bidding results approved in writing by the said Ministry.
- Foreign invested enterprises with projects licensed by the provincial-level People� Committees or Managing Boards of Industrial Parks shall have their bidding plans and bidding results approved in writing by the said agencies.
II. CONTENTS TO BE APPROVED BY THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
1. Bidding plan:
After being granted the investment license, to deploy the implementation of a project, the foreign invested enterprise shall have to work out a bidding plan for the whole project before organizing the bidding.
The bidding plan should define all work regarding the consultancy, construction and installation and procurement of materials and equipment which need or need not to be opened for bidding.
Contents of a bidding plan have been stipulated in Article 5 of the Regulation on Biding and Section I (1), Part II of Inter-ministerial Circular No.02/TTLB of February 25, 1997, of which the 4 following details must be clarified:
- The division of a project into bidding packages
- The estimated value of each bidding package
- The form of bidding
- The mode of contract performance
The division of a project into bidding packages must be reasonable and based, first of all, on technological characteristics or the duration for the implementation of the project. The project should not be divided into too big bidding packages so as to provide conditions for bidders (especially Vietnamese bidders) to participate in the bidding.
The total estimated value of bidding packages and the project�s remaining items not opened for bidding must not exceed the total investment capital already prescribed in the investment license.
The form of international bidding shall be used only for bidding for consultancy, construction or procurement of materials and equipment for projects with particular technical requirements that are beyond the capabilities and experiences of Vietnamese bidders.
An investment license shall serve as legal basis for the approval of a bidding plan. If the bidding plan does not conform with the investment license such as the excess of investment capital, change of the bidding form..., the foreign invested enterprise shall have to fill procedures for adjusting and supplementing the investment license in accordance with the provisions of Circular No.03/BKH-QLDA of March 15, 1997 of the Ministry of Planning and Investment guiding the procedures for the implementation of foreign investment projects in Vietnam.
2. Bidding results:
Only after the biding plan has been approved, shall the foreign invested enterprise proceed with the bidding. The bidding must be organized in accordance with the approved bidding plan.
Bidding results shall be approved on the basis of each bidding package.
Some work to be done in the process of organizing the bidding such as the appointment of a group of specialists or the hiring of consultants, the contents of the tendering dossier, evaluation criteria... shall be decided by the Managing Board of the joint venture enterprise (or the authorized representatives of parties to a business cooperation contract).
After considering, evaluating and classifying bid dossiers, the Managing Board of the joint venture enterprise (or the authorized representatives of parties to a business cooperation contract) shall approve the bidding results.
The report on the bidding process should focus on such major details as the working results of the group of specialists or consultants, the tendering dossier�s contents, the evaluation criteria (the scale of points), the results of evaluation of bidders (their capabilities, experiences, technical solutions, bidding prices, the number of points...), the bid winner and his/her offered bidding price.
III. DOCUMENTS NECESSARY FOR PROPOSING THE APPROVAL
1. Regarding the bidding plan:
- A written proposal for the approval of the bidding plan made by the foreign invested enterprise.
- A written explanation of the grounds for the elaboration of the bidding plan, including the division of the project into bidding packages, the estimated value of each bidding package, the form of bidding and the mode of contract performance...
- A copy of the investment license or the adjusted investment license (if any).
- The feasibility study and documents amending or supplementing it (if any).
The bidding plan shall be approved within 20 days after the receipt of a full dossier (including the time for consulting specialized ministries with regard to complicated projects).
2. Regarding bidding results:
- A written proposal for the approval of the bidding results made by the foreign invested enterprise, in which the bidders and their offered bidding prices must be clearly stated.
- A report on the organization of the bidding, the evaluation and classification of bidders.
- Proposals of the Managing Board of the joint venture enterprise (or the authorized representatives of parties to a business cooperation contract) on the bidding results.
- A copy of the bid dossier of the bidder proposed to be the bid winner.
The bidding results shall be approved within 20 days after the receipt of a full dossier (including the time for consulting the specialized ministries with regard to complicated projects).
All the above-said documents (except for copies of bid dossiers) must be made in Vietnamese.
IV. COST OF EVALUATION TO APPROVE THE BIDDING RESULTS
Cost of evaluation to approve the bidding results of bidding packages proposed by foreign invested enterprises shall be determined on the basis of Inter-ministerial Circular No.02-TTLB of February 25, 1997 (Point 3, Part III) and shall be guided in details as follows:
- It shall apply only to consultancy bidding packages valued at 10 billion VND or more and bidding packages for the procurement of materials and equipment or construction and installation, valued at 50 billion VND or more.
- It must be equivalent to 50% of the level prescribed in Inter-ministerial Circular No.02-TTLB of February 25, 1997.
The Ministry of Planning and Investment promulgates the above guidances for foreign invested enterprises to be aware of and abide by them, thus creating conditions for a quick consideration and approval.
 

 
THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
Tran Xuan Gia
 

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem đầy đủ bản dịch.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
Bản dịch tham khảo
download Circular 07-BKH/VPXT DOC (Word)
Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao để tải file.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi