Quyết định 1459/QĐ-BGTVT 2022 phân công chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
In
 • Báo lỗi
 • Gửi liên kết tới Email
 • Chia sẻ:
 • Chế độ xem: Sáng | Tối
 • Thay đổi cỡ chữ:
  17
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1459/QĐ-BGTVT

Quyết định 1459/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1459/QĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Danh Huy
Ngày ban hành:08/11/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính

TÓM TẮT VĂN BẢN

Phân công chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

Ngày 08/11/2022, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1459/QĐ-BGTVT về việc phân công thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Theo đó, Vụ Quản lý doanh nghiệp sẽ chủ trì tổng hợp, báo cáo số cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ à vừa thuộc Bộ Giao thông Vận tải ; số chương trình và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Giao thông Vận tải.

Đồng thời, Vụ Kế hoạch – Đầu tư sẽ chủ trì tổng hợp, báo cáo Số nhiệm vụ, dự án và vốn đầu tư nguồn NSNN của bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Danh mục dự án quan trọng quốc gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; Tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; Danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA, vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) ký kết;…

Ngoài ra, Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì và Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp trong việc báo cáo Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (viện trợ); Danh mục các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân dành cho Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết Quyết định 1459/QĐ-BGTVT tại đây

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1459/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê;

Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê ban hành tại Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì có trách nhiệm tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo biểu mẫu được phân công và gửi báo cáo theo quy định của Thông tư số 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Vụ trưởng các Vụ: Quản lý doanh nghiệp, Kế hoạch - Đầu tư, Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VT, KHĐT (TAMNTM).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Danh Huy

 

 

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KẾ HOẠCH, ĐẦU TƯ VÀ THỐNG KÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1459/QĐ-BGTVT ngày 08 tháng 11 năm 2022)

 

TT

Danh mục biểu mẫu (tại Thông tư 19/2022/TT-BKHĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư )

Kỳ báo cáo

Thời hạn báo cáo

Đơn vị chủ trì tổng hợp, báo cáo

Ký hiệu biểu

Tên biểu

1

06b.N.PTDN

Số cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ GTVT

Năm

Trước ngày 15/02 năm N

Vụ Quản lý doanh nghiệp

2

07b.N.PTDN

Số chương trình và kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ GTVT

Năm

Trước ngày 15/02 năm N

Vụ Quản lý doanh nghiệp

3

24b.N-THKTQD

Số nhiệm vụ, dự án và vốn đầu tư nguồn NSNN của bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Năm

Trước ngày 28/02 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

4

24c.N-THKTQD

Danh mục dự án quan trọng quốc gia của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Năm

Trước ngày 28/02 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

5

29.T.N.KTĐN

Tình hình thu hút, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi

6 tháng, năm

6 tháng đầu năm:

Sơ bộ: 20/6 năm N

Chính thức: 31/7 năm N

Năm:

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 31/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

6

30b.T.N.KTĐN

Danh mục các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn nước ngoài (vốn vay ODA, vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) ký kết

6 tháng, năm

6 tháng đầu năm:

Sơ bộ: 20/6 năm N

Chính thức: 31/7 năm N

Năm:

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 31/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

7

30c.T.N.KTĐN

Tiến độ giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi

6 tháng, năm

6 tháng đầu năm:

Sơ bộ: 20/6 năm N

Chính thức: 31/7 năm N

Năm:

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 31/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

8

30d.T.N.KTĐN

Tiến độ giải ngân vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA, vốn vay ưu đãi

6 tháng, năm

6 tháng đầu năm:

Sơ bộ: 20/6 năm N

Chính thức: 31/7 năm N

Năm:

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 31/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

9

31.N.KTĐN

Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (viện trợ)

Năm

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 15/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì; Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp

10

32b.N.KTĐN

Danh mục các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân dành cho Việt Nam

Năm

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 15/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì; Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp

11

31c.N.KTĐN

Tiến độ giải ngân các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân dành cho Việt Nam

Năm

Sơ bộ: 20/12 năm N

Chính thức: 15/01 năm sau (N+1)

Vụ Kế hoạch - Đầu tư

 

 

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi